6
Yaru la nap̃a amiyum̃ae koren ga kiena yar tai
Nagane nesiri e lepas kiena ne ita p̃asia nap̃a asum̃a sane pe kiela sur re poli, silaga asike e limana ne yerkawa tai, amiyum̃ae koren ga pania e m̃ana um̃a.
Malena na sanene m̃arera, sa nap̃a sur urmi tai mon lue ga e m̃asila, ana tap̃atete sinela kar kiela yerkawa, monar avisu naga sane mesmesu ga nap̃a avatanonia. Visae akila ve sanene, yoko kiela yerkawa tap̃atete visu viowa e kia kiena ne Ntewa nap̃a teke e la.
Nekilia sane yeririna lap̃as nap̃a amiyum̃ae koren sanene, kiela yerkawa m̃ena la amlelaga. Sanene, yaru na yum̃aena amio yerkawa, lalua ape wenla ga e Kristo, ana naga nene pe pe naga re ga nap̃a yar na yum̃aena kilia kirakirai e yum̃aena kiena kiena yerkawa. Peraga, monar ayum̃ae ruru laa sane, monar akekaran ga naiilaen yar nap̃a amiyum̃ae kiena, komin naga lala tai e p̃egas kiena ne li nalelagaena a naga m̃ena pe lala tai nap̃a monar sinela siia.
Navianena na visokanena
Naga nene navianena p̃asia nap̃a avisa lelein van lala tap̃ena, nap̃a monar oiilaar la ea vena ataveve ruruia.
Yar nap̃a kila navianena taveve sitomena tap̃ena, naga tarlu visena nowo lala kiena ne kieta Sup̃e Yesu Kristo, kiena visena ve maran taaga re si amio navianena nap̃a kilia were p̃elaga kiena ne yeririna imi ve sa p̃elaga kiena ne Ntewa.
Yaru nap̃a taveve kiena sitomena va ve tap̃ena sanene, tepisu naga p̃arwaria, p̃arina keviu pap̃isi, ana pe kilia re nena suria. Naga to lue ga e sinenan manene vilupena, pis liu, ana pe sur wo tai kate re e lele nene poli. P̃elaga viowa ga la akakate e naga, sane vielueena, wankareen visena, visena mumu amio sitomen viowa lala van yar tap̃ena. Yar la nap̃a amiyum̃aen nene asum̃a apilup kare ga, nap̃a sitomena nap̃a wo amio visena nap̃a pe lelaga pe su re nena e la poli. Ana apa apiowa re laa sane wa, vanon asitom ke asape nayakolen sum̃are naga pe mrapa wo tai natauluen kilavaru. Ana pe sa re nene poli, vanon yar nap̃a kiena p̃elaga po sane Ntewa, a naga kekaran ga sur ya nap̃a Ntewa mla pania e kiena malena, yar ke nanene narui naga taulu sur wo tai nap̃a po rui.
Pogos nap̃a tepaeme e yomerava nini, tepe plamom̃e ga tepimi, limata korena ga, ana yoko tevetan sina ga sa m̃a nena ga nene tevano, pe sur re tai nap̃a tekilia towarar poli. A pogos nap̃a temal ke e yomerava nini wa, visae telual narin kinanena tai, amio narin kulmrae nakalo itaena, nanene naga torok ne, tekilia tekekaran ga, sinetan ke si ya?
Ana lala nap̃a sinelan manene laa sur lala, sinelan asape ave yar na sur moki, pona pe apisulup̃ar re poli yo, nap̃a asike pa e yo natap̃aliena rui, ana Yermare sum̃a tol la ke rui e kiena nakilakokanena la.
Yoko nasinenanena viowa nap̃a na kila kareen malena kien yeririna lala vim ve moki e la, vano-o aure la ava viowa laa, akuspal sur punu ga, ava atalilu e lele na kovioena.
10 Lelaga, p̃elaga nasitom maneneen kilavaru naga pe purp̃es nen p̃elaga viowa kar la punu ga. Nasinenan maneneen waren kilavaru ve moki naga karpo sineta ita p̃asia, p̃ere la amial lili m̃a apano, ana amilan ga nap̃a amolue punu ga petan mrapa na viawaena rui.
Siraunia, akus viowaena moki vanonia, a kila naloge viowaena la tol la, ana asiar ga apisulup̃aria, asitom sina ana piowa ga rui.
P̃elaga wo
11 A Timote, ko na sane yar kiena ne Ntewa lelaga, monar ovilon masum̃a van natap̃aliena viowa punu ga na sanene. Sur ya nap̃a monar oligan to vamon ko silaga, naga pe p̃elaga na mesmesuena, p̃elaga nap̃a yar imi wo sane Ntewa, p̃elaga na viawaena, p̃elaga na sinesiiena, p̃elaga na uarar ruruen yum̃aena, a p̃elaga na mom̃auena.
