Xo̱jo̱n carta xi ma‑ne jàn xi kiskiì San Juan
1
Mé kjoa̱‑ne nga ndaá chja̱ Juan i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi 'mì Gayo
Ji̱ ndí 'ndsè xi 'mì‑lè Gayo xi 'ñó ndaà chibá ko̱ xi nguì ko̱ ini̱ma̱‑na̱ nga matsjake̱‑lè, tìkjiì‑lè Xo̱jo̱n jè 'a̱n xi xi̱ta̱ jchínga 'mì‑na ya̱ i̱ngo̱.
Ji̱ ndí 'ndsè, 'a̱n, k'oa̱á s'ín tísíjé‑la̱ Nainá, nga ndaà kàtitjo yije ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi s'i̱in ji̱, koni s'ín ndaà tímachikon‑t'in ini̱ma̱‑lè xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá, k'oa̱á ti̱s'ín ndaà kàtìjna jè yijo‑lè nga ni̱mé ch'in kàtas'e‑la̱. Ta̱xki̱ 'ñó kjòtsja‑na k'e̱ nga j'iì i'nga jñà 'ndsé xi tsibéno̱jmí‑na nga k'oa̱á s'ín tìnìjchí yijo‑lè koni s'ín tjín kjoa̱ kixi̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Nì ti̱ mé kjoa̱ tjín‑ne xi k'oa̱s'ín 'ñó matsja‑la̱ ini̱ma̱‑na̱, ta jè‑ne k'e̱ nga 'nchrè nga jñà xi ndí i̱xti‑na̱ xan‑la̱ nga k'oa̱á s'ín nchisíjchá yijo‑la̱ koni s'ín tjín xi kjoa̱kixi̱.
Ngaji̱ ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑lè, 'ñó kixi̱ tìnìjchí yijo‑lè, k'e̱ nga k'oa̱s'ín ndaà nìs'in‑la̱ ya̱ ni'ya‑lè jñà xi̱ta̱ xinguia̱á xi bijchókon‑lè xi ti̱koa̱ 'én‑la̱ Nainá mokjeiín‑la̱; ko̱ ìsa̱á ta ndaà tjín‑ìsa k'e̱ nga ti̱koa̱ ndaà nìs'in‑la̱ jñà xi̱ta̱ xinguia̱á xi xìn i̱'nde f'iì‑ne. Jñà xi̱ta̱ xinguia̱á k'oa̱á s'ín tsibéno̱jmí kixi̱ ya̱ nguixko̱n xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, nga ngaji̱ 'ñó matsjachi ngats'iì xi̱ta̱ xinguia̱á koi. K'oa̱s'ín ndaà ti̱si̱ko̱‑ìsi k'e̱ nga ki̱jchòkon‑lè; tjiì‑la̱ mé xi mochjeén‑la̱ k'e̱ nga tjímaya ya̱ i̱ya ndi̱yá. K'oa̱á s'ín tikoi̱i koni s'ín sasén‑la̱ Nainá. Nga̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo‑né nga k'oa̱s'ín jye tsibínè‑la̱ yijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ xinguia̱á koi, nga k'oa̱á s'ín nchisíxá‑la̱ Jesucristo, ko̱ majìn‑la̱ nga jñà kiskoé tsojmì xi tsjá‑la̱ xi̱ta̱ xi mìtsà i̱t'aà ts'e̱ Cristo mokjeiín‑la̱. Koií mochjeén‑ne nga jñá oko̱‑ná nga ki̱si̱koa̱á jñà xi̱ta̱ xinguia̱á koi. Tsà k'oa̱s'ín ki̱si̱koa̱á, tsò‑ne kjoa̱ nga ngásòn titsa̱nìka'bísoán jè 'én kixi̱ xi ndaà tsò.
Kjoa̱ ch'o xi s'ín jè xi̱ta̱ xi 'mì Diótrefes
'A̱n jyeé kiskiaà jngoò Xo̱jo̱n nga kisìkasén‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo, ta̱nga jè Diótrefes mìkiì sasén‑la̱ koni s'ín ki'mì‑la̱je̱n, nga̱ jè, koií xi mejèn‑la̱ nga ta jè ko̱tìxoma. 10 K'e̱ nga kìjchoa, k'e̱é ko̱xán kixi̱‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ ngats'iì kjoa̱ ch'o xi tís'ín, nga 'ñó ch'o tsò 'én ndiso xi tíbínè‑naje̱n. Ko̱ mìtsà ta ya̱ majngoò ikon, ti̱koa̱á mìkiì ma‑la̱ nga sís'in‑la̱ jñà xi̱ta̱ xinguia̱á xi bijchókon ya̱ ni'ya‑la̱. Ko̱ jñà 'ndseé xi mejèn‑la̱ nga si̱ìs'in‑la̱ xi̱ta̱ xinguia̱á, jé bíchjoà ikon‑la̱, ko̱ ti̱koa̱á ochrjekàjiìn‑né ya̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo jñà 'ndsé xi k'oa̱s'ín síkitasòn kjo̱ndaà koi.
11 Ji̱ ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑lè, kì jñà chjínguì‑la̱ jñà kjoa̱ xi ch'o tjín; ji̱, jñà chjínguì‑la̱ jñà kjoa̱ xi ndaà tjín. Nga̱ jè xi̱ta̱ xi ndaà s'ín, xi̱ta̱ ts'e̱ Nainá‑né; ta̱nga jè xi̱ta̱ xi ch'o s'ín, kj'eè kì beè yá‑ne xi Nainá.
Kjo̱ndaà xi s'ín jè xi̱ta̱ xi 'mì Demetrio
12 I̱t'aà ts'e̱ Demetrio, ngats'iì xi̱ta̱ k'oa̱á tsò nga 'ñó ndaà tjín koni s'ín tís'ín, skanda jè xi kjoa̱ kixi̱, k'oa̱á s'ín okó nga jè Demetrio, ndaá tjín koni s'ín tís'ín; k'oa̱á ti̱s'ín bixón‑je̱n nga ndaá tjín koni s'ín tís'ín, ko̱ ndaá 'yi nga 'én kixi̱‑né koni s'ín bixón‑je̱n.
'Én‑la̱ Juan xi fehet'aà‑ne
13 Tjín‑ìsa‑na mé 'én xi mejèn‑na nga ko̱xán‑lè, ta̱nga majìn‑na nga tà Xo̱jo̱n siìkasén‑lè; 14 jè xi mejèn‑na nga kjíkon xátí‑lè; k'e̱é ìsa̱ ndaà jchi̱ba̱no̱jmiá k'e̱ nga kìjchokon‑lè.
15 K'oa̱s'ín 'nchán kàtìjna kjit'aà ini̱ma̱‑lè. Jñà xi̱ta̱ xi ndaà óko̱‑ná xi i̱ i̱'nde‑la̱ tísíhixat'aà‑lè. Ko̱t'ìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ndaà óko̱‑ná xi ya̱ títsa̱jnako̱‑lè, Nainá kàtasíchikon‑t'in nga jngoò ìjngoò.