11
Le Koren lala ataveve nalogena lala navisokanena
Pona apulo visena la p̃asa nap̃a nesiri rui, asitom asape nepis wowe yo, ana awis, sineun nesape akila kiamiu sitomena ve piavi li laa sane e inu, ana yoko nekilali nap̃a nevisa si lap̃asa. Ana monar nevisa visena la nene komin nap̃a silaga nesum̃a nesitom amiu pap̃isi. Yoko nevisa ve sanini, sane nepisu amiu sane amiu na kiau sira m̃ee tanea tai, nap̃a nepisarar vena talopa amio kiena yar mesmesu nene nap̃a Kristo. Nemloge sane nepieluen ruru amiu nenaga, komin nap̃a sineun visuar ruru amiuena vena ave lelaga e visaarena nene, a naga nene sa ga Ntewa, nap̃a naga m̃ena ga pieluen ruru ita, pe sinenan re sape teligan naga poli vena teva si varau. A inu m̃ena ga nemarau towe m̃aga sane sap̃isi yar tap̃ena imi were si kiamiu sitomena va ve tap̃ena. Sa nanua sumo ne, lom̃ara nene pimi pisa kotalia sira nap̃a Iv, kila kotalia kila mloru e mlamulena piowa, ana pe sineun re nenaga vena pogos tai ve alelaga re si e Kristo, sa p̃isi ve sinemiu sii ruru re si naga taaga.
Nepisa sanene komin nap̃a nepisu kilale towe m̃a p̃arimiu rui. Pogos nap̃a nalologena tai im̃asu visayu Yesu tap̃ena tai nap̃a pe Yesu re nap̃a memlologon ke poli, ana alelaga ke e naga veraga. A pogos nap̃a ninuna tap̃ena imi m̃alivin amiu nap̃a ve Ninuna re nene nap̃a Ntewa mligania, apulan amiyopua ga. Pona pogos nap̃a lologena wo tap̃ena tai imi m̃alivin amiu, yoko akekaran logearen naga veraga. Nalologena tap̃ena la apisa kotalia amiu ruru nenaga e sur la nene, ana nepisu nap̃a amiu asum̃a asitom urmi manene laa e la. Amiu akila sa nap̃a la ga ape nalologena e kieta yomarava nini, a amligan inu nesike tano, ana pe nesitom re nesape nanene naga mesmesu poli. Lelaga, nekilia nesape yar lap̃asa asitom ke asape in na pe nemlologo ruru re po poli, ana nekilia nesape pe yar re si tai nap̃a kilia sur taulu inu poli, a nesitom nesape amiu apisu kilale suri nene rui, komin nap̃a sum̃a m̃alivi ke e yum̃aena punu ga nap̃a nekila ke ne e maramiu.
Nekilia nesape e lepas na warpoloen kilavaru nene, yar lap̃as pe akekaran re nenaga, ana nemninue ga komin ya ne sanene. Pona asitom asape nepiun ke kilavaru nene ve kiau ga? Peraga rui, komin pogos nap̃a nepimin nemlologon Lologena Wo kiena ne Ntewa pan amiu, pe nepisali re nesape ala sur tai van inu poli. In na nemligan inu nesike laa tano, vena nekilia nevisirlua amiu ava metava, ana pona amiu p̃asia sinemiu karinun nap̃a nekila sanene? Pona asitom asape in na nekila piowa ga nap̃a pe nepiun re suri tai pan amiu e pogos nene poli yo? Nekilia nevisa mesmesun van amiu nevisave e poglis nene, sum̃are tap̃ena lala asum̃a amligan nalaena pimi vena iila inu, a nesum̃a nakan ke ga kilavaru nene pogos nap̃a nemiyum̃ae kiamiu ke ne. Ana pe nekila re sur wo tai pan la nene poli e pogos nene, ana nemloge sane sa ga nesum̃a nepinaun la ke ga. Pilip̃ae 4:15-18A pogos nap̃a nesike nemio amiu, lum̃au plasa pano pano p̃isa, ana puruvi la lua nap̃a akom M̃asitonia apitomi apisu kilale nap̃a nemloge ke piowa sanene ana apisuar ruru inu. Pe nepim netag li re pan amiu poli vanon sur tai, a nepisaaria sane yoko tap̃atete nekila kare amiu nap̃a nom̃areran amiu nesape monar akila sanene pona sanene pan inu.
