16
Kós'ín kisìhixat'aà Pablo ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá xi títsa̱jna Roma
I̱t'aà tsa̱jòn sìnga̱tsja‑nò jè tichjaá Febe, jè xi síchját'aà na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi ya̱ tíjna Cencrea; ndaà chjoétjò xi̱ta̱ jè nga xinguia̱á ma nga ti̱koa̱á mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná nga k'oa̱á s'ín ok'ìn‑la̱ xi xi̱ta̱‑la̱ Cristo. Ti̱chját'aà‑là ni̱ta̱ mé xi ko̱chjeén‑la̱ nga 'ñó kjín xi̱ta̱ tsasìko̱, ti̱koa̱ 'a̱n kisìchját'aà‑na.
Ti̱ixat'eì jè Priscila ko̱ Aquila, jñà xi̱ta̱ xi ta̱ña nìxákjoò‑je̱n i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. Jñà xi̱ta̱ koi kjo̱meè kinìk'en xi kjoa̱ ts'a̱n. Mìtsà tà 'a̱n xi tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà ti̱koa̱ tsjá‑la̱ kjo̱ndaà ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi mìtsà xi̱ta̱ judío. Ti̱koa̱ ti̱ixat'eì jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi maxkóya ya̱ ni'ya‑la̱ Priscila ko̱ Aquila. Ti̱ixat'eì jè Epeneto xi 'ñó matsjake̱ nga jè kòkjeiín ítjòn‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo ya̱ i̱'nde Acaya. Ti̱ixat'eì jè María, chjo̱ón xi 'ñó ndaà kisìxá i̱t'aà tsa̱jòn. Ti̱ixat'eì jè Andrónico ko̱ Junias, xi xinguia̱á ma nga ta̱ña tsitsa̱jna'ya‑je̱n nda̱yá. Jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Cristo 'ñó matsjakeè xi̱ta̱ koi. Ko̱ ìsa̱ ítjòn kijtseèxkon 'én‑la̱ Cristo koni 'a̱n.
Ti̱ixat'eì jè Amplias, jè xi̱ta̱ xi 'a̱n 'ñó matsjake̱ i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná. Ti̱ixat'eì jè Urbano xi ta̱ña síxáko̱‑na̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús ko̱ jè Estaquis xi 'a̱n 'ñó matsjake̱. 10 Ti̱ixat'eì jè Apeles xi ndaà kixi̱ mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Ti̱ixat'eì jñà xi̱ta̱ xíkjín xi ya̱ títsa̱jna ni'ya‑la̱ jè Aristóbulo. 11 Ti̱ixat'eì jè Herodión xi xinguia̱á ma. Ti̱ixat'eì jñà xi̱ta̱ xíkjín xi ya̱ títsa̱jna ni'ya‑la̱ Narciso xi Na̱'èn‑ná títsa̱jnako̱. 12 Ti̱ixat'eì jè Trifena ko̱ Trifosa jñà íchjín xi 'ñó síxá‑la̱ Na̱'èn‑ná, ko̱ tichjaá Pérsida xi 'ñó matsjachaá nga ti̱koa̱ ndaà síxá‑la̱ Nainá. 13 Ti̱ixat'eì jè Rufo xi xó jaàjiìn‑ne Nainá. Ko̱ nea̱‑la̱ xi 'a̱n k'oa̱ ti̱s'ín beètakoàn koni tsà nea̱‑na̱. 14 Ti̱ixat'eì jè Asíncrito, jè Flegonte, jè Hermas, jè Patrobas, jè Hermes ko̱ xi̱ta̱ 'ndseé xi ya̱ títsa̱jnako̱. 15 Ti̱ixat'eì jè Filólogo, jè Julia, jè Nereo ko̱ ndichja, ko̱ Olimpas, ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo xi ya̱ títsa̱jnako̱.
16 Jñò nga jngoò ìjngoò, k'e̱ nga si̱xat'aà xinguio̱o, nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nò ti̱ixat'aà xinguio̱o nga ko̱ o̱kixi̱‑nò. Ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi i̱ títsa̱jna síhixat'aà‑nò.
17 Ndí 'ndsè k'oa̱á s'ín bìtsi'bà‑nò nga chítsejèn‑là jñà xi̱ta̱ xi síjòya ko̱ xi síkits'ón‑jiìn koni s'ín mokjeiín‑nò, jñà xi kondra̱ f'iì‑la̱ kjo̱hítsjeèn koni s'ín kichìta'yà jñò. Ti̱nchat'aàxìn‑là jñà xi̱ta̱ koi. 18 Jñà xi̱ta̱ koi, mìtsà Na̱'èn‑ná Jesucristo síxá‑la̱, tà yijo‑la̱á síxátjì. 'Én sin 'én ndaà chja̱ nga kona̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ xi mìkiì ndaà machi̱ya‑la̱. 19 'A̱n, matsjaá‑na i̱t'aà tsa̱jòn nga jye ndaà na'yà‑nò nga ndaà nìkitasòn. Ta̱nga 'a̱n mejèn‑na nga xi̱ta̱ chji̱ne̱e kàtama i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi ndaà tjín. Ko̱ jñà kjoa̱ xi ch'o tjín, kj'eè kiì na'yà‑nò. 20 Jè Nainá xi tsjá‑ná kjoa̱'nchán, tà chibaá chija‑la̱ nga ya̱ si̱ìkíjnangui ndso̱koò jè xi̱ta̱ nei̱í mé‑ne nga ko̱ma ki̱nchanè. Kjo̱ndaà‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo kàtìjnako̱‑nò.
21 Tísíhixat'aà‑nò jè Timoteo xi ta̱ña nìxákjoò‑je̱n, ko̱ Lucio, ko̱ Jasón ko̱ Sosípater jñà xi xi̱ta̱ xinguia̱a ma.
22 'A̱n xi Tercio mì‑na̱, xi tìkjiì‑nò xo̱jo̱n jè, i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná, sìhixat'aà‑nò.
23 Ti̱koa̱ tísíhixat'aà‑nò Gayo; 'a̱n i̱í tìjna̱a i̱ ni'ya‑la̱ nga ti̱koa̱ i̱í bixoña ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. Tísíhixat'aà‑nò Erasto xi̱ta̱ xi bítjò to̱n ts'e̱ ni'ya osen; ti̱koa̱á síhixat'aà‑nò jè 'ndseé xi 'mì Cuarto.
24 Ngats'ioò, jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná.
'Én xi fehet'aà‑ne
25 Jeya kàtìjna jè Nainá xi tíjnako̱‑nò. Jè xi komà tsjá‑nò nga'ñó ti̱koa̱ komà kixi̱ si̱ìkítsa̱jna‑nò koni tsò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi 'a̱n okoòya‑nò ko̱ jñà 'én xi nokjoàyajiìn‑nò i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo. Nga jyeé tí'ya‑la̱ kjoa̱ xi tjí'ma‑la̱ Nainá skanda sa̱ kjòtseé; 26 ta̱nga i̱'ndei̱ jye ki'ya‑la̱ koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi kiskiì jñà xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjòtseé. K'oa̱á s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi tíjna ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑nè. Jè kjoa̱'ma‑la̱ Nainá, jye kis'eno̱jmí yije‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde mé‑ne nga kàtasíkitasòn‑ne koni s'ín mokjeiín‑la̱.
27 Jè Nainá xi ta̱jngoò ma‑ne, xi tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱, kàtas'e‑la̱ kjoa̱ jeya i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.