6
Le Nasaret lala pe sinelan re Yesu poli
Matiu 13:53-58; Luk 4:16-30
Ana Yesu molue e yo nene, p̃asup̃e sina ga pimi kiena, amio kiena nalogena la. Ana e Legiena Wa, naga pa amio yaru lala nae kiena yo nene e loyum̃a e kiela yum̃a na lotena, ana sum̃a pian la ke. Ana pogos nap̃a la amloge amilan kiena visena la pano-o pap̃isi. Ana la apisa apisape “!Aulai! ?Yaru nene naga p̃ar sur la nene pe? ?Naga tol namanmaruaena nene sanape? A naga kila ke kile la nene sanape ne? Ita tekilia ke yaru nene rui. Naga yaru na yum̃aenen ga yum̃a, naga pe narina ne sira nap̃a Maria, a la nene, Semes, a Yoses, a Suta, a Saemon, naga pe wenla ne la nene. A vinena lala, la ga nap̃a asike amio ita ne.” Ana sinela karia, pe sinelan re nena naga.
Yoan 4:44Ana Yesu pisa pan la, pisape “Yaru nap̃a pe navisawalena, yaru tap̃ena lala akilia avatanon naga, ana yaru nae kiena yo, amio m̃ena namratava puna, la ga nene tap̃atete avatanon naga.” Ana e kiena yo wawa nene, Yesu tap̃atete kila kile la ea, ana naga mligan ga limana e yaru la lua la ga nap̃a aminana, amloge si po. Ana Yesu sinen pula mila pap̃isi komin yaru la nae kiena yo wawa nap̃a pe amlelaga re e naga poli. P̃isi na naga petan kiena yo, mial pa e pulkumali tap̃ena lala ana pian ke yeririna lala.
Yesu mligan plan kiena nalogena lala peve lua
Matiu 10:5-15; Luk 9:1-6
Ana Yesu pio kiena lualima taaga pa lua nene, pis ruru pan la, mla nam̃areraena pan la vena akilia ataulu ninuna viowa lala, a siraunia mligan plan la peve lua apano. Visena wo la nene nap̃a naga pisa pan la sumon nap̃a lala apano, naga sanini, pisape “E lepas na kiamiu mrapa, yoko amiu ve awar re sur lap̃as amio amiu, ana kiamiu plasgai ga alararia avano. Yoko amiu ve awar re kamiu kinanena p̃asia, pona karo lala, pona varu. Amiu akilia ayen kiamiu kulus nen lamiu lala, a ve awar re m̃amiu kulmrae tap̃ena lap̃asia, m̃amiu kulmrae taaga nane amiyenar ke ne sa ayal avano.”
10 Ana Yesu pisa m̃ena ga, pisape “Pog nap̃a sa la awere amiu ava loyum̃a m̃ala, ana amiu monar akekaran ga nasuen amio na mratava nene, vano tol pogos nap̃a sa amiu avatan si pulkumali nap̃ane. 11  Yum̃aena 13:51 Luk 10:4-11Ana visae pulkumali tai, yeririna lap̃as yepela mavin were amiuena ava m̃ala um̃a lala pona yepela mavin loge amiuena, amiu aligan ruru kiela yo nene m̃eke na, ana pogos nap̃a sa amolue e yo nene, monar atanvan puluyavi nae yo nene nap̃a sike e lamiu, sane kile tai, pona kiamiu visena m̃arera tai pan la, sane yoko lala akus nakoaena tai nap̃a mesmesun ga kiela p̃elaga viowa nene.”
12 P̃isi na kiena nalogena lala apa amlologon pan yeririna lala asape monar avilopu la, 13  Sem 5:14ana la am̃ene plan ninuna viowa la moki e yeririna lala, ataron m̃ena narin wel na mras nen olip e p̃arin nainanena la moki, sane kile na navisa ruruena kiena ne Ntewa, ana la amloge po sina.
P̃arin Sup̃e Erot Antip̃as pisayu Yesu
Matiu 14:1-2; Luk 3:19-20, 9:7-9
