2
Nakilapianena p̃asia e lepas na lotena
Pogaga, nevisawal nakilapia-nena nene narui. Sur nasumo, nemiilaar amiu sane e pog na leniena la, monar avisa potena van Ntewa vanon yar tap̃ena lala, a monar alen wo la m̃arera, monar aviun m̃areran tania vena iila la. Naga nene monar akila m̃ena e lepas kiena ne yerkawa lala, sa nap̃a p̃arin yar wa lala amio nasumonena la nap̃a asu metavan ita, vanon sa ayum̃ae ruruia, yoko wo laa van ita. Tekilia tese e malena wo, nap̃a nawaena amio sum̃arena sike ea, ana tekilia teyum̃aen yum̃aena wa kiena ne Ntewa la punu ga, e p̃elaga wo sa nap̃a naga sinenania. P̃elaga la ne sanene apo pap̃isi, pe p̃elaga nap̃a Ntewa natamaliaena kekaran visuena e kilamarana, vanon sinenan sape yeririna punu ga atol kiena natamaliaena, sinenan sape yeririna punu ga akilia kiena visena na lelaga. Pe mrapa re si tai poli, komin naga taaga pe Ntewa sum̃a ga, a yar taaga ga nap̃a kilia kila mara wo temio naga, nane Kristo Yesu, nap̃a pimi pe yeririna, siraunia kus leleta, tam̃an si kiena malena, pul plan yeririna punu ga na yomarava petan limana ne yar viowa.
Yum̃aena nap̃a Yesu miyum̃aenia, kila navisaarena lala kiena ne Ntewa na susumo apim ape lelaga, apaeme e kana pog nena napo, 2Tim 1:11ana mloru e lum̃au narui, vena nevisawal van yeririna lala. P̃as asitom ke asape nepisokan ga yo, ana peraga, nepisa ke pe lelaga narui. Apisirlua inu sane yar tai nawaren visena pona nepe lologena tai, vena nevian yolai lala e p̃elaga na viawaena a e mrapa na visena nalelaga.
Vanon sitomena la nene, sineun nesape yeririna la punu ga monar asum̃a alen lue ga e yo punu ga, ana sa asum̃al vena alen, monar ave wa ruruia, nap̃a sinekar ve su re e la, a sinemimiena ve su re likan la amio yeririna tap̃ena lala.
P̃elaga kiena ne sira lala
1Pit 3:3E lepas kiena ne sira lala, sineun nesape visae avim loyum̃a e yum̃a na lotuena, monar la avisu ruru kiela p̃elaga lala. Popon ayowauia ruru la wo, ana piowa nap̃a ava laa sane, monar torok ga e yo wa nap̃a apa ke loyum̃a ea. Pe sineun re akila manene vilula la ve tap̃ena ve tap̃ena sanene poli, po atelan manene kol la se yepela lala, a pe pon re avilaven manene kulmrae la nap̃a apul e pupia kilavaru poli. 10 Sur taaga nap̃a kilia yowauia rurula, nane kiela yum̃aena wo lala, nap̃a mesmesun ga malena kiena ne sira nap̃a mlotun ke Ntewa. 11 Sira la monar atotano ruruia, avarurula na yagogon ruruena navianena la nap̃a apisa ke pan yeririna lala.
12 In na pe netam̃an re sira la avian yerm̃ene la poli, pona ave p̃arun la, monar avarurula ga. 13 Nanene mesmes ga, vanon Ntewa sii p̃esan yar nene Atam, sirau sira nene Iv, 14 a pe Atam re nap̃a Yermare kila kotalia naga poli, ana Iv, naga kilaro p̃esan navisaluaena.
15 Yermare kila kotalia Iv, ana Ntewa sinen miye ke sira la na wa, mla yum̃aena wo pan la, sane yoko la ke narui awar sisi viu lala aim e yomarava nini. Ana visae sira tai naga viawa m̃arera, kiena p̃elaga ulen sinesiiena, kiena malena ve wa ruruia, a kiena sitomena to ga tano, yoko Ntewa kekaran tamalia naga.

2:7 2Tim 1:11

2:9 1Pit 3:3