9
Yesu pitetalia kiena nalogena la peve lua
Matiu 10:5-15; Mak 6:7-13
Ana Yesu pio viraviran kiena lualima taaga pa lua [12], ana pis ruru pan la, naga mla m̃areraena pan la, tam̃an la vena akilia ataulu yermare lala, a vena akilia akila ruru maiena lala. Naga kila sanene vena vitetalia la avanon alologon navesup̃enena kiena ne Ntewa, a vena akila ruru namaiena lala. A visen wo lap̃as nap̃a pisa pan la sumon nap̃a apano, sanini, nap̃a sape “E lepas na kiamiu mrapa, yokorena ve awarar re sur tai. Ve awar re kiamiu plasgai, pona kiamiu karo, pona kinanena, pona kilavaru, a ve awar re m̃amiu kulsota ve lua, yokorena ayen ga m̃amiu kulsota ve taaga ga nap̃a amiyenar ke ne.
“A um̃a ya nap̃a visae aure amiu ava ase ea, p̃isi na monar akekaran nap̃a asu amio mratava na um̃a nene, yokorena aligan ga um̃a nene pogos nap̃a amolue si vetan pulkumali nene. Yum̃aena 13:51 Luk 10:4-11A e pulkumali ya nap̃a visae la yepel mavin were amiuena ava e m̃ala yum̃a lala, p̃isi na aligan ga kiela yo nene, a pogos nap̃a amolue vetania, monar atan plan puluyavi na mrapa na yo nene vetan lamiu, sane kile tai pona kiamiu visena m̃arera tai van la, sape yoko awar nakoaena tai nap̃a torokin ga kiela p̃elaga viowa nene.”
Ana nalogena lala amolue apa narui, a asum̃a ap̃aro ke e pulkumali lala, asum̃a amlologon ke lologena wo, a asum̃a akila ruru ke maiena lala.
P̃arin Sup̃e Erot Antipas pisayu Yesu
Matiu 14:1-2; Mak 6:14-16
Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19Ana e pogos nene, P̃arin Sup̃e Erot m̃ena ga mloge towe m̃a ya nap̃a Yesu la asum̃a akila ke ne, ana naga sitom manene pap̃isi, komin nap̃a yar lap̃as asum̃a apisayu Yesu, asape naga Yoane Nakeena, naga mali si petan marena, ana tap̃ena lap̃as asape naga yermarua Elaisa nanua, nane m̃alivi si ne, a tap̃ena lap̃as asape naga pe navisawalena la tai nanua sumo sumo manene laa, nap̃a sum̃alu si petan marena. Ana P̃arin Sup̃e Erot pisape “Pe Yoane Nakeena re nene poli, komin nesilua p̃arina rui, ana yar na apisayu ke ne, naga a si nene?” Ana sitomena nene kila naga sinenan visuen Yesu pap̃isi.
Nalologena la apa amlologo, ana ap̃asup̃e la sina
Matiu 14:13-21; Mak 6:30-44; Yoane 6:1-15
10 Ana nalologena la nap̃a Yesu pitetalia la sape ava alologo, ap̃asup̃e sina, ana apisawal sur punu ga nap̃a amiyum̃aenia pa Yesu. Ana Yesu p̃ere la amolue petan yar lala, amiyepe la ve tokak ga apa e pulkumali tai, kiena kia Petsaeta. 11 Ana siraunia, yar la amloge asape apa ke e yo nene, ana la m̃ena ga asirau apano, apa m̃ena e yo nene. Ana Yesu kekara ga, naga sun towe amio la, a siraunia pian la e lepas navesup̃enena kiena ne Ntewa, a kila ruru yar la nap̃a sinelan ke asape popon yar tai iila la.
Yesu pagan yeririna la manu lima [5000]
