15
K'e̱ nga jaáya‑la̱ Cristo
I̱'ndei̱ ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, 'a̱n mejèn‑na nga sìkítsjeèn‑nò jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi 'a̱n kichjàyajiìn‑nò xi kichjoétjò ko̱ nga kixi̱ titsa̱jnako̱o. Jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi ko̱ma ko̱chrjejiìn‑nò kjo̱'in tsà kixi̱ titsa̱jnako̱o skanda i̱'ndei̱ koni s'ín nga kichjàyajiìn‑nò nga ti̱sa̱ ítjòn; tsà majìn, ni̱mé chjí‑la̱ nga kòkjeiín‑nò.
Jè kjoa̱ xi ìsa̱ 'ñó tjín, jè‑né nga ko̱s'ín tsakoòya‑nò koni tjín xi 'a̱n kitjoé‑na, nga jè Cristo k'en ngajo‑ná xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná nga k'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá; nga kisìhijiìn, koa̱ nga ijchò jàn na̱chrjein jaáya‑la̱, koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá. K'e̱ nga jaáya‑la̱, tsakó‑la̱ yijo‑la̱ jè Cefas [ti̱jè‑ne Pedro], i̱kjoàn tsakó‑la̱ yijo‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ xi i'nga, ya̱ tejò ma‑ne ko̱ Pedro. Xi komà i̱skan, tsato 'òn sìndo̱ ma‑ne xi̱ta̱ 'ndsè xi títsa̱jnajtín nga tsakó‑la̱ yijo‑la̱. Jñà xi̱ta̱ koi, tjín i'nga xi jye k'en, ta̱nga kjìn ma xi tákó títsa̱jnakon skanda i̱'ndei̱. I̱kjoàn tsakó‑la̱ yijo‑la̱ jè Jacobo. Xi komà i̱skan tsakó yije‑la̱ yijo‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ xi tsibíxáya‑la̱.
Xi jyehet'aà‑ne, i̱kjoàn 'a̱án tsakó‑na yijo‑la̱. 'A̱n, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni tsà jngoò ki'ndí xi mì jé na̱chrjein kits'iìn koni s'ín chíya na̱chrjein‑la̱. 'A̱n‑ná xi ìsa̱ 'ñó nangui tìjna̱‑la̱ kóho̱tjín jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús. Skanda mìkiì ok'ìn‑na nga k'oa̱s'ín k'oín‑na; nga 'a̱án kiìtji̱ngui kondra̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. 10 Ta̱nga jè kjo̱ndaà‑la̱ Nainá ndaà tsasìko̱‑na; k'oa̱á komà‑ne nga 'a̱n tsibíxáya‑na. Jè kjo̱ndaà‑la̱, mìtsà tà kjo̱tjò kitsjaà‑na. Ta̱nga 'a̱n, ìsa̱á 'ñó kisìxá mì k'oa̱‑ne koni ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ xi i'nga. Kixi̱í kjoa̱, mìtsà nga'ñó ts'a̱n, kjo̱ndaà ts'e̱é Nainá. 11 Tsà 'a̱n‑ná, ko̱ tsà jñà xi̱ta̱‑la̱ xi i'nga xi ndaà síxá, ta̱nga jè xi chjí‑la̱ nga k'oa̱ s'ín nokjoàya‑je̱n, koa̱ jñò, k'oa̱á s'ín mokjeiín‑nò.
K'e̱ nga kjoa̱áya‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi jye k'en
12 K'oa̱á s'ín tínokjoáya nga jè Cristo jaáyajiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en, ta̱nga, ¿mé‑ne tjín i'nga‑ne xi̱ta̱ xinguio̱o xi tsò: “Jñà xi̱ta̱ xi jye k'en mì ti̱ kiì kjoa̱áya‑la̱.”? 13 Tsà mìkiì kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en, ti̱koa̱á jè Cristo, mì‑la tsà kixi̱ kjoa̱ nga jaáya‑la̱. 14 Tsà mìkiì jaáya‑la̱ Cristo, jñà 'én xi nokjoàya‑je̱n ni̱mé‑la chjí‑la̱, ti̱koa̱á ni̱mé‑la chjí‑la̱ koni s'ín mokjeiín‑nò. 15 Ti̱koa̱á ngaje̱n, xi̱ta̱ ndisoó kítjokàngui‑je̱n i̱t'aà ts'e̱ Nainá, nga̱ k'oa̱á s'ín nokjoàya‑je̱n 'én‑la̱ Nainá nga bixón‑je̱n: “Jè Nainá kisìkjaáya‑la̱ Cristo.” Nga tsà jñà mik'en mìkiì kjoa̱áya‑la̱, mì‑la tsà kixi̱ kjoa̱ nga kisìkjaáya‑la̱ Cristo. 16 Tsà jñà xi̱ta̱ xi jye k'en mìkiì kjoa̱áya‑la̱, ti̱koa̱á jè Cristo mì‑la tsà kixi̱ kjoa̱ nga jaáya‑la̱. 17 Jè Cristo, tsà mìkiì jaáya‑la̱, ni̱mé‑la chjí‑la̱ koni s'ín mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱, tákó ya̱á‑la titsa̱jnajñoò jé‑nò. 18 Ti̱koa̱á jñà xi̱ta̱ xi jye k'en nga kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, jngoò k'aá‑la kichijà, tsà mì jaáya‑la̱ Cristo. 19 Jè kjoa̱ xi chiñà‑lá i̱t'aà ts'e̱ Cristo, tsà tà i̱í i̱sò'nde kjoe̱het'aà, jñá‑la xi nguì xi̱ta̱ i̱ma̱ 'mì‑ná kó ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín i̱sò'nde.
