6
P̃elaga kiena ne sisi lala amio arimala lala a anela lala
Kolosi 3:20Sisi lala, amiu na ape sa nap̃a li nataveveena Kristo, amiu alogear arimamiu lala a anemiu lala, sur ne nanene na mesmesun nap̃a amiu akila. Navisaluaena tai e Visena Wa kiena ne Ntewa pisa sanini, nap̃a pisape “Amiu na ato ga tano e arimamiu amio anemiu lala,” a naga nene navisaluaena na sumo nap̃a kiena navisaarena tai teke metava e a, nap̃a naga pisa, pisape visae akila sanene,
“p̃isi na sur na kiamiu malena lala kilia kiriri wo, a vena p̃isi na kiamiu malena e porotano nini naga ve piavi.” Naw 5:16
Kolosi 3:21Amiu arimala lala a anela lala, sinemiu la ve vilul re va narimiu lala silaga, vano vano la sinela kar amiu ke sina ga. Ana amiu na monar akawe ruru la mesmesu, a amiu avian la, a akipian la e mrapa na kieta nalelagaena e Kristo.
P̃elaga kiena ne yaru na yum̃aena amio kiela yerkawa lala
Kolosi 3:22-25Amiu yaru na yum̃aena lala, alogear kiamiu yerkawa lala na yomarava nini, sa nap̃a amaraun la, a avatanon la, a amiu monar akila sanene e sinemiu la wetelu, sa nap̃a amiyum̃ae ke kiena ne Kristo. Amiu na pe pon re asum̃a akila ve sanene e pogos ga nap̃a la asike amio amiu poli, vena amiu akilali ga nap̃a la akekaran amiu, ana monar akila suri la nap̃a Ntewa naga sinenania silaga, amio kemua sinemiu lelaga, sa nap̃a amiu na ape yaru na yum̃aena kiena ne Kristo. Amiu na monar akekaran kiamiu yum̃aena lala, a popon ve akila re si yum̃aena sa ke nap̃a amiyum̃ae ke ga pa yaru, ana akila sa nap̃a amiyum̃ae ke pa kieta Sup̃e. Amiu na asitomli sa nap̃a visae yaru tai naga pe yerkawa tai, pona naga pe yaru na yum̃aena ga tai, ana pe suri korena ga, p̃isi na Sup̃e naga lamaran suri wo vania torokin kiena yum̃aena wo lala.
Kolosi 4:1, Kolosi 3:25A amiu yerkawa kiena ne yeririna na yum̃aena lala, amiu m̃ena ga akila mesmesu va kiamiu yeririna na yum̃aena lala, a ve avisin re sinekar van la silaga. Amiu na asitom̃alia, nap̃a amiu amio la, amiu punu ga kiamiu Yerkawa taaga ga nap̃a sike ma e peni, a naga sum̃a kila maran taaga ga pa yeririna la punu ga.
Tekila mara pa yermare
10 Lavisi ke nekila make kiau visena narui, ana nesitom nesape nevisa van amiu sanini, amiu am̃areran manene li nap̃a amiu am̃arera e kieta Sup̃e, amio kiena pupia nam̃areraena. 11 Amiu na ayen kulsota m̃arera na mara lala nap̃a Ntewa naga mla pan amiu, vena amiu akilia asum̃alu, a akilia asuwo mraai kiena ne Yermare, amio kiena navisokanen viowa lala nap̃a naga sum̃a kila ke pan amiu. 12 La nap̃a ita tesum̃a tekila ke mara pan la e kieta malena, la pe ape yeririna re poli. Ita tesum̃a tekila ke mara pa nam̃areraena tap̃ena la ne, amio yerkawa lala kiena ne yermare lala, amio sup̃e lala kiena ne la nap̃a nanagane la ape purp̃es nen yemalolo e yomarava nini, a tesum̃a tekila ke m̃ena mara temio kimi viowa la nene, nap̃a la moki liu, nap̃a asum̃a ke e yo punu ga.
