6
Ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá xi chi̱'nda títsa̱jna'ñó, ndaà kàteèxkón nei‑la̱ mé‑ne nga mì yá xi ch'o ki̱chja̱jno‑la̱ Nainá ko̱ 'én xi okoòyaá i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Jñà xi̱ta̱ chi̱'nda xi mokjeiín‑la̱ nei‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mochjeén‑né nga ngásòn ndaà kàteèxkón nei‑la̱ nga 'ndse̱é joó i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Ìsa̱á ndaà kàtasíxá‑la̱ nga ngásòn mokjeiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ti̱koa̱ tsjakeè xíkjín.
Jñà 'én koi, ta̱kóyi ti̱koa̱ ti̱nókjoa̱yi.
Kjoa̱ xi sakó‑ná k'e̱ nga to̱n matsjachaá
Tsà tjín xi̱ta̱ xi kj'ei̱í tsò 'én xi okóya nga mì tíjngoò ikon koni tsò 'én ndaà‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo ti̱koa̱ mìkiì tíjngoò ikon i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma koni s'ín yaxkoán Nainá. Xi̱ta̱ koi, xi̱ta̱ 'nga takòn‑né, ni̱mé machi̱ya‑la̱. 'Ñó tsjakeè nga ótiya‑ne 'én xi nìmé chjí‑la̱. Ya̱á nchrobát'aà‑ne nga maxìtakòn‑chaá xinguia̱á, nga bixkán‑kjoaá, nga nokjoàjno‑lá xinguia̱á 'én xi ch'o tsò, ti̱koa̱ ch'o nìkítsjeèn i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. Ti̱koa̱á ya̱á nchrobát'aà‑ne nga kjit'aà na̱chrjein nchikjaán‑kjoò jñà xi̱ta̱ xi mì kixi̱ síkjeén kjo̱hítsjeèn‑la̱ ko̱ mì kjoa̱kixi̱ fìt'aà‑la̱. K'oa̱á s'ín síkítsjeèn, tsò‑né: tsà ndaà jcha̱xkoán Nainá, ya̱á sakó‑ná to̱n. Ngaji̱, kì k'oa̱á tjín kjoa̱ xi nìkítsjiìn. Kixi̱í kjoa̱, tseé kjo̱ndaà sakó‑la̱ xi̱ta̱ k'e̱ nga beèxkón Nainá tsà ti̱koa̱ tsja tjín‑la̱ ini̱ma̱‑la̱ mé xi tjín‑la̱. Nga ni̱mé xi kich'á k'e̱ nga kits'iaán i̱ i̱sò'nde. Ti̱koa̱á ni̱mé xi kjikoa̱á k'e̱ nga ki̱yá. Tsà tjín‑ná tsojmì xi chineé koa̱ tjín‑ná nikje xi chíkjá, mochjeén‑né nga tsjaá kíjngoò‑lá takoán. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ kjoa̱nchi̱ná, nga mìkiì chíkjoa̱ko̱‑la̱ kjo̱hítsjeèn xi ch'o tjín nga kjìn tsojmì mejèn‑la̱, ya̱á ki̱xo̱ngui ch'a̱n koa̱ ya̱á si̱ngui'ñó. 'Ñó mejèn‑la̱ kjoa̱ xi ni̱mé chjí‑la̱ koa̱ xi ch'o síko̱‑ná, kjoa̱ xi síkits'ón xi̱ta̱ koa̱ ya̱á chi̱jajiìn. 10 K'e̱ nga to̱n matsjachaá, ya̱á mats'ia̱‑ne kjoa̱ ts'e̱ jé ko̱ ngats'iì kjoa̱ xi ch'o tjín. Tjín i'nga xi̱ta̱ xi jye chinchat'aàxìn‑la̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo jè nga̱tjì‑la̱ nga tse to̱n mejèn‑la̱. K'oa̱á s'ín ma‑ne nga ti̱jñà‑ne tse kjo̱'in tsjá‑la̱ yijo‑la̱.
