7
Kjoa̱ ts'e̱ xi̱ta̱ xi bixan
I̱t'aà ts'e̱ 'én xi kichjìnangui‑ná nga kinìkasén‑ná xo̱jo̱n nga bixón: “Ndaà‑la tjín, jngoò xi̱ta̱ x'i̱n ko̱ jè chjo̱ón tsà mìkiì ki̱xan.” Ta̱nga koií kjoa̱‑la̱ nga 'ñó tjín kjoa̱ chijngui, nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱ x'i̱n kàtas'e‑la̱ chjo̱ón, ko̱ nga jngoò ìjngoò chjo̱ón kàtas'e‑la̱ x'i̱n. Koni s'ín tjín kjo̱tíxoma ts'e̱ kjoa̱ bixan, jè x'i̱n, ndaà kàtasís'in‑la̱ chjo̱ón‑la̱ k'e̱ nga kójnako̱, ti̱koa̱ jè chjo̱ón, ndaà kàtasís'in‑la̱ x'i̱n‑la̱. Jè chjo̱ón, mìtsà ti̱jè otíxoma‑la̱ yijo‑la̱, jè x'i̱n‑la̱ otíxoma‑la̱. Ti̱koa̱ jè x'i̱n mìtsà ti̱jè otíxoma‑la̱ yijo‑la̱, jè chjo̱ón‑la̱ otíxoma‑la̱. K'e̱ nga tsjáyijòko̱o xinguio̱o, kì yijo‑nò nìxkon‑là xinguio̱o. Tà k'e̱‑né tsà ngásòn chibàya‑nò kótjín na̱chrjein mìkiì tsjáyijòko̱o xinguio̱o tsà Nainá ki̱nókjoa̱t'aà‑là. Xi ko̱ma i̱skan mochjeén‑né nga si̱s'in‑là xinguio̱o nga mì jè xi̱ta̱ nei̱í skóna̱cha̱n‑nò k'e̱ nga tsà mì ti̱ kiì chíkjoa̱‑nò nga xìn tsjáyijò‑là xinguio̱o.
'Én xi tìxan‑nò tà 'a̱n‑ná xi tìtsjaà'nde‑nò; mìtsà kjo̱tíxoma tìbìnè‑nò. Xi i̱t'aà ts'a̱n, mejèn‑na̱ tsà ngats'iì xi̱ta̱ k'oa̱s'ín kàtìtsa̱jna ta̱jngoò, koni 'a̱n, ta̱jngoó tìjna̱a. Ta̱nga ìjngoò ìjngoò xi̱ta̱ kits'iì‑la̱ kjo̱tjò xi Nainá kitsjaà‑la̱, kós'ín kítsa̱jna. Ka̱kj'ei̱í ka̱kj'ei̱í s'ín títsa̱jna nga ìjngoò ìjngoò xi̱ta̱.
Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna ta̱jngoò ko̱ jñà íchjín xi jye k'en x'i̱n‑la̱, ndaà‑la tjín tsà tà k'oa̱s'ín kítsa̱jna ta̱jngoò koni 'a̱n. Ta̱nga tsà mìkiì chíkjoa̱‑la̱ nga bìtsa̱jna íjngó, ìsa̱á ndaà‑ne tsà kàtixan, mì k'oa̱‑ne tsà tsjè si̱ìk'en.
10 'A̱n, k'oa̱á s'ín bìnè‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi jye chixàn, nga mìkiì ko̱ma tsjeín xíkjín. Jè chjo̱ón, mìkiì ko̱ma si̱ìkíjna x'i̱n‑la̱. Mìtsà kjo̱tíxoma ts'a̱n xi tsjaà‑nò; ts'e̱é Nainá. 11 Jè chjo̱ón xi tsjeiìn x'i̱n‑la̱, mìkiì tjí'nde‑la̱ nga kj'ei̱í x'i̱n ki̱xan‑ko̱ ìjngoò k'a. Ti̱koa̱á‑ne kàtajoóndaà‑ne. Ti̱koa̱ jè x'i̱n, mìkiì tjí'nde‑la̱ nga tsjeín chjo̱ón‑la̱.