12 Ana Yesu sum̃a amio la pano pano-o, apisu nap̃a mrae pito ke tano narui, ana kiena lualima taaga pa lua nene apim puna, apisape “Ei, Sup̃e, popon oligan p̃ina la nene awasup̃ela ava m̃ala um̃a lala pona avakar ga e pulkumali la ne sike ne, vena akilia aul kala kinanena lap̃asia, a vena akilia alual m̃ala lele na monoena, komin e yo na tesike e ne pe pon re yemalo wo ita e poli.”
13 Ana Yesu pisa pan la, pisape “E, peraga. Popon kam ga awar kinanen lap̃as van la.”
Ana la apisatam̃ea, apisape “!Kei! Imimi memla ke ga narin kilaparavi lima, amio narin ika lua. ?Ana visae peraga, pona ko sinom̃an ke osape yoko imimi ke narui meva moul kinanena torokin pupia p̃ina la nene?” 14 La apisa sanene komin yeririna la nap̃a asike ne la moki manene laa, ana yerm̃ene ga lala pa tol sur sane manu lima [5000].
Ana Yesu pisa pan la, sape “Ava avisa va yeririna lala avisave atotano ke ne wa, atotano e p̃egas lala, nap̃a yar la lualima ve lima [50] e p̃egas tai.” 15 Ana apa akila sa nap̃a naga pisa, a yeririna lala atotano e p̃egas lala.
16 Ana Yesu mla kilaparavi lima nene amio narin ika lua nap̃ani, kirava pa ma e peni, pisa potenania ana kawewowa, kian pa nalologena lala vena alalein akian va p̃egas la nene. 17 Ana akan panpano-o m̃ep̃ela kawa ruru nena ga, a kororos nen kinanena nap̃a akanligania, akon pa e karo popos lala tol lualima taaga pa lua [12].
Pita pisawal pisape Yesu naga Navisaarena kemua lelaga
Matiu 16:13-28; Mak 8:27-31
18 Ana pogos tai, Yesu sum̃a mlen ke naga taaga, a kiena nalogena lala asum̃a ga lavisinia, ana naga piun tan la, sape “?Asum̃a amloge yar la apisavisa inu asape in na ai?”
19  Mat 14:1,2; Mak 6:14,15; Luk 9:7,8Ana apisa pania, asape “Lap̃as asape ko Yoane Nakeena, a lap̃as asape ko Navisawalena Elaisa, a lap̃as asape ko navisawalena tap̃ena lala tai nanua sumo sumo nane naga mali si petan marena ne.”
20  Yoan 6:68,69Ana naga piun tan la, pisape “?A sanapen amiu, kam asape in na ai?”
Ana Pita pisatam̃ea, pisape “Ko Navisaarena kiena ne Ntewa nene.”
Yesu pisawal kiena marena
21 Ana Yesu pis m̃arera, pisaar nena pan la, pisape yokorena ve avisawal re sur nene va yar lala, 22 ana pisa ruru pan la pisape yoko ve sanapen naga. Naga pisape “Inu na nepe Narina ne Yeririna, a yoko nasumonena kiena ne le Israel lala, amio yerkawa kiena ne yar wa lala, amio navianen navisaluaen lala, yoko akoven lua inu, p̃isi na monar akila sur ve moki na kila kare inuena. Yoko monar awem̃ar inu nemare, ana e kana legiena na telu, yoko Ntewa visirlua inu nemal sina.”
Nalogena kiena Yesu naga monar sitom korenan ga kiena nasinenanena lala
