13
Visena maro na wep̃ege laena
Erau lala, sa nap̃a nepisa ne, nanene yam telun nap̃a nemialoro nap̃a yoko nekila vena neimi neyalial li m̃a amiu, a pona yoko yam ve telun nap̃a nevisi van amiu komin napiowaena nene. Nanene kila narui nesitom̃al visena tai na Tus Wa nap̃a pisa sanini, sape
“Pogos nap̃a apa kumali apis pa yar tai vanon mlamulena viowa tai, monar yar ve lua pona ve telu nap̃a akilia avisawal mlamulena viowa nene, vena kila sane avisu sane lelaga.” Naw 19:15
Nesitom̃al nene komin pogos nap̃a nepim p̃esan nop̃arpoyo pun amiu yam lua nanua sumo ne, nepis nemio amiu la nap̃a akila mlamulena viowa nene, nanene naga pogos nap̃a nekila p̃esania. A nagane nesum̃a nepis ke sina ga yam lua pan la e m̃aki nini, a visae neim nevis sina, naga nene kila kana yam telu nena. A sineun nesape nevisa van la nene, amio la nap̃a asike e yepas nela, visae neim̃asu nevis sina, nanene yoko ve nasineyeena to re si e inu narui, yoko nelip̃ere la e nakoaena m̃arera tai. Amiu asum̃a apisa ke asape popon nekilologia inu towe m̃aga sane ve lelaga nap̃a Kristo sum̃a pis ke p̃arpoyo e kiau visena lala, ana visae sinemiun sanene, popon aim ayagogon inu e poglis nene, ana yoko avisu ga na wa. Yoko avisu sane pogos nap̃a Kristo sinenan kilaen kiena yum̃aena e amiu, naga pe malum re nena ga, ana naga kilia yum̃ae amio kiena m̃areraena make ga. Pogos nap̃a am̃ear naga mare e laki torovia, tepisu nap̃a tasnena pimi malumu nenaga, ana pogos nap̃a sum̃alu e marena mali sina, naga pule ruru nenaga e m̃areraena kiena ne Ntewa. Ana imimi m̃ena memalumu sane naga, ana pogos nap̃a mekila kiena yum̃aena naiila amiuena, mesum̃a memiyum̃ae ke memio m̃areraena nap̃a Ntewa tam̃an pan imimi.
Sineun m̃ena nevisawal nesape nevisu sane amiu asum̃a amlip̃ere inu manene laa, ana sanape narui, tap̃atete nap̃a amiu ga akilia alip̃ere amiu re sina, sane kiamiu viawaena sum̃a m̃arera ke ga wa pona sanape? Avisu ruru amiu, sane asum̃a apisu kilale ke sane Yesu Kristo sum̃a miyum̃ae ke e kiamiu malena wa, pona peraga? A visae peraga, pona lap̃asa asike nena e malena nap̃a Sup̃e pe su re nena e poli, a pe ape nalelagaena re nap̃a pe lelaga poli. A visae pogos tai visae sinemiun avisuveve m̃ena kiamimi malena, naga pogaga, ana sineun manene pap̃isi sane yoko avisu kilale nap̃a Sup̃e sum̃a miyum̃ae ke e kiamimi malena ana pe mekila pal re kana nin kinakinas tai poli.
A mesum̃a memlen ke pa Ntewa vena yum̃ae e kiamiu malena vena amiu m̃ena ve akila pal re suri tai. Visae ave sanene, yoko kilia kila m̃ena kiamimi kia wo, komin imimi ke narui mepian amiu, ana pe memlenwo amiu re poli komin ga kiamimi kia. Visae yar lala avisu sane memiyum̃ae piowa sanape, nanene na pogaga, ana kiamimi pupia sitomena, sinemimin nap̃a asum̃a akilalue ga mesmes silaga. A imimi m̃ena ga, sinemimin nap̃a kiamimi yum̃aena make ga mesmes ga e visena lelaga kiena Sup̃e, ve sinemimin re si kilaen sur tai nap̃a welua si kiena visena lelaga vito tano. Mesum̃a memiyum̃ae kiena ke ga, a visae pogos tai kila imimi meim memalumu, mekekaran ga, komin nap̃a mekilia mesape pogos nap̃a meim memalumu, ana amiu aim am̃arera. Mesum̃a memlotun ke ga na nene, sane yoko asum̃a aimi awo manene silaga. 10 Sitomena ne nanene kila nesiri m̃aki nene pim̃asu pan amiu nagane e pogos nap̃a nesike perinan amiu wa. Sineun nesape alogearia, a visae akila, yoko pogos nap̃a neim̃asu tap̃atete nevis m̃arera van amiu. Sup̃e mligan amiu e lum̃au vena nevisuar amiu, pe nakila kare amiuen re poli, ana nakila amiuena ava metava. A visae neim̃asu nevisu ve sanape, yoko monar nekila m̃arera van amiu e ga e ya nap̃a mesmesun nekila.
Pol pisa pokolemalo pan la
11 Erau lala, nepim e kiau visena maro narui, nevisa ga pokolemalo van amiu. Awis, akilali nap̃a akila ruru kiamiu mrapa mesmesu. Alogear ruru suri la nap̃a nepiun tan amiu. Amiu punu ga atam̃an ga aviranar amiu e sitomena wo tai. Asururu ga e p̃elaga namalumena, ana yoko Ntewa na sinesiena a na sum̃arena sike amio amiu. 12 Pogos nap̃a asum̃a avitawe amiu, atalopan ruru amiu, aviran pipimiu e kekarena wa. 13 Nalelagaena wa lala nae e nini apisa m̃ena kiela pokolemalo pan amiu.
14 Ana kiau leniena nesape yoko lemamiena kiena kieta Sup̃e Yesu Kristo, amio sinesiena kiena ne Ntewa, amio p̃ap̃agena kiena Ninuna Wa, asike amio ita make ga.
Inu na, Pol.