10
Kjoa̱ ts'e̱ xkósòn xi mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga Nainá
Jñò ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, kì nìjchàajiìn‑jèn nga jñà xi̱ta̱ jchínga kjiìn‑ná, [k'e̱ nga itjojiìn na̱xa̱ndá Egipto], ya̱á tsibítsa̱jnangui yije i̱jiìn ifi [nga tsakó‑la̱ ndi̱yá], ti̱koa̱á ngats'iì tsatojiìn ndáchikon. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà komà bautizar ya̱ i̱jiìn ifi ko̱ i̱jiìn ndáchikon mé‑ne nga xi̱ta̱‑la̱ Moisés ko̱ma‑ne. K'oa̱á ti̱s'ín jngoò ska̱ya tsojmì kiskine xi kjo̱xkón ndaà ts'e̱ Nainá. Ti̱koa̱á ta jngoò ska̱ya nandá kits'iì xi kjo̱xkón ndaà ts'e̱ Nainá, jè nandá xi ya̱ na̱xi̱ itjo‑ne nga jè Nainá kitsjaà‑la̱. Jè na̱xi̱, jè ngaya‑la̱ Cristo nga jè tsajmeèyako̱ ndi̱yá ñánda chinchimaya. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ jchínga koi, kjìn jchán k'en ya̱ ñánda nangui kixì choòn nga Nainá mìkiì kisaseèn‑takòn koni s'ín kis'iìn ngats'iì xi̱ta̱ jchínga koi, ta chibaá tsiningui‑ne.
Jñà kjoa̱ xi k'oa̱s'ín komà, jñà okóya‑ná nga mì jñà si̱kjaàjñaá kjoa̱ xi ch'o tjín koni kis'iìn jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná. Kì k'oa̱ s'ín sando̱ xkósòn yaxkón koni kis'iìn i'nga xi̱ta̱ jchínga koi, nga k'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá tsibìtsa̱jna nga tsakjèn koa̱ kits'iì, i̱kjoàn tsasítje̱n nga kitè [nga jè kisìtsjako̱ xkósòn].” Ti̱koa̱á mìkiì kjoa̱ chijngui s'e̱én koni s'ín kis'iìn i'nga xi̱ta̱ jchínga koi, nga tà jngoò na̱chrjein kaàn jàn jmiì xi̱ta̱ k'en. Mì kì ta̱xki̱ chít'aá Na̱'èn‑ná koni s'ín kis'iìn i'nga xi̱ta̱ jchínga koi; k'oa̱á komà‑ne nga k'en nga kiskine‑la̱ ye̱. 10 Ti̱koa̱á kì í'ñó‑ìsa tsajét'aà‑là Nainá koni s'ín kis'iìn i'nga xi̱ta̱ jchínga koi. K'oa̱á komà‑ne nga jè àkja̱le̱‑la̱ kjoa̱biyaà kisìk'en xi̱ta̱ koi.
11 Ngats'iì kjoa̱ koi, k'oa̱á s'ín komàt'in jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná ko̱ k'oa̱á s'ín kisijna chi̱ba̱ mé‑ne si̱jiìn‑ná. Kisit'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga jcha̱á jñá mé kjo̱'in xi si̱nè‑ná tsà k'oa̱ ti̱s'ín s'e̱én jñá xi titsa̱jnakoaán na̱chrjein xi jye tífehet'aà. 12 K'oa̱á ma‑ne jè xi ko̱s'ín síkítsjeèn nga kixi̱ tíjna, kàtasíkinda̱ yijo‑la̱ nga mì jé sakó‑la̱. 13 Jñò, kj'eè mé kjoa̱ xi mat'ioòn nga tíchìt'aà‑nò xi ìsa̱ 'ñó 'in tjín koni mat'in xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. Nainá, xi̱ta̱ kixi̱‑né, jè kàta'ñót'aà takòn nga mìkiì tsjá'nde nga ìsa̱ tsato chít'aà‑nò koni kji chíkjoa̱ko̱‑nò. Ti̱jè‑ne Nainá ko̱kò ndi̱yá kós'ín ki̱chìkjoa̱‑nò koni s'ín tíchìt'aà‑nò skanda k'e̱ nga kjoe̱het'aà kjoa̱.
14 Jñò ndí 'ndsè, ni̱ i̱tsé kjoa̱ ts'e̱ xkósòn nìkítsjeèn nga mejèn‑nò jcha̱xkón. 15 'A̱n, k'oa̱á s'ín tìchjà‑nò koni xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn. Jchósòn‑là 'én xi xán‑nò, a kixi̱í kjoa̱. 16 K'e̱ nga 'yoaá vino xi tjíya chi̱tsín nga nìjét'aà‑lá Nainá nga kàtasíchikon‑t'in, ¿a mìtsà ya̱ nìngásòn‑koa̱á ko̱ jní‑la̱ Cristo? Ko̱ k'e̱ nga nìxkoa̱yaá i̱nchra̱jín, ¿a mìtsà ya̱ nìngásòn‑koa̱á ko̱ yijo‑la̱ Cristo? 17 Jñá, na̱s'ín 'ñó kjìn ma‑ná, jè i̱nchra̱jín xi bichiaá, ta jngoò ma‑ne; k'oa̱á ma‑ne nga ngats'iaá, ta jngoò yijo ma‑ná.
