Xo̱jo̱n carta xi ma‑ne jò xi kiskiì San Pedro
1
Kó tsò Pedro nga síhixat'aà xi̱ta̱
'A̱n, xi Simón Pedro 'mì‑na̱, nga 'a̱n xi chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ma, ko̱ nga ti̱koa̱ 'a̱n tsibíxáya‑na̱, tìsìkasén‑nò xo̱jo̱n jè, jñò xi ngásòn 'ñó ndaà mokjeiín‑nò koni s'ín mokjeiín‑naje̱n; nga xi̱ta̱ kixi̱‑né jè Jesucristo xi Nainá ma ko̱ xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. Koni s'ín nga ìsa̱ ndaà titsa̱yaxkon Nainá ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná, k'oa̱á s'ín ìsa̱ ndaà kàtasakó‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò.
Mé xi mochjeén nga s'e̱én nga ndaà jcha̱xkoán Nainá
Jè nga'ñó‑la̱ Nainá tsjá yije‑ná xi mochjeén‑ná nga titsa̱jnakoaán ko̱ nga ndaà yaxkoán Nainá. Koií kjoa̱‑la̱ nga tsjá‑ná ngats'iì kjo̱ndaà koi nga yaxkoaán jè xi ko̱ kjoa̱jeya‑la̱ ko̱ nga'ñó tsjeè‑la̱ kiìchja̱‑ná. I̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ koi, kitsjaà‑ná kjoa̱ xi 'ñó ndaà tjín ko̱ xi 'ñó tse chjí‑la̱ koni s'ín kitsjaà tso'ba Nainá, mé‑ne nga ti̱koa̱ ko̱ko̱t'aà‑ná nga k'oa̱s'ín s'e̱én koni s'ín s'ín Nainá nga jye chinchat'aàxìn‑là kjoa̱ xi ch'o síjé yijo‑ná i̱ i̱sò'nde xi ta síkits'ón‑ná. K'oa̱á ma‑ne, 'ñó tìnè‑là yijo‑nò jñà kjoa̱ koi. Koni s'ín nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo, k'oa̱á ti̱s'ín mochjeén‑né nga ndaà xi̱ta̱ kàtama jñò. Nga jye ndaà xi̱ta̱ ma, ti̱koa̱ mochjeén‑né nga kàtas'e‑nò xi kjoa̱ chji̱ne̱. Nga jye tjín‑nò kjoa̱ chji̱ne̱, ti̱koa̱á mochjeén‑né nga kixi̱ tatìxoma‑là yijo‑nò. Ko̱ nga jye kixi̱ otíxoma‑là yijo‑nò ti̱koa̱ mochjeén‑né nga s'e̱‑nò kjoa̱tsejta. Ko̱ nga jye tjín‑nò kjoa̱tsejta, ti̱koa̱á mochjeén‑né nga nguì ndaà cha̱xkón Nainá. Nga jye ndaà yaxkón Nainá, ti̱koa̱ mochjeén‑né nga ndaà ti̱tsjacha xinguio̱o. Ko̱ nga jye ndaà matsjacha xinguio̱o, ti̱koa̱á mochjeén‑né nga nguì ndaà ti̱tsjacha ngats'iì xi̱ta̱ xi kj'ei̱í.
Jñò, tsà tjín‑nò kjo̱ndaà koi, ko̱ tsà kjit'aà na̱chrjein tík'aasòn‑nò, mì jyò ki̱tsa̱jnaà; nguì ndaà ko̱chjeén‑nò nga ìsa̱á ndaà jcha̱xkoòn Jesucristo xi otíxoma‑ná. Ta̱nga tsà tjín i'nga xi tsjìn‑la̱ kjo̱ndaà koi, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni xi̱ta̱ xka̱n xi mìkiì ndaà tsejèn‑la̱; jyeé kijchàajiìn‑la̱ nga Nainá jye kisìjchàat'aà‑la̱ jé xi kis'e‑la̱ nga sa̱ ítjòn. 10 K'oa̱á ma‑ne, jñò, ndí 'ndsè, ìsa̱ 'ñó tjiì‑là nga'ñó yijo‑nò nga ti̱kixi̱yaà kjoa̱ nga Nainá xó k'oa̱á s'ín kiìchja̱‑nò ko̱ jaàjiìn‑nò. Tsà k'oa̱s'ín s'e̱en kjit'aà, ni̱mé jé ska̱jñoò. 11 Nga k'oa̱á s'ín ko̱ma nga táx'a̱'nde‑nò nga ki̱tjás'e̱en ñánda tíhotíxoma ni̱ta̱ kjé‑ne jè Jesucristo xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in ko̱ xi otíxoma‑ná.