23  Mat 10:38; Luk 14:27Ana e pogos nene, Yesu pis pan la, pisape “Yar nap̃a sinenan sape taveve inu, naga monar sitom korenan ga kiena nasinenanena lala, naga monar kus kiena laki torovia e legien punu ga, sa nap̃a yoko inu nekus kiau, ana taveve inu luen ga. 24  Mat 10:39; Luk 17:33; Yoan 12:25Nepisa sanene komin yar nap̃a sinenan sape ve puluvisin kiena malena, yoko kilalu kiena malena. Ana yar nap̃a tam̃an kiena malena vanon inu, yoko naga taulu si kiena malena. 25 Visae yar tai tol make sur wo na yomarava nini lala, ana kila pal mrapa a kilalu kiena malena, naga pe taulu re nena sur wo tai poli. 26 Yar nap̃a mawa e marana yar tap̃ena lala vanon inu pona vanon kiau visena, yoko inu Narin Yeririna m̃ena nemawan yar nene e marana Ntewa e pogos nap̃a nowasup̃e sina, nap̃a yoko nevitom nemio pupia naurarena nap̃a pe kiau, a pe kiena ne Ata, a nap̃a pe kiena ne m̃ena navisi wa lala. 27 Lelaga nevisa van amiu, yar lap̃as asum̃al asike e nini, nap̃a tap̃atete amare na wa, vano-o tol pogos nap̃a avisu Navesup̃enena kiena ne Ntewa imi m̃alivi.”
Tasnena ne Yesu pimi pe tap̃ena
Matiu 17:1-8; Mak 9:2-8
28 Siraun pogos nap̃a Yesu pisa visena la nene, pe sur sane legiena olua p̃aro ga na wa, ana naga p̃ere Pita, amio Yoane, a Semes, la vari apa metava e ravie tai, komin sape len. 29 Ana apam atol yo nene, a pogos nap̃a sum̃a mlen, nalogena la telu nene apisu nap̃a marana pimi pe tap̃ena, a apisu nap̃a m̃ana kulsota pilavila pap̃isi, a miyuwowo nap̃a miyuwowo manene laa. 30-31 Ana siraunia, yermarua lalua nene Elaisa amio Mosis, lalua am̃alivi amio pupia naurarena nae ma e peni, ana lalua asun ke amio naga, nap̃a asum̃a apisayu ke sanape nap̃a yoko naga monar va garu Yerusalem, a monar mare vetan yomarava nini, sa nap̃a Ntewa pisaaria p̃a rui.
32 Ana sumo, la telu Pita, Yoane a Semes nene asum̃a amloge marala kawa pap̃isi pano-o amomalio, ana pogos nap̃a atavilo sina, la amilan sur la nap̃ani, nap̃a apisu pupia naurarena kiena ne Yesu, a apisu lalua nap̃a asum̃al asike amio naga. 33 Ana apisu nap̃a lalua nene asape aligan si yo vena awasup̃ela, ana Pita sinenan sape visi, ana naga mninue m̃a visa ya ne, ana naga pisalawe ga visen kar tai pa Yesu, pisape “Sup̃e, popon nap̃a ita tesum̃a e nini. Popon teyum̃aen silparpara ve telu e yo nini, mom̃a tai, m̃ana Mosis tai, a m̃ana Elaisa tai.”
34 Ana pogos nap̃a naga sum̃a pisa ke visena nene, lul tai pitomi kalo la, ana pogos nap̃a la apisu sane apa ke loyum̃a e lul nene narui, amarau pap̃isi. 35  Mat 3:17, 12:18; Mak 1:11; Luk 3:22 2Pit 1:17,18Ana amloge visena tai molue e lul nap̃ani, pisape “Nanene na naruu ne, nap̃a nepisirlua naga rui. Naga ke narui monar alogear ruru naga.”
36 Ana pogos nap̃a visena nene p̃isi, lul nene kovio sina, apisu nap̃a Yesu naga taaga sike si amio la. Ana siraun nene, nalogena la nene apa ruru la, asum̃a ga sa ga ne, pe apa apisayu re sur nene pa yar tap̃ena la poli.
Yesu pilelua yermare petan m̃ee tai
Matiu 17:14-21; Mak 9:14-29
