Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi ma‑ne jò xi kiskiì‑la̱ Timoteo
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà Timoteo
'A̱n, Pablo, tìkjiì‑lè xo̱jo̱n jè. Nga 'a̱n tsibíxáya‑na Jesucristo nga k'oa̱á s'ín kjòmejèn‑la̱ Nainá. K'oa̱á s'ín kitsjaà tso'ba Nainá nga kíjnakon ini̱ma̱‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. Ngaji̱ Timoteo xi 'ñó matsjake̱‑lè koni tsà ki'ndí ts'a̱n xan‑lè, Nainá xi Na̱'èn‑ná ko̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo kàtatsjá‑lè kjo̱ndaà, kàtahi̱ma̱keè‑lè, kàtas'e‑la̱ kjoa̱'nchán i̱jiìn ini̱ma̱‑lè.
'Én xi tsjá Pablo i̱t'aà ts'e̱ Cristo
Mìkiì jchàajiìn‑na ko̱ na̱chrjein ko̱ ni̱tje̱n bìtsi'batjì‑lè ti̱koa̱ tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá, jè xi 'a̱n bexkoán koni s'ín kijtseèxkón jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱ nga nguì tsjeè tjín kjo̱hítsjeèn‑na̱. K'e̱ nga bítsjeèn‑na kjoa̱ ts'e̱ ndáxkoiìn mejèn‑na nga skoeè ìjngoò k'a‑lè mé‑ne nga ko̱tsja‑la̱ ini̱ma̱‑na̱. Bítsjeèn‑na nga nguì ndaà mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo koni s'ín kòkjeiín ítjòn‑la̱ nea̱ájchá‑lè Loida ko̱ nea̱‑lè Eunice. 'A̱n k'oa̱á s'ín makixi̱‑na nga ngaji̱ ti̱koa̱á ndaà mokjeiín‑lè.
Koií k'oa̱s'ín tìsìkítsjeèn‑lè nga ìsa̱ ndaà ti̱kjiín kjo̱tjò xi kitsjaà‑lè Nainá nga ndaà ti̱xá‑la̱, jè kjo̱tjò xi kitjoé‑lè k'e̱ nga 'a̱n tsakàsòn‑lè ndsa̱a. Nainá, mìtsà ini̱ma̱ tsakjón kitsjaà‑ná. Jè kitsjaà‑ná Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ nga tsjá‑ná nga'ñó, nga tsjá‑ná kjoa̱tjòcha, nga tsjá‑ná kjo̱hítsjeèn kós'ín s'e̱én nga kixi̱ si̱jchá yijo‑ná. Koií kjoa̱‑la̱ kì masobà‑lè nga nokjoàkoi̱i xi̱ta̱ i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo. Ti̱koa̱ kì masobà‑lè xi i̱t'aà ts'a̱n nga nda̱yá tíjna'ya koií kjoa̱‑la̱ nga ya̱ sìxát'aà‑la̱ Na̱'èn‑ná. Ti̱kjeiín‑ko̱‑ná kjo̱'in xi i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Jè Nainá tsjá‑lè nga'ñó xi ko̱chjeén‑lè. Nainá, jyeé tsachrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. K'oa̱á s'ín kiìchja̱‑ná nga tsjeè si̱jchá yijo‑ná. Mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga ndaà ki'né. Koi‑né nga k'oa̱s'ín kjòmejèn‑la̱ Nainá ti̱koa̱ kitsjaà‑ná kjo̱ndaà‑la̱ xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱ k'e̱ nga ti̱kj'eè sindaà i̱sò'nde. 10 I̱'ndei̱ Nainá jyeé tsakó kjo̱ndaà‑la̱ nga jyeé j'iì Jesucristo xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. Jaàxìn‑ná nga'ñó‑la̱ kjoa̱biyaà. Xi i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, tsakó‑ná kjoa̱binachon ti̱koa̱ tsakó‑ná nga mìtsà jngoò k'a ki̱yá ni̱ta̱ kjé‑ne.
11 Nainá, 'a̱án kisìnga̱tsja‑na xá jè nga 'a̱n kichjàya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Tsibíxáya‑na i̱t'aà ts'e̱ xá‑la̱ nga 'a̱n kokoòya‑la̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío. 12 Tseé kjo̱'in tìsìkjiaán tà jè nga̱tjì‑la̱ 'én xi 'a̱n chjàya. Ta̱nga mìkiì masobà‑na. Jyeé tíjiìn‑na nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑na. Ti̱koa̱á ndaà tíjiìn‑na nga ta̱ jngoò jè Nainá xi tjín‑la̱ nga'ñó. Ndaà si̱ìkinda̱ jè xá xi 'a̱n kisìnga̱tsja‑na skanda jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne Jesucristo.
13 Ndaà tíjiìn takoìn 'én ndaà xi 'a̱n tsakoòya‑lè koni s'ín tjín 'én xi mokjeiín‑ná ko̱ kjoa̱tjòcha xi tjín‑ná nga Cristo titsa̱jnakoa̱á. 14 Ndaà ti̱kitasoìn xá ndaà xi ji̱ kjònga̱tsjei. Jè si̱ìchját'aà‑lè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi tíjnajiìn ini̱ma̱‑ná.
15 Jyeé tíjiìn‑lè ngats'iì xi títsa̱jna nangui Asia, jyeé kitsjeiìn takòn‑na, koni jè Figelo ko̱ Hermógenes. 16 Nainá kàtahi̱ma̱keè xi̱ta̱ ni'ya‑la̱ Onesíforo. Kjìn k'a j'iì síjehikon‑na. Mìkiì kjòsobà‑la̱ na̱s'ín nda̱yá tíjna'ya. 17 Tà sa̱á, k'e̱ nga j'iì i̱ Roma skanda mìkiì kisìkjáya nga 'ñó tsohótsji‑na skanda kó nga kisakò‑la̱ ñánda tìjna̱a. 18 Na̱'èn‑ná kàtahi̱ma̱keè jè Onesíforo k'e̱ nga ki̱jchò na̱chrjein‑la̱ Nainá. Ngaji̱ jyeé ndaà tíjiìn‑lè, ndaà kisìchját'aà‑ná ján Éfeso.