3
Jñà xi̱ta̱ xi síxá i̱t'aà ts'e̱ Nainá ján Corinto
Jñò ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, mìkiì komà ko̱s'ín kichjàko̱‑nò koni xi̱ta̱ xi ndaà tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Ta k'oa̱á s'ín kichjàko̱‑nò koni tsà ta̱xki̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde xi tà kjoa̱ ts'e̱ yijo‑la̱ ótsji, koni tsà tákó ndí i̱xti xó xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Mìtsà 'in tjín 'én xi tsakoòya‑nò; k'oa̱s'ín ngaya‑la̱ koni ndí i̱xti xó xi sa̱ nchihoki, tà tsjín 'biì, mìtsà tsojmì tájaà kine. Jñò, kj'eè kiì ndaà fahas'en‑jiìn‑nò 'én‑la̱ Nainá, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsojmì tájaà xi kj'eè kiì ma chine skanda na̱chrjein i̱'ndei̱. Tákó k'oa̱á s'ín 'nè koni s'ín xi̱ta̱ xi kjoa̱ ts'e̱ yijo‑la̱ ótsji. Machi̱ni̱cha‑nò xinguio̱o, chitiya‑nò ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. Kjoa̱ koi, kjoa̱ ts'e̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde‑né. K'e̱ nga bixón: “'A̱n, xi̱ta̱ ts'e̱ Pablo‑ná”, ko̱ jè xi ìjngoò tsò: “'A̱n, xi̱ta̱ ts'e̱ Apolos‑ná”, jñò, k'oa̱á s'ín nokjoà koni chja̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde.
'A̱n xi Pablo 'mì‑na, ko̱ Apolos, tà xi̱ta̱ chi̱'nda‑náje̱n xi nìxá‑la̱je̱n Nainá. I̱t'aà tsa̱je̱én kòkjeiín‑nò 'én‑la̱ Nainá, nga ìjngoò ìjngoò‑je̱n ki'nè‑je̱n xá xi Na̱'èn‑ná kisìnga̱tsja‑naje̱n. 'A̱án tsakoòya‑nò 'én‑la̱ Nainá, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò xi̱ta̱ xi bítje̱ xojmá, jè Apolos kiskinìndá‑la̱, ta̱nga jè Nainá tísíjchá. Mìtsà jè xi̱ta̱ xi bítje̱ tsojmì, ni̱ mìtsà jè xi kinìndá‑la̱ xi chjí‑la̱, ta̱ jngoò jè Nainá xi síjchá tsojmì xi sitje̱ xi 'ñó chjí‑la̱. Jè xi bítje̱ ko̱ xi kinìndá‑la̱, ta jngoò xá tjín‑ne xi s'ín. Ta̱nga jè Nainá tsjá‑la̱ chjí‑la̱ koni tjín xá xi kis'iìn nga jngoò ìjngoò. Ngaje̱n, ya̱á ta̱ña nìxákjoò‑je̱n xá‑la̱ Nainá. Koa̱ jñò‑nò i̱'nde ñánda sitje̱ 'én‑la̱ Nainá. Ti̱koa̱á jñò‑nò ni'ya‑la̱ Nainá xi ngaje̱n bíndaà‑je̱n. 10 Koni s'ín tjín kjo̱ndaà‑la̱ Nainá xi kitjoé‑na, 'a̱n‑ná xi chji̱ne̱ chrjó ítjòn, xi tsibijnà tàts'en chrjó‑la̱ ni'ya. Kj'ei̱í xi̱ta̱á bíndaàsòn ni'ya. Ta̱nga jñà xi bíndaàsòn, ndaà kàtasíkinda̱ nga jngoò ìjngoò kós'ín ki̱ìndaà. 11 Mì ti̱ yá xi ko̱ma‑la̱ ki̱ìjna ìjngoò‑ìsa tàts'en chrjó ni'ya koni jè xi jye tíjna, nga jè Jesucristo tíjna koni tàts'en chrjó ni'ya. 12 Tàts'en chrjó ni'ya, ko̱maá sindaàsòn‑ne ki̱cha̱ oro, plata, nda̱jo̱ chjí xi 'ñó ndaà kjoàn, na̱s'ín yá, na̱s'ín xka̱ paja, o xka̱ ndi̱ji. 13 Ta̱nga jñà xá xi s'ín nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱, k'e̱é jcha̱‑la̱ jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱. Na̱chrjein jè, ni'ín kjoi̱íko̱, koa̱ jè ni'ín skót'aà nga jngoò ìjngoò ska̱ya xá xi komà. 14 Tsà jngoò xá ki̱chìkjoa̱ko̱‑la̱ ni'ín xi skót'aà, tjoé‑la̱ chjí‑la̱ jè xi̱ta̱ xi ki̱ìndaàsòn. 15 Ta̱nga tsà jè xá xi kisindaàsòn, tsà ki̱ti̱, chijaá chjí‑la̱. Ta̱nga jè xi̱ta̱ ki̱tjokàjiín kjo̱'in koni jngoò xi̱ta̱ xi bitjokàjiìn ni'ín.
16 Jñò, ¿a mìtsà tíjiìn‑nò nga ni'ya i̱ngo̱ tsjeè‑la̱ Nainá 'mì‑nò? Nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tíjnajiìn‑nò. 17 Tsà yá xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ si̱ìkits'ón‑jiìn‑la̱ ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá, Nainá ti̱koa̱á si̱ìkits'ón‑jiìn‑la̱ jè xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín s'i̱in. Nga jè ni'ya‑la̱ Nainá, tsjeè‑né. Koa̱ jñò‑nò xi ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá 'mì‑nò.
18 Kì yijo‑nò chona̱cha̱n‑là, tsà yá xi k'oa̱s'ín síkítsjeèn nga 'ñó tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn xi ts'e̱ kjoa̱ chji̱ne̱‑la̱ i̱sò'nde, ta sa̱á ko̱s'ín kàtas'ín koni tsà tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn, mé‑ne nga nguì xi̱ta̱ chji̱ne̱ ko̱ma‑ne. 19 Jè kjoa̱ chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde, i̱t'aà ts'e̱ Nainá, kjoa̱ ská tsò‑la̱. Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga tsò: “Nainá, k'oa̱á s'ín s'ín nga jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱, ti̱jñà‑ne kjoa̱ maña̱‑la̱ ki̱xo̱jiìn‑ne.” 20 Jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, ìjngoò k'a tjít'aà ñánda tsò: “Nainá, beè‑né nga ni̱mé chjí‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ xi chji̱ne̱ tsò‑la̱ yijo‑la̱.” 21 K'oa̱á ma‑ne, jñò, kì ni̱jngoò xi̱ta̱ xi 'nga nìkíjna. Nga̱ ngats'iì xi tjín, kjo̱ndaà tsa̱jòn yije‑nò. 22 Tsà jè Pablo, tsà jè Apolos, tsà jè Cefas [xi ti̱koa̱ Pedro 'mì], tsà jè i̱sò'nde, tsà jè kjoa̱binachon, tsà jè kjoa̱ biyaà, tsà jè na̱chrjein i̱'ndei̱, tsà jè na̱chrjein xi sa̱ nchrobá, kjo̱ndaà tsa̱jòn yije‑nò. 23 Jñò, ts'e̱ Cristo‑nò, koa̱ jè Cristo ts'e̱é Nainá.