9
Kjoa̱ xi tjí'nde‑la̱ xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Cristo
'A̱án tsibíxáya‑na Cristo. Tìjna̱ndei̱í‑ná. Xkoaàn kijtseè‑na jè Jesús xi otíxoma‑ná. Nga̱ xá‑la̱ Na̱'èn‑ná tìs'iaàn, i̱'ndei̱ jñò‑nò xi xi̱ta̱‑la̱ Cristo maà. K'oa̱á xó tsò i'nga xi̱ta̱ xi kj'ei̱í nga mì xó tsà 'a̱n tsibíxáya‑na Cristo, ta̱nga jñò, ndaà tíjiìn‑nò nga 'a̱án kisìxáya‑na, nga i̱t'aà ts'a̱n‑ná nga mokjeiín‑nò 'én‑la̱ Nainá. K'oa̱á s'ín bitjo kixi̱ kjoa̱.
K'e̱ nga jngoò xi̱ta̱ kjònangui‑na xi kondra̱ ts'a̱n, 'a̱n, kií xan‑la̱ nga ósi̱koa̱a yijo‑na̱: ¿A mìtsà tjí'nde‑naje̱n nga k'oi̱‑naje̱n tsojmì xi chine‑je̱n ko̱ xi s'io̱‑je̱n nga xá‑la̱ Nainá titsa̱'nè‑je̱n? ¿A mìtsà tjí'nde‑naje̱n nga ki̱tjáko̱ jngoò‑je̱n xi chjo̱ón‑naje̱n ma xi 'én‑la̱ Nainá mokjeiín‑la̱, koni s'ín xi̱ta̱ xi i'nga xi tsibíxáya‑la̱ Cristo koni jñà 'ndse̱ Na̱'èn‑ná ko̱ Cefas [xi ti̱koa̱ Pedro 'mì]? ¿A tà 'a̱n‑ná ko̱ Bernabé xi tjínè‑naje̱n nga kj'ei̱í xá s'e̱n‑je̱n mé‑ne nga sa̱kò‑na̱je̱n tsojmì xi chi̱ne̱‑je̱n? ¿A tjín xi̱ta̱ xi soldado síkitasòn xi ti̱jé bíchjí‑la̱ yijo‑la̱? ¿A tjín xi̱ta̱ xi bítje̱ tsojmì tjé, koa̱ mìkiì kine toò xi ojà‑la̱? ¿A tjín xi̱ta̱ xi cho̱ síjchá, koa̱ mìkiì 'biì tsjìn xi ochrje? Kì k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn nga tà kjo̱hítsjeèn ts'a̱n koni s'ín tìxan. Ti̱koa̱á tíchja̱á kjo̱tíxoma ts'e̱ Moisés. Kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi kiskiì Moisés, k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga tsò: “Jñà nchra̱ja̱ xi bínchi, kì na̱'ya bì'a tso'ba.” 'Én koi mìtsà tsò‑ne kjoa̱ nga Nainá 'ñó síkinda̱ nchra̱ja̱, 10 jñá‑ná xi síkinda̱‑ná Nainá; nga i̱t'aà tsa̱ján tíchja̱ kjo̱tíxoma. Jè xi síkínchi nchra̱ja̱ ko̱ xi sítsjeè tsojmì xi majchá‑la̱, nchikoñaá‑la̱ nga tjoé chi̱ba̱‑la̱ tsojmì xi majchá‑la̱. 11 'Én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi ji̱n tsakoòya‑nòje̱n jè ngaya‑la̱ koni tachó xi kisìtje̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò. ¿A mì ndaà s'e̱ tsà tjoé chiba‑naje̱n tsojmì xi majchá‑nò? 12 Tsà jñà xi kj'ei̱í xi̱ta̱ tjoé chiba‑la̱ tsojmì xi tsa̱jòn, ngaje̱n, ¿a mìtsà ìsa̱ ndaà tjí'nde‑naje̱n nga ti̱koa̱ tjoé‑naje̱n?
Ta̱nga mì k'oa̱á s'ín titsa̱'nè‑je̱n koni s'ín tjí'nde‑naje̱n mé‑ne nga mìkiì ko̱ma sichjoà ikon‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 13 Jñò, ndaà 'yaà, jñà xi̱ta̱ xi ya̱ síxá ya̱ I̱ngo̱ Ítjòn‑la̱ Nainá, koií tsojmì kine xi tjín ya̱ i̱'nde jè; ko̱ jñà xi ya̱ síxá i̱'nde tsjeè‑la̱ Nainá ya̱ ñánda binchásòn kjo̱tjò xi tsjá‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱, oko̱ó chiba‑la̱ yijo‑la̱ cho̱ xi ya̱ binchásòn. 14 Nainá k'oa̱á s'ín kitsjaà o̱kixi̱: jñà xi chja̱ya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo ya̱á sa̱kò‑la̱ tsojmì xi ski̱ne̱. 15 'A̱n, mì k'oa̱á s'ín tìsìkjeén jñà kjoa̱ xi tjí'nde‑na. Ti̱koa̱á mìtsà koi xá tìkjiì‑nò nga ko̱s'ín síko̱‑ná. Ìsa̱á‑la ndaà tjín tsà kàtiyaà mì k'oa̱á‑ne tsà tjín xi̱ta̱ xi kjoa̱áxìn‑na̱ kjo̱tsja xi tjín‑na nga ta kjo̱tjò 'a̱n chjàya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo.
