Xo̱jo̱n carta xi kiskiì San Judas
1
'A̱n, Judas xi chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ma, ko̱ 'ndsè ma Jacobo, tìkjiì‑nò jñò xi xó kinokjoà‑nò nga tjòkeè‑nò Nainá xi Na̱'èn‑ná ma, ko̱ nga jè Jesucristo síkinda̱‑nò. Tse kjo̱hi̱ma̱takòn ko̱ kjoa̱'nchán ko̱ kjoa̱tjòcha kàtatsjá‑nò Nainá.
Kjo̱'in xi tjoé‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi jahas'en‑jiìn'ma na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá nga 'én ndiso okóya
(2 Pedro 2:1‑17)
Ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, kjòtseé tjín‑ne nga mejèn‑na skiì‑nò koni s'ín ngásòn kisìko̱‑ná Nainá nga tsachrjekàjiìn‑ná kjo̱'in kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná. Ta̱nga i̱'ndei̱ mochjeén‑né nga tìkjiì‑nò mé‑ne nga ma bítsi'ba‑nò nga 'ñó ti̱xkàtjiò jè kjo̱tíxoma koni s'ín mokjeiín‑nò xi xó k'oa̱s'ín jngoò k'a kis'eno̱jmí‑la̱ xi̱ta̱ tsjeè‑la̱ Nainá. Tjín i'nga xi̱ta̱ xi jahas'en‑jiìn'ma‑nò. Jñà xi̱ta̱ koi, kjòtseé k'oa̱s'ín tjínè‑la̱ nga kjo̱'in s'e̱‑la̱ koni tsò Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá. Jñà xi̱ta̱ koi, ch'oó s'ín; mìkiì beèxkón Nainá. Síkjatjìyaá‑la̱ kjo̱ndaà‑la̱ Nainá; koií síkitasòn kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑la̱. Ochrjenguií Jesucristo xi ta jè ta̱jngoò otíxoma‑ná.
Jñò, na̱s'ín jye tíjiìn‑nò kjoa̱ koi, ta̱nga ìjngoò k'a tìsìkítsjeèn‑nò, jè Nainá tsachrjekàjiìn xi̱ta̱ na̱xa̱ndá Israel ján Egipto, ta̱nga xi jye komà i̱skan, ìjngoò k'a kisìkjehesòn jñà xi̱ta̱ xi mìkiì kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. K'oa̱á ti̱ komàt'in jñà àkja̱le̱ xi mìkiì ndaà tsibìtsa̱jnajiìn xá xi kjònga̱tsja, ta̱ sa̱á kitsjeiìn takòn i̱'nde xi kitjoé‑la̱. Tje̱n‑ne na̱chrjein jè, skanda i̱'ndei̱, Nainá, na'ñó ki̱cha̱ cadena tjít'aà'ñó‑la̱ ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, ya̱ ñánda i̱'ndei̱ jñò choòn, skanda jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ndaàjiìn. K'oa̱á ti̱s'ín komàt'in jñà na̱xa̱ndá Sodoma ko̱ Gomorra ko̱ na̱xa̱ndá xi ya̱ chrañàt'aà‑la̱ kjiyijò nga kjoa̱chijnguií kis'iìn nga nguì ta kjoa̱ch'o ts'e̱ yijo‑la̱ kiìtji̱ngui‑la̱. Na̱xa̱ndá koi, ngats'iì xi̱ta̱ xi tjín, ni'ín kisìkjehesòn. Nainá k'oa̱á s'ín tsibíjna jngoò‑ná chi̱ba̱ ni'ín xi ts'e̱ kjo̱'in xi mìkiì bits'o ni̱ta̱ kjé‑ne.
Jñà xi̱ta̱ xi jahas'en‑jiìn'ma‑nò, k'oa̱á ti̱s'ín tà nijñá tí'biì‑la̱, nchihótsji jé‑la̱ yijo‑la̱, ochrjengui kjo̱tíxoma‑la̱ Na̱'èn‑ná, chja̱jno‑la̱ jñà nga'ñó xi mìkiì tsejèn. Jè Miguel xi àkja̱le̱ ítjòn, mìtsà 'én 'ngaá kiìchja̱ko̱ jè xi̱ta̱ nei̱í k'e̱ nga kiskaàn‑ya‑ne yijo‑la̱ Moisés; mìtsà kó kitsò‑la̱ mé kjo̱'in xi tjoé‑la̱; ta kitsò‑la̱: “Nainá kàtatsjá‑lè kjo̱'in.” 10 Ta̱nga jñà xi̱ta̱ koi, chja̱ kondra̱á‑la̱ kjoa̱ xi mìkiì tíjiìn‑la̱. Ko̱ jñà kjoa̱ xi tíjiìn‑la̱, k'oa̱á s'ín síchjeén koni cho̱ xi tsjìn‑la̱ kjo̱hítsjeèn nga ti yijo ts'e̱ síkits'ón‑ne.
