Xo̱jo̱n carta xi kiskiì ítjòn San Juan
1
Jesús, jè 'Én xi síkíjnakon ini̱ma̱‑ná
Jè Jesús, jè 'Én xi síkíjnakon‑ná xi tíjna skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. Ta̱nga i̱'ndei̱, jyeé kina'yà‑la̱je̱n, ko̱ xko̱ón ki'ya‑naje̱n, kichìtsejèn‑la̱je̱n kó kji, ti̱koa̱á ndsa̱á kinìko̱‑na̱je̱n. Jè 'Én jè, ki'ya tsejeén‑la̱. Ko̱ ki'ya‑náje̱n. Ko̱ nguì kjoa̱ kixi̱‑né xi bèno̱jmí‑je̱n xi i̱t'aà ts'e̱. Ko̱ ti̱koa̱á bèno̱jmíya‑nòje̱n jè 'Én xi síkíjnakon ini̱ma̱‑ná ni̱ta̱ kjé‑ne. Jè 'Én jè, k'e̱ nga ti̱sa̱ ítjòn, ya̱á tíjnat'aà‑la̱ Nainá. Ta̱nga i̱'ndei̱, jyeé tsatsejèn‑naje̱n. Bèno̱jmí‑naje̱n kjoa̱ xi ki'ya‑je̱n ko̱ xi kina'yà‑je̱n, mé‑ne jñá, k'oa̱ ti̱s'ín ngásòn ki̱tsa̱jnakoa̱á, koni s'ín ndaà titsa̱jnakoa̱á Nainá xi Na̱'én‑ná ma, ko̱ Ki'ndí‑la̱ xi Jesucristo. Koií xá titsa̱chjiì‑nòje̱n Xo̱jo̱n jè mé‑ne nga nguì ko̱ kjo̱tsja kàtasakó kjit'aà‑la̱ ini̱ma̱‑ná.
Jè Nainá kjoa̱ iseèn‑né
K'oa̱á s'ín tjín jñà 'én xi tsakóya‑naje̱n Jesucristo, ko̱ koií‑né xi nokjoàyajiìn‑nòje̱n: Jè Nainá, kjoa̱ iseèn‑né. Xi i̱t'aà ts'e̱, tsjìn xi kjoa̱ jñò. Tsà kixoán nga ndaà titsa̱jnakoa̱á Nainá, ta̱nga tsà ya̱á titsa̱nìjchá yijo‑ná ya̱ ñánda jñò choòn, ñánda tjín kjoa̱ch'o, 'én ndisoó titsa̱nokjoá; mìtsà kjoa̱ kixi̱ xi titsa̱'né. Ta̱nga tsà ya̱ titsa̱jnaá ñánda iseèn choòn, koni jè Nainá ya̱á tíjna ñánda iseèn choòn, ndaá titsa̱jnakoa̱á xinguia̱á, ko̱ jè jní‑la̱ Jesucristo xi Ki'ndí‑la̱ Nainá ma, sítsjeè yijeé jñà jé xi tjín‑ná.
Tsà kixoán: “Tsjìn‑na jé”, ti̱jñá titsa̱chona̱cha̱n‑lá yijo‑ná; mìtsà kjoa̱ kixi̱ xi titsa̱nokjoá. Ta̱nga tsà kéno̱jmí yije‑lá Nainá jñà jé xi tjín‑ná, ko̱maá jè kjót'aàtakoán nga si̱ìjchàat'aà‑ná jé‑ná ti̱koa̱á si̱ìtsjeèya‑ná ngats'iì kjoa̱ xi ch'o 'né. Nga̱ jè Nainá síkitasòn 'én‑la̱, ko̱ nguì kjoa̱ kixi̱í xi s'ín. 10 Ta̱nga tsà kixoán: “Kj'eè tsà jé otsjià”, jè Nainá ndisoó titsa̱nachrjekànguiaá, ko̱ mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga mokjeiín‑ná jè 'én‑la̱.