13
I̱t'aà ts'e̱ kjoa̱tjòcha
'A̱n, tsà ma‑na chjà jñà 'én xi kj'ei̱í tsò xi chja̱ xi̱ta̱ na̱s'ín jñà 'én xi chja̱ àkja̱le̱, ta̱nga tsà tsjìn‑na kjoa̱tjòcha, nìmé chjí‑la̱; k'oa̱á ngaya‑na koni jngoò ki̱cha̱ xi 'ñó one, o koni jñà ki̱cha̱ tsji̱n xi ch'o one k'e̱ nga kaàkjoò. Tsà tsjìn‑na kjoa̱tjòcha, ni̱mé chjí‑na na̱s'ín ma‑na chjà ngajo‑la̱ Nainá, na̱s'ín machi̱ya yije‑na kjoa̱ xi tjí'ma‑la̱ Nainá; na̱s'ín ma yije‑na kjoa̱ chji̱ne̱, na̱s'ín ndaà mokjeiín yije‑na i̱t'aà ts'e̱ Nainá, skanda ma‑na síkjaníyá‑la̱ nindoò. Tsà sika'biá yije tsojmì xi tjín‑na nga ko̱kje̱n xi̱ta̱ i̱ma̱, koa̱ tsjaà kjo̱tjoà yijo‑na̱ nga ki̱ti̱ xi kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, ta̱nga tsà tsjìn‑na kjoa̱tjòcha, ni̱mé sìkijne.
Jè xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱tjòcha, tjín‑la̱ kjoa̱tsetakòn ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne; tjín‑la̱ kjo̱ndaà; mìkiì maxìtakòn; mìtsà 'én 'nga chja̱; ko̱ mìtsà ti̱jè ndaà síkíjna‑ne yijo‑la̱; mìtsà ta̱xki̱ s'ín; mìtsà tà kjo̱ndaà ts'e̱ ótsji; mìkiì ta̱xki̱ majti‑la̱; ni̱mé kjoa̱ bíngui takòn; mìtsà matsja‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ xi ch'o tjín, ts'e̱é kjoa̱ kixi̱ xi matsja‑la̱. Jè xi tjín‑la̱ kjoa̱tjòcha, síkjeiín yije‑la̱ ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne, mokjeiín yije‑la̱, koña yije‑la̱, chíkjoa̱ko̱ yije‑la̱ ngats'iì kjoa̱.
Jè kjoa̱tjòcha mìkiì kjoe̱het'aà. Ta̱nga ki̱jchò na̱chrjein nga mì ti̱ yá xi ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, nga mì ti̱ yá xi ki̱chja̱‑ne 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱ ko̱ nga mì ti̱ yá xi tjoé‑la̱ kjo̱hítsjeèn xi tjí'ma‑la̱ Nainá. Nga kj'eè tsà nguì ndaà tíjiìn yije‑ná kjo̱hítsjeèn xi tjí'ma‑la̱ Nainá, ko̱ kj'eè tsà nguì ndaà nokjoà ngajo‑lá Nainá. 10 Ta̱nga k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein nga kjoi̱í xi ni̱mé chijat'aà‑la̱, ya̱á kjoe̱het'aà jñà kjoa̱ xi ta chiba machi̱ya‑ná.
11 K'e̱ nga sa̱ chítia, k'oa̱á s'ín kichjà koni chja̱ i̱xti, k'oa̱s'ín kisìkítsjeèn koni s'ín síkítsjeèn i̱xti, k'oa̱s'ín kiskoòsòn‑la̱ koni i̱xti. Ta̱nga k'e̱ nga jye kòjchínga, kisìkíjna‑ná kjoa̱ ts'e̱ i̱xti. 12 I̱'ndei̱, ta k'oa̱á s'ín 'yaá Nainá koni tsà chi̱tsín jmà chítsejèn‑yaá nga mìkiì ndaà tsejèn‑ná. Ta̱nga ki̱jchò na̱chrjein k'e̱ nga ndaà ko̱tsejèn‑ná nga chí'aán Nainá. I̱'ndei̱ ta̱ chibaá machi̱ya‑na, ta̱nga ki̱jchò na̱chrjein nga ndaà ko̱chi̱ya‑na koni s'ín beèxkon‑na Nainá.
13 Ján kjoa̱ tjín xi mìkiì kjoe̱het'aà, jngoò kjoa̱ nga mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Nainá, ìjngoò nga chiñà‑lá xi tjoé‑ná, ìjngoò nga s'e̱‑ná kjoa̱tjòcha. Jñà ingajàn kjoa̱ koi, jè kjoa̱tjòcha xi ìsa̱ 'ñó chjí‑la̱.