Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Corinto
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Corinto
'A̱n xi 'mì‑na Pablo, xi xó k'oa̱s'ín kinokjoà‑na nga 'a̱n tsibíxáya‑na Cristo Jesús, nga k'oa̱s'ín kjòmejèn‑la̱ Nainá. Titsa̱nìhixat'aà‑nòje̱n ko̱ Sóstenes xi 'ndseé chibá i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Tìkjiì‑nò xo̱jo̱n carta jè, jñò xi na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo maà xi titsa̱jnaà ján Corinto, xi jye kisìtsjeè‑nò Nainá nga ya̱ titsa̱kjoòko̱o Cristo Jesús nga xó k'oa̱s'ín jaàjiìn‑nò Nainá mé‑ne nga xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ ko̱maà ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi xki̱ xi ján chja̱t'aà‑la̱ nga jeya síkíjna jè Na̱'èn‑ná Jesucristo xi otíxoma‑ná, ti̱koa̱ jè otíxoma‑la̱ xi̱ta̱ koi. Xi Na̱'èn‑ná 'mì‑lá, ti̱koa̱ Na̱'èn‑ná tsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi. Nainá xi Na̱'èn‑ná, ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò.
'Én xi kiìchja̱ Pablo nga tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá
Kjit'aà na̱chrjein tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá xi i̱t'aà tsa̱jòn koií kjoa̱‑la̱ jñà kjo̱ndaà xi kitsjaà‑nò Nainá nga ndaà kisìchikon‑t'in‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. Nga̱ ya̱á i̱t'aà ts'e̱ Cristo, Nainá kisìchikon‑t'in yije kjo̱hítsjeèn‑la̱ ini̱ma̱‑nò, kós'ín nokjoà, ko̱ kós'ín machi̱ya‑nò 'én‑la̱ Nainá. Nga̱ k'oa̱á s'ín 'ya‑la̱, nga jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo kjòkixi̱yaá i̱jiìn ini̱ma̱‑nò. Ni̱mé kjo̱tjò‑la̱ Nainá chijat'aà‑nò k'e̱ nga tákó titsa̱chiñá‑là nga kjoi̱í ìjngoò k'a Jesucristo xi otíxoma‑ná. Nainá tsjá‑nò nga'ñó skanda k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein, mé‑ne nga ni̱mé jé sa̱kòt'aà‑nò k'e̱ nga ki̱tjojen ìjngoò k'a Jesucristo xi otíxoma‑ná. Nainá xi̱ta̱ kixi̱‑né, síkitasòn‑né koni s'ín tsjá 'én‑la̱. Xó k'oa̱á s'ín kiìchja̱‑nò nga ya̱ chrañà ki̱tsa̱jnakjoòko̱o Jesucristo xi ki'ndí‑la̱ tsò‑la̱ nga jè otíxoma‑ná.
Mé‑ne kjòjòya‑ne na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo ján Corinto
10 Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, i̱t'aà ts'e̱ o̱kixi̱ xi kitsjaà‑na Jesucristo xi otíxoma‑ná, tìbitsi'bà‑nò ngats'ioò, ngásòn ngáya titsa̱jnako̱o xinguio̱o, mé‑ne nga mì ko̱jòya‑ne kjo̱hítsjeèn‑nò. Ta̱jngoò kjo̱hítsjeèn ti̱kjeén, ngásòn jchósòn‑là ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. 11 Koií ko̱xan‑nò ndí 'ndsè, nga jñà xi̱ta̱ ni'ya‑la̱ Cloé, tsibéno̱jmí‑na̱ nga kjoa̱siì tjín‑nò. 12 Koií k'oa̱s'ín tìxan‑nò, tjín i'nga xi̱ta̱ xinguia̱á xi tsò: “'A̱n, jé Pablo fìt'aà‑la̱.” Tjín xi tsò: “'A̱n, jè Apolos fìt'aà‑la̱.” Tjín xi tsò: “'A̱n, jè Cefas [xi ti̱koa̱ Pedro 'mì] fìt'aà‑la̱.” Tjín xi tsò: “'A̱n, jè Cristo fìt'aà‑la̱.” ¿Mé‑ne o̱bixón‑nò? 13 ¿A kjìn ya ma‑ne Cristo? ¡Majìn! ¿A jè Pablo xi kisit'aà krò i̱t'aà tsa̱jòn? ¡Majìn! ¿A i̱t'aà ts'e̱é Pablo komà bautizar? ¡Majìn! 14 Ndaà chjí‑la̱ Nainá, 'a̱n, mìtsà yá xi̱ta̱ kis'iaàn bautizar ya̱ na̱xa̱ndá tsa̱jòn, ta jè Crispo ko̱ Gayo, 15 mé‑ne nga mì yá xi̱ta̱ ki̱tso̱‑ne: “I̱t'aà ts'e̱é Pablo komà bautizar.” 16 Sa̱á tíbítsjeèn‑na nga ti̱koa̱ kis'iaàn bautizar Estéfanas ko̱ xi̱ta̱ xíkjín, ta̱nga mìkiì bítsjeèn‑na̱ tsà kis'iaàn bautizar xi kj'ei̱í xi̱ta̱. 17 Jè Cristo mìtsà koi xá kisìkasén‑na nga xi̱ta̱ s'iaàn bautizar; koií xá kisìkasén‑na nga 'a̱n kichjàya 'én ndaà‑la̱ Nainá. K'e̱ nga chjàya, mìtsà 'én‑la̱ xi̱ta̱ chji̱ne̱ sìkjeén; majìn‑na nga chi̱ja nga'ñó‑la̱ krò‑la̱ Cristo.
