2
Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, k'e̱ nga kiìkon‑nò nga tsibeno̱jmí‑nò 'én‑la̱ Nainá, mìtsà koi 'én kichjà‑nò xi maxkón‑la̱ xi̱ta̱ k'e̱ nga 'nchré ko̱ xi tsò‑la̱ nga 'én‑la̱ xi̱ta̱ chji̱ne̱. K'e̱ nga tsohóti̱jnako̱‑nò, k'oa̱á s'ín kiskoòsòn‑la̱; mìtsà mé kjoa̱ xi kj'ei̱í kisìkítsjeèn; nguì tà 'én‑la̱ Jesucristo tsibeno̱jmí‑nò, nga jè‑né xi krò k'en‑t'aà. K'e̱ nga ijchò kèno̱jmí‑nò 'én‑la̱ Nainá, indaàkjoa̱á ijchoa. Titsakjoòn‑ná skanda tíhotsé‑ná. K'e̱ nga kichjàyajiìn‑nò mìtsà 'én‑la̱ xi̱ta̱ chji̱ne̱ kisìkjeén mé‑ne nga ko̱kjeiín‑nò. Ta sa̱á jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tsakó nga'ñó‑la̱ nga kòkjeiín‑nò. Mé‑ne jè kjoa̱ xi mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mìtsà ya̱ nchrobá‑ne kjoa̱ chji̱ne̱‑la̱ xi̱ta̱, ya̱á nchrobá‑ne nga'ñó‑la̱ Nainá.
Xi nguì kjoa̱ chji̱ne̱, i̱t'aà ts'e̱é Nainá nchrobá‑ne
Kixi̱í kjoa̱ 'én chji̱ne̱é nokjoàya‑la̱je̱n jñà xi̱ta̱ xi jye tímajchínga nga mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Ta̱nga mìtsà kjoa̱ chji̱ne̱ ts'e̱ i̱sò'nde nokjoàya‑je̱n, ni̱ mìtsà ts'e̱ xi̱ta̱ ítjòn xi tjín i̱sò'nde xi jye tíchija nga'ñó‑la̱. 'Én xi nokjoàya‑je̱n, kjoa̱ chji̱ne̱ ts'e̱ Nainá‑né, jè kjoa̱chji̱ne̱ xi tjí'ma‑la̱ xi k'oa̱s'ín kiskoòsòn‑la̱ skanda ti̱sa̱ kjòtseé nga jñá jeya ki̱tsa̱jnaá. Ni̱jngoò xi̱ta̱ ítjòn xi tjín i̱sò'nde kjòchi̱ya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ chji̱ne̱ koi. Tsà kjòchi̱ya‑la̱, mì‑là kiì k'oa̱s'ín krò kisìk'en‑t'aà Na̱'èn‑ná Jesucristo xi tjín‑la̱ kjoa̱ jeya. Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga tsò:
Jñà xi̱ta̱ xi matsjakeè Nainá,
jè tjíndaà‑la̱ kjoa̱ xi ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ xi xko̱n beè‑ne,
xi líká‑la̱ 'nchré‑ne
xi ko̱ ini̱ma̱‑la̱ machi̱ya‑la̱.
10 Nainá, i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ tsakó‑naje̱n kjoa̱ koi. Nga̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ótsjiya yije‑né skanda jñà kjoa̱ xi mìkiì ndaà fìya‑ná i̱t'aà ts'e̱ Nainá.
11 ¿Yá xi̱ta̱‑ne xi machi̱ya‑la̱ kó tsò kjo̱hítsjeèn xi tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í? Tà jè tíjiìn ini̱ma̱‑la̱ kó tsò kjo̱hítsjeèn‑la̱. K'oa̱á ti̱s'ín tjín kjoa̱ ts'e̱ Nainá, ni̱jngoò xi̱ta̱ tíjiìn‑la̱ kó tsò kjo̱hítsjeèn‑la̱ Nainá; ta̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ tíjiìn‑la̱. 12 Ngaje̱n, mìtsà jè ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde kitjoé‑naje̱n. Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kitjoé‑naje̱n, mé‑ne nga jcha̱‑naje̱n kjoa̱ xi Nainá kitsjaà kjo̱tjò‑ná. 13 'Én koi, k'oa̱á s'ín nokjoà‑je̱n koni s'ín okóya‑naje̱n Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Mìtsà kjo̱hítsjeèn ts'e̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde. 'Én Tsjeè‑la̱ Nainá bèno̱jmí‑je̱n xi kjoa̱ ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱.
14 Jè xi mìtsà xi̱ta̱‑la̱ Cristo, mìkiì machi̱ya‑la̱ 'én xi ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Tà kjoa̱ ská ma‑la̱. Mìkiì fahas'en‑jiìn‑la̱, nga mochjeén‑né nga i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ki̱nchátsjiyaá. 15 Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱, maá‑la̱ ótsjiya yije ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. Ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jè, mì yá xi̱ta̱ xi ko̱ma‑la̱ ko̱hótsjiya kjo̱hítsjeèn‑la̱. 16 K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “¿Yá‑né xi beè kjo̱hítsjeèn‑la̱ Nainá? ¿Yá‑né xi ko̱ma ko̱kòya‑la̱?” Ta̱nga jñá tjín‑ná kjo̱hítsjeèn xi ts'e̱ Cristo.