10 Nepisarar sanene komin nap̃a yepmavin yar la asum̃a avisa kare inu asape visokar inun kiamiu kilavaru, ana yoko nevisawal kiau navisaarena nene va kar ga e yo punu ga e lepas nene Akaea. Pe nemarau re nenaga, nepisaaria e kia kiena ne Kristo nap̃a kiena visena lelaga sike e inu sane yoko nekila ga narui. 11 Ana pogos nap̃a nepisa sanene, pona yar lap̃asa yoko avisave sineun ga kila kareen kiamiu kia, pona asitom asape pe sineu sii amiu re poli yo, ana in na pe sa re nena nene p̃isa. Ntewa kilia ruru sane sineu sii amiu pap̃isi. 12 Ana monar nom̃areran ga sane visaarena nap̃a nepisa, yoko monar nekila ga narui, komin nap̃a sineun kemaren kapi kiena tap̃ena la nene nap̃a asum̃a apilave kar ke sanene. Asum̃a apisali ke pan amiu asape asum̃a amiyum̃ae lele taaga amio imimi, asape akila ga yum̃aena m̃a nena nap̃a mesum̃a mekila ke ne, ana pe sa re nene poli.
13 Yar la ne sanene ape nalologena navisokanena ga, amiyum̃ae pe mesmes re nena poli, ana asum̃a akila kotalia amiu ke ga li na lelagaena lala, sane ap̃ar marana nalologena lelaga lala kiena Kristo. 14 Ana monar ve ailan re nap̃a akila sanene, komin kiela yerkawa nap̃a Yermare, naga m̃ena ga sum̃a kila ke sanene rui. Naga kilia kila sane naga imi ve navisi wo na yomerarava, 15 ana tepisu nap̃a kiena yar lala na yum̃aena akila kotalia ke m̃ena yaru lala, akila la sane la ape yar na kilaen p̃elaga mesmesu. Ana pogaga, tekilia sane yoko ava ga narui ap̃isi e yo nap̃a mesmesun ga kiela yum̃aena viowa lala.
16 Ana sa nap̃a nepisa rui, pe sineun re sane nevisi ana kila lap̃asa asape nepe wowe, ana visae sinelan visaena, atam̃an avisa. Ana visae ve sanene, popon la akila van inu sa nap̃a akila pa wowe lala, sane ve avisalup̃ar in re sumo wa, ana atam̃an nevisa ya nap̃a sineun nesape nevisa. 17 Pogos nap̃a nesum̃a nepisayu ke kiamimi yum̃aena, visae nevis vilaveena manenea, kila sane pe lelaga kemua nap̃a nesum̃a nepis wowe, a yoko Sup̃e tap̃atete kekarania. 18 Pe pon re tevis vilave manene poli, ana in na pe nesa re yaru tap̃ena la nap̃a asum̃a apis vilaveena kiela sur lala na yomarava nini, komin nap̃a visae nevis vilave, nesum̃a nepisayu ke ga sur wo lala. 19 A nepisu nap̃a asum̃a sinemiu miye ke yar tap̃ena lala nap̃a amiu asitom ke sane la ape wowe, komin nap̃a apisu sane la ape tap̃ena, pe atol re manmaruaena wo nene poli nap̃a amiu asitom ke asape asike ea. Ana visae asitom ke asape in m̃ena nepe wowe, komin ya ne tap̃atete akila kiamiu sitomena ve piavi laa sane e inu m̃ena?
20 Nepisu nap̃a asum̃a atam̃an ke pa nalologena navisokanena tap̃ena la nene vena akila sur viowa la ve moki van amiu. Akila van amiu sa nap̃a amiu ape kiela yar na yum̃aena lala, la amiyelelain amiu, ap̃ar kiamiu sur lala, amligan la asu metavan amiu, a visae sinelania akilia alipa maramiu. Amiu asum̃a atam̃an akila sanene, ana sanape? Ana pogos nap̃a nepisa ga visena tai pan amiu, komin ya ne yepemiu mavin yagogonena? 21 Pona popon manene visae in m̃ena nesum̃a nekila p̃elaga kar la ne sanene van amiu, ana pona kila amiu akekaran inu ga yo na wa? Ana pe sineyeena, in na nemalum laa pap̃isi yo, in na pe netorokin re nekila nene poli yo?
Pogaga, nepisa visena nene, nekilia sane yoko yar lap̃asa avisave nesum̃a nepis wowe ke sina ga, ana sineun nesape visae nalologena tap̃ena la nene asitom sane akilia avis vilave komin nap̃a asitom asape sur lap̃asa na lepas pula naga po, ana in m̃ena nekilia nevis vilaveena sur lap̃asa na sanene. 