37 Ana e kana legiena na siraunia, Yesu amio la telu nap̃ani ap̃asup̃ela si apitom tano, ana pupia p̃ina na yeririna la asum̃ate ke naga, sinelan asape avisuia. 38 Ana pogos nap̃a apim am̃alivin la, lala yaru tai pion manene pa Yesu, pisape “Navianena, nepisa awis pan ko, ovisuli naruu na yerm̃ene nini, komin nap̃a naruu wawa taaga nena nini. 39 Ninuna viowa tai ne sum̃a pimi ke e naga sanene, kila naga mlokai manene pap̃isi, ana miokamarmare tasnena m̃arera pano-o wasirina la mlalau. Sur nene sum̃a kila ke naga pa piowa laa, kila kare naga pap̃isi, a sum̃a kila luen ga, pe mliganli re naga pa ruru pogos tai poli. 40 In na nopure naga pa puna ne kiom̃a nalogena lala, nepisa awis pan la vena am̃enelua ninuna viowa nene, ana la akilalia, amiyum̃aen pano-o, akila p̃ele yonia.”
41 Ana Yesu pisatam̃ea, pisa pan la, pisape “?Kam la nene, sanape na sanene? Pe asum̃al re nena ase Ntewa poli. ?Monar nesum̃a nemio kam wowe lala tol pogwai? In na sineu maren amiu rui. Ko, pogaga, oure narum̃a nene imi.” 42 Ana apa ap̃ure pimi, a pogos nap̃a apim ga sane, ninuna viowa nap̃ani kilapel ke sina ninis nap̃ani, kila tasnena miyuyuwawa a m̃arera. Ana Yesu pis kapuru pisalup̃ar ninuna viowa nap̃ani, a kila ruru m̃ee nene, ana mligan si pa arimana. 43 A la nap̃a apisu sur nene, amilan manene nam̃areraena nowo kiena ne Ntewa nene pap̃isi, nap̃a kila po sanene pap̃isi pan m̃ee nap̃ani.
Yesu pisawal sina ga kiena marena
Ana siar e pogos nap̃a yar tap̃ena la asum̃a apisasayu ke sur wo nap̃a Yesu kila, ana Yesu pisa kiena visena tai pa kiena nalogena lala. 44 Naga pisa pan la, pisape “Ayagogon ruru kiau visena nini, aligan ruru te kiamiu sitomena lala, vena ve sinemiu p̃esan re sina. Ee, nepisa ruru van amiu, nesape Ntewa mligan inu sane Narin Yeririna, ana lavis ke nap̃a aligan inu neva e limana ne yaru la nap̃a yoko awem̃ar inu nemare narui.” 45 Ana nalogena lala pe amloge kilale re ya nap̃a Yesu sum̃a pisayu ke pan la poli wa, sa nap̃a kana kinas tapolou ke ga wa, kila pe apisu kilale re poli, a amaraun m̃ena nap̃a aviun ruru va Yesu e lepas na visena nene.
“?Ane to laa metavan yaru tap̃ena lala?”
Matiu 18:1-5; Mak 9:33-40
46  Luk 22:24Ana siraunia, veveyuena tai m̃alivi likan nalogena lala, nap̃a apisape ane to laa metavan lala tap̃ena lap̃asa. 47 Ana Yesu kilia m̃a kiela sitomena la nene, ana pio ninis tai nap̃a pimi ke puna, ana mligan ninis nap̃ani sum̃alu se yepasa, 48  Mat 10:40; Luk 10:16; Yoan 13:20ana pisa pan la, sape “Yar nap̃a kiena sitomena patanon inu, ana naga kekaran wereruruen ninis nini, nanene sa ga nap̃a kekaran were ruru inuen ga narui. A yar nap̃a kekaran inu, naga sane kekaran ke ga naga nap̃a mligan inu nepim. Nanene komin nap̃a amiu ai nap̃a kiena sitomena su tano vap̃isi, naga ke narui nap̃a naga to metavan amiu make ga.”
“Yaru nap̃a pe pisalup̃ar ita re poli, naga sum̃a miila ita ke ne”
49 Ana Yoane pisa pa Yesu, sape “Sup̃e, mepisu yar tai, nap̃a sum̃a pile plan ke yermare lala, naga m̃ene plan la e kiom̃a kia. Ana yaru nene, memninue ga, naga pe ita re tai poli, ana mepisalup̃aria.”