12 Ko monar osum̃alu m̃arera e kieta mara wa na lelagaena. Ve sinem̃a p̃esan re pogos nap̃a osum̃alu e marana ne li nalelagaena la moki, nap̃a opisawal kiom̃a navisaarena nanua ne. Ntewa pio ko vena okus malena nene nap̃a ve p̃isi re, ana mla pan ko e pogos nene, ana ko na monar ouarar ruru vano-o ve lor re sina ga vetan lumom̃a. 13  Yoan 18:37Ntewa naga pe purp̃es nen malena na sur make ga, a Yesu Kristo, pogos nap̃a ap̃ure naga ap̃aro pa puna yaru nap̃a Pontis P̃aelat, ana naga pe marau re poli, ana m̃areran ga pisawal ruru kiena naviawaena, ana sa nap̃a italua tesike e marana lalua Ntewa amio Yesu, sineun nesape nela si pupia visena tai van ko.
14 Nevisa ve sanini, nevisave nom̃areran ko nesape monar olarar ruru visena kiena ne Ntewa la nene, nap̃a pe kiom̃a kororaki pona kiom̃a nakila palen re tai poli, vano tol pogos nap̃a kieta Sup̃e Yesu Kristo wasup̃e ea. 15 Kiena nawasup̃eena nene, yoko m̃alivin ita e kana pog ne napo, sa nap̃a P̃arin Sup̃e wa na mava sinenania, komin P̃arin Sup̃e wa nene naga taaga pe sup̃e kiena sup̃e la make ga, a pe yerkawa kiena yerkawa la punu ga. 16 Naga taaga mal lue na sike ne, nap̃a sike loyum̃a e kiena pupia naurarena nap̃a pisalup̃ar sape tap̃atete yar va lavisinia, pe yar tai pisuli re pogos tai poli wa, a tap̃atete yoko yar tai visu pogos tai. Kieta Ntewa nene, tevatanon naga, a popon navesup̃een sur make ga ve kiena naga taaga, vano-o tap̃atete p̃isi pogos tai, sanene.
Nalelagaena la nap̃a kiela sur moki
17 Pe lelaga nap̃a ita lap̃asia, kiela kilavaru moki, limala pulen ruru make nena suria. Nanene pogaga, ana monar ovian la m̃arera ovisave ve avilave re, ve awarwar lan re sina vanonia. A pe pon re awasine ga kiela kilavaru la nene poli, nap̃a pona pogos tai ailan ga, avisu sane kokovio make nenaga, ana monar awasine ga Ntewa. Naga ga pe purp̃es nen sur make ga la nene, sum̃a p̃ar ke nalaena la nene mokliu pimi m̃alivin ita, mok pap̃isi, vena iila ita tekekara e kieta malena lala.
18 La nap̃a limala pulen kilavaru, kiela malena monar ulen yum̃aena wo la nap̃a amiyum̃aen ke amio. Ve asitom manene re avisave monar auarar manene kilavaru nene ve kiela ga, ana popon akekaran nap̃a avion va yar tap̃ena nap̃a kiena pe torok re poli. 19 Visae akian plan va ve sanene, yoko Ntewa kila nap̃a asum̃a amiyuwon polo ke kiela navisa ruruena ma e peni, sa nap̃a asum̃a apisirlua ke m̃ala yum̃a nowo tai monm̃ate pog na pimi ke ne. E mrapa ne nanene, asum̃a apanon ke nap̃a awarpoyon atol malena nap̃a pe lelaga.
Visena maro
20 Ake Timote, olarar visena wo make ga nap̃a nepisa pim̃asu pan ko, nap̃a nemligan e lumom̃a vena okian lelein va laa sane.
Ve ova re loyum̃a e visena la nap̃a tap̃atete aiila kiom̃a malena amio Ntewa. Yar moki apian la ga e kiliaena na yomarava, ana apisape kieta lelagaena amio visena wa kiena ne Ntewa, sur la nap̃a pe lelaga re poli sike ea. Ana kiela kiliaena nene pe lelaga re nena poli, naga pisokanin ke sina ga kiela sitomena lala.
21 Lap̃as atol ruru manmaruaena na yomarava nini, amlologon ruruia pa e yo make ga, ana sur taaga, akila pal mrapa na lelagaena nap̃a akila pal ruru nenaga.
Kiau visena p̃isi e nene, ana sane silaga, nemlen nesape lemamiena kiena ne Ntewa sike amio ko.
Inu, Pol.

6:13 Yoan 18:37