2
Yá xi̱ta̱ xi chja̱tjì‑ná ya̱ nguixko̱n Nainá
Jñò xi koni tsà ndí i̱xti‑na̱ xan‑nò, koií xá tìkjiì‑nò Xo̱jo̱n jè, mé‑ne nga mì ti̱ jé ki̱nchátsji‑lá yijo‑nò. Ta̱nga tsà tjín jngoò xi̱ta̱ xi tíhótsji jé‑la̱ yijo‑la̱, jè Nainá si̱ìjchàat'aà‑la̱, nga̱ tíjna jngoò‑ná xi̱ta̱ xi chja̱tjì‑ná ya̱ nguixko̱n Nainá, jè xi 'mì Jesucristo xi nguì xi̱ta̱ kixi̱. Jesucristo kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ nga k'en ngajo‑ná, mé‑ne ko̱ma si̱ìjchàat'aà‑ná jñà jé‑ná, ta̱nga mìtsà tà jñá xi si̱ìjchàat'aà‑ná; ti̱koa̱á si̱ìjchàat'aà yijeé‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín nga tíjtsa i̱sò'nde.
Tsà ndaà si̱kitasoán kjo̱tíxoma‑la̱, maá kíjngoò‑lá takoán nga jyeé ndaá yaxkoaán. Tsà tjín xi̱ta̱ xi tsò: “'A̱n, jyeé ndaà bexkoan Nainá”, ta̱nga tsà mìkiì ndaà síkitasòn kjo̱tíxoma‑la̱, xi̱ta̱ ndiso‑né; tsjìn‑la̱ kjoa̱ kixi̱. Ta̱nga tsà ndaà nìkitasoán koni tsò 'én‑la̱, jyeé 'ñó ndaà tjín‑ná kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá ko̱ k'oa̱á s'ín ma‑ne nga 'ya‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ nga jè Cristo titsa̱jnakoa̱á. Jè xi̱ta̱ xi tsò nga ya̱ tíjnako̱ Cristo, mochjeén‑né nga k'oa̱s'ín kàtasíjchá yijo‑la̱ koni s'ín kis'iìn Jesucristo.
Kjo̱tíxoma xi̱tse̱
Jñò ndí 'ndsè, jè kjo̱tíxoma xi tìkjiì‑nò, mìtsà nguì kjo̱tíxoma xi̱tse̱; ti̱jè‑ne kjo̱tíxoma xi kits'iì‑nò k'e̱ nga sa̱ ítjòn k'e̱ nga ti̱sa̱ kòkjeiín‑nò. Jè kjo̱tíxoma jchínga jè, ti̱jè‑ne 'én xi kina'yà jñò nga ti̱sa̱ ítjòn. Ta̱nga i̱'ndei̱ k'oa̱á s'ín tìkjiì‑nò koni tsà jngoò kjo̱tíxoma xi̱tse̱. Nga̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo ki'ya‑la̱ nga xi̱tse̱‑né ko̱ ti̱koa̱á tí'yaá‑la̱ xi i̱t'aà tsa̱jòn. Nga̱ jyeé tífahato kjoa̱ xi jñò choòn, ko̱ jyeé tí'ya‑la̱ xi nguì kjoa̱ iseèn‑la̱ Nainá.
Tsà jngoò xi̱ta̱ k'oa̱s'ín títsò nga k'oa̱á s'ín tísíjchá yijo‑la̱ koni s'ín tjín kjoa̱ iseèn‑la̱ Nainá, ta̱nga tsà majtikeè xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱, mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga iseèn tísíjchá yijo‑la̱, ta̱kó ya̱á tíjnajiìn ñánda jñò choòn. 10 Jè xi̱ta̱ xi matsjakeè xi̱ta̱ xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱, k'oa̱á s'ín tísíjchá yijo‑la̱ koni s'ín tjín kjoa̱ iseèn‑la̱ Nainá. Jè xi̱ta̱ jè, mìtsà ti̱ mé tjín‑ne xi ma ko̱hótsji jé‑la̱. 11 Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi majtikeè xi̱ta̱ xíkjín xi ti̱koa̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱, ya̱á tíjna, ko̱ ya̱á tsó'baya ya̱ ndi̱yá ñánda jñò choòn. Mìkiì beè ñánda tífì, nga̱ jè kjoa̱ jñò, bíchjoà xko̱n.