20 Ta̱nga nguì kixi̱í kjoa̱ nga jè Cristo jaáyaá‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ biyaà. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsojmì xi majchá ítjòn, nga jè Cristo jaáya ítjòn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi i̱skan kjoa̱áya‑la̱ [nga mì ti̱ kiì ki̱yá‑ne]. 21 Koni s'ín komà nga i̱t'aà ts'e̱ jngoò xi̱ta̱ kjòts'ia̱ nga biyaà xi̱ta̱, k'oa̱á ti̱s'ín komà nga i̱t'aà ts'e̱ jngoò xi̱ta̱ j'iì nga kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en. 22 Koni s'ín ma nga biyaà ngats'iì xi̱ta̱ xi i̱t'aà ts'e̱ tje̱‑la̱ Adán kits'iìn, k'oa̱á ti̱s'ín ma nga kjoa̱áyaá‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo ts'iìn xi̱tse̱‑ne. 23 Ta̱nga jngoò ìjngoò 'ncha ndi̱yá‑né nga kjoa̱áya‑la̱ koni s'ín oko̱‑la̱. Jè Cristo, tíjna ítjòn nga jaáya‑la̱; k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Cristo, k'e̱é kjoa̱áya‑la̱ xi xi̱ta̱ ts'e̱. 24 Cristo, ítjòn si̱ìkjehesòn ngats'iì xi kondra̱ fì‑la̱, ngats'iì xi títsa̱jna ítjòn, xi tjín‑la̱ nga'ñó ko̱ xi otíxoma. I̱kjoàn jè Cristo si̱ìnga̱tsja kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá xi Na̱'èn‑ná ma; k'e̱é kjoe̱het'aà i̱sò'nde. 25 Mochjeén‑né nga jè Cristo kàtatíxoma skanda k'e̱ nga jye si̱ìkítsa̱jnangui yije ndso̱ko̱ jñà xi kondra̱‑la̱. 26 Ko̱ jè kondra̱‑la̱ xi fehet'aà‑ne nga chi̱ja, jé kjoa̱ biyaà. 27 Ni̱ta̱ mé xi tjín, Nainá, ya̱á kisìkítsa̱jnangui yije ndso̱ko̱ Cristo. Jè tíhotíxoma yije‑la̱. Ta̱nga mìtsà tsò‑ne kjoa̱ nga jè Nainá, ya̱á tíjnangui ndso̱ko̱ Cristo. Nga jè sobá Nainá xi kisìkítsa̱jnangui ndso̱ko̱ ni̱ta̱ mé xi tjín. 28 K'e̱ nga jye ya̱ títsa̱jnangui yije ndso̱ko̱ Cristo ni̱ta̱ mé xi tjín, jè Cristo, nga Ki'ndí‑la̱ Nainá ma, ti̱koa̱á nangui si̱ìkíjna yijo‑la̱ nga nguixko̱n Nainá nga jè sobà Nainá tsibítsa̱jnangui ndso̱ko̱ Cristo ni̱ta̱ mé xi tjín, mé‑ne nga jè Nainá jngoò k'aá jè kíjna ítjòn‑la̱ ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne.
