3
K'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná Jesucristo
Ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, xo̱jo̱n jè, jè xi ma‑ne jò nga tìkjiì‑nò. Ingajò xo̱jo̱n koi, k'oa̱á s'ín bìnè‑nò nga si̱kítsjeèn kjoa̱ xi nguì kixi̱ tjín; mé‑ne nga si̱kítsjeèn‑nò jñà 'én xi kjòtseé tsakóya xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ Nainá xi kiìchja̱ ngajo‑la̱. Ti̱koa̱ si̱kítsjeèn kjo̱tíxoma‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo xi tsachrjekàjiìn‑ná kjo̱'in koni s'ín tsakóya‑nò jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱.
Jè xi 'ñó mochjeén nga ndaà kàtasijiìn‑nò, jñà na̱chrjein xi sa̱ nchrobá nga jyeé tífehet'aà na̱chrjein, kjoi̱í xi̱ta̱ xi si̱ìsobà‑nò ts'e̱ kjoa̱ kixi̱; ya̱á ko̱jchájiìn kjoa̱ch'o xi síjé yijo‑la̱. Sko̱nangui, ki̱tso̱‑nò: “Na̱chrjein i̱'ndei̱, ¿mé‑ne mì tíbitasòn‑ne 'én xi tíjna xi tsò nga kjoi̱í ìjngoò k'a Cristo? Jyeé kjòtseé k'en xi̱ta̱ jchínga‑ná, tákó k'oa̱á choòn skanda kóni nga kisindaà i̱sò'nde.” Jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱ tsò, xó k'oa̱á s'ín‑ne nga síjchàajiìn nga jñà 'én xi kiìchja̱ Nainá na̱chrjein kjòtseé, jñà kisindaà‑ne ngajmiì ko̱ nangui. Ti̱jè‑ne nandá inchrobàt'aà‑ne ko̱ ti̱jè tíjnakon‑ne. Xi komà i̱skan, ti̱jè‑ne 'én‑la̱ Nainá ko̱ nandá kisìkje‑ne i̱sò'nde jchínga k'e̱ nga tsangasòn nandá. Ti̱ jé‑ne 'én xi kitsjaà Nainá k'oa̱á s'ín tíchja̱ nga jè ngajmiì ko̱ nangui ñánda titsa̱jnasoán na̱chrjein i̱'ndei̱, títsa̱jnandaà‑la̱ mé‑ne nga ki̱ti̱‑ne jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ ti̱koa̱ kjoe̱hesòn jñà xi̱ta̱ xi mìkiì beèxkón Nainá.
Jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò kì nìjchàajiìn‑jèn kjoa̱ koi: xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá, jngoò na̱chrjein k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà jngoò jmiì nó tjín‑ne, koa̱ jngoò jmiì nó, Nainá, jngoò na̱chrjein tsò‑la̱. Na̱'èn‑ná mìtsà tísíkichrjein nga si̱ìkitasòn 'én‑la̱ koni tsò i'nga xi̱ta̱; tíkoña kjoa̱á‑nò Nainá; jè xi mejèn‑la̱ nga ni̱jngoò xi̱ta̱ jchi̱ja, nga kàtasíkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne.
10 Ta̱nga jè na̱chrjein‑la̱ Nainá, k'oa̱á s'ín kjoi̱í koni s'ín f'iì xi̱ta̱ chijé. Ngajmiì, jngoò k'aá jchi̱ja k'e̱ nga ki̱ná'ya‑la̱ nga ch'o jchán kjo̱ne. Jè ts'oí, sá ko̱ ni'ño ki̱ti̱‑ne. Jè nangui ko̱ ni̱ta̱ mé xi tjín i̱ i̱t'aà nangui, jngoò k'aá ki̱ti̱.
11 Koni s'ín ko̱ma nga jchi̱ja ngats'iì tsojmì xi tjín, 'ñó mochjeén nga tsjeè si̱jchá yijo‑nò koni s'ín síjé Nainá, 12 ko̱ nga chíñakjoa̱‑là jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱í Nainá. Ti̱xátíya‑là na̱chrjein jè. Ko̱ ngats'iì tsojmì xi tjín i̱sò'nde ko̱ ngajmiì, jngoò k'aá ko̱ngandá nga ki̱ti̱. 13 Ta̱nga i̱t'aà tsa̱ján, jè titsa̱chiñá‑lá ngajmiì xi̱tse̱ ko̱ nangui xi̱tse̱ koni s'ín kitsjaà tso'ba Nainá, ya̱ ñánda s'e̱ kjoa̱ kixi̱ ko̱ kjo̱ndaà.
14 Koií kjoa̱‑la̱ jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, nga k'oa̱ tjín kjoa̱ xi titsa̱chiñà‑là, tjiì‑là nga'ñó yijo‑nò, mé‑ne k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Jesucristo, k'oa̱á s'ín sa̱kòt'aà‑nò nga 'nchán ki̱tsa̱jnaà nga tsjeè titsa̱nìjchá yijo‑nò ko̱ ni̱mé jé tjín‑nò. 15 K'oa̱á s'ín kàtasijiìn‑nò, jè kjoa̱tsejta‑la̱ Nainá nga tse titsa̱chiñá, jè‑né nga ki̱tjokàjiìn kjo̱'in jñà xi̱ta̱. Jè 'ndsè Pablo xi̱ta̱ xinguia̱á xi 'ñó matsjachaá, ti̱koa̱á jye ìsa̱ kiskiì‑nò koni s'ín tjín kjoa̱chji̱ne̱ xi kitsjaà‑la̱ Nainá. 16 Nga jngoò ìjngoò xo̱jo̱n carta xi kiskiì Pablo, k'oa̱á s'ín tíchja̱ kjoa̱ koi. Ta̱nga tjín i'nga xi 'ñó 'in chja̱, mìkiì ndaà machi̱ya‑ná kó tsòya‑ne. K'oa̱á ma‑ne jñà xi̱ta̱ xi mìkiì ndaà fìya‑la̱ ko̱ xi mì kixi̱ tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱, síkjatjìya‑la̱ 'én. K'oa̱á ti̱ síko̱ jñà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá xi kiskiì xi kj'ei̱í xi̱ta̱. K'oa̱á ma‑ne jñà xi̱ta̱ xi koa̱síko̱ 'én‑la̱ Nainá, ti̱jñà nchihótsji‑la̱ kjo̱'in yijo‑la̱.
'Én xi fehet'aà‑ne
17 K'oa̱á ma‑ne, jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, nga jye ndaà tíjiìn‑nò kjoa̱ koi, ti̱kinda̱a yijo‑nò, mé‑ne nga mì skóna̱cha̱n‑nò jñà xi̱ta̱ xi ch'o s'ín nga xìn ndi̱yá kiìko̱‑nò xi mì kixi̱ tjín ko̱ ya̱á jchi̱ja nga kixi̱ titsa̱jnako̱o Nainá. 18 Ìsa̱á ndaà kàtasakó‑ìsa‑nò kjo̱ndaà‑la̱ ko̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná nga jè ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. Jeya kàtìjna i̱'ndei̱ ko̱ ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.