4
P̃arin sup̃e kiena ne yermare la nap̃a Yermare Lego, kilali Yesu
Matiu 4:1-11; Mak 1:12-13
Ana pogos nap̃a Yesu pimi si e lepas na wii nae Yortan nap̃a Yoane kee naga ea, naga pulen Ninuna Wa pap̃isi. Ana Ninuna p̃ere Yesu pa ke sina ga e yokorena, a naga sike e yo nene pa tol legiena lualima yam vari, nap̃a p̃arin sup̃e kiena ne yermare lala sum̃a kilali naga. Ana e legiena la nene, pe kinan re poli, sum̃a pano pano-o tol nap̃a visokar na visokaria.
Ana Yermare Lego nene pimi pisa pania, pisape “Visae ko ope Narina ne Ntewa kemua lelaga, ovisali va kilavaru nene imi ve kilaparavi, vena okania.”
Ana Yesu pisatam̃ea, pisape “Peraga, komin Visena Wa pisape
‘Pe yar malin re ga kinanen poli.’ ”
Ana Yermare Lego sinenan sape kilali sina Yesu, ana p̃ere kiena sitomena pa metava e pupia kunus tai. Kipian naga e purvanua make ga na yomarava nini, ana pisa pania, pisape “Navisuaren yo la nene, amio kala naurarena make ga, asike pa e lum̃au rui. Inu nop̃ar kian la, ana nekilia netam̃an va yar ai nap̃a in na sineun nesape netam̃an vania. Pogaga, visae ovatanon inu, olotun inu, vera na neligan make sur la nene se lumom̃a.”
Ana Yesu pisatam̃ea, pisape “Visena Wa pisape
‘Olotun ga Ntewa okila ga kiena yum̃aena naga taaga, komin naga ga pe kiom̃a Sup̃e.’ ”
Ana Yermare Lego sinenan sape kilali sina Yesu, p̃ere kiena sitomena pito garo Yerusalem, mligan naga e yo tai nap̃a pa manene metava, e wos nen yum̃a m̃ana Ntewa, ana pisa pania, pisape “Visae ko ope Narina ne Ntewa, oula oto tano. Okilia okila woga ga ne, 10 komin nap̃a Visena Wa pisayu Ntewa, pisape
‘Naga yoko ligan kiena navisi lala, vena aim asum̃a amio ko, avisuar ko m̃aga.
11  Yoko ayukop yaun ko ga vena ve otan re lam̃a e kilavaru.’ ” Yauena 91:11,12
12 Ana Yesu pisatam̃e ke sina ga, pisape “Peraga rui, komin Visena Wa pisa m̃ena ga pisape
‘Ve om̃areran re okilali kiom̃a Sup̃e Ntewa vena kila kiom̃a sur tai.’ ”
13 Ana pogos nap̃a Yermare Lego kilali kiena natap̃aliena la nene pa Yesu p̃isi, ana purmatania pano, naga pa sum̃ate ke vena lual pogos tap̃ena nap̃a sitom ke sape kilia taulu Yesu ea.
Yesu siar kiena yum̃aena gar Kalele
Matiu 4:1-11; Mak 1:12-13
14 Ana siraunia, Yesu mialoro e nam̃areraena kiena Ninuna Wa, pimi tol yo Kalele, ana yar la apisayu naga pano-o kalo make yo lepas nene. 15 Ana naga sum̃a pa ke e kiela yum̃a na leniena lala, sum̃a pian la, ana asum̃a akekaran naga pap̃isi, asum̃a apisirlua ke kiena kia.
Le Nasaret la am̃enelua Yesu
16-17 Ana Yesu pimi tol kiena yo nap̃a Nasaret, nap̃a kapuru pimi keviu ea, ana e Legiena Wa, sa nap̃a kila m̃a silaga, naga pa amio la e kiela yum̃a nalenena. Ana asape naga ulolua Visena Wa Kiena ne Ntewa van la, ana akian tus nap̃a Aisea siriyu pania. Ana naga sum̃alu na pikep̃a tus nap̃ani, m̃al e nap̃a sinenan sape ulolua van la, ana puloia, nap̃a pisa sanini, pisape
18  “Ninuna ne Ntewa sike e in rui, komin nap̃a Ntewa mligan inu vena in ke narui nap̃a nelologon Nalologena Wo va la nap̃a limala korena ga.