12 Jñò xi ndí i̱xti 'mì‑nò, tìkjiì‑nò Xo̱jo̱n jè, nga̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo‑né nga jye kisìjchàat'aà‑nò Nainá jñà jé xi tjín‑nò. 13 Jñò xi xi̱ta̱ jchínga 'mì‑nò, tìkjiì‑nò Xo̱jo̱n jè, nga̱ jyeé kiyaxkoòn jè Jesucristo xi tíjna skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. Jñò i̱xti xi sa̱ titsa̱nìjchá yijo‑nò, tìkjiì‑nò Xo̱jo̱n jè, nga̱ jyeé kinìkijne‑là jè xi̱ta̱ nei̱í. Jñò xi ndí i̱xti 'mì‑nò, jyeé kiskiì‑nò Xo̱jo̱n jè nga̱ jye kiyaxkoòn Nainá xi Na̱'èn 'mì‑laà.
14 Jyeé kiskiì‑nò xo̱jo̱n, jñò xi xi̱ta̱ jchínga 'mì‑nò, koií kjoa̱‑la̱ nga̱ jyeé kiyaxkoòn Jesucristo xi tíjna skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. Ti̱koa̱á jyeé kiskiì‑nò jñò i̱xti xi sa̱ titsa̱nìjchá yijo‑nò, koií kjoa̱‑la̱ nga̱ tjín‑nò nga'ñó ko̱ jyeé ya̱ tíjnajiìn ini̱ma̱‑nò jè 'én‑la̱ Nainá ko̱ jyeé kinìkijne‑là jè xi̱ta̱ nei̱í.
15 Kì jñà matsjacha jñà kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde. Tsà yá xi̱ta̱ xi matsjakeè jñà kjoa̱ xi tjín i̱sò'nde, mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga matsjakeè Nainá xi Na̱'èn 'mì‑laà. 16 Ngats'iì kjoa̱ ch'o xi jè i̱sò'nde bít'aà‑ná, mìtsà ya̱ nchrobá‑ne i̱t'aà ts'e̱ Nainá xi Na̱'èn 'mì‑laà. Ti̱ya̱á tísindaà‑ne i̱ i̱sò'nde. Jñà kjoa̱ ch'o koi, xi tjín i̱sò'nde: jñà‑né kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑ná, kjoa̱ xi tsejèn‑la̱ xkoaán nga mején‑ná tsa̱ján ko̱ma, ko̱ kjoa̱ 'nga takòn xi ts'e̱ kjoa̱ nchi̱ná. 17 Ngats'iì kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde, ko̱ kjoa̱ xi ya̱ fahajiìn‑ná, jyeé tífehet'aà, ta̱nga jè xi̱ta̱ xi síkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá, kíjnakon‑né ni̱ta̱ kjé‑ne.
Jè xi kjoa̱ kixi̱ ko̱ kjoa̱ ndiso
18 Jñò xi ndí i̱xti xan‑nò, jyeé tífehet'aà na̱chrjein. Jyeé tíjiìn‑nò nga kjoi̱í jngoò xi̱ta̱ xi nguì kondra̱ tíjna‑la̱ Cristo. Ko̱ na̱chrjein i̱'ndei̱ jyeé 'ñó kjìn ma‑ne xi kondra̱ nchifì‑la̱ Cristo. K'oa̱á ma‑ne nga k'oa̱s'ín machi̱ya‑ná nga jyeé tífehet'aà na̱chrjein. 19 Jñà xi̱ta̱ koi, ti̱ i̱í itjokàjiìn‑ná, ta̱nga xi kjoa̱ kixi̱, mìtsà nguì xi̱ta̱ tsa̱ján ma; tsà kixi̱í kjoa̱ nga xi̱ta̱ tsa̱ján, i̱í‑là títsa̱jnako̱‑ná. Ta̱nga koií k'oa̱s'ín itjokàjiìn‑ná jñà xi̱ta̱ koi mé‑ne nga ndaà kàta'ya‑la̱ nga ngats'iì xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín kondra̱ fì‑la̱ Cristo, mìtsà nguì xi̱ta̱ tsa̱ján.