12 Koií kjoa̱‑la̱ kjit'aà na̱chrjein sìkítsjeèn yije‑nò kjoa̱ koi, na̱s'ín jye ma‑nò ko̱ jye kixi̱ titsa̱jnako̱o jè kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá koni s'ín mokjeiín‑nò na̱chrjein i̱'ndei̱. 13 K'e̱ nga tákó tìjna̱kon‑ìsa i̱ i̱sò'nde jè, mochjeén‑né nga síkítsjeèn‑nò nga ko̱s'ín ti̱jchá yijo‑nò. 14 Jè Jesucristo xi otíxoma‑ná jyeé k'oa̱s'ín kitsò‑na nga jyeé kjòchrañàt'aà nga kjoe̱het'aà na̱chrjein‑na̱. 15 Ti̱koa̱á 'a̱n tìbìnè‑la̱ yijo‑na̱ nga tísíkítsjeèn‑nò mé‑ne k'e̱ nga 'a̱n xi jye ki̱yá, nga na̱chrjein nchijòn k'oa̱á s'ín ti̱kítsjeèn kjoa̱ koi.
Ñánda j'iì‑ne 'én xi tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá
16 Nga mìtsà ta cuento xi ta xi̱ta̱ kisìkítsjeèn koni s'ín tsibeno̱jmí‑nòje̱n kó kji nga'ñó kis'e‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo ko̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a. Nga xko̱ón ki'ya‑naje̱n kjoa̱jeya‑la̱ nga 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱. 17 Ki'ya‑náje̱n k'e̱ jè Nainá xi Na̱'èn‑ná nga jeya ko̱ 'nga kisìkíjna Jesucristo. Kina'yà‑la̱ ya̱ i̱jiìn i̱sén ñánda 'ñó ote kji 'én xi kitsò: “Jè jèe̱ xi ki'ndí‑na̱ xi 'ñó matsjake̱ nga xó 'a̱n jaàjiìn‑na.” 18 Ngaje̱n sobà kina'yà‑la̱je̱n jñà 'én xi ngajmiì inchrobà‑ne k'e̱ nga titsa̱jnako̱‑je̱n Jesucristo ya̱ i̱sò'nga nindoò tsjeè‑la̱.
19 Nga yije kjoa̱ koi, k'oa̱á s'ín ìsa̱ ndaà makixi̱ya koni s'ín kiìchja̱ jñà xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 'Ñó ndaà 'nè nga na'yà‑la̱ 'én koi. K'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni jngoò ni'ín xi síhiseèn ya̱ i̱'nde ñánda jñò choòn skanda k'e̱ nga s'e̱ i̱sén, i̱kjoàn síhiseèn‑jiìn ini̱ma̱‑ná koni jè ni'ño tse. 20 Ítjòn k'oa̱ s'ín ndaà kàtasijiìn‑nò, jñà 'én xi tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, mìtsà ta jngoò xi̱ta̱ kitsjaà kjo̱hítsjeèn‑la̱ nga kitjei. 21 Nga jñà xi̱ta̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ni̱jngoò 'én xi ta̱ kjo̱hítsjeèn ts'e̱ nga kiìchja̱ya. Jé Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kisìkichi̱ya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ koi nga komà kiìchja̱ya 'én‑la̱ Nainá.