14
Jè xi ma‑la̱ chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò
Jè kjoa̱tjòcha tanguítji̱ngui‑là; ti̱koa̱ mochjeén‑né nga ti̱nchátsjioò jñà kjoa̱chji̱ne̱ xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Ko̱ jè xi ìsa̱ 'ñó mochjeén nga ki̱nókjoa̱ ngajo‑là Nainá. Jngoò xi̱ta̱ xi kj'ei̱í tsò 'én xi chja̱, mìtsà ta̱xki̱ xi̱ta̱ tíchja̱‑la̱; Nainá tíchja̱t'aà‑la̱. Nga̱ mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱ kó tsò 'én xi tíchja̱. Jñà 'én xi chja̱, ts'e̱é Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá nga tíchja̱'ma‑né. Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá chja̱jiìn‑la̱, mé‑ne nga ìsa̱ ndaà ko̱ma‑la̱, ìsa̱ ndaà ko̱'ñójiìn‑ne kjo̱hítsjeèn‑la̱ koa̱ ìsa̱ ndaà si̱ìje takòn‑ne xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. Jè xi̱ta̱ xi chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱, ti̱ yijo‑la̱á tsjá nga'ñó‑la̱. Ta̱nga jè xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo tsjá‑la̱ nga'ñó.
'A̱n, k'oa̱á s'ín mejèn‑na tsà ngats'ioò ko̱ma‑nò ki̱nókjoa̱a 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱. Ta̱nga ìsa̱á‑la ndaà tjín tsà ko̱ma‑nò ki̱nókjoa̱ ngajo‑là Nainá. Jè xi Nainá chja̱ ngajo‑la̱ ìsa̱á 'ñó chjí‑la̱ mì k'oa̱‑ne koni jè xi chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò. Ta jngoó‑la tsà tjín xi̱ta̱ xi ko̱ma‑la̱ si̱ìkatoya 'én xi kj'ei̱í tsò mé‑ne ìsa̱ ndaà s'e̱‑la̱ nga'ñó xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo.
Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá k'oa̱á ngaya‑la̱ tsà 'a̱n mejèn‑na kjíkon‑nò, tsà kj'ei̱í tsò 'én xi kichjàko̱‑nò xi mìkiì na'yà‑là, kós'ín ko̱chjeén‑nò. Ta jé‑la tsà 'én‑la̱ Nainá sikíchi̱ya‑nò, tsà kèno̱jmí chiba‑nò kjo̱hítsjeèn xi ndaà tsò, tsà kichjàjiìn‑nò 'én kixi̱, ko̱ kokoòya‑nò 'én xi ndaà tsò.
Jñà chrjo‑la̱ música ko̱ ní'ñó xi tíhone tsà ngásòn kjo̱ne, ¿kós'ín jcha̱‑la̱ ñá‑la̱á xi tíhone nga tà ngásòn tsò? Tsà jè chrjo trompeta‑la̱ xi̱ta̱ kjo̱jchán, tsà mìkiì ndaà ski̱ndàya, ¿yá xi̱ta̱ xi kítsa̱jnandaà nga kjoi̱ kjo̱jchán? Jñò, k'oa̱á ti̱s'ín mat'ioòn tsà mìtsà 'én tsa̱jòn ki̱nókjoa̱a nga kji̱ya‑la̱ xi̱ta̱, ¿kó s'ín ki̱ná'ya‑la̱ mé 'én xi titsa̱nokjoà? Tà i̱jiìn i̱sén‑la titsa̱nokjoà. 10 Kjìn jchán sko̱ya 'én tjín nga tíjtsa i̱sò'nde, ta̱nga ngats'iì 'én tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn kó tsòya‑ne nga jngoò ìjngoò sko̱ya. 11 'A̱n, tsà mìkiì fìya‑na kó tsò 'én xi tíchja̱ jngoò xi̱ta̱, xi̱ta̱ xìn nanguií ko̱ma‑na. Ko̱ jè xi̱ta̱ xi tíchja̱, k'oa̱á ti̱ ko̱ma‑la̱ i̱t'aà ts'a̱n koni xìn nanguií i̱'nde‑na̱. 12 Jñò, nga mejèn‑nò jñà kjoa̱chji̱ne̱ xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, mochjeén‑né nga ìsa̱ ndaà ti̱nchátsjioò jñà kjoa̱chji̱ne̱ xi ko̱ma ndaà si̱chját'aà‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo mé‑ne nga ìsa̱ tse nga'ñó s'e̱‑la̱.
