5
Jé xi kisakò ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo ján Corinto
Jye na'yà‑la̱ nga kjoa̱chijngui tíma i̱jiìn tsa̱jòn. Kjoa̱ xi tíma, skanda jñà xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkón Nainá, mì k'oa̱á s'ín. Nga ya̱á tíjnajiìn jngoò‑nò xi̱ta̱ xinguio̱o xi nea̱jòn‑la̱ tsóhoko̱. Jñò, ¿mé‑ne 'nga nìkítsa̱jna‑nò yijo‑nò? Mochjeén‑né nga kjoa̱ba ki̱tsa̱jnajñoò, ko̱ jè xi̱ta̱ xi ko̱tjín jé tíhótsji, ti̱nachrjekàjioòn. 'A̱n, kixi̱í kjoa̱, kjiìn tìjna̱‑nò, ta̱nga kjo̱hítsjeèn‑la̱ ini̱ma̱‑na̱ ya̱á tíjnajiìn osen‑nò. 'A̱n, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà ya̱ tìjna̱jiìn‑nò, jyeé kiskoòsòn‑la̱ mé kjo̱'in xi si̱nè‑la̱ jè xi̱ta̱ xi k'oa̱ tjín jé tíhótsji. Jñò, k'e̱ nga ko̱xkóya nga jeya si̱kíjna Jesucristo xi otíxoma‑ná, jè kjo̱hítsjeèn‑la̱ ini̱ma̱‑na̱ ya̱á kíjnajiìn‑nò, ti̱koa̱ ya̱á kíjnajiìn‑nò jè nga'ñó‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo. Ko̱ i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, xi̱ta̱ jè, xi̱ta̱ nei̱í kàtanga̱tsja yijo‑la̱ nga kàtas'e‑la̱ kjo̱'in, ko̱ kàtasíkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne mé‑ne nga ki̱tjokàjiìn‑ne kjo̱'in ini̱ma̱‑la̱, k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Jesucristo xi otíxoma‑ná.
Mìkiì ndaà tjín nga 'nga nìkítsa̱jna yijo‑nò. ¿A mì tíjiìn‑nò nga na̱s'ín ta̱ chiba na̱'yo̱ san sísan yije xíkjín na̱'yo̱? Ti̱nachrjekàjioòn jè xi̱ta̱ xi ótsji jé k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà na̱'yo̱ san xi mì ti̱ ndaà‑ne nga síkits'ón‑nò, mé‑ne jñò k'oa̱s'ín kjoàn ko̱ma‑nò koni na̱'yo̱ xi̱tse̱ ts'e̱ i̱nchra̱jín xi tsjìn‑la̱ na̱'yo̱ san. Nga jñò, jyeé kitjaàxìn‑nò kjoa̱ ts'e̱ jé koni na̱'yo̱ san jchínga nga jè Cristo k'en ngajo‑ná koni jñà orrè xi kisìk'en xi̱ta̱ Israel k'e̱ nga Paxko̱. Koií kjoa̱‑la̱ jñá, k'oa̱á s'ín ki̱náchrjeé s'eí nga jyeé kisìkítsa̱jnandei̱í‑ná Nainá kjoa̱ ts'e̱ jé, koni s'ín xi̱ta̱ Israel k'e̱ nga Paxko̱ nga sítsjeè ni'ya‑la̱ nga faáxìn yije na̱'yo̱ san. Jñá, k'oa̱á ti̱s'ín chja̱àxián kjoa̱ ts'e̱ jé ko̱ kjoa̱ ch'o ko̱ nguì kjoa̱tsjeè ko̱ kjoa̱kixi̱ si̱kjeén k'oa̱á ngaya‑la̱ koni i̱nchra̱jín xi tsjìn‑la̱ na̱'yo̱ san.
Jè xo̱jo̱n xi kisìkasén ítjòn‑nò, k'oa̱á kixan‑nò nga mì ya̱ koa̱hijtako̱o jñà xi̱ta̱ xi kjoa̱ chijngui s'ín. 10 K'e̱ nga k'oa̱ kixan‑nò, mìtsà jñà kisìkaxkia̱ jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde xi kjoa̱ chijngui s'ín, ko̱ jñà xi tse mejèn‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ chijé, ko̱ jñà xi xkósòn beèxkón. Xi̱ta̱ koi, xki̱ xi ján satíkjoò. Ta jè xi ko̱ma ki̱nchat'aàxìn‑là tsà xìn i̱sò'nde onguió. 11 Jñà 'én xi kixan‑nò, jè‑né nga mì ya̱ tsjahijtako̱o jñà xi tsò nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo xi 'ndsè chibá tsà tákó kjoa̱ chijngui nchis'ín, xi̱ta̱ xi tse mejèn‑la̱, xi xkósòn beèxkón, xi ch'o chja̱jno‑ná, xi xán 'biì, xi chijé s'ín. Jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín s'ín, skanda mìkiì mochjeén nga ki̱chiko̱o. 12-13 Mìtsà jñá oko̱‑ná nga bíndaàjiìn‑lá jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde. Jè Nainá ki̱ìndaàjiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi. Ta̱nga jñò oko̱‑nò nga kíndaàjiìn‑là xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá xi tsa̱jòn. K'oa̱á ma‑ne nga xan‑nò, chja̱àxiòn jè xi̱ta̱ xi ch'o tís'ín xi ya̱ tíjnajiìn‑nò.