10
Pol mla navisatam̃eena pa la nap̃a apisa kare kiena yum̃aena
Erau lala, akilia sane in ga Pol nesum̃a nesiri pim̃asu, ana sineun nesape ala kiau visena e p̃elaga m̃a nena nap̃a sike e Kristo, nap̃a naga mom̃au po a malumu po. Naga ke nene narui p̃elaga nap̃a nesum̃a nop̃ikeyon kilaena pan amiu nanua sumo, ana nekilia m̃a sane yaru lap̃asa asum̃a apisa kare in ke vanonia. Asum̃a apisa ke asape pogos nap̃a nesike nemio amiu, in na nemalumu manene laa, a nemaraun visena, ana asape pogos nap̃a nesiri pim̃asu, nekila ga sane in na yaru tai nap̃a nekilia nevis m̃arera, komin ga nap̃a nesike perinan amiu. Na nene na pogaga, ana monar akilia sane pogos nap̃a neim nom̃alivin amiu, visae nevisu sane popon nevis m̃arera, nekilia nekila ga narui. Ana sur ne nanene narui nesape nevisa van amiu, a nepisa awis pan amiu, neviun manene van amiu vena akilali napiowaena la nene vim wo towe laa ga wa, pogos nap̃a pe nepim nom̃alivi re pun amiu poli wa. Visae ve sanene, pogos nap̃a neim̃asu, yoko ve sur re si tai nap̃a monar nevis m̃arera ea, ana visae peraga, in na pe nemaraun re nena nakuanen visena lap̃asa nap̃a m̃arera na m̃arera van la nap̃a asike loyum̃a e napiowaena la nene poli, a nap̃a apisa kare imimi ke ne, apisape memiyum̃ae taveve ke ga sitomena na yomarava.
Lelaga, ita make ga tesike e yomarava nini, ana imimi pe metaveve re kiena p̃elaga poli. A lelaga, mesum̃a mekila ke mara tai e yomarava, ana mara nena na pe nae re e yo nini poli. Mesum̃a mesikol ke mara tai nap̃a m̃areraena lala nae ma e peni asum̃a akila ke pan m̃areraena lala na yo naloge viowaena, a suri na mara la nap̃a mesum̃a mop̃aria, pe ape na yomarava re nini poli, ana mekila ke mara mop̃ar ke m̃areraena kiena Ninuna Wa nap̃a kilia yumu plan make yo m̃arera la nap̃a sur viowa la asum̃a atapolou ke ea. Visae avisa visena viowa lap̃as na kaween yum̃aena kiena Sup̃e, ana mekilia metaulu woga. A visae avilaven, akilali nap̃a avisalup̃ar kiena yum̃aena, ana mekilia meva mowarpoyo vena kilaen yar la akilia naga e kiela malena. Visae asum̃alu amio sitomena viowa lala, ana mekilia mevilon yar la nene aimi nap̃a kiela sitomena imi m̃arera vena ataveve ga Kristo. Yoko mekilia mekila ve sanene van amiu vano vano atam̃an amiu, vena aligan amiu asu vatanon visena kiena Sup̃e, a siraunia, yoko mekila m̃a vano va e yo tap̃ena la nap̃a yaru na kaween naga asike m̃ena ea.
