3
Nikotimas pimi pisu Yesu
1-2 Ana pogos tap̃ena tai na, kolemalo, nasumonena tai kiena ne le Yu lala pimi sape visu Yesu. Yar nene naga Varasi tai, kiena kia Nikotimas. P̃isi na naga pimi, pisa pa Yesu pisape “Navianena, imimi mepisusu ko ke, nap̃a mepisulup̃ar sane ko, ko navianena tai nap̃a okom puna Ntewa opim, vanon pe yar re tai nap̃a kilia kila kile la ne sa nap̃a ko na okila ke ne poli, sa Ntewa ve to re amio naga.”
Ana Yesu pisatam̃e pania, pisape “Ee, kile la nene apogaga, ana in na monar nevisatam̃e ve lelaga van ko, sane yar nap̃a ve vaeme re sina ga imi ve urviu, yoko tap̃atete Ntewa ve sup̃e e kiena malena.”
Ana Nikotimas sinena pulan visena nene, pisa pisape “!Aulai! ?Ana yar nap̃a pe yermarua pa rui na kilia vaeme si ve sanape? In na pe nesitom re nesape naga kilia va sina ga loyum̃a e m̃ep̃ena ne anena poli, vena vaeme sina.”
Ana Yesu pisatam̃ea sape “Nepisa pe lelaga pan ko, sane yar monar vaeme e wii, a monar vaeme e ninuna. Visae peraga, naga tap̃atete va loyum̃a e navesup̃enena kiena ne Ntewa. Yar kilia war sina ga yaru, ana Ninuna kiena ne Ntewa kilia war sina ga ninuna viu e malena kiena yeririna. Nanene na vaemeena nalua nap̃a nepisa ke pan ko. Ve sanene, ko na ve sinem̃a ulan re si nap̃a nepisa pan ko nesape ko na monar ovaeme sina.
“Ositom veve li lagi. Lagi na miyui ke ne, naga pa ke ga e yo nap̃a sape va ea, pona temloge ga miyui ana temninue ga tesape miyui pimi ke sanape, pona pa ke pe. Ana mrapa nap̃a Ninuna miyum̃ae e malena kiena ne yeririna lala naga sa nene, naga sa nap̃a lagi.”
Ana Nikotimas sitom manene e visen la nene, piunia sape “Aulai, ana sur nene naga sanape p̃a!”
10 Ana Yesu pisatam̃e pania, pisape “Ko na ope pupia navianena tai kiena ne le Israel la rui, ana nepisu sane sur la ne nepisa meraravan ke pan ko ne, ko na pe okilia re nenaga na! 11 Oyagogo ruruia! Sa nap̃a navisawalena la amiyum̃aen pa nanua rui, in na nepisa ke ga sur ya nap̃a nekilia amio suri ya nap̃a nepisuia, ana sa nap̃a silaga, amiu yeririna nae Israel lala yepemiu mavin kiamimi visena lala. 12 In na nepisayu pa sur na yomarava nini pan amiu rui, ana yepemiu mavin lelagaen ea, ana visae nevisayu si sur nae ma metava lala, yoko akilia alelaga e ve sanape? In na nepisu sane peraga yo. 13 Ana inu Narina ne Yeririna nekilia nevian amiun sur la nae metava, vanon pe yar re si tai poli nap̃a pisu yo nene, ana in ga Narin Yeririna nepetan ma e nene nepitom tano rui, siraunia yoko nowasup̃e neva si metava ea.
14 “Nanua sumo sumo, yermarua Mosis la asike e yo korena, lom̃ara la akar mom̃ar ke yeririna lala, ana pisirlua laki tai, miyum̃aen totouena na lom̃ara a mligan mono metava ea, ana yar la nap̃a lom̃ara kar la, visae akira ga va avisu lom̃ara nap̃a m̃eke metava, Ntewa tamalia la. Ana e ga e mrapa m̃a nena nene, yoko monar aligan inu m̃ena Narin Yeririna nomon metava e laki tai. 15 Ana yar nap̃a visae lelaga e inu, yoko tol malena viu nap̃a ve uro re pogos tai.”
16 Yesu pisa sanene komin Ntewa sinen si yeririna na yomarava la nini keviu pap̃isi, ana tam̃an narina nowo nene, nap̃a naga taaga ga pe kiena, pitomi mare wo ita, ana yar ai nap̃a lelaga e naga tap̃atete kovio, yoko tol malena wo nap̃a ve uro re pogos tai. 17 ?Ana vanon ya ne Ntewa mligan narina nene pitomi tanon yomarava nini? Pe mligan re pitomi vena nalip̃ereen yeririna na yomarava nini poli, ana mligan pitomi vena tam̃an kiena malena vena tamalia itaena.
18 “Yar nap̃a mlelaga kemua e narina nene, yoko Ntewa tap̃atete lip̃ere naga, ana yar nap̃a pe mlelaga re poli, nakoaena teke pa e naga rui, vanon pe mlelaga re e narina ne Ntewa poli. 19 ?Ana nalip̃ereena nene nap̃a Ntewa monar kila, purp̃esia naga ya? Nanene vanon mligan kiena yomerarava pitom e yomarava nini, ana yeririna la akila piowa ga pano-o, pe akekaran re naga poli, sinelan ga p̃elaga viowa la na yemalolo. 20 A lala punu ga nap̃a akila ke piowa sanene, sa nap̃a pe sinelan re nena yomerarava nene poli, pe sinelan re aim lavisin poli, amaraun asape sa kilalae kiela naviowaena la nene vim kakate e yometava, p̃isi na yar la akilia avisu kilalea. 21 Ana yar la nap̃a amiyum̃ae e p̃elaga nap̃a na po a mesmes, pe amaraun re yaru na yomerarava nene poli, apim lavisinia. Lala akekarania, komin yomerarava nini naga kila meraravania sane sur la nap̃a akila, pe yum̃aena nalogearena ga na sinenanena kiena ne Ntewa.”
