2
Timoteo, jngoò soldado‑la̱ Cristo xi ndaà síxá‑la̱
Ngaji̱ Timoteo koni tsà ki'ndí ts'a̱n xan‑lè, tjiì‑la̱ nga'ñó yijo‑lè i̱t'aà ts'e̱ kjo̱ndaà xi tsjá Jesucristo nga jè titsa̱jnakoa̱á. Jè 'én xi kina'yà‑ná nga kichjàya nguixko̱n nga kjìn ma xi̱ta̱ xi kiì'nchré, k'oa̱á s'ín ta̱kóya‑la̱ xi xi̱ta̱ kixi̱ xi ndaà ma‑la̱ okóya mé‑ne k'oa̱ ti̱s'ín ko̱kòya ngajo‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í.
Ngaji̱ Timoteo, ti̱kjeiín‑ko̱‑ná kjo̱'in nga ndaà mìt'aà‑la̱ Jesucristo koni jngoò soldado xi síkjeiín kjo̱'in. Jngoò xi̱ta̱ xi soldado síkitasòn mìkiì tjí'nde‑la̱ nga kj'ei̱í xá skóngajiìn xi tjín i̱sò'nde, tjínè‑la̱ nga ya̱ si̱kitasòn‑la̱ jè xi kitsjaà‑la̱ xá mé‑ne nga ndaà kíjnako̱. K'oa̱á ti̱s'ín tjín jè ts'e̱ xi̱ta̱ xi síská. Tsà mì kixi̱í si̱ìská koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ mìkiì tjoé‑la̱ chjí‑la̱. Xi̱ta̱ xi bínè‑la̱ yijo‑la̱ nga ndaà síxá nga bítje̱ tsojmì tjè, k'e̱ nga jye ko̱jchá tsojmì, jè tjoé ítjòn chiba‑la̱ tsojmì xi majchá koni tsà chjí‑la̱. Ti̱kítsjiìn koni s'ín tìxan‑lè. Jè Nainá ìsa̱ ndaà tsjáya yije‑lè kjo̱hítsjeèn.
Ti̱kítsjiìn i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo, jè xi jaáyajiìn‑la̱ mik'en xi tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn xi David ki'mì. K'oa̱á tsò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi 'a̱n chjàya. Koií kjoa̱‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi 'a̱n chjàya, tìsìkjiaán kjo̱'in skanda na'ñó ki̱cha̱ tjít'aà'ñoá nga tìjna̱'ya nda̱yá koni jngoò xi̱ta̱ xi 'ñó ts'e̱n. Ta̱nga jè 'én‑la̱ Nainá mìtsà tjít'aà'ñó i̱ya nda̱yá. 10 Koií kjoa̱‑la̱ tìsìkjiaán yije kjo̱'in xi kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱ xi xó jaàjiìn‑ne Nainá mé‑ne nga ti̱koa̱ ki̱tjokàjiìn‑ne kjo̱'in xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús; s'e̱é‑la̱ kjoa̱jeya xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne.
11 'Én koi, 'én kixi̱‑ne nga tsò:
Nga ya̱ k'en‑koa̱á Cristo, ti̱koa̱á ya̱á ki̱tsa̱jnakon‑koa̱á.
12 Tsà chíkjoa̱‑ná kjo̱'in ti̱koa̱á ya̱á ko̱ti̱xomakoa̱á Cristo.
Tsà kixoán mìkiì bexkoan, jè k'oa̱á ti̱ ki̱tso̱‑ná mìkiì bexkoan.
13 Tsà mìkiì si̱kitasoán 'én xi nokjoá, ta̱nga Nainá síkitasòn 'én xi chja̱.
Mìkiì ko̱ma si̱ìkjatjìya 'én‑la̱.
