Xo̱jo̱n‑la̱ San Juan kjoa̱ xi tsakó‑la̱ Jesucristo
1
Kjoa̱ xi kijtseè ko̱ 'én xi kiì'nchré San Juan
Jñà kjoa̱ koi xi kitjoé‑la̱ Jesucristo nga Nainá kitsjaà‑la̱ mé‑ne nga ko̱kò‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ jñà kjoa̱ xi ta ni̱to̱ón o̱ko̱ma. Jesucristo kisìkasén àkja̱le̱‑la̱ nga tsakó‑la̱ kjoa̱ koi Juan xi chi̱'nda‑la̱ ma. Ko̱ jè Juan tíchja̱ kixi̱‑né [k'e̱ nga kiskiì] ngats'iì kjoa̱ xi kijtseè ko̱ xi kiì'nchré koni s'ín nga jè Jesucristo kiìchja̱ kixi̱‑la̱ jñà 'én xi kitsjaà‑la̱ Nainá.
Mé tà ndaà‑la̱ jè xi̱ta̱ xi bíxke̱jiìn xo̱jo̱n koa̱ jñà xi 'nchré 'én‑la̱ Nainá xi tjít'aà xo̱jo̱n jè, jñá kjoa̱ xi sa̱ ki̱tasòn; ti̱koa̱á mé ta ndaà‑la̱ jè xi̱ta̱ xi síkitasòn koni tsò xo̱jo̱n jè, nga jè na̱chrjein, jyeé nchrobá machrañà.
Kó tsò Juan nga síhixat'aà nga itoò na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna ján i̱'nde Asia
'A̱n xi 'mì‑na Juan, tisìhixat'aà‑nò, jñò xi na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo maà xi itoò i̱'nde titsa̱jnaà ján nangui Asia. Jè kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán jè Nainá xi tíjna, jè xi tsibìjna ko̱ jè xi kjoi̱í ìjngoò k'a‑ne; k'oa̱ ti̱s'ín kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán jñà ini̱ma̱ xi itoò ma‑ne xi títsa̱jna nguixko̱n jè xi tíjnasòn íxi̱le̱ nga tíhotíxoma; ko̱ jè Jesucristo k'oa̱ ti̱s'ín kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán. Jè Cristo, jè xi nguì 'én kixi̱ tsjá, xi ki'ndí tjòn xi jaáya‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ biyaà ko̱ jè xi otíxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱ sko̱‑la̱ xi tjín i̱ i̱t'aà nangui. Cristo matsjakeè‑ná nga kisìtsjeè jé‑ná i̱t'aà ts'e̱ jní‑la̱ xi tsibíxteèn. Cristo k'oa̱á s'ín kisìkítsa̱jna‑ná nga xi̱ta̱ ítjòn ko̱maá ko̱ no̱'miì ko̱maá nga jñá si̱xá‑lá Nainá xi Na̱'èn‑la̱ ma Jesucristo. Jeya kàtìjna; jè kàtatíxoma kjit'aà, ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, ni̱ta̱ mé nó‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.
¡Chítsejèn‑là! Jè Cristo jyeé kjo̱meé f'iì nga tínchrobájiìn ifi. Ngats'iì xi̱ta̱, xko̱ón skoe̱‑ne. Jñà xi̱ta̱ xi kisìk'en Cristo ti̱koa̱á skoe̱‑ne. Ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá xi tjín i̱ i̱t'aà nangui ski̱ndáyakeè‑né nga 'on ko̱ma‑la̱ i̱t'aà ts'e̱. Jon, k'oa̱á s'ín ko̱ma.
“'A̱n‑ná xi tìjna̱ ítjoàn skanda tàts'en‑la̱ kjoa̱ ko̱ nga skanda fehet'aà‑ne; 'a̱n‑ná xi tìjna̱a, xi tsibijna̱a, ko̱ xi kjoi̱i ìjngoò k'a; ta̱jngoó‑ná xi tse nga'ñó tjín‑na”, tsò Na̱'èn‑ná xi Nainá.