Yoane Nakeena kekara vanon Yesu siar kiena yum̃aena
22 Ana siraun sur la nene, Yesu pure kiena nalogena lala amligan Yerusalem apa e norava nae Yutea. Apa sanene, asun akee ke yaru lala. 23 Ana e m̃a nena e pogos nene, Yoane Nakeena m̃ena sum̃a e lele tap̃ena tai kiena ki Aenon, lavisin yo nap̃a Salim. Naga pimi e nene vanon wii tai m̃eke ea, p̃isi na yeririna la nap̃a apim puna, naga kee la e wii nene. 24  Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20Nanene e pogos nap̃a pe atarar re naga amligan pa e yum̃a na koaena poli wa.
25 Ana e pogos nene nalogena kiena ne Yoane lala akila visena tai amio le Yu tap̃ena tai e lepas nakevanen sur lala sa nap̃a kiela lotuena pisa ke, ana e lepas m̃ena nakeena lala nap̃a Yoane amio Yesu lalua akila. 26 Apisayu m̃a pano-o p̃isi na apim apisu Yoane, apiun petania, asape “Navianena, mesape meviun tan ko sanape e lepas nap̃a nanua sumo, pogos nap̃a tesike e wii nap̃a Yortan lepas navano, ana yaru nap̃a Yesu pimi pisu ko, ana ko na opisa plan sur moki kom puna. A nanagane na naga m̃ena kee ke yeririna lala, ana la punu ga asum̃a amliligan ita apa ke ga puna, la moki na moki.”
27 Ana pogos nap̃a apisa sanene pan Yoane, naga pe pielue re poli, pe mloge piowagan re poli, kekaran ga, pisape “Ita yeririna la punu ga monar teyum̃aen ga suri ya nap̃a sa Ntewa ligan te limata. 28  Yoan 1:20Sa nap̃a amiu akilia ruru pa rui, in na nepisawal lue ga, sane kiau yum̃aena, in na pe Navisaarena re poli, in na nesumon ga naga nepimi, ve na visawalen sape naga pimi pa rui. 29 A nenagane na, sane amiu na apisawal ga pan inu na wa, naga pimi kila ke pa kiena yum̃aena rui, ana suri nene nekekarania, nepisu po pap̃isi.
“Naga sane pog na talopaena, nap̃a sanini. Visae yar nap̃a talopa, kiena erau tai, naga iila keviu nakilaruruen sur punu ga na p̃ap̃agena, ana siraunia, e kana legiena nena, pogos nap̃a aure sira imi, sira nene tap̃atete va totano amio yaru nene, va su ga amio wona. Ana yaru nene pe mloge re piowa poli, kiena kekarena maran taaga ga sane naga nap̃a talopa. Ana nanagane, in m̃ena nekekara sanene, nap̃a kiau nalogena la asum̃a ataveve Yesu. 30 Nanene komin Sup̃e Navisaarena naga monar imi ve keviu lue ga sanene, in na monar neim neve tokak lue ga.”
?Navisaarena imi yum̃ae ve sanape e yomarava?
31 Ana Yoane Nakeena pisayu Navisaarena, sape “Naga nae yo na mava, naga su metavan sur punu ga. Ita tomolue ga tano e yo nini, ana tekilia tevisu ga sur na tano lala. Ana sa nap̃a nepisa, naga petan ma e peni pitomi tano, to metavan yeririna punu ga, 32 a naga pitomi pisawal ke sur la nap̃a nanua susumo pisu ma metava, a sur la nap̃a mloge. Naga pisawal sur wo la nene, ana yeririna la pe sinelan re kiena visena la nene poli, pe amlelaga re e poli. 33 La moki pe amlelaga re poli, ana ita nap̃a temlelaga, kieta nalelagaena kila sane Ntewa, naga kiena visena lala pe lelaga a mesmes ruru po. 34 Kiena visena la nene, mligan Navisaarena pitomi pisawal pan ita rui, ana tekilia tesape visena la nene pe visena lelaga. Nanene komin pogos nap̃a Navisaarena pitomi, tepisu sane naga pis e puriu kawaena na Ninuna Wa kiena ne Ntewa, vanon Ntewa mla kiena Ninuna pan naga pe komsus re poli, punu nenaga. 35  Mat 11:27; Luk 10:22Ntewa Arimana kekaran narina nene keviu pap̃isi, ana mligan sur punu ga e limana.
36 “Ve sanene na, ita nap̃a temlelaga e naga, tetol malena rui nap̃a pe nalue ga. Ana yar nap̃a pe mlogear re poli, yoko tap̃atete visu malena na sanene pogos tai, ana sinekar kiena ne Ntewa ve keviu vania.”

3:24 Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20

3:28 Yoan 1:20

3:35 Mat 11:27; Luk 10:22