Jngoò xi̱ta̱ xi ndaà síxá‑la̱ Cristo
14 Ti̱kítsjeèn‑la̱ kjoa̱ koi. Ti̱nókjoa̱koi̱i nga nguixko̱n Nainá mé‑ne nga mì ko̱hótiya‑ne kjoa̱ ts'e̱ 'én. Jè kjoa̱ xi chitiya‑ne ni̱mé chjí‑la̱. Ta̱ sa̱á síkits'ón xi̱ta̱ xi 'nchré. 15 'Ñó ndaà tjínè‑la̱ yijo‑lè mé‑ne nga ndaà ki̱jna‑ne nga nguixko̱n Nainá. Ni̱mé xi ko̱sobà‑lè nga ndaà tjín xá‑lè koa̱ ndaà okoòyi 'én kixi̱‑la̱ Cristo. 16 Kì ta̱xki̱ nokjoà‑jèn 'én xi mìkiì sasén‑la̱ Nainá xi ni̱mé chjí‑la̱. Jñà xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín chja̱, ìsa̱á 'ñó binchat'aàxìn‑ìsa‑la̱ Nainá. 17 Jñà 'én xi ch'o tsò k'oa̱á ngaya‑la̱ koni ch'in nchikòn xi bi'ndo‑ne yijo‑ná. K'oa̱á s'ín chja̱ Himeneo ko̱ Fileto 18 nga jyeé chinchat'aàxìn‑la̱ xi kjoa̱kixi̱ nga tsò: “Jè kjoa̱ xi faáya‑la̱ mik'en jyeé tsato‑né.” K'oa̱á ma‑ne sískáya i'nga‑la̱ xi̱ta̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑la̱. 19 Ta̱nga Nainá jyeé tsibíjna'ñó tàts'en jngoò kjoa̱kixi̱ ñánda tjít'aà 'én xi tsò: “Nainá beèxkon‑né xi xi̱ta̱ ts'e̱”; ngats'iì xi tsò: “'A̱n, xi̱ta̱‑la̱ Cristo‑ná, kàtinchat'aàxìn‑la̱ kjoa̱ xi ch'o tjín.”
20 Jngoò ni'ya xi je kji, tjín tsojmì xi oro ko̱ plata. Ti̱koa̱á tjín tsojmì xi yá ko̱ xi ni'nde. Tjín tsojmì xi na̱chrjein nchijòn mochjeén koa̱ tjín xi tà k'e̱ mochjeén k'e̱ nga ndaà tíma. 21 Tsà si̱tsjeé kjo̱hítsjeèn‑ná nga ki̱nchat'aàxìn‑lá kjoa̱ xi ch'o tjín, k'oa̱á s'ín si̱ìkjeén‑ná Nainá koni tsojmì tsjeè xi tà k'e̱ mochjeén k'e̱ nga ndaà tíma. Titsa̱jnandaà nga si̱kitasoán ni̱ta̱ mé xá‑la̱ Nainá xi ndaà tjín.
22 Ngaji̱ Timoteo, ti̱si̱t'aàxìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ i̱xti xi ch'o tjín. Koií t'in tji̱ngui‑la̱ xi kjoa̱kixi̱, ko̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo, ko̱ kjoa̱tjòcha, ko̱ kjoa̱'nchán takòn. K'oa̱s'ín t'in tji̱ngui‑la̱ kjoa̱ koi ko̱ xi̱ta̱ xi tsjeè tjín ini̱ma̱‑la̱ nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá. 23 Kì kjoa̱ nchi̱kón nìs'in‑la̱ xi ni̱mé chjí‑la̱. Jyeé ndaà tíjiìn‑lè nga kjoa̱siì ótsji. 24 Jngoò chi̱'nda‑la̱ Nainá mìkiì mochjeén nga kjoa̱siì skóngajiìn. Ndaà kàtasìko̱ yije xi̱ta̱. Kàtìjnandaà nga ko̱kòya 'én‑la̱ Nainá. Kàtas'e‑la̱ kjoa̱tsetakòn mé kjoa̱ xi mat'in. 25 Ko̱ó kjo̱ndaà‑la̱ kàtasíkixi̱ya jñà xi xi̱ta̱ kondra̱, tsà koi na̱chrjein Nainá tsjá ìsa̱‑la̱ na̱chrjein nga si̱ìkájno jé‑la nga mì ti̱ jé ko̱hótsji‑ne mé‑ne nga ko̱kjeiín‑la̱ xi kjoa̱kixi̱. 26 K'e̱ nga táx'a̱nguì xko̱n, ko̱maá ki̱tjokàjiìn kjoa̱na̱cha̱n‑la̱ nei̱í nga ya̱ tjít'aà'ñó‑la̱ nga k'oa̱s'ín síkitasòn‑la̱ koni s'ín mejèn‑la̱ nei̱í.