50 Ana Yesu pisa pania, pisape “Toko, visalup̃aren toko, komin yar nap̃a pe pisalup̃ar ita re poli, naga miila ita ke ne.”
Yesu sitom̃al sape lavis ke monar va ma meta Yerusalem narui
51 Ana Yesu pisu kilale sape nanagane, lavis ke Ntewa were si naga va meta ma e peni narui, ana kila ruru kiena sitomena, sape kiena mrapa monar va ma meta Yerusalem narui.
52 Ana la amial apano, ana Yesu mligan kiena yar na waren visena lala la asumo apa e pulkumali tai kiena ne le Samaria lala, vena akila ruru make suria, naga sirau imi. 53 Ana la ne e yo nene, la pe sinelan re Yesu la aim e kiela yo poli, komin la pe sinelan re iilaen le Yu la nap̃a akom ke kiela yo poli vena ava meta Yerusalem. 54 Ana pogos nap̃a nalogena lalua nene Semes lalua Yoane apisu nap̃a apisalup̃ar la sa nene, lalua apiun tan Yesu, asape “Sup̃e, ko sinom̃an osape melen mevio kapi tai ligan ma e peni vitom tano kekan la nenaga?”
55 Ana Yesu p̃arpuia pis m̃arera pan lalua, pisalup̃ar la. 56 Ana pe apa re si e nene poli, la apa e pulkumali tap̃ena.
Yaru nap̃a taveve Yesu ve kirap̃atau re sina
Matiu 8:19-22
57 Ana pogos nap̃a amial ke e mrapa narui, yaru tai pimi pu Yesu, pisaar pania, pisape “Yoko netaveve ko e nape nap̃a visae ova ea.”
58 Ana Yesu pisatam̃ea, pisape “Lokul tetan lala la m̃ala pulus la sum̃a ga, a manu lala m̃ala ponovi la sum̃a ga. Ana inu Narina ne Yeririna, nap̃a nokom ma e peni nepitom, in na pe m̃au yo re poli, nap̃a neva nomonea. Visae ko okekaran m̃ena malena na sanene, ko okilia oimi.”
59 E ke e pogos nene, yaru tap̃ena tai, Yesu pisa m̃ena pania pisape imi tavevea, ana naga pisatam̃ea, pisape “Sup̃e, otam̃an neva nevisuar ke ne kiau yermarua sumo wa, a visae marp̃an pae, ana yoko neim netaveve ko ga na wa.”
60 Ana Yesu pisa pania, pisape “Oligan yaru la nap̃a pe atol re malena poli wa ava asin kiela yar mare lala. Ana ko, oim ga teva telologon navesup̃enena kiena ne Ntewa.”
61 A yar tap̃ena si tai kila sa ke ga, kila sa nap̃a pisasa ga, pisa pa Yesu, sape “Sup̃e, yoko in na netaveve ko lue narui, ana sur taaga ga, nesape otam̃an neva nevisa ke ne pokolemalo va la ne um̃a m̃au wa.”
62 Ana Yesu pisa visen tai sanini pania, pisape “Yar nap̃a sum̃a sitom manene la m̃ana um̃a p̃arar kiena suri make ga, naga sane yaru nap̃a tarar ke p̃eligas nen waa, a silaga, sum̃a kira p̃atau lue ga. Yar na sanene pe torokin re imi ve yar na navesup̃enena kiena ne Ntewa poli.”

9:5 Yum̃aena 13:51

9:5 Luk 10:4-11

9:7 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

9:19 Mat 14:1,2; Mak 6:14,15; Luk 9:7,8

9:20 Yoan 6:68,69

9:23 Mat 10:38; Luk 14:27

9:24 Mat 10:39; Luk 17:33; Yoan 12:25

9:35 Mat 3:17, 12:18; Mak 1:11; Luk 3:22

9:35 2Pit 1:17,18

9:46 Luk 22:24

9:48 Mat 10:40; Luk 10:16; Yoan 13:20