22 Visae asum̃a avisir plan la ke asape la ape yer Epru, ana in m̃ena nepe yer Epru. Visae asum̃alun avisave la ape yaru na lepas nene Israel, ana in m̃ena nae yo nene. Visae aligan la metava komin nap̃a apisape la ape lus kiena Epraam nena ga, ana in m̃ena nepe lus nene. 23  Yum̃aena 16:23Ana yoko neviun naviunena tai van amiu narui, sane la nene amiyum̃ae kiena Kristo pa tol yum̃aena nap̃a inu nemiyum̃aenia? Peraga, inu nesitom sane in na nekila po manene laa taulu la. Piowa ga nap̃a nesum̃a nepisayu inu ke sina sanene, ana p̃arimiu la m̃arera pap̃isi kila sane in m̃ena lavis p̃aruu ve wowe, nane nesum̃alu nepis sanene. Ana sur nene na lelaga pap̃isi, nap̃a in na nekila pupia yum̃aena la taulu la, yerkawa la akoven inu e yum̃a naloge viowaena yam moki taulu la, am̃e inu yam via nopulo p̃ele sina, a yam moki m̃ena ga nap̃a pano-o lavis ga nemare. 24 Nekilia sane yam lima rui, yerkawa kiena ne le Yu lala am̃e inu nap̃a yam taaga, kovilva kakapuru e mosineu yam lualima yam telu pa ovari [39], ana akila sanene yam lima. Apisalup̃aria asape ve akila re va tol lualima yam ve vari [40], komin visae peraga, vena marena ga narui. 25  Yum̃aena 16:22, Yum̃aena 14:19Ana yam telu am̃e inu e laki lala, a yam si tai akove inu e kilavaru pano pano lavis nemare. Yam telu nokulu e sive nap̃a waa talilu, e pogos la tai nene, sive mian inu m̃aga tol lemalo wetelu tai a legiena wetelu si tai. 26  Yum̃aena 9:23, Yum̃aena 14:5Pupia yalena piayavi lala, nemialoro e la yam moki manene laa, a e pogos la nene nepane sur la moki liu nap̃a namarena ga. Wii lala na p̃alu lavis ayanlua inu nevano, yar la nap̃a am̃evinaun ke yar lala am̃ene inu, kiau yeririna ga lala sa nap̃a le Yu lala apisu piowa e inu, a la nap̃a pe ape le Yu re poli akila kare inu m̃ena ga. Nepa e yo nape, sane pulkumali, pona yom̃arua, pona losi, ana nepane pog m̃arera, ana silaga, puruvi navisokanena la nene, asum̃a akawe inu. 27 Sila ga nepa nemio yum̃aena m̃arera a pog m̃arera, nepano nap̃a nomomalio p̃ele ga, nepano nap̃a moto kar inu pap̃isi a viso kar inu nap̃a pe kinanena re nena poli, a nepano nap̃a pe nom̃al re yo natapolounen miava poli. 28 A metavan pog m̃arera la nene, silaga nesum̃a nesitom̃al luen ga kiau yum̃aena nemio sum̃are lala, nap̃a sane sur tai nap̃a urmi na urmi e kiau malena. 29 A nesitom amiu m̃ena ga pap̃isi, nap̃a visae nevisu amiu li na lelagaena yaru tai imi malumu, yoko kila neloge sane yepeu malumunia, a visae neloge nap̃a amiu tai loru e mlamulena viowa, yoko kila nap̃a neloge sineu laea pap̃isi.
30 Nanene sur viowa la nap̃a nesum̃a nepisuia, ana nepisu sane nemalumun manene laa yum̃aena kiena Sup̃e, ana pe nekila re sur wo tai nap̃a nekilia nevis vilaveena poli, kila sane nesum̃a nepis vilave e pog viowa la nene nap̃a nepanea. 31 A kieta Ntewa, nap̃a naga pe Arimana Sup̃e Yesu, nap̃a yoko teyeluar luen ga kiena kia, naga kilia sape pe nepisokan re poli, sur la nap̃a nepisa ke ne ape lelaga make ga.
32  Yum̃aena 9:23-25A pupia sur viowa si tai nap̃a nom̃alia, pe nepisa re ma metava poli, nanene e poglis nap̃a nepa e pupia pulkumali nap̃a Tam̃askas. E poglis nene, p̃arin sup̃e nae lepas nene naga yar nap̃a Aretas, a kiena yerkawa nap̃a naga pisirlua vena visuaren kiena pulkumali sinenan sape tarar inu, ana pitetalia kiena lokul na taren yaru lala apa asuwo make mralaea punu ga e yo nene vena ve noure re. 33 Lavis atol inu, ana erau lap̃asa amiila inu, akonwan inu e los nen pupia karo tai, ana apiar e kilika, asum̃alu metava e pupia arman kove na yo nene, amligan malumun pito tano vanua e yepas nen kove nene, pito malum m̃a pito tol tano, ana nomolue e karo nene nopure nepano.

11:9 Pilip̃ae 4:15-18

11:23 Yum̃aena 16:23

11:25 Yum̃aena 16:22, Yum̃aena 14:19

11:26 Yum̃aena 9:23, Yum̃aena 14:5

11:32 Yum̃aena 9:23-25