11 ¡I̱ma̱ xó‑ne xi̱ta̱ koi, nga jè ndi̱yá‑la̱ Caín kiìtji̱ngui‑la̱! K'oa̱á ti̱ tjín jé xi tsohótsji koni kis'iìn Balaam ta̱ jè kjoa̱‑la̱ nga to̱n síkijne. K'oa̱á s'ín ki̱yá koni s'ín k'en Coré koií kjoa̱‑la̱ nga kondra̱ kiì‑la̱ Nainá. 12 Jñà xi̱ta̱ koi k'e̱ nga ya̱ báhijtako̱‑nò nga s'eí‑la̱ Na̱'èn‑ná tjín‑nò, síkits'ón‑jiìn‑nò, mìkiì masobà‑la̱ k'e̱ nga kjèn‑ko̱‑nò. Ta yijo‑la̱á sís'in‑la̱. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni ifi xi mìtsà jtsí tji̱ko̱, xki̱ xi ján fìko̱ tjo̱; koni yá xi bixòjen xka̱‑la̱ nga mì toò ojà‑la̱ i̱kjoàn tjánè ko̱ i̱ma̱‑la̱, jngoó k'a biyaà. 13 Jñà xi̱ta̱ koi, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni xó‑la̱ ndáchikon nga bíxteèn tjé‑la̱ ya̱ i̱ndiì‑la̱ nga okó kjoa̱sobà‑la̱; koni ni'ño xi kisìchja ndi̱yá‑la̱, ko̱ k'oa̱á s'ín tjínè‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jna ñánda i̱'nde jñò choòn ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne.
14 Jè Enoc xi ma‑ne itoò tje̱‑la̱ Adán xi ya̱ inchrobàt'aà‑ne; k'oa̱á ti̱s'ín tsibíjna 'én i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ koi k'e̱ nga kitsò: “Chítsejèn‑là Na̱'èn‑ná nga tínchrobá, kjìn jchán jmiì ma àkja̱le̱‑la̱ xi tji̱ko̱, 15 nga koi̱ìndaàjiìn‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ mé‑ne nga tsjá‑la̱ kjo̱'in ngats'iì xi̱ta̱ xi jé tjín‑la̱ koni tjín kjoa̱ ch'o xi kis'iìn, jñà xi mìkiì beèxkón Nainá nga ch'o tsò 'én xi chja̱jno‑la̱.” 16 Jñà xi̱ta̱ koi, kjit'aà na̱chrjein nchihojé, chja̱jno‑la̱ ngats'iì kjoa̱. Ta koi ótsji kjoa̱ xi mochjeén‑la̱ yijo‑la̱. K'e̱ nga chja̱ko̱ xi̱ta̱, ndaà síkítsa̱jna yijo‑la̱, ta 'én sin 'én ndaà chja̱; ta jè xi mejèn‑la̱ nga si̱ìkijne mé xi mejèn‑la̱.
Kjoa̱ kixi̱ xi si̱nè‑la̱ xi̱ta̱
17 Ta̱nga jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, ti̱kítsjeèn koni s'ín jye kiìchja̱ko̱ ítjòn‑nò jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, 18 nga kitsò‑nò: “K'e̱ nga jye kjoe̱het'aà na̱chrjein, s'e̱é xi̱ta̱ xi tà ki̱jno̱keè xi kjoa̱ kixi̱. K'oa̱á s'ín ko̱jchájiìn kjoa̱ch'o xi síjé yijo‑la̱ nga mìkiì beèxkón Nainá.” 19 Xi̱ta̱ koi, xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá síjòya. Kjo̱hítsjeèn‑la̱ i̱sò'nde tjín‑la̱ nga tsjìn‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá.
20 Ta̱nga jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, 'ñó kixi̱ ti̱nchako̱o jè kjoa̱ tsjeè‑la̱ Nainá xi mokjeiín‑nò. Tìtsi'ba‑là Nainá nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ kàtasíchi̱ya‑nò. 21 Ti̱kinda̱a yijo‑nò nga kjit'aà na̱chrjein kàtas'e‑nò kjoa̱tjòcha‑la̱ Nainá. Chíña‑la kjoa̱ i̱ma̱ takòn‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, mé‑ne nga tsjá‑nò kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑ne.
22 Jcha̱ i̱ma̱ takòn nga ti̱si̱ko̱ò jñà xi̱ta̱ xi jò beè‑la̱ ikon. 23 Ko̱ jñà xi̱ta̱ xi i'nga, ni̱to̱ón ti̱náchrjekàjñoò jñà kjoa̱ ch'o xi s'ín nga jyeé kjo̱meè ya̱ bixòjiìn ni'ín ts'e̱ kjo̱'in. Jcha̱ i̱ma̱ takòn i'nga ta̱nga t'e̱en kinda̱ yijo‑nò tsà ti̱koa̱ ya̱ ska̱jñoò jé‑la̱. Ti̱nachrjekànguioò kjoa̱ ts'e̱ jé‑la̱. Skanda jñà nikje tjé‑la̱ ti̱nachrjenguioò.
Jeya kàtìjna Nainá
24 Jè Nainá xi ma‑la̱ síkinda̱‑nò mé‑ne nga mìkiì ki̱xo̱nguioò. Tsjeè síkítsa̱jna‑nò ya̱ nguixko̱n kjoa̱ jeya‑la̱ nga ni̱mé jé sa̱kò‑nò ko̱ 'ñó s'e̱‑nò kjo̱tsja. 25 Jè Nainá xi ta jè ta̱jngoò ma‑ne nga ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in xi i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, ta jè ta̱jngoò xi jeya kàtìjna, 'nga kàtìjna; kàtas'e‑la̱ kjo̱tíxoma; kàtas'e‑la̱ nga'ñó; skanda kjòtseé, ko̱ na̱chrjein i̱'ndei̱, ko̱ skanda ni̱ta̱ kjé‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.