29 Ta̱nga tsà jñà xi̱ta̱ xi jye k'en mì ti̱ kiì kjoa̱áya‑la̱, jñà xi̱ta̱ xi i̱t'aà ts'e̱ mik'en ma‑ne bautizar, ¿kó s'ín síkítsjeèn? ¿Mé‑ne i̱t'aà ts'e̱ mik'en ma‑ne bautizar, tsà kixi̱ kjoa̱ nga mì ti̱ kiì kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱? 30 Ko̱ ngaje̱n, ¿mé kjoa̱‑ne nga na̱chrjein nchijòn binchaxkón‑la̱je̱n yijo‑naje̱n, tsà mì ti̱ kiì kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱? 31 Ndí 'ndsè ko̱ tichjaá, k'oa̱á xan‑nò nga nguì kixi̱í kjoa̱ nga na̱chrjein nchijòn tjín‑na kjo̱xkón tsà ya̱ ki̱yá, koni s'ín nga nguì kixi̱í kjoa̱ nga matsja‑na i̱t'aà tsa̱jòn nga ngásòn mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo. 32 Tsà tà jñà kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde‑né nga kiskaàn‑koa̱a xi̱ta̱ koni tsà xa ján Éfeso, ¿mé xi kisìkijne? Tsà jñà xi̱ta̱ xi jye k'en mì ti̱ kiì kjoa̱áya‑la̱, ti̱koa̱á‑ne: “Ki̱chiaá, s'ioa̱á nga nchijòn‑lè ki̱yá‑ná.”
33 Kì yá xi̱ta̱ xi kona̱cha̱n‑nò i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi. Nga tjín jngoò 'én xi tsò: “Jñà xi̱ta̱ xi tsjahijtakoa̱á xi mìkiì ndaà s'ín, jñà síkits'ón‑jiìn kjoa̱ xi ndaà tjín koni s'ín titsa̱nìjchá yijo‑ná.” 34 Ndaà ti̱kítsjeèn i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi; kì tà tsjaà jé binchaàtsjioò. Nga tjín i'nga xi̱ta̱ xinguio̱o xi mìkiì beèxkon Nainá. K'oa̱á xan‑nò mé‑ne nga kàtasobà‑nò.
Kó kjoàn ko̱ma mik'en k'e̱ nga kjoa̱áya‑la̱
35 Tsà koi na̱chrjein‑la̱ tjín i'nga xi̱ta̱ xi tsò: “¿Kós'ín ko̱ma nga kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en? ¿Kó kjoàn yijo xi ki̱tjokàjiìn‑ko̱?” 36 ¡Mé tà tòndo̱‑nò! K'e̱ nga 'bè tje̱, jñà no̱jmé nga sihijiìn, biyaà‑né, mé‑ne nga ki̱so̱ xi̱tse̱‑ne jno̱, nga ìjngoò k'a kítsa̱jnakon. 37 K'e̱ nga 'bè tje̱, mìtsà jñà xi jye jno̱ bìtje̱e; tà jñà no̱jmé bìtje̱e, o xi trigo‑né. 38 Ta̱nga jè Nainá, k'oa̱á kjoàn s'ín koni s'ín mejèn‑la̱; k'oa̱á kjoàn s'ín nga jngoò ìjngoò ska̱ya xojmá koni kjoàn tje̱‑la̱. 39 Jñà yijo, mìtsà ngásòn kjoàn. Yijo‑la̱ xi̱ta̱, kj'ei̱í kjoàn; yijo‑la̱ cho̱, kj'ei̱í kjoàn; yijo‑la̱ ti̱n, kj'ei̱í kjoàn; yijo‑la̱ ni̱se, kj'ei̱í kjoàn. 40 Koni choòn i̱ i̱sò'nde nga tjín yijo xi kj'ei̱í s'ín tsejèn, k'oa̱á ti choòn ngajmiì nga tjín xi kj'ei̱í s'ín tsejèn. Mìtsà ta ngásòn tsejèn xi tjín ngajmiì ko̱ xi tjín i̱sò'nde. 41 Jè ts'oí kj'ei̱í s'ín tsejèn, jè sá kj'ei̱í s'ín tsejèn, jñà ni'ño kj'ei̱í s'ín tsejèn. K'a kj'ei̱í, k'a kj'ei̱í s'ín tsejèn nga jngoò ìjngoò sko̱ya.
42 K'oa̱á ti̱s'ín ma nga kjoa̱áya‑la̱ xi̱ta̱ xi jye k'en. Jè yijo xi sihijiìn, bits'on‑né, ta̱nga jè yijo xi kjoa̱áya‑la̱, mì ti̱ kiì ki̱ts'ón‑ne. 43 Sihijiìn‑né xi nìmé chjí‑la̱; jè xi kjoa̱áya‑la̱ jeya‑né. Xi sihijiìn, yijo indaà‑né; xi kjoa̱áya‑la̱ tjín‑la̱ nga'ñó. 44 Jè yijo xi sihijiìn, ta̱xki̱ yijo‑né, ts'e̱ i̱sò'nde‑né. Yijo xi kjoa̱áya‑la̱, yijo xi̱tse̱‑né, ts'e̱é Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Tjín xi ta̱xki̱ yijo, ti̱koa̱ tjín xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá.