20 Jè Jesucristo, xi xi̱ta̱ tsjeè, jyeé kitsjaà‑nò jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; k'oa̱á ma‑ne nga ngats'ioò jyeé ndaà tíjiìn‑nò kós'ín tjín xi kjoa̱ kixi̱. 21 K'oa̱á ma‑ne nga k'oa̱s'ín tìkjiì‑nò xo̱jo̱n jè, nga̱ jyeé ndaà tíjiìn‑nò xi kjoa̱ kixi̱; mìtsà koi‑ne nga kj'eè tíjiìn‑nò. Ko̱ jyeé ndaà tíjiìn‑nò nga ni̱jngoò 'én ndiso xi ya̱ nchrobát'aà‑ne i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ kixi̱.
22 ¿Yá‑ne xi xi̱ta̱ ndiso? Jè‑né xi bí'ma nga tsò: “Jè Jesús mìtsà jè xi Cristo, [mìtsà Nainá kisìkasén].” Jè xi̱ta̱ jè xi kondra̱ fì‑la̱ Cristo nga̱ jngoò k'a mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá xi Na̱'èn‑ná ma ko̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi Ki'ndí‑la̱ Nainá ma. 23 Ngats'iì xi̱ta̱ xi jngoò k'a mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Ki'ndí‑la̱ Nainá, mìtsà Nainá xi Na̱'èn‑ná ma tíjnako̱. Ta̱nga jè xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ ti̱koa̱ tsjá 'én‑la̱ nga jè Jesús, jè xi Ki'ndí‑la̱ Nainá, ya̱á tíjnako̱ Nainá xi Na̱'èn‑ná ma.
24 Koií k'oa̱s'ín xan‑nò, ndaá kàtasijiìn ini̱ma̱‑nò jè 'én xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo xi jye kina'yà nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. Tsà k'oa̱s'ín ndaà si̱jiìn ini̱ma̱‑nò, ti̱koa̱á ndaá ki̱tsa̱jnako̱o Nainá xi Na̱'èn‑ná ma ko̱ Ki'ndí‑la̱. 25 Jesucristo k'oa̱á s'ín kitsjaà 'én‑la̱ nga tsjá‑ná kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne.
26 Koií xá tìkjiì‑nò xo̱jo̱n jè mé‑ne nga ma jcha̱xkon‑nò jñà xi mejèn‑la̱ kona̱cha̱n‑nò. 27 Ta̱nga jñò, jyeé tíjiìn ini̱ma̱‑nò jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi kitsjaà‑nò Jesucristo. Mì ti̱ kiì mochjeén‑ne tsà yá xi ko̱kòya‑nò. Nga̱ ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá ke̱èno̱jmíya‑nò kós'ín tjín ngats'iì kjoa̱ xi ndaà tjín. Koni s'ín ko̱kòya‑nò, 'én kixi̱‑né, mìtsà 'én ndiso. K'oa̱á s'ín ndaà titsa̱jnako̱o kjit'aà Jesucristo, koni s'ín síkíchi̱ya‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá.
28 Jñò xi ndí i̱xti xan‑nò, k'oa̱á s'ín ndaà titsa̱jnako̱o Cristo, mé‑ne nga 'ñó tjín‑ne takoán ko̱ mìkiì ko̱sobà‑ná k'e̱ nga jè xi ki̱tjojen ìjngoò k'a‑ne ngajmiì. 29 Koni s'ín jye tíjiìn‑nò nga jè Cristo, xi̱ta̱ kixi̱‑né nga nguixko̱n Nainá, k'oa̱á ti̱s'ín ndaà kàtasijiìn‑nò, nga ngats'iì xi̱ta̱ xi kjoa̱ kixi̱ s'ín nga nguixko̱n Nainá, ki'ndí‑la̱ Nainá‑né.