6
Kós'ín s'i̱in jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga ti̱jñà xíkjín koi̱ìndaàjiìn‑la̱
Jñò, k'e̱ nga tsà kjoa̱siì tjín‑nò ko̱ xi̱ta̱ xinguio̱o, ¿mé‑ne jñà mejèn‑nò koi̱ìndaàjiìn‑nò jñà xi̱ta̱xá xi mìtsà xi̱ta̱‑la̱ Cristo? ¿A mìtsà tà jñà kàtíndaàjiìn‑nò xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo? ¿A mìtsà tíjiìn‑nò nga jñá xi xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo 'mì‑ná, jñá kíndaàjiìn‑lá xi̱ta̱ i̱sò'nde? Tsà jñò koi̱ìndaàjiìn‑là xi̱ta̱ i̱sò'nde, ¿a mì chíkjoa̱‑nò nga ta jñò kíndaàjiìn‑là xi̱ta̱ xinguio̱o kjoa̱ xi chiba tjín? ¿A mìtsà tíjiìn‑nò nga ti̱koa̱ i̱t'aà tsa̱ján kíndaàjiìn‑lá àkja̱le̱? Tsà jñá kíndaàjiìn‑lá àkja̱le̱, ¿a mì ko̱ma‑ná kíndaàjiìn‑lá xi̱ta̱ xinguia̱á kjoa̱ xi tjín i̱ i̱sò'nde? K'oa̱á ma‑ne tsà ta kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde‑né xi tjín‑nò, ti̱nókjoa̱ jngoò‑là xi̱ta̱ 'ndsè xi jñò nachrjenguioò nga 'mì‑là ni̱mé chjí‑la̱, jè kàtíndaàjiìn‑nò. Koií koa̱ xan‑nò mé‑ne nga kàtasobà‑nò. ¿A mìtsà tíjna jngoò xi̱ta̱ xinguio̱o xi tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn nga ko̱ma‑la̱ koi̱ìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi 'ndsé chibá? Mìtsà ta koií kjoa̱‑la̱ nga bixkàn‑ko̱o xinguio̱o, skanda ya̱á onguíko̱o xinguio̱o nguixko̱n xi̱ta̱xá xi mìkiì beèxkon Nainá nga bìndaàjiìn‑nò.
Kixi̱í kjoa̱, ch'oó tjín kjoa̱ k'e̱ nga ti̱jñò bixkàn‑ko̱‑nò xinguio̱o. ¿Mé‑ne mìtsà ta sa̱á nìkjeiín‑là xinguio̱o k'e̱ nga ch'o síko̱‑nò? Ta saà ti̱kjeiín‑la nga kàtasíchijé‑nò. Ta̱nga jñò, k'oa̱á ti̱s'ín ch'o nìko̱o xinguio̱o, ti̱jñò nìchijé‑là.
¿A mìtsà tíjiìn‑nò nga jñà xi mìtsà xi̱ta̱ kixi̱, mìkiì kjoa̱has'en‑jiìn i̱'nde ñánda tíhotíxoma Nainá? Jñà xi̱ta̱ xi kjoa̱ chijngui s'ín, jñà xi xkósòn beèxkón, jñà xi̱ta̱ xi jye chixàn xi kjoa̱ chijngui s'ín, jñà xi̱ta̱ xi̱'ndè xi ti̱ x'i̱n xíkjín oyijòko̱‑ne, 10 jñà xi̱ta̱ chijé, jñà xi̱ta̱ tse mejèn, jñà xi̱ta̱ xi xán 'biì, jñà xi xi̱ta̱ chja̱jno‑la̱, jñà xi̱ta̱ xi kona̱cha̱n‑la̱ xíkjín nga síchijé‑la̱, kì yijo‑nò chona̱cha̱n‑là nga jñà xi̱ta̱ xi koa̱tjín kjoa̱ch'o xi s'ín mìkiì kjoa̱has'en‑jiìn ñánda tíhotíxoma Nainá. 11 Jñò, k'e̱ nga sa̱ kjòtseé k'oa̱ ti̱s'ín ki'nè i'nga; ta̱nga i̱'ndei̱, jye kisaníjno kjoa̱ ts'e̱ jé‑nò, jye xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ Nainá komà, ko̱ jye xi̱ta̱ kixi̱ komà i̱t'aà ts'e̱ nga'ñó‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná ko̱ i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá.
Kó s'ín si̱chjeén yijo‑ná mé‑ne nga jeya kíjna Nainá
12 Tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi tsò: “'A̱n tjí'ndeé‑na ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi s'iaàn.” Kixi̱í kjoa̱ tjí'nde‑né, ta̱nga mìkiì ok'ìn‑la̱ tsà k'oa̱s'e̱n yijeé ngats'iì kjoa̱; k'oa̱á ma‑ne, 'a̱n, mìkiì tsjaà'nde‑la̱ yijo‑na̱ nga si̱ìkijne‑na jngoò kjoa̱. 13 Ti̱koa̱á tjín i'nga xi tsò: “Jñà tsojmì xi ma chine, ts'e̱é i̱ndso̱'bá, koa̱ jè i̱ndso̱'bá mochjeén‑la̱ tsojmì xi ma chine.” Kixi̱í kjoa̱, ta̱nga ingajò kjoa̱ koi, Nainá si̱ìkjehet'aà. Ta̱nga jè yijo‑ná, mìtsà ko̱s'ín ko̱chjeén nga kjoa̱ chijngui s'e̱én; i̱t'aà ts'e̱ Nainá ko̱chjeén; yijo‑ná, ts'e̱é Nainá. 14 Koni s'ín kis'iìn Nainá nga kisìkjaáya‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesús, jñá k'oa̱á ti̱s'ín kjoa̱áya‑ná i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ biyaà nga tjín‑la̱ nga'ñó Nainá.
15 ¿A mìtsà tíjiìn‑nò nga jè yijo‑ná, ya̱á tíkjoòko̱ ts'e̱ Cristo? ¿A ko̱maá si̱kjeén yijo‑la̱ Cristo nga si̱jngoòt'aà‑lá ts'e̱ chjo̱ón ská? Majìn, mìkiì ko̱ma. 16 ¿A mìtsà 'yaà, k'e̱ nga jngoò xi̱ta̱ x'i̱n, tsà chjo̱ón ská kíjnako̱, jngoò yijoó ko̱ma? Nga k'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Ingajò xi̱ta̱ koi, jngoò yijoó ko̱ma. 17 Ta̱nga jè xi Na̱'èn‑ná tíjnako̱, ya̱á majngoòko̱ ini̱ma̱‑la̱ ko̱ ts'e̱ Na̱'èn‑ná.
18 Ti̱nchat'aàxìn‑là kjoa̱ chijngui. Jngoò xi̱ta̱, ni̱ta̱ mé jé xi ótsji xi kj'ei̱í jé, mìtsà yijo‑la̱ tíbeètoòn. Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi kjoa̱ chijngui s'ín, yijo‑la̱á beètoòn. 19 ¿A mìtsà tíjiìn‑nò nga jè yijo‑nò ni'ya‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá‑né xi jñò kitsjaà‑nò Nainá nga tíjnajiìn ini̱ma̱‑nò? Yijo‑nò, mìtsà ti̱ tsa̱jòn‑nò. 20 Nainá jye tsakatse‑nò, tseé tsibíchjítjì‑nò. Koií kjoa̱‑la̱ jcha̱xkón Nainá, ndaà ti̱kjeén yijo‑nò nga ts'e̱é Nainá.