Tìnè‑la̱ yijo‑lè kjoa̱ xi mokjeiín‑lè
11 Ta̱nga ngaji̱ xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑lè, ti̱si̱t'aàxìn‑la̱ ngats'iì kjoa̱ koi. Jè t'in tji̱ngui‑la̱ xi kjoa̱kixi̱. Jcha̱xkoín Nainá. Ndaà kàtakjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Kàtas'e‑lè kjoa̱tjòcha. Kàtas'e‑lè kjoa̱tsetakòn. Indaà kjoa̱ ti̱kíjni ini̱ma̱‑lè. 12 Ndaà ti̱xkàtjì kjoa̱ xi mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Kì nìkíjna‑jèn ndi̱yá kixi̱ ts'e̱ kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne. Nga koií xá kiìchja̱‑lè Nainá. Ngaji̱ jyeé k'oa̱s'ín ndaà kits'iì ndso̱boi nga kinìkixi̱yi 'én xi mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo nga nguixko̱n xi̱ta̱ xi kjìn ma‑ne nga kiì'nchré. 13 I̱'ndei̱ jngoò xá tìbìnè‑lè nga nguixko̱n Nainá xi síkítsa̱jnakon yije ni̱ta̱ mé xi tjín, ti̱koa̱ nguixko̱n Jesucristo xi ndaà kitsjaà tso'ba nga kisìkixi̱ya 'én ndaà‑la̱ k'e̱ nga kiìchja̱ nga nguixko̱n Poncio Pilato. 14 K'oa̱á s'ín tìhotiìxoma‑lè, ndaà ti̱kitasoìn kjo̱tíxoma koi; kì nìkjatjìya‑la̱ mé‑ne nga mì yá xi ko̱chrjengui‑lè skanda k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná Jesucristo. 15 K'e̱ nga ki̱jchòya na̱chrjein, Nainá, k'oa̱á s'ín si̱ìkitasòn yije kjoa̱ koi. Mé tà ndaà‑la Nainá nga jè ta̱jngoò tíhotíxoma. Jè tíjna ítjòn‑la̱ jñà xi xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ti̱koa̱ tíjna ítjòn‑la̱ jñà xi xi̱ta̱ sko̱‑la̱ títsa̱jna. 16 Ta̱jngoò Nainá xi xó k'oa̱s'ín tíjna‑ne nga mìkiì biyaà. Ya̱á tíjnajiìn kjoa̱hiseèn ñánda mì yá xi ko̱ma ki̱jchò kinchat'aà‑la̱. Ni̱ sa̱á jngoò xi̱ta̱ beèxkon ni̱ mìkiì tjí'nde‑la̱ nga skoe̱xkon. Nainá, kjit'aà na̱chrjein jeya kàtìjna. Kàtayaxkón kjo̱tíxoma‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.
17 Jñà xi̱ta̱ nchi̱ná xi tjín i̱ i̱sò'nde, k'oa̱á s'ín tìnè‑la̱: “Kì bí'nga‑la̱ ikon.” Kì koií ma'ñót'aà ikon kjoa̱nchi̱ná xi tjín‑la̱ nga tà ni̱to̱n fehet'aà. Jè kàtama'ñót'aà ikon Nainá xi tíjnakon nga jè tsjá yije‑ná xi mochjeén‑ná skanda síkatonè‑la̱ mé‑ne nga ko̱ kjo̱tsja si̱kjeén tsojmì xi tsjá‑ná. 18 Koa̱tìn‑la̱, kjo̱ndaà kàtas'ín. Kàtas'e‑la̱ kjoa̱nchi̱ná nguixko̱n Nainá i̱t'aà ts'e̱ kjo̱ndaà xi s'ín. Kì kjoa̱xkon fìkjaá, ko̱ ini̱ma̱‑la̱ kàtatsjá i̱tsé‑la̱ xíkjín mé xi tjín‑la̱. 19 Tsà k'oa̱s'ín si̱ìkitasòn na̱chrjein i̱'ndei̱, s'e̱é‑la̱ kjoa̱nchi̱ná xi mìkiì kjoe̱het'aà k'e̱ nga jye títsa̱jna nguixko̱n Nainá. Ti̱koa̱á tjoé‑la̱ kjo̱ndaà xi nguì ts'e̱ kjoa̱binachon.
'Én xi fehet'aà‑ne
20 Ngaji̱ Timoteo, ndaà ti̱kitasoìn 'én ndaà‑la̱ Nainá xi ji̱ kjònga̱tsjei. Kì kiì na'yà‑la̱ 'én ndiso xi ni̱mé chjí‑la̱. Kì kiì nìs'in‑la̱ kjoa̱ xi chitiya‑ná ts'e̱ kjoa̱chji̱ne̱ ndiso. 21 Tjín i'nga xi̱ta̱ xi k'oa̱ tjín kjo̱hítsjeèn fìtji̱ngui‑la̱. K'oa̱á ma‑ne nga chinchat'aàxìn‑la̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo.
Jè kàtìjnako̱‑lè kjo̱ndaà‑la̱ Nainá.