14  Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19Ana e pogos nene, P̃arin Sup̃e Erot naga m̃ena mlogeli m̃a sur la nap̃a Yesu miyum̃aenia, komin kia kiena Yesu, apisawal ke pa rui e yo punu ga, a yeririna la punu ga akilia pa rui. Yar la p̃asia apisa ke Yesu, asape “Naga na, pe Yoane Nakeena si ne, nap̃a naga mal sina e marena; sur ne na nene kila naga puriuna kawan nakilaen kile la sanene.” 15 La p̃asia apisa ke asape “Naga na yer marua Elaisa na konua rui,” a la p̃asia apisa ke asape “Naga navisawalena tai ne sa nap̃a yermarua navisawalena lala nakonua manene la rui.” 16 Ana pogos nap̃a Sup̃e Erot mloge sur la nap̃a Yesu naga kila ke ne, ana naga pisa sape “?Yaru nene, pona Yoane Nakeena ke sina ga ne. Inu netero pa p̃arina pa rui, ana nanagane naga mali sina e marena yo?”
?Yoane Nakeena mare sanape?
17-18  Luk 3:19,20Ana Sup̃e Erot pisa sanene vanon nap̃a naga m̃emar Yoane Nakeena mare nanua rui, ana naga marau pap̃isi. Ana marena kiena ne Yoane Nakeena kana suniena nena sanini: Wenla Sup̃e Erot nene, naga kiena kia Pilip, nap̃a lalua arimala taaga a anela lua. Ana sumo, Pilip nene talopa amio sira tai, kiena kia Erotias. Ana siraunia, Sup̃e Erot pa p̃erelua lein sira nene pe wona. Ana e pogos nene Yoane pis pa Sup̃e Erot, pisape “Sur mesmesu re nene poli, nap̃a ko opurelua sira nene, komin naga pe wona ne womla.”
Ana Erotias pe kekaran re nena visena kiena ne Yoane nene, naga sinena karia, ana Sup̃e Erot mligan kiena yeririna la p̃asia apa atararia, apiari naga amligan pa e yum̃a nakoaena. 19 Ana Erotias sinenan ke sape monar wem̃ar Yoane, ana naga kila p̃ele ga, 20 komin Erot maraun wemom̃arena. Naga maraunia komin naga kilia ruruia sane Yoane naga pe yar mesmes tai a pe yar wa, naga puar ruru ga sum̃a ga. Yam la moki naga mligan visenan Yoane pa puna lalua asun, naga kekaran visena kiena ne Yoane la pap̃isi, ana yam punu ga, visena la nene miyur ke naga, kila narui na naga kiena sitomena peve lua ke narui. 21 Pe piavi re poli na, Erotias m̃al kiena mrapa tai. Nane e pogos nap̃a la akila p̃ap̃agena nasitom̃alen legiena nap̃a Sup̃e Erot paeme ea, ana Erot naga kila kinanena kana kiena yarkeviu lala, amio nasumonena na yum̃aena kiena, a yerkawa tap̃ena lala nae yo nap̃a Kalele. 22-23 E pogos na p̃ap̃agena nene, lom̃earu kiena ne Erotias naga polu e marala, ana Sup̃e Erot la akekaran kiena wolena pap̃isi, naga pisaaria m̃arera pania, pisape “Suri ya nap̃a visae oviun tan inu, nekilia netam̃an ga van ko, va tol komp̃as nen kiau sur make ga lala.”
24 P̃isi na sira nap̃a pa vanua, piun petan anena nap̃a Erotias, pisape “?Auia, yoko neviun yar ne tania?”
Ana anena pisa pania pisape “Ovisa ga vania ovisave, naga monar kus ga p̃arina ne Yoane Nakeena van ita.”