13 Ana popon ayen ruru suri na kilaen mara kiena ne Ntewa la nene narui, ana pogos punu ga a e legiena punu ga, nap̃a Yermare naga imi vena kila mara van ita, p̃isi na ita tekilia tekila mara va nasinekar la nene, vano vano p̃isi, ana ita tesum̃alu m̃arera ke tesike na wa.
14 Pogos nap̃a amiu asum̃alun kilaen mara sanene, kiamiu sur m̃arera nakilaen mara lala na sanini narui. Kulka nap̃a ap̃ereari e m̃ep̃emiu, naga sa nap̃a amiu apuarar p̃elaga na lelagaena. A kulsota m̃arera na kilawoen yepemiu vanon mraai lala, nanene na sa nap̃a amiu apuarar ruru p̃elaga mesmesu sum̃a e kiamiu malena lala wetelu. 15 Ana pupia kulus nen lamiu na yalena, naga na sa nap̃a amiu asun ke asape ava avisawal Nalologena Wo na sum̃arena. 16 Kulp̃ave nene nap̃a amiu na apuararia nakilawoen mraai kiena ne Yermare la nene, nap̃a kapi pivavaga ke e la, nanene naga sane kiamiu naviawaen m̃arera e Ntewa. 17 A kiamiu kulparimiu na mara, naga sane natamaliaena, nap̃a Ntewa naga mla pan amiu, a playu na kilaen mara kiena ne Ninuna Wa nap̃a amiu awaria, naga sane Visena Wa kiena ne Ntewa.
18 A amio suri la nene, amiu na monar alen m̃ena ga, monar aviun tan Ntewa vena iila amiu. A silaga monar alen e nam̃areraena kiena ne Ninuna Wa, a p̃isi na monar asitom̃al li nalelagaena wa tap̃ena la silaga e kiamiu leniena lala, nap̃a maramiu ve kawa re pogos tai. 19 A naga ke sina ga, amiu na monar alenwo inu m̃ena ga, vena p̃isi na Ntewa naga la pulmas na visena tai van inu vena nevis, vena ve nesitom p̃ele re nap̃a nekilia nelologon Nalologena Wo kiena ne Kristo, nap̃a sumo naga su tapoloun yeririna lala, ana nanagane, p̃isi na nem̃areran nap̃a nevisawal van la. 20 Inu na nepe yaru na lologonen Nalologena Wo nene, ana nesike e yum̃a nakoaena, ana amiu na monar alenwo inu vena ve nesitom p̃ele re nap̃a nelologon Nalologena Wo nene e nini, sa nap̃a mesmesun ga nap̃a netap̃a.
Visena maro kiena ne Pol
21  Yum̃aena 20:4; 2Tim 4:12 Kolosi 4:7,8Inu sineun nesape vena amiu na akilia kiau suniena lala, ana komin sur ne nanene yoko neligan kieta erau wo nene, Tikikas, im̃asu pun amiu. Naga na p̃ar yepe m̃aen yum̃aena lala kiena ne kieta Sup̃e e yo nini, 22 ana p̃isi na naga visawal van amiu visave imimi mesike sanape, vena amiu na akilia aloge wo si e imimi.
23 Ana sum̃arena, sitomena a naviawaena la apitom kome Ntewa Arimata, a Yesu Kristo kieta Sup̃e, la asum̃a amio ita, amio m̃ena li nalelagaena la punu ga. 24 A lemamiena kiena ne Ntewa naga sike e amiu, a e m̃ena ga e ita punu ga nap̃a tesum̃a tesitom manene laa kieta Sup̃e Yesu Kristo, nap̃a p̃isi na ita tesitom naga vano vano-o, ve uro re, sanene.
Inu, Pol.

6:1 Kolosi 3:20

6:4 Kolosi 3:21

6:5 Kolosi 3:22-25

6:9 Kolosi 4:1, Kolosi 3:25

6:21 Yum̃aena 20:4; 2Tim 4:12

6:21 Kolosi 4:7,8