5
La nap̃a Yesu pio la p̃esania, apa ataveve naga
Matiu 4:18-22; Mak 1:16-20
Mat 13:1,2; Mak 3:9,10, 4:1Pogos tai, Yesu sike e yepas nen pupia lapa nap̃a lap̃as asape Lapa nae Kenasaret, a lap̃as asape Lapa nae Kalele. A e pogos nene, yaru la nap̃a asum̃alu amiyervivi Yesu la moki pap̃isi, sane yepa ve tokaki ga, komin nap̃a sinelan asape aloge naga lologon visena kiena ne Ntewa van la. Ana Yesu pisu waa lua nap̃a sike ga lavisinia, nap̃a ap̃ure pimi sike ga e kukunone, a pisu kana yar ne la asum̃alu asike e sive, asum̃a akevan ke kiela lilivi lala. Ana Yesu mial pano pa miai e waa tai nene, nap̃a kiena ne Saemon, ana pisa pania pisape suponlua va li laa sane. Ana Yesu teke e waa nap̃ani, tom̃a pian ke la nap̃a asike ura.
Ana pogos nap̃a naga pis pan la p̃isi, naga pisa pa Saemon, pisape “Ita, in na sineun nesape teva re laa e lowe memaena, vena toure re lilivi wa.”
Yoan 21:3Ana Saemon pisatam̃ea, pisape “E yerkawa, imimi mekila sur nene rui pano-o yemlagi, ana pe metol re nena ika tai poli. Ana komin nap̃a opisa sanene pan inu, poga, nekekaran nap̃a tevali ga.” Yoan 21:6Ana la apa akila sa nap̃a Yesu pisa, ana la amilan pupia p̃egas nen ika tai pulen ga kiela lilivi nap̃ani, kila kiela lilivi nene siar pororovia, ana la apio lap̃as nap̃a asike e waa tap̃ena, la akup̃in limalan la vena aim aiila la. Ana la nap̃a apim, ana asum̃a ap̃ere lilivi nap̃ani amio kana ika ne lala apa metava e waa luwoka nene, pano-o waa luwoka ga nap̃ani pulemamaga ruru nena ga, lavis luoka ga talilu.
Ana Saemon pisu sur la nene, pisu kilale sane Yesu ga miyum̃aen e kiena pupia nam̃areraena wa, ana kinai tano e mialana ne Yesu, pisape “Sup̃e, in na nepe yar viowa ga tai. Popon oure matan inu, ve osu re si lavisin inu.” A pe naga re ga taaga po, ana la m̃ena nap̃a asike amio e pogos nene, la punu ga amilan p̃an wa e pupia p̃egas nen ika nap̃a la ap̃ar ne, 10 amio narina ne Sepeti lua nene, Semes lalua Yoane, nap̃a asikol la amio Saemon amiyum̃ae lele taaga, la m̃ena luoka amilan pap̃isi.
Ana Yesu pis pa Saemon, pisape “Ei, ve omaraun re si sur nene. Siar nagane, yoko ve oure re si ika, ana yoko osum̃a oure yar la aimi ataveve inu.” 11 Ana ap̃asup̃e la, ap̃ere si kiela waa la nap̃ani apa ura, ana pe akila re si sur tap̃ena poli, amligan kiela sur punu ga sum̃a sanene, ana ataveve Yesu apavini.
Yesu kila ruru yaru tai nap̃a p̃ar leperosi
Matiu 8:1-4; Mak 1:44-45
12 Ana siraunia, e pogos tai, Yesu sike pulkumali tai e yo nene, ana yar tai m̃alia pimi puna, nap̃a yaru nena, maiena nap̃a leperosi kilapel naga kila kare nena tasnena. Ana yaru nap̃ani pimi mloru e lana ne Yesu, tag pania, piun tania, pisape “Sup̃e! In na nemlelaga nesape ko okilia okila ruru in si wo ga, ana visae okekarania, in na sineun nesape neviun tan ko vena okila inu neikiki sina ga.”
13 Ana Yesu pe maraun re tolen maiena kiena ne yar nene poli, ana puararia, pisa pania pisape “Ee, in na sineun nesape yepem̃a yania.” Ana veraga ga yepena miania, leperosi nap̃ani p̃isi e naga. 14 Ana Yesu pisa pania, pisape “Omloge ke ne, ovano ve ovisayu re sur nene va yar lala wa, ana nanagane ova nena okom puna ne yar wa vena naga visu ko lia, a kilia visawal visave tasnem̃a mian rui. Siraunia, ana monar ova okila lotena va Ntewa a okila kup̃ap̃aena na kiom̃a yepe ikikena nene, sa nap̃a Mosis pisape monar akila.” 15 Yesu pisape yar nene vano ve visayu re sur nene, ana peraga, pe piavi re poli asum̃a apisayu m̃a Yesu pano-o pa tol yo punu ga, kila sane pupia p̃ina la apimin asape aloge kiena visena, ana la sinelan asape naga kila ruru kiela namaiena lala. 16 Ana e pogos la punu nene Yesu sum̃a petan m̃ena yeririna lala, pa ke e yokorena, mlen ke pa Ntewa.