12 Jñà xi̱ta̱ xi i'nga, k'oa̱á xan‑la̱, xi tà kjo̱hítsjeèn ts'a̱n, mìtsà jè Na̱'èn‑ná tsibíjna kjo̱tíxoma jè. Tsà jngoò xi̱ta̱ x'i̱n xi mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, tsà jè chjo̱ón‑la̱ xi tíjnako̱, tsà mìkiì mokjeiín‑la̱, tsà tsò ikon jè chjo̱ón nga bìjnako̱, kàtìjnako̱, kì tsjeiìn takòn jè chjo̱ón‑la̱. 13 Tsà jngoò chjo̱ón xi mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, jè x'i̱n xi tíjnako̱, tsà mìkiì mokjeiín‑la̱, tsà tsò ikon jè x'i̱n nga bìjnako̱, kàtìjnako̱, kì tsjeiìn takòn jè x'i̱n‑la̱. 14 Jè x'i̱n xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, i̱t'aà ts'e̱ chjo̱ón‑la̱á matsjeè‑né; ti̱koa̱á jè chjo̱ón xi mìkiì mokjeiín‑la̱, i̱t'aà ts'e̱ x'i̱n‑la̱á matsjeè‑né. Tsà majìn, jñà i̱xti‑la̱ mìtsà xi̱ta̱ kixi̱ nga nguixko̱n Nainá, ta̱nga i̱'ndei̱ i̱xti‑la̱, ya̱á chja̱‑ne na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. 15 Ta̱nga tsà jè chjo̱ón xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá tsà mejèn‑la̱ tsjeín x'i̱n‑la̱ xi mokjeiín‑la̱, kàtatsjeiìn. Ko̱ tsà jè xi̱ta̱ x'i̱n xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, tsà mejèn‑la̱ nga tsjeín chjo̱ón‑la̱ xi mokjeiín‑la̱, kàtatsjeiìn. Jñà xi̱ta̱ koi mìkiì tjínè‑la̱ nga kjo̱'ñó kítsa̱jnako̱ xíkjín. Nainá, jè xi mejèn‑la̱ nga 'nchán kítsa̱jna. 16 Ji̱ chjo̱ón xi mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mìkiì tíjiìn‑lè tsà koi na̱chrjein i̱t'aà tsi̱ji ko̱ma ki̱tjokàjiìn kjo̱'in x'i̱n‑lè. Ko̱ ji̱ xi x'i̱n 'mì‑lè nga mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mìkiì tíjiìn‑lè tsà koi na̱chrjein i̱t'aà tsi̱ji ko̱ma ki̱tjokàjiìn kjo̱'in chjo̱ón‑lè.
17 Jngoò kjoa̱ mejèn‑na nga ndaà síkíjna‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, nga ìjngoò ìjngoò xi̱ta̱ x'i̱n ko̱ chjo̱ón, mochjeén‑né nga ko̱s'ín kàtasíjchá yijo‑la̱ koni s'ín kitsjaà‑la̱ Nainá koni s'ín títsa̱jna k'e̱ nga Nainá kiìchja̱‑la̱ nga xi̱ta̱‑la̱ komà. 18 Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi jye tjít'aà chi̱ba̱ yijo‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión k'e̱ nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo komà, tà k'oa̱á s'ín kàtìjna. Tsà tjín i'nga xi kj'eè kiì tjít'aà chi̱ba̱ yijo‑la̱, kì bít'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑la̱. 19 Xi kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, tsà tjít'aà chi̱ba̱‑nò ko̱ tsà majìn, mìtsà mé‑ne. Jè xi chjí‑la̱ nga ndaà si̱kitasòn jè kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 20 Nga jngoò ìjngoò, k'oa̱á s'ín ti̱tsa̱jna koni s'ín titsa̱jnaà k'e̱ nga kiìchja̱‑nò Nainá. 21 K'e̱ nga kiìchja̱‑lè Nainá, tsà chi̱'nda tijni, kì makájno‑lè. Ta̱nga i̱'ndei̱ tsà ko̱ma ki̱jnandei̱í‑ne, ndaà s'e̱, ti̱jnandei̱í‑ne. 22 Jè xi chi̱'nda tís'ín k'e̱ nga kiìchja̱‑la̱ Nainá nga kòkjeiín‑la̱ 'én‑la̱, i̱'ndei̱ tíjnandei̱í‑né i̱t'aà ts'e̱ Cristo. K'oa̱á ti̱s'ín tjín, jè xi tíjnandei̱í k'e̱ nga kiìchja̱‑la̱ Nainá, i̱'ndei̱ chi̱'nda‑la̱ Cristo‑né. 23 Jñò, Nainá jye tsatse‑nò, kì kiì biì'nde nga xi̱ta̱ xi kj'ei̱í chi̱'nda 'nè‑là. 24 Jñò ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, koni s'ín titsa̱jnaà nga jngoò ìjngoò k'e̱ nga kiìchja̱‑nò Nainá, k'oa̱á s'ín ti̱tsa̱jna ya̱ nguixko̱n Nainá.
25 I̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi títsa̱jna ta̱jngoò, tsjìn jngoò‑na kjo̱tíxoma xi ts'e̱ Na̱'èn‑ná. 'A̱n, k'oa̱á s'ín kosòn‑la̱ koni tsò kjo̱hítsjeèn‑na̱ nga Nainá kis'e‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn mé‑ne nga i̱t'aà ts'a̱n kjoa̱àt'aà takòn‑na jñà xi̱ta̱. 26 Koií kjoa̱‑la̱ nga 'ñó 'in choòn na̱chrjein i̱'ndei̱, 'a̱n, k'oa̱á s'ín sìkítsjeèn, ìsa̱á‑la ndaà tjín, tà k'oa̱s'ín kàtìtsa̱jna xi̱ta̱ koni s'ín títsa̱jna skanda na̱chrjein i̱'ndei̱. 27 Tsà tjín‑lè chjo̱ón, kì nìkíjna‑jèn chjo̱ón‑lè. Tsà tsjìn‑lè, kì chjo̱ón binchaàtsji. 28 Tsà kixein, mìtsà jé tìbinchaàtsji. Ko̱ tsà jngoò chjo̱ón xo̱ngó xi ki̱xan, ti̱koa̱á mìtsà jé tíhótsji. Ta jè‑né, k'e̱ nga jye ki̱xan, kjoa̱á s'e̱‑nò. 'A̱n, mejèn‑na nga mì kjoa̱ kàtas'e‑nò.