Naga mligan inu nepimin vena nevisawal va la nap̃a asike e yum̃a naloge viowaena, nevisave nanagane, akilia amolue ga sa ga ne,
a vena nevisawal va kilamara p̃ala lala, nevisave nanagane, kilamarala la kilia imi wo sina.
A naga mligan inun sape yeririna la nap̃a asike tano, nap̃a yar tap̃ena la asum̃a akila kare la ke silaga, yoko in na neure plan la, aim asu si e yo wo tai.
19  Ana sanene, in na nekilia nekila merarava nevisave nanagane, Ntewa kila kiena pog viu nowo tai pimi m̃alivin yar la nene rui.” Ais 61:1,2
20 Ana pogos nap̃a Yesu pulo nawuloena nene p̃isi, naga pulonar si tus, kian si pa yaru na visuaren yum̃aena, ana pa to meta e lelen nalologena, vena vis va yar lala. Ana la make ga nap̃a asike loyum̃a asum̃a atamaria Yesu asape am̃a yoko aloge ya ne visa van la ne wa. 21 Ana pogos nap̃a naga siar kiena visena, ana pisa sanini, sape “Nevisa van amiu, nevisave Visena Wa kiena ne Ntewa nap̃a amloge ga na wa, kana visena la nene pimi pe lelaga nagane ga na wa, e maramiu.”
22 Ana pogos nap̃a yar la amloge visena la nap̃a kiena ne Yesu, amloge sane naga pis ruru po na po, pis malumu ga a pis tanea p̃isa, ana la amilan pap̃isi, asum̃a apisavisa pan la sanini, asape “!Ana yar nene, naga narina ne Yosop ga nene! ?Naga p̃ar visena tanea la ne sanene pe ne?”
23 Ana Yesu pisatam̃e la, pisape “Pona sinemiun asape avisa kieta visena marua nene van inu yo, nap̃a pisape ‘Tokta, okila ruru ko sumo wa, ana siraunia okilia oiila yar tap̃ena.’ Nanene komin nap̃a amloge p̃isi rui nap̃a nesike gar Kapeneam, nekila ruru ke namaiena la moki, ana asitom asape komin ya ne pe nepim nekila re m̃ena sanene pan amiu e kieta yo nini poli. 24  Yoan 4:44Ana lelaga nevisa van amiu, sane visae navisawalena tai, ana kiena yeririna lala nae kemua kiena yo nap̃a, la tap̃atete akekarania, tap̃atete alogearia. 25-26 Nanene na lelaga. Sineun nesape asitomyuli pogos kiena ne yermarua Elaisa nanua sumo. E pogos nene, yua pe powo re poli pa tol kas telu komsusa, a pupia viso tai kalo make yo Israel. ?Ana Ntewa mligan Elaisa pa miila ane e poglis nene? Apisu ke ne, pe mligan re naga panon iila letano nae Israel lala tai nap̃a amloge ke piowa poli, ana mligan naga pa miila letano nae pulkumali keviu nene Sarep̃at, nane lepas tap̃ena nap̃a Saeton. 27 Ana asitomyuli m̃ena ga pogos kiena ne yermarua Elisa. ?E pogos nene, yar la moki nap̃a ap̃ar leperosi, ana Ntewa kila ruru ai? Naga pe kila ruru re le Israel lala tai nap̃a ap̃ar maiena nene poli, ana kila ruru ga yere Seria nene nap̃a Neman. Lelaga-o, ita yeririna la nap̃a tepisa ke tesape ita nena nap̃a tepe yeririna lala kiena ne Ntewa, ana yar la nap̃a Ntewa mligan la apimin asape akila kieta yum̃aena, ana yepeta mavin la ke sina ga.”
28 Ana pogos nap̃a la nene asike loyum̃a nalenena amloge visena nene, kiela sitomena la pilon pa pe tap̃ena narui, nagane la sinela kar Yesu narui. 29 Ana la aplamoluen Yesu, ap̃urelua naga petan kiela pulkumali pa vanua, ap̃ure pa e pupia yeparpas tai nap̃a kiela pulkumali m̃eke ea, la sinelan asape akuan Yesu vito tano e yo ne nanene narui. 30 Ana Yesu kila nap̃a la tap̃atete si auarar naga, ana mial ga pa p̃aro likan la sanene pano, mligan la asike na.
