8
Tsojmì xi sinchásòn ya̱ nguixko̱n xkósòn
Jè kjoa̱ xi ts'e̱ yijo‑la̱ cho̱ xi sík'en‑la̱ xkósòn‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde nga tsjá‑la̱ kjo̱tjò, jñò bixón‑nò nga ngats'iaá jyeé tjín‑ná kjoa̱chji̱ne̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi. Kixi̱í kjoa̱, ta̱nga k'e̱ nga tjín‑ná kjoa̱chji̱ne̱, ma'ngaá takoán. Ta̱nga k'e̱ nga tjín‑ná jè kjo̱tsjacha, ìsa̱á ndaà 'biì‑lá nga'ñó xinguia̱á. Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi tsò nga ndaà machi̱ya‑la̱, chijaá ìsa̱‑la̱; kj'eè kiì beè yije koni s'ín tjínè‑la̱ nga skoe̱. Jngoò xi̱ta̱ xi matsjakeè Nainá, jè Nainá ndaà beèxkon.
K'oa̱á xan‑nò kó s'ín tjín, tsà ma chine yijo‑la̱ cho̱ xi ya̱ biyaàt'aà‑la̱ jñà xkósòn. Tíjiìn‑ná nga jñà xkósòn xi tjín i̱ i̱sò'nde, ni̱mé nga'ñó tjín‑la̱. Nga ta jngoò ma‑ne xi Nainá. Jñà xi̱ta̱, k'oa̱á s'ín síkítsjeèn nga kjìn ma nainá xi tjín ján ngajmiì ko̱ i̱t'aà nangui. (Kixi̱í kjoa̱ i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ koi, kjìn ma xi nainá ko̱ na̱'èn‑ná tsò‑la̱.) Ta̱nga jñá, 'ya‑ná nga ta jngoò ma‑ne Nainá xi Na̱'èn‑ná nga i̱t'aà ts'e̱é inchrobà‑ne ni̱ta̱ mé xi tjín. Jñá, koií xá tjín‑ná nga si̱kitasoán xá‑la̱. Ti̱koa̱á ta jngoò ma‑ne xi otíxoma‑ná, jè Jesucristo; nga i̱t'aà ts'e̱é nga'ñó‑la̱ kisindaà yije ni̱ta̱ mé xi tjín ko̱ ti̱koa̱á jñá, i̱t'aà ts'e̱é titsa̱jnakoaán.
Ta̱nga mìtsà ngats'iì xi̱ta̱ tíjiìn‑la̱ kjoa̱ koi. Tjín i'nga xi̱ta̱ 'ndseé xi jye k'oa̱s'ín kjò'nga‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ xkósòn k'e̱ nga ti̱kj'eè mokjeiín‑la̱. Ta̱nga i̱'ndei̱, k'e̱ nga kine yijo‑la̱ cho̱ xi ya̱ biyaàt'aà‑la̱ jñà xkósòn, k'oa̱á s'ín síkítsjeèn nga jñà nchibeèxkón xkósòn xi nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde. Nga jò tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱, k'oa̱á s'ín fìya‑la̱ nga jé ótsji nguixko̱n Nainá. Jñò bixón‑nó nga jñà tsojmì xi ma chine, mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga ìsa̱ ndaà skoétjò‑ná Nainá. Tsà ki̱chiaá mìtsà ìsa̱ ndaà ki̱tsa̱jnaá ko̱ tsà mìkiì ki̱chiaá mìtsà ìsa̱ ch'o ki̱tsa̱jnaá nga nguixko̱n Nainá. Kixi̱í kjoa̱, tjí'nde‑ná ni̱ta̱ mé xi chji̱ne̱é. Ta̱nga jñá jchósòn‑lá yijo‑ná nga mì k'oa̱á tjín xi chji̱ne̱é mé‑ne jñà xi̱ta̱ 'ndseé xi indaàjiìn tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ mì jé sa̱kò‑la̱. 10 Tsà tjín jngoò xi̱ta̱ xinguio̱o xi tsò nga tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn nga ma chine ni̱ta̱ mé yijo‑ne, ko̱ ya̱á fì kakjèn ya̱ i̱'nde ñánda yaxkón xkósòn; tsà koi na̱chrjein‑la ya̱ skoe̱ jngoò 'ndsé xi indaàjiìn tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ nga ya̱ tíkjèn. Jè xi̱ta̱ 'ndsé, k'oa̱á ti̱s'ín s'i̱in. 11 Kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ jè nga tsò nga maá chine yije ni̱ta̱ mé‑ne, koií kjoa̱‑la̱ nga kjo̱'in si̱ìkjeiín jè 'ndsè xi indaàjiìn tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi Cristo k'en nga̱jo̱‑la̱. 12 K'e̱ nga jé binchaàtsjioò xi kondra̱ ts'e̱ xi̱ta̱ 'ndseé nga nìkits'ón‑jñoò kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi indaàjiìn tjín, jé binchaàtsjioò xi kondra̱ ts'e̱ Cristo. 13 'A̱n, tsà ta koií kjoa̱‑la̱ ts'e̱ tsojmì xi kíne̱e nga jé sa̱kò‑la̱ jè 'ndsè, ti̱koa̱á‑ne, jngoò k'a mì ti̱ kiì skíne̱‑na yijo, mé‑ne nga mì jé sakó‑la̱ 'ndsè.