2
Xi̱ta̱ ndiso xi okóya 'én xi mìtsà kixi̱ kjoa̱
(Judas 4‑13)
Ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá Israel kis'e xi̱ta̱ ndiso xi kitsò nga 'én‑la̱ Nainá kiìchja̱ya, ta̱nga mìtsà kixi̱ kjoa̱. I̱t'aà tsa̱jòn, k'oa̱á ti̱s'ín s'e̱ xi̱ta̱ ndiso xi ko̱kòya'ma kjo̱hítsjeèn xi síkits'ón‑jiìn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, skanda ko̱chrjengui jè Na̱'èn‑ná xi tsibíchjítjì‑ná. K'oa̱á ma‑ne nga jñà xi̱ta̱ koi, ti̱jñà nchihótsji‑la̱ kjoa̱biyaà yijo‑la̱ nga ta ni̱to̱ón jchi̱ja. 'Ñó kjìn xi̱ta̱ kji̱tji̱ngui‑la̱ nga k'oa̱s'ín s'i̱in kjoa̱ xi 'ñó ch'o tjín. Koií kjoa̱‑la̱ xi̱ta̱ ndiso koi, nga ch'o ki̱ná'ya‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ ndi̱yá kixi̱. Jñà xi̱ta̱ ndiso koi, ta to̱ón tse mejèn‑la̱; ko̱chrjekájno‑nò to̱n nga skóna̱cha̱n‑nò nga ko̱kòya‑nò 'én ndiso. Nainá, jyeé kjòtseé tjíndaà‑la̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱'in ko̱ mìkiì ko̱jno‑la̱ kjo̱'in xi s'e̱‑la̱.
Nga Nainá mìkiì kisìjchàat'aà‑la̱ jñà àkja̱le̱ xi tsohótsji jé. Ján kiskinìjiìn i̱'nde kjo̱'in ñánda títì ni'ín. Na'ñó ki̱cha̱ cadena tsibít'aà'ñó. Ya̱á kisìkítsa̱jnaya nga̱jo̱ ñánda jñò choòn, skanda jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn. Nainá, ti̱koa̱á mìkiì kisìjchàat'aà‑la̱ i̱sò'nde xi kisijna kjòtseé; kisìkasén jtsí xkón xi kisìkjehesòn yije xi̱ta̱ xi kis'e na̱chrjein koi. Tà jè Noé kisìjchàat'aà‑la̱, koi kjoa̱‑la̱ nga 'én kixi̱ kiìchja̱yajiìn‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ itoò xi̱ta̱ xíkjín tsiningui‑ne. Nainá ti̱koa̱á kisìkjehesòn yije xi̱ta̱ ts'e̱ na̱xa̱ndá Sodoma ko̱ Gomorra. Jngoò k'aá tsaká, ta chijo kisinchaà. K'oa̱á s'ín tsibíjna jngoò‑la̱ chi̱ba̱ nga k'oa̱á ti̱s'ín ko̱mat'in jñà xi̱ta̱ xi kondra̱ títsa̱jna‑la̱ Nainá. Ta̱nga jè Lot nga xi̱ta̱ kixi̱, itjokàjiìn kjo̱'in. 'Ñó ch'o komà‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ jé xi nchis'ín jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá koi. Xi̱ta̱ jè nga xi̱ta̱ kixi̱‑né, nga ya̱ tíjnajiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ koi nga ch'o nchis'ín, kjo̱'iín tísíkjeiín nga 'on ma‑la̱ ini̱ma̱‑la̱ nga na̱chrjein nchijòn beè koa̱ 'nchré‑la̱ kjoa̱ xi ch'o nchis'ín xi̱ta̱ koi. Ya̱á tí'ya‑la̱ nga jè Na̱'èn‑ná osìko̱‑né jñà xi̱ta̱ xi beèxkón nga síkítsa̱jnandei̱í mé kjoa̱ xi tjín‑la̱, ti̱koa̱ síkítsa̱jna'ñó‑né jñà xi̱ta̱ xi ch'o s'ín nga tsjá‑la̱ kjo̱'in jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn.
10 Jñà títsa̱jna ítjòn nga s'e̱‑la̱ kjo̱'in jñà xi̱ta̱ xi 'ñó fìtji̱ngui‑la̱ kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑la̱ ko̱ jñà xi ochrjekàngui kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá.
Jñà xi̱ta̱ ndiso koi, xi̱ta̱ tájaàjiìn nga 'ñó 'nga ikon. Mìkiì tsakjón nga chja̱jno‑la̱ jñà nga'ñó xi mìkiì tsejèn. 11 Jñà àkja̱le̱, na̱s'ín ìsa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ koa̱ tjín‑la̱ kjo̱tíxoma, mì k'oa̱á s'ín chja̱jno‑la̱ nga'ñó xi mìkiì tsejèn nga nguixko̱n Na̱'èn‑ná.
