4
Ti̱tsa̱jtión nga ko̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá
Koií kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín bìtsi'bà‑nò nga ndaà ti̱jchá yijo‑nò koni s'ín ok'ìn‑la̱ kjoa̱ xi xó kinokjoà‑nò. 'A̱n, nda̱yá tìjna̱a'ya jè nga̱tjì‑la̱ nga Nainá tìsìxá‑la̱. Jñò, kì 'nga ikon 'nè; indaàkjoa̱ t'e̱en, kàtas'e‑nò kjoa̱tsejta; ngásòn kàtachíkjoa̱‑nò mé kjoa̱ xi tjín‑nò nga matsjacha xinguio̱o. Tìnè‑là yijo‑nò nga titsa̱jnajtión‑ko̱o xinguio̱o koni s'ín jye tsibítsa̱jnajtín‑nò jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, mé‑ne nga 'nchán ki̱tsa̱jna‑nò. Nga tà jngoò ma na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá; ko̱ tà jngoò ma Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá; ti̱koa̱ tà jngoò kjoa̱ chiñá‑lá nga Nainá xó kiìchja̱‑ná; ko̱ tà jngoò ma Na̱'èn‑ná Jesucristo xi otíxoma‑ná; tà jngoò kjoa̱ tjín koni s'ín mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo; ti̱koa̱á tà jngoò kjoa̱ tjín nga ma bautizar xi̱ta̱. Ta jngoò ma Nainá nga ngats'iaá Na̱'èn‑ná ma, jè xi otíxoma‑ná nga ngats'iaá, jè xi síxájiìn ini̱ma̱‑ná nga ngats'iaá, ko̱ jè xi tíjnako̱‑ná nga ngats'iaá.
Ta̱nga kitjoé‑ná kjo̱tjò koni s'ín sasén‑la̱ Cristo mé xá‑la̱ Nainá xi s'e̱én nga jngoò jngoaá. Koií ko̱s'ín tíchja̱‑ne Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò:
K'e̱ nga jye kisìkijne nga tífìmijìn‑ne ngajmiì,
kiìko̱ preso jñà xi̱ta̱ xi kitsobà'ñó,
ko̱ kitsjaà‑la̱ kjo̱tjò jñà xi̱ta̱.
¿Kó tsòya‑ne jè xi tsò: “Tífìmijìn‑ne ngajmiì”? Tsòyaá‑ne nga [jè Cristo] ítjòn itjojen skanda ñánda 'ñó na̱nga̱ i̱jiìn nangui. 10 Jè xi itjojen‑t'aà skanda i̱t'aà nangui, ti̱jè‑ne xi tsijin ìjngoò k'a‑ne ñánda nga ìsa̱ 'ñó 'nga tsibìjna koni ngats'iì xi 'nga títsa̱jna mé‑ne nga jè si̱ìjngoò yije‑ne ni̱ta̱ mé xi tjín i̱sò'nde. 11 Ti̱koa̱ ti̱jè‑ne xi kitsjaà‑la̱ xá xi̱ta̱‑la̱ mé xá xi s'i̱in nga jngoò ìjngoò. Tjín xi tsibíxáya‑la̱ Jesucristo nga si̱ìka'bísòn 'én ndaà‑la̱; tjín xi jñà ki̱chja̱ ngajo‑la̱; tjín xi 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo béno̱jmíya; tjín xi síkinda̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá; ti̱koa̱ tjín xi okóya 'én‑la̱ Nainá. 12 K'oa̱á s'ín kitsjaà‑la̱ xá xi̱ta̱‑la̱ nga jngoò ìjngoò mé‑nè nga kàtatsjá‑la̱ kjo̱hítsjeèn xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ nga ko̱ma si̱ìxá‑la̱ Nainá, nga ìsa̱ tse nga'ñó s'e̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. 13 K'oa̱á s'ín ko̱ma‑ne nga jngoò kjo̱hítsjeèn s'e̱‑ná ngats'iaá koni s'ín mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Nainá ko̱ koni s'ín yaxkoaán Ki'ndí‑la̱ mé‑ne nga nguì xi̱ta̱ kixi̱ ko̱maá. Nguì k'oa̱á s'ín ko̱ngásòn‑kjoaá kóho̱tjián koni jè Cristo nga ni̱mé chijat'aà‑la̱. 14 Mì ti̱ k'oa̱s'ín s'e̱n‑ná koni s'ín ndí i̱xti nga ni̱to̱n mokjeiín‑la̱ yá xi̱ta̱ xi kona̱cha̱n‑la̱; nga fìjen fìkjáko̱ koni tsà tjo̱ tísískáko̱; nga fìtji̱ngui‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi̱ta̱ maña̱ xi 'én ndiso okóya nga kj'ei̱í ndi̱yá tjímaya. 15 Tà sa̱á 'én kixi̱‑la̱ Nainá ki̱nókjoa̱á nga matsjachaá xinguia̱á mé‑nè nga ko̱s'ín ìsa̱ ndaà ska̱sòn kjo̱hítsjeèn‑ná koni s'ín tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱ Cristo nga jè tíjna xi sko̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 16 Nga jè na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá, k'oa̱á kji koni jngoò yijo‑la̱ xi̱ta̱. Jè Cristo tíjna xi sko̱‑la̱; ko̱ jè tsjá‑la̱ nga jngoò ìjngoò xá xi oko̱‑la̱; i̱kjoàn síjngoò koni s'ín tjín yijo‑ná nga títéya naxá‑la̱ nindaà‑ná; nga jngoò ìjngoò ska̱ya, katjín katjín xá‑la̱. K'e̱ nga ndaà síxá yije yijo‑ná maje‑né koa̱ ma'nga‑né. K'oa̱á ti̱s'ín tjín jè na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo nga ko̱je‑né koa̱ ko̱'nga‑né k'e̱ nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱‑la̱ ndaà si̱ìxá nga matsjakeè xíkjín.