Ana e lepas na yaru nene nap̃a pe purp̃es nen napiowaena nene, pona amiu asum̃a apisa ke asape sur punu ga pogaga komin nap̃a yaru nene pisape naga pe yeririna tai kiena Yesu yo? Ana awis, ve avisu re ga kulyepena, ap̃ionli avisuveve sur lelaga nap̃a sike pae e maramiu rui. Naga pisape pe yeririna kiena Yesu na pogaga, ana naga sum̃a kila ke piowa, a popon naga visu ruru si kiena malena. Sinemiun ke yagogonen naga na wa, ana sanape, inu m̃ena ga nepe yeririna kiena Yesu, ana komin ya ne yepemiu mavin yagogon inuena? Nepisa sanene, pona yoko lap̃asa avisa kare in sina avisave in na sineun ga netaulu luen suria, ana pe sa re nene poli. Pona lelaga sane pogos lap̃asa nop̃arwar inu pap̃isi yo, pona nesum̃a nepisayu manene sane imimi ke narui mesum̃a mepisuar amiu, ana pe nesitom re nesape nekila sur tai piowa nap̃a monar nemawania. Nesum̃a nepisayu amiu sanene komin nap̃a Sup̃e ga mligan amiu e limamimi nanua rui vena mekila kiamiu malena amio naga va metava. Visae amiu asitom avisave mesum̃a mepis ke pan amiu vena kila kareen si kiamiu malena, pe sa re nena nene poli. A visae asitom ke asape in na nepe yar na sinemimiena tai nap̃a nesum̃a nesiri ke m̃aki la nene pim̃asu vena kila sane monar amaraun inu, naga m̃ena nene pe mesmesu re poli. 10 Nekilia nesape lap̃asa asum̃a apisayu in ke sanene rui, asape “Suwala, Pol sur nene, naga ga kiena m̃aki lala apulen visena urmi la nap̃a m̃arera, ana visae ovisu naga, naga sane pe yar malmale kar ga tai, a visae ologe naga visi, melala ga.” 11 Ana sineun nesape nevisa van la nene sane popon avisu kilale sane ya nap̃a mesiriwal ke e m̃aki, pogos nap̃a pe mesu re memio amiu poli, naga maran taaga ga sa ke e ya nap̃a yoko mesum̃a mekila e maramiu, pogos nap̃a mesike memio amiu. 12 Nepisa sanene, ana pe sineun re visaen sur ve moki poli vena kilaen si kiamimi kia va metava. Pe sineun re nap̃a meim sane yaru tap̃ena lap̃as poli, nap̃a apilaven manene visawalen si kiela sur wo lala. Yar la ne sanene asum̃a apisuveve ke kiela erau lala, a asum̃a apisuveve ke m̃ena yar tap̃ena lala, ana asitom asape la apo taulu la, ana naga nene pe yum̃aena na wowe ga tai, komin nap̃a pona la punu ga nene apiowa maran taaga yo.
13 Sanene, yoko ve nevisayu manene imimi re va sanene, ana monar nevisa sur lap̃asa van amiu nap̃a atorokin yum̃aena lala nap̃a Ntewa mligan e limamimi, a loyum̃a ea, pano tol sur lap̃asa e lepas navisuar amiuena nap̃a mesum̃a mekila. 14 Pe mesitom re nap̃a meva manene poli vena mekilali nap̃a mesu metavan amiu, ana mesmesun nap̃a mekilia mela visena lap̃asa nap̃a monar avatanonia, komin nap̃a ve sinemiu p̃esan re sane imimi ke narui nap̃a mop̃ar p̃esan lologena wo kiena Kristo pimi pimi yalen silau pimi tol amiu. 15 Visae tap̃ena lap̃asa la apimp̃es pun amiu, yoko ve mesitom re navisuar amiuena, pona nalaena visena la ne sanene van amiu. Ana siraun nap̃a mesiar yum̃aena memio amiu, monar meva re laa na wa memio amiu. Sinemimin ga nap̃a kiamiu naviawaena sum̃a kapuru silaga, a mekekaran manenea visae kiamimi yum̃aena kilia imi ve keviu laa sane, ve e re ga e kiamiu yo, 16 ana yoko mekekaran vap̃isi visae amiu akilia aiila imimi vena kilaen sane teva re laa ga wa vena lologonen lologena wo va e purvanua tap̃ena lala na pun amiu lepas p̃asa na vano, vena teva tetepo yom̃arua e yo nap̃a yar tap̃ena lala pe apa amlologo re e poli wa. Sanene, visae pogos tai tevisayu yum̃aena lala nap̃a yoko tekila e yo la nene, yoko tap̃atete si avisa kare ita avisave tesum̃a tepilaven ke ga mrasa nap̃a molue e lokove kana yar tap̃ena! E pogos nene, yoko la akilia sane tesum̃a tepisayu mrasa nap̃a molue ga e kata lokove nap̃a ita ga temapila.
17 Sitomena la nene apowo pap̃isi, ana popon ve towarwar itan re sur nap̃a tekila, komin Tus Wa pis rui, sape
“Yaru nap̃a sinenan vilaveena sur tai, monar vilave ga e ya nap̃a Ntewa kila.” Ser 9:24
18 A pe pon re ita ga teyeluar ita si poli, komin yar wo nap̃a lelaga, pe naga re nap̃a naga ga pisa si sape naga po, ana naga nap̃a Ntewa ga pisa sape naga po.