16 Nga 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo chjàya, mìkiì tsà jeya síkíjna yijo‑na̱. 'A̱n, xó k'oa̱á s'ín tjínè‑na nga 'a̱n kichjàya; i̱ma̱ xó‑na tsà mìkiì kichjàya jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 17 Tsà tà kjo̱hítsjeèn ts'a̱án‑là nga ko̱s'ín tìs'iaàn, tjínè‑la nga ko̱chjí‑na, ta̱nga mìtsà tà kjo̱hítsjeèn ts'a̱n, jè tìsìkitasoàn xá xi kisìnga̱tsja‑na Nainá. 18 Jè chjí xi tísakó‑na̱, jè‑né nga tsja tjín‑na̱ nga chjàya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo nga mìtsà chjí‑na̱ sìjé, na̱s'ín tjí'nde‑na nga jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo kóti̱jnakon‑na.
19 'A̱n tìjna̱ndei̱í‑ná, ta̱nga i̱'ndei̱, k'oa̱á s'iaàn koni tsà chi̱'nda‑la̱ ma ngats'iì xi̱ta̱, mé‑ne nga ìsa̱ kjìn xi̱ta̱ ko̱ma kichjà‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga ko̱kjeiín‑la̱. 20 K'e̱ nga ya̱ tìjna̱jiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xinguia̱a judío, k'oa̱á s'ín s'iaàn koni s'ín xi̱ta̱ judío mé‑ne nga ko̱ma kichjà‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga ko̱kjeiín‑la̱. Kixi̱í kjoa̱ nga 'a̱n, mìkiì kjo̱'ñó tjínè‑na nga ko̱s'ín sìkitasoàn koni tsò kjo̱tíxoma xi kiskiì Moisés, ta̱nga k'e̱ nga ya̱ tìjna̱jiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío xi kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés títsa̱jnajiìn, 'a̱n k'oa̱á ti s'iaàn, ta jè xi mejèn‑na nga ko̱ma kichjà‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo nga ko̱kjeiín‑la̱. 21 K'e̱ nga ya̱ tìjna̱jiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi mìtsà ya̱ títsa̱jnajiìn kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés, 'a̱n, k'oa̱á ti s'iaàn koni tsà mì ya̱ tìjna̱jñaà kjo̱tíxoma mé‑ne nga ko̱ma kichjà‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga ko̱kjeiín‑la̱ xi̱ta̱ xi mì ya̱ títsa̱jnajiìn kjo̱tíxoma. Mìtsà tsò‑ne kjoa̱ nga tìjna̱t'aà xìn‑la̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. Ya̱á tìjna̱jñaà kjo̱tíxoma‑la̱ Cristo. 22 K'e̱ nga ya̱ tìjna̱jiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi indaàjiìn tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱, 'a̱n, k'oa̱á s'iaàn koni tsà ti̱koa̱á indaàjiìn tjín kjo̱hítsjeèn‑na mé‑ne nga ko̱ma kichjà‑la̱ 'én‑la̱ Cristo xi̱ta̱ koi. Ya̱á sìngásòn yijekoa̱a mé kjoa̱ xi títsa̱jnajiìn ngats'iì xi̱ta̱ mé‑ne nga ko̱ma ko̱chrjekàjiìn i'nga‑na kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 23 K'oa̱á s'iaàn xi kjo̱ndaà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo mé‑ne nga s'e̱‑na kjoa̱ machikon‑t'in i̱t'aà ts'e̱ 'én.
24 Jñò, jyeé tíjiìn‑nò k'e̱ nga síská xi̱ta̱ xi ongachikon, ngats'iì‑né nga ongachikon, ta̱nga ta jngoò‑né xi tjoé‑la̱ kjo̱tjò, ta jè xi síkijne. Jñò, k'oa̱á s'ín ti̱jchá yijo‑nò nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo 'mì‑nò koni jngoò xi̱ta̱ xi ongachikon mé‑ne nga tjoé‑nò kjo̱tjò xi Nainá tsjá‑nò. 25 Jñà xi̱ta̱ xi sískákjoò nga mejèn‑la̱ si̱ìkijne, ítjòn bìtsa̱jnandaà nga mì ti̱jñà si̱ìkjeén‑ne tsojmì xi ch'o síko̱; koi k'oa̱s'ín‑ne nga mejèn‑la̱ tjoé jngoò‑la̱ kjo̱tjò. K'e̱ nga jye ma i̱skan, jè kjo̱tjò xi tjoé‑la̱, ta bits'on‑né. Ta̱nga jñá bitsa̱jnandaá nga tjoé jngoò‑ná kjo̱tjò xi mìkiì bits'on ni̱ta̱ kjé‑ne. 26 'A̱n, mìtsà k'oa̱s'ín ongachikoa̱n [kjoa̱ ts'e̱ xá‑la̱ Nainá] koni jngoò xi̱ta̱ xi mìkiì beè ñánda ki̱jchò. Ti̱koa̱á mìtsà k'oa̱s'ín [sìxá i̱t'aà ts'e̱ Nainá] koni s'ín xi̱ta̱ xi ta 'beéjiìn i̱sén k'e̱ nga kjaán‑ko̱ xíkjín. 27 'A̱n, k'oa̱á s'ín bìnè‑la̱ yijo‑na̱ nga kàtas'e‑na kjo̱'in mé‑ne k'e̱ nga kjoe̱het'aà na̱chrjein nga okoòya‑la̱ xi̱ta̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, Nainá mì ki̱tso̱‑na: “Nì mé chjí‑la̱ xá‑lè.”