18 Chítsejèn‑là xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel, jñà xi kine yijo‑la̱ cho̱ xi biyaà ya̱ i̱'nde tsjeè nga tsjá‑la̱ kjo̱tjò Nainá. Xi̱ta̱ koi, ya̱á síngásòn‑ko̱ kjo̱tjò xi tsjá‑la̱ Nainá ya̱ i̱'nde tsjeè. 19 K'e̱ nga k'oa̱ xan‑nò, mìtsà xan‑nò nga tjín‑la̱ o̱kixi̱ jñà xkósòn ko̱ tsojmì xi sinchát'aà‑la̱. 20 Jñà 'én xi xan‑nò, jñà kjo̱tjò xi fìko̱ jñà xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkon Nainá, jñà fìko̱‑la̱ ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í, mìtsà jè sobà Nainá. 'A̱n, majìn‑na̱ nga ya̱ sìngásòn‑ko̱o ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í. 21 Mìkiì ndaà tjín, k'e̱ nga jye 'yò vino xi ts'e̱ Jesús, xi otíxoma‑ná, i̱kjoàn s'io̱o xi ts'e̱ ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í. Ti̱koa̱á mìkiì ndaà tjín, k'e̱ nga jye bichioò i̱nchra̱jín xi ts'e̱ Jesús, i̱kjoàn bichioò xi ts'e̱ ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í. 22 ¿A xi mejèn‑nò si̱kjàn‑là Na̱'èn‑ná nga kàtachi̱ni̱? ¿A ìsa̱á tjín‑nò nga'ñó mì k'oa̱‑ne Nainá?
Jè ki̱nchátsjiaá ítjoán kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í
23 Tsò jñà xi̱ta̱: “Tjí'nde‑né ni̱ta̱ mé xi s'e̱én.” Kixi̱í kjoa̱ tjí'nde‑né, ta̱nga mìtsà ngats'iì kjoa̱ nga ndaà tjín. Tjí'nde‑né ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi s'e̱én, ta̱nga mìtsà ngats'iì kjoa̱ tsjá‑ná nga'ñó. 24 Mìtsà tà kjo̱ndaà tsa̱jòn binchaàtsjioò ítjòn, jè ti̱nchátsjioò ítjòn kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í.
25 Maá chi̱ne̱e ni̱ta̱ mé yijo xi satíjna ya̱ ñánda biyaà cho̱. Kì kiì chjinanguio ñánda j'iì‑ne mé‑ne nga mì ch'o ko̱ma‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑nò. 26 Nga ts'e̱é Na̱'èn‑ná jè nangui ko̱ ngats'iì tsojmì xi tjín‑la̱.
27 Tsà jngoò xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ki̱chja̱‑nò nga ki̱chiko̱o, tsà mejèn‑nò nga onguió, chji̱ne̱e yije‑nò xi tsjá‑nò. Kì mé xi chjinanguio nga mì ch'o ko̱ma‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑nò. 28 Tsà jngoò xi̱ta̱ xi ki̱tso̱‑nò: “Jñà tsojmì koi, ya̱á kisinchaàt'aà‑la̱ xkósòn.” Jè kjoa̱‑la̱ xi̱ta̱ xi o̱kitsò‑nò, kì kiì chine, mé‑ne nga mì ch'o ko̱ma‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱. 29 Mìtsà kjo̱hítsjeèn tsa̱jòn xi tìxan‑nò, ts'e̱é xi̱ta̱ xi o̱kitsò.
Ta̱nga tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi sko̱nangui nga ki̱tso̱: “¿Mé‑ne mì tjí'nde‑na nga s'iaàn ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi mejèn‑na nga ta koi kjoa̱‑la̱ nga mì ch'o ko̱ma‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í? 30 'A̱n, tsà tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá i̱t'aà ts'e̱ tsojmì xi kíne̱e, mìkiì ndaà tjín tsà ch'o ki̱tso̱‑la̱ xi̱ta̱ jñà tsojmì xi jye kàtsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá.” 31 Ta̱nga jñò, k'e̱ nga bichioò ko̱ tsà 'yò, ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi 'nè, k'oa̱á s'ín t'e̱en nga jeya kàtìjna Nainá. 32 Kì jé binchaàtsji‑là jñà xi̱ta̱ judío, ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío, ko̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 33 'A̱n, k'oa̱á s'ín s'iaàn yije koni s'ín sasén‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. Mìtsà jè otsjià ítjoàn xi kjo̱ndaà ts'a̱n, jè otsjià ítjoàn kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í mé‑ne nga ki̱tjokàjiìn‑ne kjo̱'in.