Kós'ín si̱jchá yijo‑ná k'e̱ nga jè Nainá síxi̱tse̱ya ini̱ma̱‑ná ko̱ kjo̱hítsjeèn‑ná
17 I̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma xi tsjá‑na Cristo, k'oa̱á xan‑nò ko̱ bìt'in‑nò nga mì ti̱ k'oa̱s'ín s'e̱n‑nò koni s'ín xi̱ta̱ xi kj'ei̱í xi mìkiì beèxkon Nainá, nga tákó tjímako̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi nìmée chjí‑la̱. 18 Tà tjíjñò kjo̱hítsjeèn‑la̱. Tsjìn‑la̱ kjoa̱binachon xi i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne; mìkiì beè kó s'ín si̱ìjchá yijo‑la̱ nga jè ini̱ma̱‑la̱ tájaàjiìn tjín; mìkiì tsjá'nde nga fahas'en‑jiìn kjo̱hítsjeèn xi ndaà tsò. 19 Mì ti̱ kiì beè‑ne xi kjo̱sobà 'mì, jyeé kòxo̱x'ín. Tà kjoa̱ chijngui 'ñó sís'in‑la̱; kjit'aà na̱chrjein ótsji ngats'iì kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde. 20 Ta̱nga jñò, mì k'oa̱á tjín kjoa̱ xi kis'eno̱jmí‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 21 Nga jye ndaà kina'yà‑là 'én‑la̱ ko̱ ndaà kichìta'yà kó s'ín tjín xi nguì kjoa̱ kixi̱ i̱t'aà ts'e̱ Jesús. 22 K'oa̱á s'ín kis'eno̱jmí‑nò nga chja̱àxiòn kjoa̱ jchínga xi tjín‑nò nga sa̱ kjòtseé koni s'ín kinìjchá yijo‑nò; i̱'ndei̱ jyeé mì ti̱ mé chjí‑la̱ kjoa̱ koi koií kjoa̱‑la̱ nga jñà kjoa̱ ch'o xi kisaseèn‑la̱ yijo‑nò kiskoòna̱cha̱n‑nò. 23 Tjí'nde‑là Nainá nga jè kàtasíxi̱tse̱ya ini̱ma̱‑nò ko̱ kjo̱hítsjeèn‑nò. 24 Chjoé ìjngoò k'a xi kjoa̱ xi̱tse̱ xi k'oa̱s'ín kisindaà koni kji i̱sén‑la̱ Nainá mé‑ne nga kixi̱ ko̱ tsjeè si̱jchá yijo‑nò koni s'ín tjín xi nguì kjoa̱kixi̱.
25 K'oa̱á ma‑ne i̱'ndei̱, kì ti̱ 'én ndiso nokjoà‑nò. 'Én kixi̱ ti̱nókjoa̱ko̱o xinguio̱o nga jngoò ìjngoò nga tà ngásòn xi̱ta̱ xinguia̱á ma kóho̱tjián.
26 Tsà k'e̱ nga majti‑nò, kì jé binchaàtsjioò; kì nìjti‑là yijo‑nò kóni nga 'ba na̱chrjein skanda k'e̱ nga o̱katjì ts'oí. 27 Kì kiì biì'nde‑là xi̱ta̱ nei̱í nga jè kona̱cha̱n‑nò.
28 Jè xi chijé s'ín nga sa̱ ítjòn, kì ti̱ chijé s'ín‑ne i̱'ndei̱; ti̱koa̱á‑ne k'oa̱s'ín kàtasíkjeén tsja nga kixi̱ kàtasíxá mé‑nè nga sa̱kò‑la̱ to̱n xi tsjá i̱tsé‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱ xi ni̱mé tjín‑la̱.
29 Ni̱jngoò 'én xi ch'o tsò nokjoà; jñà 'én ti̱nókjoa̱ko̱o xinguio̱o xi ndaà tsò xi ko̱chjeén‑la̱ xinguio̱o nga ìsa̱ kixi̱ kítsa̱jna mé‑nè nga ko̱chikon‑t'in‑ne jñà xi̱ta̱ xi kji̱'nchré‑nò. 30 Kì nìba‑là jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jè xi tsibít'aà chi̱ba̱‑ná mé‑ne nga kàta'ya‑ná nga xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑ná skanda jè na̱chrjein k'e̱ nga si̱ìkítsa̱jnandei̱í‑ná Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ jé.
31 Chja̱àxiòn yije i̱jiìn ini̱ma̱‑nò jñà kjoa̱ xi ch'o tjín xi kondra̱ ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í koni kjoa̱ bínguitakòn, kjoa̱jti, kjoa̱ xi makjan‑nò, kjoa̱ nga chítiko̱o xinguio̱o, ko̱ nga nokjoàjno‑là xinguio̱o, ko̱ ngats'iì kjoa̱ts'e̱n. 32 Ndaà chibàko̱o xinguio̱o; kàtas'e‑nò kjo̱hi̱ma̱takòn; ti̱jchàat'aà‑là jé‑la̱ xinguio̱o koni s'ín kisìko̱‑nò Nainá i̱t'aà ts'e̱ Cristo nga kisìjchàat'aà‑nò jé‑nò.