25 Ana sira nap̃ani miroro si pa loyum̃a, pisa iroron ga pa Erot, pisape “In na sineun nesape okus ga p̃arina ne Yoane Nakeena m̃ene pialo tai imi ga nanagane e nini.” 26 Ana visena nene kila Sup̃e Erot mloge piowa, pe sinenan re sape kilaro kiena navisaarena nap̃a pisaar m̃arera rui e maran kiena erau lala, 27 p̃isi na veraga ga e m̃a nena ga e pogos nene, naga miila kiena yar na mara tai pa pisa, pisape akus p̃arina Yoane vano. P̃isi na lala apa e loyum̃a e yum̃a nakoaena nene, atelua kolmekina, 28 ana la amligan p̃arina m̃ene pialo tai, akus pimi pan sira m̃ee nap̃ane, ana kus pa pan anena.
29 Ana siraunia, pogos nap̃a nalogena kiena ne Yoane la amloge suri nene, la apimi akus tasnena, apa amligan e lotap. Ana suniena kiena ne Yoane Nakeena maro ga e nene, ana pogos nap̃a Erot mloge suniena kiena ne Yesu, kila naga marau pap̃isi, m̃ape Yoane Nakeena nene nap̃a naga m̃emaria, mal sina.
Li nalologena la apa amlologon visena kiena ne Ntewa p̃isi na ap̃asup̃ela sina
Matiu 14:13-21; Luk 9:10-17; Yoane 6:1-13
30 Ana e pogos nene, nalologena la nap̃a Yesu mligan plan la apa amlologo, ap̃asup̃e la si apimi. Ana lala apisayu pa Yesu sur la punu ga nap̃a amiyum̃aen pan yeririna lala, a sanape nap̃a apian la. 31 Ana yar la moki nap̃a asum̃a apimi ke pu Yesu, p̃isi na apano, ana p̃isi na tap̃ena si la apimi, p̃isi na apano, salue ga nene, Yesu la pe apa ruru la re nenaga, pe aora re tai nap̃a la akilia ala narin kinanena tai. Ana Yesu pisa pan la, pisape “Aulai, ita, tevetanli la e yo nini wa. Teva takale yo tai nap̃a naga yo m̃ano, akilia avaruru amiu ea.”
32 P̃isi na la apa akus waa tai, asape ava akale yo tai lepas nen lapa nap̃a pe yar la asu re e poli.
Yesu pagan yeririna la moki taulu manu lima [5000]
33 Ana yeririna la moki apisu sane Yesu la apa ke sanene, la m̃ena ga amolue e kiela pulkumali lala, akiriri ataveve la akom ura, apato atolp̃esa yo nene nap̃a la apisu sane waa naga pato ke ea, la asumon Yesu lala. 34  Mat 9:36Ana Yesu pa ura, pogos nap̃a pisu p̃ina na yeririna nap̃a asike pa ura rui, naga sinena mie la pap̃isi, komin naga pisu la sa nap̃a sipsip la nap̃a akuspal mrapa, pe yar re tai nap̃a kilia visuar la, p̃isi na naga pa sun pian la e visena wo la moki.
35 Ana pogos nap̃a mrae pito tano, nalogena lala apimi puna, apisa asape “E, Sup̃e, yo nini naga pe po re poli, a lavisi m̃ena yemalolo narui. 36 Ana popon ko oligan p̃ina la nene awasup̃e ava m̃ala um̃a pona pulkumali lala vena awul kala kinanena la p̃asia.”
37 Ana Yesu pisatam̃e la, pisape “Toko, popon amiu ga awar kinanena p̃asia van la.”
A lala amape Yesu naga pe pisa ruru re poli, ana la apisa asape “!Ke, peraga yo! Pona ko na sinom̃an ke osape imimi mowar pupia kieta varu ana mevato meul kilaparavi torokin lala manu moki nene akania!”
38 Ana Yesu pitetalia la, pisape “Amiu avato avisulia ap̃ara ke kilaparavi via na sike amio amiu nanagane.”
La apato apisu pae na, apam sina ga apisape “Memlarar narin kilaparavi lima ga teke na, amio narin ika nap̃a satin lua ga.”