12 Jñà xi̱ta̱ koi, chja̱jnoó‑la̱ kjoa̱ xi mìkiì fìya‑la̱. K'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni cho̱ xi mìkiì síkítsjeèn nga tà xó k'oa̱á s'ín kits'iìn‑ne nga ki̱ndo̱ba̱'ñó i̱kjoàn si̱k'en. Xi̱ta̱ koi, ya̱á ki̱yájiìn kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. 13 Koií kjo̱'in tjoé ngajo‑la̱ koni tjín kjo̱'in xi kitsjaà‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. Jñà xi̱ta̱ koi, na̱s'ín na̱chrjein, tsjaá ma‑la̱ nga s'ín kjoa̱ xi 'ñó ch'o tjín. K'e̱ nga jñà xi̱ta̱ koi, báhijtako̱‑nò tsà s'eí tjín‑nò, síkits'ón‑jiìn‑né nga sísobà‑nò nga ch'o tjín kjoa̱ xi s'ín.
14 K'e̱ nga beèxkon jngoò chjo̱ón, ni̱to̱ón fahajiìn‑la̱ ko̱ mìkiì ma síkíjna kjoa̱ ts'e̱ jé. Kona̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ xi mì kixi̱í tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱. Ini̱ma̱‑la̱, kjit'aà na̱chrjein tjín mé xi mejèn‑la̱. Xi̱ta̱ koi, tjínè‑la̱ nga kjo̱'in tjoé‑la̱. 15 Jyeé kisìkíjna ndi̱yá kixi̱. Jè fìtji̱ngui‑la̱ ndi̱yá xi ch'o tjín, jè ndi̱yá ts'e̱ Balaam, ki'ndí‑la̱ Beor, jè xi 'ñó kjòtsjakeè to̱n nga mejèn‑la̱ s'i̱in kjoa̱ xi mìtsà kixi̱ tjín. 16 Ta̱nga tsaká‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. Jngoò búrró chjo̱ón xi mìkiì ma‑la̱ chja̱, kiìchja̱‑la̱ koni tsà xi̱ta̱; mìkiì kitsjá'nde‑la̱ nga kiìko̱‑ìsa kjoa̱ská‑la̱.
17 Jñà xi̱ta̱ ndiso koi, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni nga̱jo̱ nandá xi tsjìn‑la̱ nandá, koni ifi xi nìmé jtsí fìko̱, ni̱to̱ón fìko̱ tjo̱. K'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jnajiìn i̱'nde jñò ts'e̱ kjo̱'in ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. 18 Nguì 'én 'ngaá chja̱ xi ni̱mé chjí‑la̱. 'Ñó 'nga ikon nga síchjeén kjoa̱ch'o xi sasén‑la̱ yijo‑la̱ nga kona̱cha̱n‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi sa̱ nchibinchat'aàxìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ch'o nchisíjchá yijo‑la̱. 19 K'oa̱á tsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga kítsa̱jnandei̱í, ta̱nga ti̱jñà‑ne ti̱koa̱á ya̱á títsa̱jnajiìn'ñó kjoa̱ch'o‑la̱. K'e̱ nga jngoò xi̱ta̱ xi bíjnajiìn'ñó jngoò kjoa̱, jè kjoa̱ jè tjín‑la̱ nga'ñó nga jè otíxoma‑la̱. 20 Jñà xi̱ta̱ xi jye kijtseèxkon Jesucristo xi otíxoma‑ná, nga jè tsachrjekàjiìn kjo̱'in, nga jye chinchat'aàxìn‑la̱ kjoa̱ ch'o‑la̱ i̱sò'nde, tsà ìjngoò k'a k'oa̱s'ín s'i̱in, tsà si̱ìkijne ìjngoò k'a‑la̱ kjoa̱ xi ch'o tjín, nga ko̱ma i̱skan, ìsa̱á ch'o ko̱mat'in mì k'oa̱‑ne k'e̱ nga sa̱ ítjòn. 21 Ìsa̱á‑la ndaà tjín tsà mìkiì kijtseèxkon ndi̱yá kixi̱‑la̱ Cristo, mì k'oa̱‑ne nga jye chinchat'aàxìn‑la̱ kjo̱tíxoma tsjeè‑la̱ Nainá xi jye kitjoé‑la̱. 22 Xi̱ta̱ koi, k'oa̱á s'ín kis'iìn koni tsò 'én xi tíjna‑la̱ xi̱ta̱ xi tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ nga tsò: “Nañá, ti̱jè kine ìjngoò k'a‑ne ndábisò‑la̱” koa̱: “Jè chi̱nga̱ k'e̱ nga jye ongáya, ìjngoò k'a ongáyajiìn‑ne ndási.”