Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì‑la̱ Tito
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà Tito
'A̱n, Pablo, xi chi̱'nda‑la̱ Nainá ma. Ti̱koa̱ 'a̱n tsibíxáya‑na Na̱'èn‑ná Jesucristo mé‑ne nga ko̱kjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo jñà xi̱ta̱ xi xó jè Nainá jaàjiìn‑ne, ti̱koa̱ skoe̱ xi kjoa̱kixi̱ nga ko̱ma‑la̱ skoe̱xkón Nainá. Xi̱ta̱ koi k'oa̱á s'ín ko̱mat'in nga tíjngoò ikon nga nchikoña‑la̱ nga kítsa̱jnakon ini̱ma̱‑la̱ ni̱ta̱ kjé‑ne koni s'ín kitsjaà tso'ba Nainá skanda k'e̱ nga ti̱kj'eè sindaà i̱sò'nde. Nainá mìkiì kona̱cha̱n. K'e̱ nga jye ijchò na̱chrjein, Nainá kisìkatsejèn 'én‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi 'a̱n chjàya. Na̱'èn‑ná kisìnga̱tsja‑na xá jè nga k'oa̱á s'ín tsatíxoma Nainá xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in. Ngaji̱, Tito, koni tsà ki'ndí ts'a̱n xan‑lè nga ngásòn mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo, tìsìkasén‑lè xo̱jo̱n jè. Nainá xi Na̱'èn‑ná ko̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in kàtatsjá‑lè kjo̱ndaà‑la̱, kàtahi̱ma̱keè‑lè, ti̱koa̱ 'nchán kàtasíkíjna ini̱ma̱‑lè.
Kjoa̱ xi mochjeén ts'e̱ xi̱ta̱ xi síkitasòn xá ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá
Koií xá kisìkíjna‑lè ján nangui Creta nga sikixi̱yi xá xi chijat'aà‑ìsa. K'oa̱á ti̱s'ín tsatíxoma‑lè nga ki̱nchandeiì xi̱ta̱ jchínga xi si̱ìkinda̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá nga jngoò ìjngoò na̱xa̱ndá. Xi̱ta̱ jchínga xi si̱ìkitasòn xá, jñà‑né xi ndaà nchisíjchá yijo‑la̱ nga mì yá xi ch'o ki̱tso̱‑la̱; xi jngoò ma chjo̱ón‑la̱. Ko̱ jñà i̱xti‑la̱ mochjeén‑né nga ndaà mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo nga mìtsà yá xi̱ta̱ ónè‑la̱ kjoa̱ nga kjoa̱ská tjímajiìn ko̱ nga mìkiì 'nchréñijon. Jè xi̱ta̱ xi síkinda̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá xi xá‑la̱ Nainá síkitasòn, mochjeén‑né nga ndaà s'i̱in mé‑ne nga ni̱yá xi ch'o ki̱tso̱‑la̱. Mìkiì mochjeén nga 'nga ikon ko̱ma; mì ta̱xki̱ ko̱jti‑la̱; mì xán ko̱hijtako̱; mì xi̱ta̱ ska̱àn‑ko̱; ko̱ mì to̱n chijé ko̱tsjakeè. Ta̱ sa̱á ndaà kàtasís'in‑la̱ xi̱ta̱ xi bijchókon. Kàtamatsjakeè kjoa̱ xi ndaà tjín. Indaà kàtìjna ikon. Kixi̱ kàtìjnako̱ xi̱ta̱. Tsjeè kàtasíjchá yijo‑la̱ nga nguixko̱n Nainá, ndaà kàtasíkinda̱ yijo‑la̱ nga mì ta̱xki̱ s'i̱in. Ndaà kàtíjiìn ikon 'én kixi̱ koni s'ín kis'eno̱jmí‑la̱ mé‑ne nga i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà xi ko̱kòya ko̱ma ki̱ìtin‑la̱ xi̱ta̱ nga 'ñó kàt'eé‑la̱ ikon ti̱koa̱ ko̱ma si̱ìkixi̱ya xi kondra̱ fìtji̱ngui‑la̱ xi kjoa̱kixi̱.
10 Koií kjoa̱‑la̱ tjín jchán xi̱ta̱ xi tájaàjiìn nga okóya 'én xi ni̱mé chjí‑la̱ ti̱koa̱ kona̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í; ko̱ ti̱jñà‑ne xi 'ñó bínè‑la̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í nga kjo̱'ñó si̱t'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. 11 Jñà xi̱ta̱ koi mochjeén‑né nga kíchjoà'a nga sískáya‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi títsa̱jna nga jngoò ìjngoò ni'ya. Tà jè xi mejèn‑la̱ nga to̱n síchijét'aà‑la̱ xi̱ta̱ nga k'oa̱ tjín 'én xi okóya xi ni̱mé chjí‑la̱.
12 Jngoò xi̱ta̱ chji̱ne̱ xi ti̱ya̱‑ne i̱'nde‑la̱ Creta k'oa̱á kitsò‑la̱ xi̱ta̱ xíkjín: “Jñà xi̱ta̱ Creta, xi̱ta̱ ndiso‑né, xi̱ta̱ ts'e̱n‑né koni tsà cho̱ ijñá, xi̱ta̱ chrjá'a‑né, xi̱ta̱ ts'eè‑né.” 13 'Én kixi̱í xi kiìchja̱ xi̱ta̱ jè; ngaji̱, Tito, koií kjoa̱‑la̱ 'ñó ti̱nókjoa̱koi̱i mé‑ne nga ndaà kítsa̱jnako̱‑ne koni s'ín mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, 14 koa̱ mé‑ne nga mì jñà si̱ìs'in‑la̱ cuento xi nìmé chjí‑la̱ xi fìtji̱ngui i'nga‑la̱ xi̱ta̱ judío ti̱koa̱ mì jñà si̱ìs'in‑la̱ kjo̱tíxoma ts'e̱ xi̱ta̱ xi binchat'aàxìn‑la̱ kjoa̱kixi̱.
15 Jñà xi̱ta̱ xi tsjeè tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ tsjeè yije ma‑la̱ ni̱ta̱ mé‑ne. Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi mì tsjeè tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ koa̱ mìkiì mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, sa̱á tjé yije ma‑la̱ ni̱ta̱ mé‑ne; skanda jè ini̱ma̱‑la̱ ko̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ tjé tjín. 16 K'oa̱á tsò nga beèxkon Nainá ta̱nga jñà kjoa̱ xi s'ín 'yaá‑la̱ nga mìtsà kixi̱ kjoa̱. Xi̱ta̱ koi, 'ñó ch'o s'ín, mìkiì 'nchréñijon, ti̱koa̱ ni̱mé chjí‑la̱ nga ni̱jngoò ma‑la̱ síkitasòn xá xi ndaà tjín.