Yesu pa garu Kapeneam, pilelua yermare tai
Mak 1:21-28
31 Ana Yesu mial pito tol pulkumali tap̃ena nae Kalele, nane Kapeneam, ana e Legiena Wa naga pian la e kiela loyum̃a na leniena. 32  Mat 7:28,29Ana la nap̃a amiyagogonia amilan pap̃isi, komin amloge kiena visena urmi pap̃isi, a nam̃areraena kiena ne Ntewa sike ea. 33 Ana pogos nene yar tai sike loyum̃a amio la, nap̃a ninuna ne yermare viowa tai sum̃a kila kare naga, ana yar nap̃ani pio manene kare Yesu pap̃isi, pisa pania, pisape 34 “?Ei, Yesu nae Nasaret, kiom̃a ya na teke e imimi? !Pona ko opimin osape okila kare imimi yo, a! Komin nap̃a in na nekilia ko rui, sane ko ope Yar Wa nena napo tai kiena ne Ntewa.”
35 Ana Yesu pis m̃arera pa yermare viowa nap̃ani, pisalup̃aria, pisape “!Ei, ve ovis re sina! Omolue ke vetan yar nene nagane.” Ana ninuna viowa nap̃ani koven yar nene mloru pito tano likan la, ana molue petania pure pano, ana yar ne po sina ga sike na.
36 Ana yar na yo la nene amilan pap̃isi, ana apisasayu Yesu, asape “?Ei, visen ya na sanene? Nanene yar m̃arera tai nene yo, kiena nam̃areraena keviu pap̃isi wa. Naga pis ga pa ninuna viowa lala, ana apureure ga sa nene.” 37 Ana komin sur ne la nanene narui la akekara, a asum̃a apisa ruru kia kiena ne Yesu mlewo pa e yo punu ga e lepas nene.
Yesu kila ruru auia simem kana Saemon Pita, amio m̃ena yar tap̃ena la moki
Matiu 8:14-17; Mak 1:29-34
38 Ana Yesu sum̃alu pa vanua e yum̃a nalenena nene, ana pa um̃a m̃ana Saemon, nanene gar ke Kapeneam na wa. Ana e um̃a nene auia simem kana Saemon mloru m̃eke e togin namaiena, yepena pisusun, ana apisawal pa Yesu, apiun pania asape sanape e sira marua nene. 39 Ana Yesu pimi sum̃alu se yepas nen sira nap̃ani, ana pisalup̃ar maiena nena, ana yepen pimi manin sina, mloge nena po, ana sum̃alu pa miyum̃aen kala kinanena.
40 Ana pogos nap̃a mrae pito tano, sane Legiena Wa nene p̃isi narui, la nap̃a kiela namaiena la asikena, ap̃erela apim puna Yesu, ana Yesu p̃uarar la, kila ruru la. 41 A la moki nap̃a, yermare la amolue petan la, nap̃a asum̃a akiikii, asape “!Ei, ko kemua nap̃a ope Narina ne Ntewa narui!” Ana Yesu pisalup̃ar yermare la nap̃ani, pisape ve avisa re si suri tai, komin nap̃a akilia rui asape naga Navisaarena kemua lelaga.
Yesu mlologo make ga e lepas lala nae Yutea
Mak 1:35-39
42 Ana kolulag kona, Yesu sum̃alu naga taaga molue pa vanua, pa e yo m̃ano tai nap̃a pa ruru po na po pap̃isi. Ana siraunia, yar la apiminia, akale m̃a pano-o am̃al e yo ne nanene, a la sinelan asape naga sum̃a amio la, akilali asape avisalup̃aria vena ve ligan la re, 43 ana pisa pan la, pisape “Toko, in na monar neva nelologon Nalologena Wo na sup̃enena kiena ne Ntewa va e pulkumali tap̃ena la nap̃a asike ga wa, komin naga mligan inu nepimin suri ne nanene.” 44 Ana naga petan la, pano mlologo teliv make e yum̃a nalenena lala e pulkumali punu ga nae lepas nap̃a Yutea.

4:24 Yoan 4:44

4:32 Mat 7:28,29