Xo̱jo̱n carta xi ma‑ne jò xi kiskiì San Juan
1
Kjoa̱ tsjacha ko̱ kjoa̱ kixi̱
Ji̱ ndí chjo̱ón xi xó jaàjiìn‑lè Nainá, ko̱ jñà i̱xti‑lè, tìkjiì‑nò Xo̱jo̱n jè 'a̱n xi xi̱ta̱ jchínga 'mì‑na ya̱ i̱ngo̱. Nguì o̱kixi̱‑né nga matsjake̱‑nò; mìtsà ta 'a̱n xi matsjake̱‑nò, ti̱koa̱á matsjakeè‑nò ngats'iì jñà xi̱ta̱ xi jye beè kós'ín tjín xi kjoa̱kixi̱. Koií k'oa̱s'ín matsjake̱‑nò, nga̱ jyeé ndaà tíjiìn ya̱ ini̱ma̱‑ná jè xi nguì kjoa̱ kixi̱, ko̱ ya̱á kíjnajiìn kjit'aà skanda ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne. Nainá xi Na̱'èn 'mì‑laà ko̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo xi Ki'ndí‑la̱ Nainá ma, kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà, kàtahi̱ma̱keè‑nò, 'nchán kàtasíkíjna i̱jiìn ini̱ma̱‑nò, xi nguì ko̱ kjoa̱kixi̱ ko̱ kjo̱tsjacha‑la̱.
'Ñó kjòtsja‑na k'e̱ nga kijtseè xkoaàn i'nga i̱xti‑lè, nga̱ k'oa̱á s'ín nchisíjchá yijo‑la̱ koni s'ín tjín kjoa̱ kixi̱ ts'e̱ Nainá, koni s'ín jye tsatíxoma‑ná jè Nainá xi Na̱'èn 'mì‑laà. K'oa̱á s'ín tìbitsi'bà‑nò i̱'ndei̱ jñò ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, nga mochjeén‑né nga 'ñó ko̱tsjachaá xinguia̱á nga jngó íjngoá. Ko̱ mìtsà kjo̱tíxoma xi̱tse̱ xi tìkjiì‑nò, ti̱jé‑ne jè kjo̱tíxoma xi kitjoé‑ná skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. K'oa̱á s'ín tjín xi i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tsjacha, jé‑né nga k'oa̱s'ín si̱kitasoán koni s'ín tjín kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá; jyeé kina'yà nga ti̱sa̱ 'ñó kjòtseé kós'ín tíchja̱ kjo̱tíxoma nga 'ñó mochjeén nga ko̱tsjachaá xinguia̱á nga jngó íjngoá.
Xi̱ta̱ xi kona̱cha̱n
Nga̱ kjín ma‑ne xi̱ta̱ xi tjímasòn nga tíjngoò i̱sò'nde xi nchikona̱cha̱n‑la̱ xi̱ta̱, nga tsò: “Mìtsà 'én kixi̱ nga k'oa̱s'ín kits'iìn Jesucristo nga xi̱ta̱ komà koni jñá.” Jè xi̱ta̱ xi ko̱tsò, ta tíkona̱cha̱n‑né ko̱ jè‑né xi tíjna ítjòn nga kondra̱ fì‑la̱ Cristo. Ndaà t'e̱en kinda̱ yijo‑nò, mé‑ne nga mìkiì si̱chjaà‑nò jè kjo̱tjò xi tjoé‑nò i̱t'aà ts'e̱ xá xi titsa̱'nè. Nga̱ mochjeén‑né nga kàtatjoé yije‑nò jè chjí‑la̱ xá xi titsa̱'nè.
Ngats'iì xi̱ta̱ xi otonè‑la̱ koni s'ín tjín 'én xi tsakóya jè Cristo nga xìn ndi̱yá kjoé, mìtsà Nainá tíjnako̱; ta̱nga jè xi kixi̱ tíjna nga̱ k'oa̱s'ín tís'ín koni s'ín tsakóya Cristo, ya̱á tíjnako̱ Nainá xi Na̱'èn 'mì‑laà ko̱ jè xi Ki'ndí‑la̱ ma. 10 Tsà k'e̱ jngoò xi̱ta̱ ki̱jchòkon‑nò xi mejèn‑la̱ nga 'én‑la̱ Nainá ke̱èno̱jmí‑nò ta̱nga tsà mì k'oa̱s'ín okóya koni tsò 'én‑la̱ Cristo, kì kiì biì'nde‑laà nga ni'ya‑nò fahas'en ko̱ kì 'mì‑laà: “Ti̱kjáyi.” 11 Nga̱ jè xi tsjá'nde‑la̱ nga si̱ìkas'en ni'ya‑la̱, ti̱koa̱á ya̱á tísíngásòn‑ko̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ta kjoa̱ ndiso nchihokóya.
'Én xi fehet'aà‑ne
12 Tjín jchán‑ìsa mé 'én xi mejèn‑na nga ko̱xán‑nò, ta̱nga majìn‑na nga tà Xo̱jo̱n kit'aà‑nò. Jè xi mejèn‑na nga kjíkon xátí‑nò. K'e̱é ìsa̱ ndaà jchi̱bá mé‑ne nga ngats'iaá ngásòn ngáya kàtas'e‑la̱ kjo̱tsja ini̱ma̱‑ná.
13 Jñà i̱xti‑la̱ chjo̱ón tichji xi ti̱koa̱ xó jaàjiìn‑ne Nainá nchisíkasén‑lè 'én nga síhixat'aà‑lè. K'oa̱s'ín kàtama.