13 K'oa̱á ma‑ne jè xi̱ta̱ xi kj'ei̱í tsò 'én xi chja̱ xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱, kàtasíjét'aà‑la̱ Nainá nga kàtatsjá‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ mé‑ne ko̱ma si̱ìkatoya‑ne 'én xi chja̱. 14 'A̱n, k'e̱ nga chjàt'aà‑la̱ Nainá nga kj'ei̱í tsò 'én xi tìchjà xi mìkiì fìya‑na, tà jè tíchja̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi tíjnajiìn ini̱ma̱‑na̱. Ta̱nga jè kjo̱hítsjeèn‑na̱, ni̱mé kjo̱ndaà sa̱kò‑la̱ nga mìkiì fìya‑na kó s'ín tìchjà. 15 'A̱n, ¿mé xi s'iaàn? Mochjeén‑né nga kichjàt'aà‑la̱ Nainá 'én xi bíjiìn ini̱ma̱‑na̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Ti̱koa̱á mochjeén‑né nga kichjàkoa̱a Nainá 'én xi ndaà fìya‑na. K'e̱ nga seè, ti̱koa̱á mochjeén‑né nga seè sò xi bíjiìn ini̱ma̱‑na̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Ta̱nga ti̱koa̱á mochjeén nga seè sò xi ndaà fìya‑na. 16 K'e̱ nga jeya nìkíjni Nainá, tsà tà jñà 'én nokjoì xi bíjiìn ini̱ma̱‑lè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, tsà kji̱'nchré‑la̱ 'én‑lè jñà xi̱ta̱ xi mìkiì fìya‑la̱, mìkiì ko̱ma ki̱tso̱: “K'oa̱á s'ín kàtama”, nga mìkiì fìya‑la̱ kó tsò 'én xi nokjoì. 17 O̱kixi̱‑né, kjo̱ndaà xi tì'biì‑la̱ Nainá, ndaà tjín, ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi i'nga, nì mé nga'ñó tísakó‑la̱ nga mìkiì fìya‑la̱. 18 'A̱n, tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá nga ìsa̱á ndaà ma‑na chjà 'én xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱ mì k'oa̱‑ne koni jñò. 19 Ta̱nga k'e̱ nga ya̱ tìjna̱jiìn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, ìsa̱á ndaà tjín tsà tà 'òn 'én kichjà xi tjín‑la̱ kjo̱hítsjeèn nga kokoòya‑la̱ xi̱ta̱, mì k'oa̱‑ne tsà te jmiì 'én kichjà xi kj'ei̱í tsò xi mìkiì 'nchréya‑la̱ xi̱ta̱.
20 Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, kì k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn koni i̱xti. Ta̱nga ts'e̱ kjoa̱ xi ch'o tjín, k'oa̱á s'ín t'e̱en koni i̱xti xi kj'eè ndaà machi̱ya‑la̱. Ta̱nga i̱t'aà ts'e̱ kjo̱hítsjeèn‑nò, k'oa̱á s'ín t'e̱en koni xi̱ta̱ xi jye ndaà machi̱ya‑la̱. 21 Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga tsò: “Nga kichjà‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱, xi̱ta̱ xìn nanguií sìkjeén xi kj'ei̱í 'én chja̱ nga ko̱ma ki̱chja̱‑la̱. Ta̱nga na̱s'ín k'oa̱s'ín s'iaàn mìkiì kji̱'nchréñijon‑na, tsò Na̱'èn‑ná.” 22 K'e̱ nga nokjoá 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱, kjo̱xkón okó‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱, mìtsà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱. Ta̱nga k'e̱ nga nokjoà ngajo‑lá Nainá, ts'e̱é xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱, mìtsà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱. 23 Jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo k'e̱ nga maxkóya, tsà ngats'iì nga kj'ei̱í 'én ki̱chja̱ xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱, tsà kjoa̱has'en jngoò xi̱ta̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, ki̱tso̱‑né: “Jñá xi̱ta̱ koi, xi̱ta̱ ská‑né.” 24 Ta̱nga tsà ngats'ioò nga 'én‑la̱ Nainá titsa̱nokjoáya ngajo‑lá, tsà kjoa̱has'en jngoò xi ta̱xki̱ xi̱ta̱ xi mìkiì mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, k'e̱ nga kji̱'nchré‑nò, ko̱kjeiín‑la̱ ko̱ ko̱chi̱yaá‑la̱ nga xi̱ta̱ jé‑né. 25 Jè kjoa̱ xi tíjna'ma i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱, jcha̱á‑la̱; ko̱ jè xi̱ta̱, ko̱si̱jna-xkó'nchi‑la̱ Nainá nga skoe̱xkón; ko̱kjeiín‑la̱ nga kixi̱ kjoa̱ nga ya̱ tíjnajiìn‑nò Nainá.