Jè Cristo, nga'ñó‑la̱ Nainá‑né ko̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá‑né
18 Jñà 'én xi tínokjoáya i̱t'aà ts'e̱ Cristo nga k'en‑t'aà krò, ta kjoa̱ ská ma‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ya̱ tjímaya ndi̱yá‑la̱ i̱'nde kjo̱'in. Ta̱nga jñá xi jye titsa̱bitjokàjñaá kjo̱'in, k'oa̱á s'ín mokjeiín‑ná nga jè 'én‑la̱ Cristo nga'ñó‑la̱ Nainá‑né. 19 K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò:
Jñà xi̱ta̱ xi 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱ chji̱ne̱,
'a̱án kokoò‑la̱ nga ni̱mé chjí‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱.
'A̱án kochrjeènguia kjo̱hítsjeèn‑la̱
jñà xi̱ta̱ xi 'ñó machi̱ya‑la̱.
20 Jñà xi̱ta̱ xi 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱, ko̱ xi 'ñó chji̱ne̱ xo̱jo̱n ko̱ xi joóya‑ne kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde, i̱'ndei̱, ¿ñánda títsa̱jnako̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱? Jè Nainá, kisìskáya‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde. 21 Nainá 'ñó xi̱ta̱ chji̱ne̱, mìkiì kitsjaà'nde‑la̱ xi̱ta̱ nga i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ i̱sò'nde kijtseèxkon. Nainá k'oa̱á s'ín sasén‑la̱ nga ochrjekàjiìn kjo̱'in jñà xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, 'én xi tsò‑la̱ xi̱ta̱ koi, kjoa̱ ská‑né.
22 Jñà xi̱ta̱ judío [mìkiì mokjeiín‑la̱] nga jé xi mejèn‑la̱ nga skoe̱ kjo̱xkón xi 'ñó jeya tjín, ko̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío [ti̱koa̱á mìkiì mokjeiín‑la̱] nga koií ótsji xi 'ñó kjoa̱ chji̱ne̱. 23 Ta̱nga ngaje̱n k'oa̱á s'ín nokjoàya‑je̱n nga krò k'en‑t'aà Cristo [xi̱ta̱ xi xó kisìkasén‑ne Nainá]. Jñà xi̱ta̱ judío mìkiì mokjeiín‑la̱ kjoa̱ xi komàt'in Cristo, ko̱ jñà xi mì xi̱ta̱ judío, kjoa̱ ská ma‑la̱. 24 Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi xó jaàjiìn‑ne Nainá, xi xi̱ta̱ judío ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío, k'oa̱á s'ín mokjeiín‑la̱ nga jè Cristo nga'ñó‑la̱ Nainá‑né ko̱ kjoa̱ chji̱ne̱‑la̱ Nainá‑né. 25 Kjoa̱‑la̱ Nainá xi ta kjoa̱ ská tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde, kjoa̱ chji̱ne̱‑la̱ Nainá‑né. Ìsa̱á tse kjoa̱chji̱ne̱ tjín‑la̱ mì k'oa̱á‑ne koni kjoa̱chji̱ne̱ xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde. Ko̱ jè kjoa̱‑la̱ Nainá xi ta kjoa̱ indaà tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde, nga'ñó‑la̱ Nainá‑né. Ìsa̱á tse nga'ñó tjín‑la̱ mì k'oa̱‑ne koni nga'ñó xi tjín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde.
26 Jñò ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, ti̱kítsjeèn k'e̱ nga sa̱ jaàjiìn‑nò Nainá, chibaá ma‑nò xi xi̱ta̱ chji̱ne̱ tsò‑nò xi̱ta̱ i̱sò'nde, ko̱ chibaá ma‑nò xi xi̱ta̱ ítjòn titsa̱jnaà, ti̱koa̱ chibaá ma‑nò xi ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ sko̱‑la̱ kits'iòn. 27 Ta̱nga Nainá jaàjiìn jñà xi̱ta̱ xi tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde nga chiba kjo̱hítsjeèn tjín‑la̱ mé‑ne ko̱sobà‑la̱ jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱. Ti̱koa̱ jaàjiìn Nainá xi tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde nga ni̱mé chjí‑la̱ mé‑ne ko̱sobà‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi xi̱ta̱ ítjòn títsa̱jna. 28 Nainá jaàjiìn xi̱ta̱ i̱ma̱ ko̱ xi̱ta̱ xi bitjongui xi tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde nga nìmé chjí‑la̱, mé‑ne ki̱tjongui‑ne jñà xi̱ta̱ xi tsò nga jñà títsa̱jna ítjòn, 29 mé‑ne ni̱jngoò xi̱ta̱ xi 'nga si̱ìkíjna‑ne yijo‑la̱ nga nguixko̱n Nainá. 30 Ta̱nga ti̱jè‑ne Nainá kisìkítsa̱jnako̱‑ná Cristo Jesús. K'oa̱á ti̱s'ín kis'iìn nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo sakó‑ná jè kjoa̱chji̱ne̱, nga jè Cristo, xi̱ta̱ kixi̱ s'ín‑ná, xi̱ta̱ tsjeè s'ín‑ná ko̱ síkítsa̱jnandei̱í‑ná kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná. 31 Koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè xi jeya síkíjna yijo‑la̱, ta sa̱á Nainá jeya kàtasíkíjna.”