3
Mé kjoa̱ ch'o xi s'i̱in xi̱ta̱ k'e̱ nga tímachrañà nga kjoe̱het'aà na̱chrjein
Ngaji̱ Timoteo, kàtasijiìn‑lè k'e̱ nga tímachrañàt'aà na̱chrjein nga kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne Cristo, kjìn sko̱ya kjoa̱ s'e̱ xi mìkiì ndaà tjín. Jñà xi̱ta̱ xi s'e̱, tà yijo‑la̱á 'ñó si̱ìs'in‑la̱; to̱ón 'ñó ko̱tsjakeè; yijo‑la̱á 'ñó ndaà si̱ìkítsa̱jna; xi̱ta̱ 'nga ikoón ko̱ma; ki̱chja̱jno‑la̱ Nainá ko̱ xi̱ta̱; mìkiì kiì'nchréñijon‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱; mìkiì tsjá ngajo‑ne kjo̱ndaà, mìkiì skoe̱xkón Nainá, mìkiì si̱ìtjòkeè xíkjín, jngoò k'a mìkiì si̱ìje‑la̱ ikon, 'én ndiso tsját'in xíkjín, mìkiì si̱ìkinda̱ yijo‑la̱ mé kjoa̱ xi s'i̱in, xi̱ta̱ ch'o ko̱ma, kondra̱á kjoi̱‑la̱ kjoa̱ xi ndaà tjín, kondra̱á kjoi̱‑la̱ amigo‑la̱, mìtsà ítjòn si̱ìkítsjeèn mé kjoa̱ xi s'i̱in, 'ñó 'nga ikon ko̱ma, jè si̱ìtsjakeè kjoa̱ ts'e̱ i̱sò'nde xi sasén‑la̱ yijo‑la̱, mìkiì si̱ìtsjakeè Nainá. K'oa̱á s'ín s'i̱in koni tsà beèxkón Nainá, ta̱nga mìkiì tsjá'nde nga jè nga'ñó‑la̱ Nainá si̱ìxájiìn ini̱ma̱‑la̱.
Xi̱ta̱ koi kì kiì nìs'in‑la̱. Jñà xi̱ta̱ koi, ótsji'nde‑la̱ nga fahas'en ni'ya‑la̱ íchjín xi mìkiì beèxkón yijo‑la̱ ko̱ xi tse jé tjín‑la̱ nga ma kona̱cha̱n‑la̱. Íchjín koi, ya̱á fìtji̱ngui‑la̱ kjoa̱ xi ìsa̱ 'ñó ch'o tjín koni s'ín mejèn‑la̱ yijo‑la̱. Kjit'aà na̱chrjein nchikota'yà 'én xi̱tse̱ ta̱nga ni̱jngoò na̱chrjein fahas'en‑jiìn‑la̱ xi nguì kjoa̱kixi̱. Jñà xi̱ta̱ koi, k'oa̱á ti̱s'ín binchahikon‑la̱ xi kjoa̱kixi̱, koni kis'iìn xi̱ta̱ chji̱ne̱ xi ma‑la̱ bíndaà xi ki'mì Janes ko̱ Jambres nga chinchahikon‑la̱ Moisés. Xi̱ta̱ koi, jngoò k'aá ch'o tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱. Bitjongui‑né nga nguixko̱n Nainá nga mìkiì mokjeiín‑la̱ xi kjoa̱kixi̱. Ta̱nga mìkiì si̱ìkijne. Ki̱jchò na̱chrjein nga skoe̱ yije xi̱ta̱ kjoa̱ tòndo̱‑la̱. K'oa̱á s'ín jcha̱t'in‑la̱ koni jè Janes ko̱ Jambres.
Kó tsò Pablo nga bít'in‑la̱ Timoteo nga 'én kixi̱ ko̱kòya
10 Ta̱nga ji̱ Timoteo k'oa̱á s'ín tì'mìtji̱ngui‑la̱ koni s'ín tsakoòya‑lè, koni s'ín tísíjchá yijo‑na̱, koni s'ín tjín kjo̱hítsjeèn‑na̱ mé kjoa̱ xi tìfitji̱ngui‑la̱. K'oa̱á ti̱s'ín mokjeiín‑lè koni s'ín mokjeiín‑na 'a̱n i̱t'aà ts'e̱ Cristo. K'oa̱á s'ín tjín kjoa̱tsetakòn‑lè ko̱ kjoa̱tjòcha‑lè koni s'ín tjín ts'a̱n. K'oa̱á ti̱s'ín chíkjoa̱ yije‑lè ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne koni 'a̱n. 11 Tíjiìn‑lè koni s'ín tìsìkjiaán kjo̱'in i̱t'aà ts'e̱ Cristo ti̱koa̱ ongatji̱ngui‑na xi̱ta̱ kondra̱ koni s'ín komàt'ian ján na̱xa̱ndá Antioquía, Iconio ko̱ Listra. ¡Ta̱xki̱ toòn kijtseè‑na xi̱ta̱ nga tsangatji̱ngui‑na ta̱nga jè Na̱'èn‑ná tsachrjekàjiìn yije‑na kjoa̱ koi! 12 Kixi̱í kjoa̱, ngats'iì xi mejèn‑la̱ skoe̱xkón Na̱'èn‑ná Jesucristo, k'oa̱á ti̱s'ín s'e̱‑la̱ kondra̱ nga kji̱tji̱nguikeè xi̱ta̱. 13 Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi ch'o s'ín, xi kona̱cha̱n, kjit'aà na̱chrjein, sa̱á 'ñó, sa̱á 'ñó ch'o s'i̱in nga skóna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱, ta̱nga k'oa̱á ti̱s'ín ko̱mat'in ngajo‑ne nga skóna̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í.
14 Ta̱nga ngaji̱, ndaà kixi̱ tikoi̱i jñà kjoa̱ xi kichìta'yì xi jye k'oa̱s'ín ndaà kòkjeiín‑lè. Jyeé tíjiìn‑lè yá xi̱ta̱ xi tsakóya‑lè. 15 Skanda ti̱k'e̱‑né nga ti̱sa̱ ndí ti titsjoi, kiyaxkoin Xo̱jo̱n Tsjeè‑la̱ Nainá jè xi ko̱ma‑la̱ si̱ìchji̱ne̱‑lè kó s'ín ki̱tjokàjiìn kjo̱'in nga mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo Jesús. 16 Ngats'iì 'én xi tjít'aà Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá, kjo̱hítsjeèn ts'e̱é Nainá nga kitjei. K'oa̱á s'ín mochjeén nga okóya‑ná, nga okó‑ná k'e̱ nga ch'o 'nè, nga síkixi̱yandaà‑ná, nga okó‑ná ndi̱yá kixi̱, 17 mé‑ne jñá xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑ná jngoò k'a ndaà ki̱tsa̱jnandaá nga si̱kitasoán yije kjoa̱ xi ndaà tjín.