O̱kixi̱ xi kitsjaà Pablo kó s'i̱in xi̱ta̱ k'e̱ nga maxkóya nga jeya síkíjna Nainá
26 Jñò ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, ¿kó s'ín fìya‑nò jñà 'én koi? Tsòyaá‑ne, k'e̱ nga maxkóya nga jeya nìkíjna Nainá, tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi seè‑la̱ Nainá; tjín i'nga xi ma‑la̱ okóya 'én‑la̱ Nainá; tjín xi ma‑la̱ béno̱jmí 'én xi jye tsakó‑la̱ Nainá; tjín xi chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱; ti̱koa̱á tjín xi ma‑la̱ síkatoya 'én xi kj'ei̱í tsò. Ngats'iì xá koi, k'oa̱á s'ín kàtabitasòn mé‑ne nga ìsa̱ ndaà s'e̱‑la̱ nga'ñó ini̱ma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 27 Tsà tjín xi̱ta̱ xi ma‑la̱ chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱, tà jò ko̱ tsà jàn ki̱chja̱; ta̱nga ta ìjngoò ìjngoò ki̱chja̱; ko̱ jngoò xi si̱ìkatoya 'én koi. 28 Tsà tsjìn xi̱ta̱ xi ma‑la̱ síkatoya, tà jyò kàtìtsa̱jna nga nguixko̱n na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, ti̱koa̱á‑ne tà i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ kàtìchja̱ko̱ Nainá. 29 K'oa̱á ti̱s'ín tjín ts'e̱ xi̱ta̱ xi chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, tà jò‑ne ko̱ tsà jàn xi ki̱chja̱. Jñà xi̱ta̱ xi i'nga, tà kji̱'nchré‑né; ta si̱ìngásòn‑kjoò‑né a ndaà tjín, o xi majìn‑né. 30 Jñà xi̱ta̱ xi títsa̱jna, tsà ki̱tjokàjiìn jngoò xi̱ta̱ xi Nainá si̱ìkíchi̱ya‑la̱ 'én xi mejèn‑la̱ nga ki̱chja̱, jè xi̱ta̱ xi tíchja̱ya ti̱koa̱á‑ne ta jyò kàtìjna, kàtatsjá'nde‑la̱ nga jè kàtìchja̱. 31 K'oa̱á ma‑ne, ngats'ioò xi ma‑nò nokjoà ngajo‑là Nainá ko̱maá ki̱nókjoa̱a nga ìjngoò ìjngoò‑nò mé‑ne nga ìsa̱ ndaà ko̱ma‑nò ko̱ ìsa̱ ndaà ko̱tsja‑nò ngats'ioò. 32 Jñà xi̱ta̱ xi ma‑la̱ chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, mochjeén‑né nga ti̱jñà skósòn‑la̱ kós'ín ki̱chja̱. 33-34 Nga Nainá, jè xi mejèn‑la̱ nga s'e̱ kjoa̱'nchán, majìn‑la̱ nga kjoa̱siì s'e̱.
Jñà íchjín, jyò kàtìtsa̱jna, koni ma ngats'iì na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo ñánda maxkóya xi̱ta̱‑la̱; mìkiì tjí'nde nga ki̱chja̱; ndaà kàta'nchréñijon koni s'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma. 35 Tsà mé kjoa̱ xi mejèn‑la̱ nga skoe̱, ya̱á ni'ya‑la̱ kàtakjònangui‑la̱ x'i̱n‑la̱. Mìkiì ndaà tjín tsà jngoò chjo̱ón ki̱chja̱jiìn ñánda maxkóya xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá.
36 ¿A k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn nga ta i̱t'aà tsa̱jòn kisindaà 'én‑la̱ Nainá? ¿A k'oa̱á ma‑nò tsà ta jñò‑nó xi kitjoé‑nò? 37 Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi k'oa̱s'ín síkítsjeèn nga ma‑la̱ chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, o xi ndaà machi̱ya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, k'oa̱s'ín kàtakixi̱ya‑la̱ nga jñà 'én xi tìkjiì‑nò, kjo̱tíxoma ts'e̱é Na̱'èn‑ná. 38 Tsà tjín xi̱ta̱ xi mìkiì sasén‑la̱ koni s'ín okoòya‑nò, ti̱koa̱á Nainá mìkiì sasén takòn xi̱ta̱ jè.
39 Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, k'oa̱á s'ín 'ñó ti̱nchátsjioò nga ti̱nókjoa̱ ngajo‑là Nainá; ta̱nga kì bìtsa̱jna ikòn‑là jñà xi ma‑la̱ chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò xi mì yá xi̱ta̱ fìya‑la̱. 40 Ta̱nga ngats'iì kjoa̱ koi, nguì ndaà t'e̱en, kixi̱ tanguíko̱o.