4
Kó tsò Pablo nga tíbínè‑la̱ Timoteo nga 'Én‑la̱ Nainá ki̱chja̱
'Ñó tìbìnè‑lè nga nguixko̱n Nainá ko̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo jè xi jeya kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne koni xi̱ta̱xá ítjòn nga koi̱ìndaàjiìn‑la̱ xi̱ta̱ xi títsa̱jnakon ko̱ xi jye k'en. Ti̱nókjoa̱yi 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Ti̱jnandeiì nga kjit'aà na̱chrjein ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi tjín. Chi̱koi̱i xi̱ta̱ k'e̱ nga ch'o s'ín; ti̱kixi̱yi; tìt'in‑la̱ nga 'ñó kàt'eé‑la̱ ikon. K'e̱ nga k'oa̱s'ín s'i̱in, tseé t'i̱in takoìn, ko̱ kjo̱ndaà‑lè ta̱kóya‑la̱. Ki̱jchò na̱chrjein k'e̱ nga jñà xi̱ta̱ mì ti̱ kiì ko̱kjeiín‑la̱ nga kji̱'nchré 'én ndaà xi kixi̱ tjín xi jñá okoòyaá i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Kjìn maestro ko̱hótsji xi ko̱kòya‑la̱ kjoa̱ xi jñà ko̱mejèn‑la̱ nga kji̱'nchré‑la̱. Ki̱nchat'aàxìn‑la̱ xi kjoa̱kixi̱, koií kji̱t'aà‑la̱ xi ta̱xki̱ cuento jchínga xi mìtsà kixi̱ kjoa̱. Ta̱nga ngaji̱ Timoteo, indaà t'è‑la̱ takoìn ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne, ti̱kjeiín kjoa̱ ts'e̱ kjo̱'in, koi xá t'i̱in nga ti̱ka'bísoìn 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, ndaà ti̱kitasoìn xá xi ji̱ kjònga̱tsjei.
'A̱n, jye tìtsjaà kjo̱tjò‑la̱ yijo‑na̱ Nainá. Jyeé ijchò na̱chrjein nga ki̱yá. Jyeé ndaà kiskaàn‑tjià xá‑la̱ Cristo; jyeé ndaà kisìkitasoàn xá xi 'a̱n kjònga̱tsja; jyeé ndaà tsohóti̱jnakoa̱a jè 'én xi mokjeiín‑na i̱t'aà ts'e̱ Cristo. I̱'ndei̱, Cristo, xi xi̱ta̱xá kixi̱ tíjna, tíjnatjò jngoò‑la̱ corona ján ngajmiì xi 'a̱n tsjá‑na nga kixi̱ tsohóti̱jnakoa̱a. K'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne, mìtsà tà 'a̱n xi tjoé‑na. Ti̱koa̱á tjoé‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi tíjngoò ikon nga nchikoña‑la̱ Cristo.
Kó kitsò Pablo nga kisìxátíya‑la̱ Timoteo nga kjoi̱kon ni̱to̱n
Ti̱xátíyi nga ni̱to̱n nchrobáchon‑ná. 10 Nga jè Demas, jyeé kitsjeiìn takòn‑na. Jè 'ñó matsjakeè kjoa̱ xi tjín i̱ i̱sò'nde. Ján kiì na̱xa̱ndá Tesalónica. Crescente, ján kiì nangui Galacia, koa̱ jè Tito ján kiì nangui Dalmacia. 11 Tà jè Lucas tíjnako̱‑na. K'e̱ nga kji̱nchroboì, tjàjchatoi Marcos, nchrobákoi̱i. Ko̱chjeén‑na kjoa̱ ts'e̱ xá xi tjín‑na. 12 Jè Tíquico, ján kisìkasén Éfeso. 13 K'e̱ nga kji̱nchroboì, jcha̱‑ná i̱nchro̱kisòn‑na̱ xi tsakajná ya̱ na̱xa̱ndá Troas ya̱ ni'ya‑la̱ Carpo. Jch'i̱i xo̱jo̱n‑na̱; jñà xi ìsa̱ 'ñó mochjeén‑na xi chrjoa̱ kjoàn.
14 Alejandro, jè xi chji̱ne̱ ki̱cha̱, 'ñó ch'o tjín kjoa̱ xi tísíko̱‑na. Nainá, jè kàtatsjá‑la̱ kjo̱'in kjoa̱ xi tís'ín. 15 Ngaji̱ Timoteo, ti̱kindi̱i yijo‑lè i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ jè. 'Ñó kondra̱ fìtji̱ngui‑la̱ 'én xi okoòyaá.
16 K'e̱ nga kisindaàjiìn ítjòn‑na nga nguixko̱n xi̱ta̱xá, ni̱yá xi tsasìko̱‑na. Ngats'iì xi̱ta̱ kitsjeiìn takòn‑na. Kì kinda̱á s'ín Nainá kjoa̱ koi. 17 Ta̱nga Na̱'èn‑ná tsasìko̱‑na. Kitsjaà‑na nga'ñó mé‑ne nga komà kichjàjiìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. K'oa̱á s'ín komà‑ne nga kiì'nchré yije xi mìtsà xi̱ta̱ judío. Nainá tsasìko̱‑na nga mìkiì kisìk'en‑na xi̱ta̱ xi tsibíndaàjiìn‑na. 18 Na̱'èn‑ná ko̱si̱ko̱‑na i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì kjoa̱ xi ch'o tjín. Kji̱ko̱‑na ñánda tíhotíxoma ján ngajmiì. Nainá, kàtas'e‑la̱ kjoa̱jeya ni̱ta̱ mé nó‑ne ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.
Xi fehet'aà‑ne, Pablo síhixat'aà xi̱ta̱ xíkjín
19 Ti̱ixat'eì jè Priscila ko̱ Aquila ko̱ xi̱ta̱ ni'ya‑la̱ Onesíforo. 20 Erasto, ján tsibìjna na̱xa̱ndá Corinto. Jè Trófimo, ján kisìkíjna na̱xa̱ndá Mileto. Xk'én‑né. 21 Ti̱xátíyi nga ni̱to̱n nchrobáchón‑ná k'e̱ nga ti̱kj'eè f'iì na̱chrjein choòn 'nchán. Tísíhixat'aà‑lè Eubulo, Pudente, Lino ko̱ Claudia, ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi 'ndsè chibá.
22 Jè kàtìjnako̱‑lè Jesucristo xi otíxoma‑ná. Ngats'ioò, jè kàtìjnako̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱. K'oa̱s'ín kàtama.