45 K'oa̱á s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè xi̱ta̱ x'i̱n tjòn xi ki'mì Adán, jngoò xi xi̱ta̱ komà xi tsibìjnakon.” Ta̱nga [jè Cristo], jngoò ini̱ma̱ xi síkítsa̱jnakon xi̱ta̱, nga jè j'iì ngajo‑la̱ Adán nga jyehet'aà‑ne kjoa̱. 46 Ta̱nga jè xi ini̱ma̱, mìtsà jè j'iì ítjòn; jè j'iì ítjòn xi ta̱xki̱ yijo ts'e̱ i̱sò'nde, i̱skaán j'iì xi ini̱ma̱. 47 Jè xi̱ta̱ x'i̱n xi tjòn, i̱ i̱t'aà nangui ts'e̱; ni'ndeé kisindaà‑ne. Jè xi̱ta̱ x'i̱n xi ma‑ne jò, ngajmiì ts'e̱, ya̱á inchrobà‑ne, [nga jè xi Na̱'èn‑ná]. 48 Ngats'iì xi̱ta̱ xi i̱ i̱sò'nde ts'e̱, k'oa̱á kjoàn yijo‑la̱ koni kji ts'e̱ Adán nga ni'ndeé kisindaà‑ne. Ngats'iì xi ngajmiì kítsa̱jna, k'oa̱á kjoàn ko̱ma yijo‑la̱ koni kji ts'e̱ Cristo xi ngajmiì inchrobà‑ne. 49 I̱'ndei̱, jñá, k'oa̱á kjoàn tsejèn yijo‑ná koni kji xi ni'nde kisindaà‑ne; nga komà i̱skan, k'oa̱á kjoàn ko̱tsejèn yijo‑ná koni kji xi ngajmiì j'iì‑ne.
50 Ndí 'ndsè, k'oa̱á xan‑nò jè yijo‑ná nga jní tjín‑la̱ mìkiì ma kjoa̱has'en‑jiìn ñánda tíhotíxoma Nainá. Ti̱koa̱á jè yijo‑ná xi bi'ndoya mìkiì ok'ìn‑la̱ nga ya̱ kjoa̱has'en‑jiìn ñánda tjín xi mìkiì bi'ndoya. 51 Kèno̱jmí jngoò‑nò kjoa̱'ma ts'e̱ Nainá: Jñá xi xi̱ta̱‑la̱ Cristo 'mì‑ná, mìtsà ngats'iaá nga ki̱yá, ta̱nga ngats'iì‑ná ta jngoò tjò kjoa̱tjìya‑ná, 52 k'oa̱á ngaya‑la̱ koni k'e̱ nga tsíx'a̱á koa̱ bíchjoà xkoaán, ti̱k'e̱é‑ne nga ski̱ndàya chrjo trompeta xi fehet'aà‑ne. K'e̱ nga kjo̱ne chrjo trompeta, jñà mik'en kjoa̱áya‑la̱, mì ti̱ kiì ki̱'ndo‑ne ni̱ta̱ kjé‑ne. Koa̱ jñá kjoa̱tjìya‑ná. 53 Jè yijo‑ná nga biyaà ko̱ nga bi'ndo, mochjeén‑né nga tjoé jngoò‑la̱ yijo xi mì ti̱ kiì ki̱yá‑ne ko̱ mì ti̱ kiì ki̱'ndo‑ne ni̱ta̱ kjé‑ne. 54 K'e̱ nga k'oa̱s'ín ko̱ma nga jè yijo‑ná tjoé jngoò‑la̱ yijo xi mì ti̱ kiì ki̱yá‑ne ko̱ mì ti̱ kiì ki̱'ndo‑ne ni̱ta̱ kjé‑ne, k'e̱é ki̱tasòn koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè kjoa̱ xi síkijne jngoò k'aá síchija kjoa̱biyaà. 55 Ji̱ xi kjoa̱ biyaà 'mì‑lè, ¿ñánda‑ne nga kinìkijni? ¿Ñánda tíjna na'yá‑lè xi ma‑la̱ sík'en xi̱ta̱?” 56 Jè na'yá xi tjín‑la̱ kjoa̱ biyaà, jé kjoa̱ ts'e̱ jé. Ko̱ jè nga'ñó xi tjín‑la̱ jè kjoa̱ ts'e̱ jé, jé kjo̱tíxoma. 57 Ndaà chjí‑la̱ Nainá nga jè tsjá‑ná nga'ñó xi i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná nga nìkijne‑lá kjoa̱ biyaà ko̱ kjoa̱ ts'e̱ jé.
58 Jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, kixi̱ ti̱tsa̱jna. Ni̱yá xi si̱ìkjatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑nò. Kjit'aà na̱chrjein ìsa̱ 'ñó ti̱xá‑là Na̱'èn‑ná. Nga̱ tíjiìn‑nò nga jè xá xi 'nè xi ts'e̱ Na̱'èn‑ná, mìtsà tà kjo̱tjò.