Kjoa̱ xi tsakó‑la̱ Nainá Juan i̱t'aà ts'e̱ Cristo
'A̱n‑ná xi mì‑na̱ Juan, xi 'ndsè xan‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Nga ya̱á titsa̱jnakoa̱á Cristo ngásòn titsa̱nìkjiaán kjo̱'in, ko̱ ngásòn ya̱ nokjoà‑ná ñánda tíhotíxoma Nainá ko̱ ngásòn tíchíkjoa̱ko̱‑ná ngats'iì kjoa̱. 'A̱n nga 'én‑la̱ Nainá tìchjàya ko̱ tìbeno̱jmí kixi̱‑la̱ xi̱ta̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo, k'oa̱á komà‑ne ján kinìkasén‑na ya̱ nangui jiìn‑ndá ñánda 'mì Patmos. 10 Jngoò na̱chrjein‑la̱ Nainá, 'a̱n, nga ya̱ tìjna̱koa̱a Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱, ya̱ i̱jto̱n índsiàn ki'nchrè jngoò‑la̱ 'én xi 'ñó kiìchja̱ koni jngoò chrjo xi 'ñó jane, 11 kitsò‑na:
―'A̱n‑ná xi tìjna̱ ítjoàn ko̱ xi fehet'aà‑ne. Chjoí jngoò xo̱jo̱n, tít'eiì kjoa̱ xi tì'yi; i̱kjoàn ti̱kasén‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi itoò i̱'nde títsa̱jna ján nangui Asia, jñà na̱xa̱ndá xi 'mì Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia ko̱ Laodicea.
12 K'e̱é kisìkátjifaya nga mejèn‑na skoeè yá xi̱ta̱ xi tíchja̱‑na; kìjtseè itoò candelero xi nguì ki̱cha̱ oro xi ma tìya asìti̱. 13 Ya̱ jngoò osen‑la̱ ñánda jncha candelero xi itoò ma‑ne síjnajiìn xi o̱kji koni kji ki'ndí‑la̱ xi̱ta̱. Jngoò nikje kinakjá xi ndojò kji. Bijchó skanda i̱tjòn ndso̱ko̱. Tíkjá jngoò na'ñó payo̱ ya̱ i̱sòn ini̱ma̱‑la̱ xi nguì oro. 14 Tsja̱ sko̱, k'oa̱á kjoàn koni kjoàn tsja̱ chroba‑la̱ orrè, koni kjoàn 'nchán kjoàn. Xko̱n, k'oa̱á s'ín tsejèn koni tsà títì ni'ín. 15 Ndso̱ko̱ k'oa̱á kjoàn koni ki̱cha̱ sinè xi 'ñó ndaà ote k'e̱ nga jye si̱jiìn ni'ín. Jè jta̱‑la̱, k'oa̱á s'ín na'yà‑la̱ koni ñánda 'ñó je nandá tíbixòjen‑tjòn. 16 Jè tsja kixi̱, itoò ni'ño tjíya. Jè tso'ba jngoò ki̱cha̱ ndojò bitjo xi 'ñó yijò kji ingajò ngobà. I̱sén‑la̱ k'oa̱á kji koni kji ts'oí k'e̱ nga 'ñó matsjè ndobá, 'ñó ote kji.
17 K'e̱ nga kìjtseè, kiskaànguia i̱ngui ndso̱ko̱ koni jngoò mik'en. I̱kjoàn jè tsakájnasòn‑na tsja kixi̱, kitsò‑na:
―Kì tsakjoòn‑jèn, 'a̱n‑ná xi tìjna̱ ítjoàn ko̱ xi fehet'aà‑ne, 18 ko̱ tìjna̱kon‑ná. Tsakáti̱jna k'en‑ná ta̱nga i̱'ndei̱ tìjna̱kon‑ná ni̱ta̱ mé na̱chrjein, ni̱ta̱ mé nó‑ne. 'A̱n tjíya ndsa̱a ibi̱ ts'e̱ kjoa̱biyaà ya̱ i̱'nde‑la̱ mik'en. [Tjí'ndeé‑na nga skíx'a̱a ko̱ kichjoà nga si̱ìkjaáya‑la̱.] 19 Chjí jñà kjoa̱ xi jye kà'yi ko̱ kjoa̱ xi tíma na̱chrjein i̱'ndei̱ ko̱ kjoa̱ xi ko̱ma nga ko̱ma i̱skan. 20 Kií tsò‑ne jè kjoa̱'ma xi kà'yi ts'e̱ ni'ño xi itoò ma‑ne xi tjíya ndsa̱a kixi̱ ko̱ xi itoò candelero xi nguì ki̱cha̱ oro. Jñà ni'ño xi itoò ma, jñà àkja̱le̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑na̱ xi itoò i̱'nde títsa̱jna; ko̱ jñà candelero xi itoò ma‑ne, jñà‑né xi na̱xa̱ndá‑na̱ xi itoò i̱'nde títsa̱jna.