12
Kó s'ín tjín kjoa̱ chji̱ne̱ xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi kjo̱ndaà ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱
Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, 'a̱n mejèn‑na kàtasijiìn‑nò jñà kjoa̱ chji̱ne̱ xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá.
Jñò, ndaà tíjiìn‑nò k'e̱ nga ti̱kj'eè mokjeiín‑nò 'én‑la̱ Nainá, ya̱á tsanguìt'aà‑là xkósòn xi mìkiì ma chja̱ nga xìn ndi̱yá kiìko̱‑nò nga mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga Nainá. K'oa̱á xan‑nò, ni̱yá xi̱ta̱ xi ko̱ma ki̱tso̱‑la̱ Jesús: “¡Ch'o kàtamat'in!”, tsà i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tíchja̱. Ti̱koa̱á tsà mìtsà nga'ñó ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tíchja̱, mìkiì ko̱ma ki̱tso̱‑la̱: “¡Ji̱‑né Jesús xi otìxomai!”
Ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, kjìn ska̱ya kjoa̱ chji̱ne̱ tjín kjoa̱ ts'e̱ xá xi síkitasòn xi̱ta̱, ta̱nga jè xi tsjá kjoa̱ chji̱ne̱, ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Jñà xi̱ta̱, kjìn ska̱ya xá tjín‑la̱ nga si̱ìxá‑la̱ Na̱'èn‑ná, ta̱nga ti̱jè‑ne Na̱'èn‑ná xi maxá‑la̱. Kjìn ska̱ya nga'ñó tjín kós'ín maxá, ta̱nga ti̱jè‑ne nga'ñó‑la̱ Nainá xi síxájiìn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱. Nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱, tjoé‑la̱ jngoò kjoa̱ chji̱ne̱ xi okó nga ya̱á tíjnajiìn ini̱ma̱‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá mé‑ne nga ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá ko̱chjeén‑la̱ kjo̱ndaà xi tjoé‑la̱. Xi i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tjín xi̱ta̱ xi 'biì‑la̱ 'én xi tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn; koa̱ tjín i'nga xi 'biì‑la̱ 'én xi tjín‑la̱ kjoa̱ chji̱ne̱, nga ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tsjá. Tjín xi tjoé‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ nga ndaà mokjeiín‑la̱ nga ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tsjá‑la̱, ti̱koa̱á tjín xi tjoé‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ nga síndaà‑ne xi̱ta̱ xi xk'én, nga ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tsjá‑la̱. 10 Tjín xi tjoé‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ nga ma‑la̱ s'ín kjo̱xkón xi ndaà tjín, ko̱ xi ma‑la̱ chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ko̱ xi machi̱ya‑la̱ mé ini̱ma̱ xi tísíxájiìn ini̱ma̱‑la̱ xi̱ta̱ xi chja̱. Ko̱ tjín xi tjoé‑la̱ nga ma‑la̱ chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱, ti̱koa̱ tjín xi ma‑la̱ síkatoya 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱. 11 Ti̱jè ta jngoó‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi síxá i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì kjoa̱ koi nga síka'bí‑la̱ nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱ kjoa̱chji̱ne̱ xi jè mejèn‑la̱ nga tsjá‑la̱.
12 Yijo tsa̱ján, kjìn jchán ska̱ya tjín‑la̱; ta̱nga koni s'ín tíkjoò, ta̱ jngoò ma‑ne yijo. Na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, k'oa̱á ti̱s'ín tjín, ta jngoò ma‑ne. 13 Jñà xi xi̱ta̱ judío ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío, xi xi̱ta̱ chi̱'nda títsa̱jna ko̱ xi̱ta̱ xi títsa̱jnandei̱í ta jngoò ma‑ne. Ngats'iaá jñá, tà ngásòn komaá bautizar i̱t'aà ts'e̱ xi ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga jngoò na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá ko̱maá koni tsà jngoò yijo. Nga jngoò ìjngoaá, Nainá kitsjaà‑ná xi ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱.