Yesu kilia viewo mlamulena viowa
Matiu 9:1-8; Mak 2:1-12
17 Ana pogos sina tai, Yesu pian la m̃aga, a Varasi lap̃asa amio navianena navisaluaena lala atom̃aga tano e nene, nap̃a la na pulkumali tap̃ena lala e lepas lala nae Kalele amio Yutea, a lap̃asia amolue Yerusalem apimi. Ana e pogos nene, nam̃areraena kiena ne Ntewa pimi keviu manene laa e Yesu narui, kila naga kila ruru namaiena lala. 18 Ana yar lap̃asia akus namaiena tai pimi, nap̃a yepena la punu ga marmare, nap̃a akus pimi ana mlor ga m̃eke e m̃ana tog. La sinelan asape akus imi loyum̃a aligan mon lavisin Yesu, 19 ana apisu sane pupia p̃ina m̃eke pa loyum̃a rui, ana yo ve tokak pap̃isi, tap̃atete akus kiela erau nene vano. Ana akus pa metava e wos nen yum̃a narui, akawepo lologia Yesu, ana amligan malumun yaru nap̃a amio m̃ana tog pito tano e pulus nap̃ani, pito m̃eke likan yeririna lala, m̃eke nena ga vamon Yesu. 20 A pogos nap̃a Yesu pisu suri nene, naga kilia nap̃a la amlelaga m̃arera e naga pap̃isi, asape yoko naga iila namaiena nene, ana naga pisa pania, pisape “M̃ara, in na nepiewo kiom̃a mlamulena viowa rui.”
21 Ana pogos nap̃a Varasi amio navianen navisaluaena lala amloge visena nene, asitom piowa e naga pap̃isi, ana asum̃a apiuviunia, asape “?Ane p̃arnena kare ke kia wa kiena ne Ntewa sanene? Ntewa naga taaga kilia viewo mlamulena viowa, pe yar tap̃ena re si poli, ana yaru nene pis ke sa nap̃a naga sitom ke sape naga Ntewa nene narui.”
22 Ana Yesu mninu kilale rui sape asitom ke piowa sanene e naga, ana pisa pan la, pisape “?Komin ya ne sinemiu la pulen ke sitomena viowa la sanene? 23 Visae nevisa ve sanini va namaiena nene, nevisave ‘In na nepiewo kiom̃a mlamulena piowa,’ pona nevisa vania nevisave ‘Osum̃alu, oyali,’ ana visena lua nene, tai m̃areran navisaena, a tai meme ga. Na nap̃a sape ‘Osum̃alu, oyali,’ naga m̃arera laa sane, komin nap̃a yoko okilia ovisu kilale sane kiau visena pe lelaga pona peraga, nap̃a yar nene sum̃alu pona tap̃atete sum̃alu. 24 Ana nanagane p̃isi na nekila suri tai nap̃a asitom asape Ntewa ga naga taaga kilia kila, ana avisu kilale sane in na Narina ne Yeririna, nam̃areraena sike e inu. A nevisa van amiu, nesape nam̃areraena nene torokin nekilia neviewo m̃ena mlamulena viowa e yomarava nini. Ayagogo ruruia.”
Ana Yesu pis pa namaiena nap̃ani, pisape “Nevisa van ko, nesape osum̃alu, ovilonar mom̃a tog, oyali ova um̃a.”
25 Ana sa nena nene, e marana ne la nap̃a apisu ke ne, yar nene sum̃alu, p̃ar m̃ana tog, mial pa vanua, naga pa um̃a nap̃a sum̃a miyeluarliluen Ntewa sanene pano.
26 A pogos na la nap̃ani apisu suri nene, amilan kare nena lelaga, yepela p̃il pap̃isi, asum̃a amiyeluar Ntewa, asape “E suwala, lelaga kemua-o, p̃ane na ita tepisu sur tai nap̃a pe tap̃ena pap̃isi!”