39 Ana Yesu pis pan yeririna lala, pisape “Amiu atotano e vilum̃ini wa,” 40 ana la atotano e p̃egas lala, p̃egas lap̃asia sane lualima lima [50], ana p̃egas tap̃ena lap̃asia sane ponotia taaga [100]. 41 Ana naga mla narin kilaparavi lima nap̃ane amio narin satin lua nene, kira pa ma e peni, pisa potena pa Ntewa vanonia, p̃isi na kaweroro narin kilaparavi lima nap̃ane kian pa kiena nalogena lala vena avion plan van yeririna lala, pion m̃ena narin ika lua nap̃ane sa ke ga.
42 Ana la akan m̃a pano-o, mep̃ela la kawa pap̃isi, 43 ana kinakinas nen kinanena la nap̃a akanligania, torokin akon si va e karo la tol lualima taaga pa lua [12]. 44 Ana yaru la nap̃a akan kinanena nene, yerm̃ene ga lala, la atol sur sane manu lima.
Yesu mial yau metava e wos nen lapa
Matiu 14:22-23; Yoane 6:16-21
45 Ana Yesu pisa pan kiena nalogena lala, pisape “Inu sineun nesape amiu akus kieta waa, asumo akusro pupia lapa nene ava lepas p̃asia e kumali nap̃a Petsaeta, ana in na nesuwa nesum̃a neligan plan ke ne yeririna la nene wa.” 46 Ana pogos nap̃a naga mligan plan yeririna la nene apa pae na naga pa metava e kunusia vena len. 47 Pogos nap̃a yemalolo ke narui, waa nap̃ane m̃eke perina pap̃isi, lika e lapa, ana Yesu naga taaga sike ura. 48 Ana naga kira pisu la na m̃arera pan la na valuanen waa pap̃isi, komin la apane ke pupia lagi, kila kiela waa naga pure malum ga. Pogos nap̃a lavisi yelagi merarava, Yesu pimi pula, mial yau ga metava e wos nen lapa. Suri ne na nene vena naga va p̃esan ura sumon la, 49 a pogos nap̃a lala apisu naga mial yau ke e lapa pimi pula sanene, la apionia asape “!Aulai, suri ya ne pimi ke sanene! ?Yermare yo, pona yar ne sanene?” 50 Lala punu apisu naga sa nene, amarau pap̃isi.
Ana veraga Yesu pisi pan la, pisape “!E, ve amarau re, in ga ne.” 51 Ana Yesu p̃iyu pa metava e waa amio la, ana veraga ga e aora nene, lagi nene mare, ana la nap̃a asike e waa amilan pap̃isi. 52 Amilan sanene komin kiela sitomena la m̃arera ke wa, la pe apisu kilia re sur la nap̃a Yesu naga kilia yum̃aenia e kiena puriu kawaena poli, sane ya nap̃a miyum̃aen amio narin kilaparavi la lima nap̃ane.
Namaiena lala atol ga luas nen kulkota m̃ana Yesu
Matiu 14:34-36
53 Ana Yesu lala akusro pupia lapa nene e kiela wa, apa atol yo tai, kiena kia Kenasaret. Ana pogos nap̃a akoan kana kilavaru pa ura, 54 apula petan kiela wa, ana verakorena ga yaru nae e yo nene lala apisu kilale Yesu. 55 Ana lala akiriri atelivi piora e m̃ala yum̃a lala, akus kiela inanena la e m̃ala tog, apa ke e yo la nap̃a amloge asape naga pa ke ea.
56 Ana e yo punu ga nap̃a Yesu pa ke ea, e yum̃a lala, pona pulkumali lala, pona mrapa lala, akus ke kiela inanena lala, amligan ruru la ke pa rui e yo metava lala, la apiun ke tania asape visae naga tam̃ania ana inanena lala akilia atoliga m̃ana luas nen kulkota. Ana lala nap̃a atolga sanene, kiela inanena la p̃isi, amloge po sina.

6:4 Yoan 4:44

6:11 Yum̃aena 13:51

6:11 Luk 10:4-11

6:13 Sem 5:14

6:14 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

6:17-18 Luk 3:19,20

6:34 Mat 9:36