29 Ndí 'ndsè, mejèn‑na̱ nga kàtasijiìn‑nò, nga chiba jchán na̱chrjein chija nga ma si̱xá‑lá Nainá. Koií kjoa̱‑la̱ jngoò xi̱ta̱ x'i̱n xi tjín‑la̱ chjo̱ón, k'oa̱á s'ín kàtas'ín koni tsà tsjìn‑la̱ chjo̱ón. 30 Ko̱ jñà xi̱ta̱ xi kjoa̱ba títsa̱jnajiìn, k'oa̱á s'ín kàtìtsa̱jna koni tsà mì ba títsa̱jna. Koa̱ jñà xi s'eí tjín‑la̱, k'oa̱á s'ín kàtìtsa̱jna koni tsà mì s'eí tjín‑la̱. Koa̱ jñà xi tsojmì otse, k'oa̱á s'ín kàtas'ín koni tsà nìmé tjín‑la̱. 31 Ko̱ jñà xi fìtji̱ngui‑la̱ kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde, k'oa̱á s'ín kàtas'ín koni tsà mì ya̱ fìtji̱ngui‑la̱; nga jè i̱sò'nde xi titsa̱jnasoán i̱jndé, kjoe̱het'aà‑né.
32 'A̱n, k'oa̱á s'ín mejèn‑na nga ni̱mé kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde si̱kítsjeèn. Jè xi̱ta̱ x'i̱n xi tíjna ta̱jngoò, koií síkítsjeèn kjoa̱ ts'e̱ Nainá, mé xi s'i̱in nga ko̱tsja‑la̱ Nainá. 33 Ta̱nga jè xi jye chjo̱ón tjín‑la̱, koií síkítsjeèn kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde mé xi s'i̱in nga ko̱tsja‑la̱ chjo̱ón‑la̱, 34 k'oa̱á ma‑ne nga jò kjoa̱ síkítsjeèn. Ti̱koa̱á jè chjo̱ón ka'àn xi jye k'en x'i̱n‑la̱ ko̱ jè chjo̱ón xi tíjna ta̱jngoò xi kj'eè x'i̱n tjín‑la̱, koií síkítsjeèn kjoa̱ ts'e̱ Nainá mé‑ne nga tsjeè síkítsa̱jna‑ne yijo‑la̱ ko̱ ini̱ma̱‑la̱. Ta̱nga jè chjo̱ón xi x'i̱n tjín‑la̱, koií síkítsjeèn kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde mé xi s'i̱in nga ko̱tsja‑la̱ x'i̱n‑la̱.
35 Kjoa̱ xi beno̱jmí‑nò kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò, mìtsà xan‑nò nga 'a̱n ósi̱jna ikon‑nò, jè‑né nga nguì ndaà si̱jchá yijo‑nò nga ni̱mé kjoa̱ ki̱ìchjoà ikon‑nò nga si̱xá‑là Nainá.
36 Tsà jngoò x'i̱n xi ko̱s'ín tísíkítsjeèn nga mì ndaà tísíko̱ chjo̱ón nga mì xátí tíbixan‑ko̱ nga jye tíhóto nó‑la̱ chjo̱ón, k'oa̱á s'ín kàtas'ín koni s'ín síkítsjeèn, kàtixan; jè kjoa̱ bixan, mìtsà jé nchihótsji. 37 Ta̱nga tsà jngoò xi k'oa̱s'ín bínè‑la̱ yijo‑la̱ ko̱ ini̱ma̱‑la̱ nga majìn‑la̱ ki̱xan, nga kjo̱hítsjeèn ts'e̱‑né, ko̱ tsà chíkjoa̱‑la̱ yijo‑la̱ nga mìkiì ki̱xan, ko̱ tsà jye ko̱s'ín kiskoòsòn‑la̱, ndaà tjín. 38 Jñà xi̱ta̱ xi bixan, ndaà s'ín, ta̱nga jñà xi mìkiì bixan, ìsa̱á ndaà s'ín.
39 Jngoò chjo̱ón xi x'i̱n tjín‑la̱, mìtsà tíjnandei̱í. K'e̱é‑né tsà jye k'en x'i̱n‑la̱ nga jye tíjnandei̱í. Ko̱ma ki̱xan‑ko̱ ni̱ta̱ yá x'i̱n‑ne xi matsjakeè tsà ta̱nga mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 40 'A̱n, k'oa̱á s'ín sìkítsjeèn, ndaà‑la tjín tsà mì ti̱ kiì ki̱xan‑ne jñà íchjín ka'àn. Ti̱koa̱á 'a̱n, k'oa̱á s'ín machi̱ya‑na nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tísíchi̱ya‑na.