Yesu pio Matiu, nap̃a apio m̃ena Livae, pimi tavevea
Matiu 9:9-13; Mak 2:13-17
27 Ana siraunia, Yesu mialili ga pa laa sane, ana m̃al yar tai totano teke e kiena yum̃aena e yum̃a na warpoloen takis. Yaru nena, kiena kia Livae. Ana Yesu pio, sape “Oim otaveve inu.” 28 Ana Livae sum̃alu nena ga, mligan kiena yum̃aena, mligan kiena suri punu ga sike na, ana taveve Yesu. 29 Siraunia, Livae nena kila pupia kinanena tai kana ne Yesu e m̃ana um̃a, a e pogos nene, yar na takis tap̃ena la moki, amio m̃ena yar tap̃ena la moki na sanene, la m̃ena apim ato lele taaga amio Yesu amio kiena nalogena lala e kinanena nap̃ani. 30  Luk 15:1,2Ana Varasi lap̃asia, amio kiela navianen navisaluaena lap̃asia, apragogo pa nalogena lala, asape “?Komin ya ne akinan ke lele taaga sanene amio yaru viowa lala a p̃arm̃arera la nene?”
31 Ana Yesu ke pisatam̃e la narui, pisape “La nap̃a tasnela m̃arera ruru poga ga, la pe asitom re asape ava akom pun yar na kilaruruen maiena poli, ana la ga nap̃a ap̃ar maiena, la sinelan pap̃isi. 32 In na pe nepimin re nevio yar la nap̃a apisa ke asape la apo rui e marana ne Ntewa vena ataveve inu, ana in na nepimin ke yeririna viowa la ne sanene narui, vena avilopu la vetan kiela mlamulena viowa lala.”
Naviunena tai e lepas na monsilena
Matiu 9:14-17; Mak 2:18-22
33 Ana la apiun naviunena tai pa Yesu, asape “Nalogena kiena ne Yoane Nakeena la asum̃a apuarar ruru ke p̃elaga nene nap̃a yam mokliu, asum̃a amonsilu ga vena alen va Ntewa, a Varasi m̃ena la akila sa ke ga. ?Ana komin ya ne kiom̃a nalogena la pe akila re poli, ana la asum̃a akinana a asum̃a amun ga sanene?”
34 Ana Yesu pisatam̃e la, pisayu naga amio kiena nalogena lala, sane la akekara pap̃isi pogos nap̃a naga sike amio la, ana yoko sinela viowa sirau e pogos nap̃a naga ure matan la. Ana pisape “?Pogos nap̃a yar natalopaena sike amio kiena erau lala wa, asitom asape yoko akilia aligan kinanena na p̃ap̃agena nene sike na, ve akan re? Peraga. 35 Ana yoko pogos tai imi, nap̃a yoko aurelua yar natalopaena nene vetan kiena erau lala, a e pogos nene narui akilia amonsilu, komin nap̃a sinela miye naga pap̃isi.”
Sur marua amio sur viu
36 P̃elaga na monsilena nene, naga p̃elaga marua tai nalotena kiena ne le Yu lala, ana Yesu sinenan sape kila meraravan sane p̃elaga marua na sanene, tap̃atete asikol amio suri viu la nap̃a naga pian la ke ea, ana pisa p̃akaiwa tai e lepas nene pan la. Pisape “Tap̃atete ola kinakinas nen kulmrae viu tai, nap̃a ovitolp̃a kinakinas tai, ana osuluar e kulmrae marua vena kilawo pulus nap̃a teke ea. Visae sanene, yoko opitol p̃a kare kulmrae viu nene narui, ana kana kinakinasa, yoko tap̃atete nena marana ve sa ke kulmrae marua nene, ana apisu piowa ga. 37 A tap̃atete okokonia kuruta viu nap̃a m̃eke p̃ep̃ela ke ga wa va e kulus nen nane tai nap̃a pe urmarua, nap̃a akon kuruta pa e yam moki li rui. Visae okila sanene, yoko kuruta viu nene lapa, kila kulus nen nane nap̃ani m̃apo, ana kuruta nene lau kare ga ne, ana kana pias m̃ena imi viowa nena ga. 38 Ana kuruta viu, monar okokonia va e kulus nen nane nap̃a naga m̃ena pe urviu, naga m̃arera ruru po, a okilia oligan ruru mom̃a kuruta mon m̃a ea. 39 A pogos m̃ena nap̃a yar la amun kuruta nap̃a amiyum̃aen towe laa nanua rui, yoko ve sinelan re si munen kuruta viu, nap̃a amiyum̃aen mare ga na wa, ana yoko monar avisave kuruta marua naga kiki laa sane.”

5:1 Mat 13:1,2; Mak 3:9,10, 4:1

5:5 Yoan 21:3

5:6 Yoan 21:6

5:30 Luk 15:1,2