14 Jè yijo‑ná, mìtsà tà jngoò ska̱ya tjín‑ne; kjìn jchán ska̱ya tíkjoòya. 15 Tsà jè ndso̱koaá ki̱tso̱: “'A̱n, mìtsà tsja xi̱ta̱ ma, mìtsà ya̱ chjà‑na jè yijo.” Mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga o̱ki̱tso̱ nga mì ya̱ chja̱‑ne yijo. 16 Tsà jñà líká ki̱tso̱: “'A̱n, mìtsà xko̱n xi̱ta̱ ma, mìtsà ya̱ chjà‑na jè yijo.” Mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga o̱ki̱tso̱ nga mì ya̱ chja̱‑ne yijo. 17 Tsà kóho̱kji yijo‑ná, tsà nguì xkoaán ko̱ma, ¿kós'ín ki̱ná'ya‑ná? Tsà jè yijo‑ná, tsà nguì líká ko̱ma, ¿kós'ín ki̱jne̱‑ná? 18 Ta̱nga Nainá nga jngoò ìjngoò ska̱ya yijo‑ná, ya̱á kisìkítsa̱jna i̱'nde‑la̱ yijo‑ná ñánda nga jè kjòmejèn‑la̱. 19 Yijo‑ná tsà tà jngoò sko̱ya ko̱ma, mì‑la tsà yijo xi nguì tíjngoò. 20 Kixi̱í kjoa̱ na̱s'ín kjìn ska̱ya tíkjoòya yijo‑ná, ta̱nga ta̱jngoò ma‑ne.
21 Jñà xkoaán mìkiì ko̱ma ki̱tso̱‑la̱ jñà ndsa̱á: “Mìkiì mochjeén‑na̱.” Jè skoaá ti̱koa̱á mìkiì ko̱ma ki̱tso̱‑la̱ jñà ndso̱koaá: “Mìkiì mochjeén‑na̱.” 22 Ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ yijo‑ná, tjín‑né xi 'mì‑lá nga chiba nga'ñó tjín‑la̱ ta̱nga ìsa̱á ndaà mochjeén. 23 I̱t'aà ts'e̱ yijo‑ná xi 'mì‑lá nga mìkiì ndaà tsejèn, jñà‑né xi nìkakjá nikje mé‑ne nga ìsa̱ ndaà ko̱tsejèn‑ne. Bíjtsa'ma‑né jè yijo‑ná, jñà xi mìkiì tjí'nde‑la̱ nga jcha̱‑la̱. 24 Mìkiì mochjeén nga sijtsa'ma yijo‑ná xi tsejèn. Nainá jye k'oa̱s'ín tsibíndaà nga ìsa̱ ndaà jcha̱xkón jè xi 'mì‑lá nga ìsa̱ chiba chjí‑la̱, 25 mé‑ne nga mì ko̱jòya‑ne. Ta̱ sa̱á nga jngoò ìjngoò ska̱ya kàtasíkinda̱ xíkjín. 26 Tsà tjín jngoò ska̱ya yijo‑ná ñánda ijò ma, ok'ín yije‑la̱ xíkjín kóho̱kji nga ma ijò. Koa̱ tsà tjín ñánda ndaà tíyaxkón, ndaá s'e yije‑la̱ kóho̱kji yijo.
27 Jñò, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni yijo‑la̱ Cristo. Katjín, katjín xá xi kitjoé‑nò ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 28 Nainá k'oa̱á s'ín kiskoòsòn‑la̱ mé xá xi s'i̱in xi̱ta̱: jñà títsa̱jna ítjòn xi̱ta̱ xi bíxáya‑la̱ Nainá; xi ma‑ne jò, xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá; xi ma‑ne jàn, xi̱ta̱ xi okóya 'én‑la̱ Nainá. Ti̱koa̱ tjín xi ma‑la̱ s'ín kjo̱xkón xi ndaà tjín. Ko̱ tjín xi ma‑la̱ síndaà‑ne xi̱ta̱ xi xk'én; tjín xi ma‑la̱ síchját'aà; tjín xi otíxoma mé kjoa̱ xi ko̱ma; ko̱ tjín xi chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱. 29 Mìtsà ngats'iì nga ma bíxáya‑la̱ Nainá. Mìtsà ngats'iì nga Nainá chja̱ ngajo‑la̱. Mìtsà ngats'iì nga ma‑la̱ okóya 'én‑la̱ Nainá. Mìtsà ngats'iì nga ma‑la̱ s'ín kjo̱xkón xi ndaà tjín. 30 Ko̱ mìtsà ngats'iì nga ma‑la̱ síndaà‑ne xi̱ta̱ xk'én. Mìtsà ngats'iì nga ma‑la̱ chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱. Mìtsà ngats'iì ma‑la̱ síkatoya 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱. 31 Ta̱nga jñò, mochjeén‑né nga ti̱nchátsjioò jñà kjoa̱chji̱ne̱ xi ìsa̱ ndaà tjín.
Ta̱nga i̱'ndei̱ 'a̱án kokoò‑nò jngoò ndi̱yá xi ìsa̱ ndaà tjín kó s'ín si̱jchá yijo‑nò.