3
Xá‑la̱ Pablo i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío
K'oa̱á ma‑ne bìtsi'bà‑la̱ Nainá, 'a̱n xi 'mì‑na Pablo nga nda̱yá tìjna̱a, koií nga̱tjì‑la̱ nga 'a̱n beno̱jmí‑nò 'én ndaà‑la̱ Jesucristo, jñò xi mìtsà xi̱ta̱ judío 'mì‑nò. Nga jyeé‑la tíjiìn‑nò nga kjo̱ndaà ts'e̱ Nainá‑né nga 'a̱n kitsjaà‑na xá xi kjo̱ndaà tsa̱jòn, koni s'ín kisìhiseèn‑na Nainá nga tsakó‑na jè kjoa̱ xi tjí'ma‑la̱ skanda kjòtseé. Jyeé ìsa̱ kiskiì chiba‑nò jñà 'én koi. K'e̱ nga tsà ndaà kíxke̱jñoò xo̱jo̱n jè koni s'ín kiskiì ítjòn‑nò, ya̱á jcha̱a nga 'a̱n ndaà tíjiìn‑na̱ jè kjoa̱ tjí'ma i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Nga ìsa̱ kjòtseé, ni̱jngoò xi̱ta̱ tíjiìn‑la̱ jè kjoa̱ tjí'ma; ta̱nga i̱'ndei̱ jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kisìhiseèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi xó jaàjiìn‑ne Nainá, jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Cristo ko̱ xi kiìchja̱ ngajo‑la̱. Jè kjoa̱ tjí'ma, jè‑né nga jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío, k'e̱ nga mokjeiín‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, ngásòn tjoé‑la̱ kjo̱tjò‑la̱ Nainá nga ngásòn i̱xti‑la̱ ma koni jñà xi̱ta̱ judío; jngoò na̱xa̱ndá ko̱ma yije kóho̱tjín; ko̱ jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío ngásòn tjoé‑la̱ kjo̱ndaà koni s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá jñà xi̱ta̱ judío.
Ta kjo̱ndaà‑la̱ Nainá‑né nga 'a̱n kitjoé‑na xá jè. Jè kitsjaà kjo̱tjò‑na nga chi̱'nda‑la̱ ma k'e̱ nga kitsjaà‑na nga'ñó‑la̱ mé‑ne nga 'a̱n kèno̱jmiá 'én ndaà‑la̱ Cristo. 'A̱n, na̱s'ín ìsa̱ 'ñó nangui tìjna̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Nainá, ta̱nga Nainá kitsjaà‑na kjo̱ndaà jè, nga 'a̱n chjàyajiìn‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo jñà xi mìtsà xi̱ta̱ judío, mé‑nè nga skoe̱‑ne kó kji 'ñó tse kjo̱ndaà tsjá Cristo skanda mìkiì bijchótji̱ngui‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑ná. Jè xá xi 'a̱n kjònga̱tsja nga 'a̱n sìhiseèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ mé‑ne nga skoe̱‑ne kó s'ín tjín kjoa̱ xi tjí'ma. Nainá xi tsibíndaà i̱sò'nde, jè tíjna'ma‑la̱ kjoa̱ jè skanda ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱. 10 Koií k'oa̱s'ín komà‑ne mé‑ne skoe̱‑ne i̱'ndei̱ ngats'iì ini̱ma̱ ch'o ko̱ ini̱ma̱ xi ndaà xi tjín‑la̱ nga'ñó i̱jiìn i̱sén nga kjìn sko̱ya kjoa̱chji̱ne̱ tjín‑la̱ Nainá. Ya̱á skoe̱ kjoa̱ koi i̱t'aà ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo. 11 Nga ti̱sa̱ tàts'en‑la̱ kjoa̱, Nainá k'oa̱á s'ín tjíndaà‑la̱ nga i̱t'aà ts'e̱ Cristo ki̱tasòn yije kjoa̱ koi. 12 I̱'ndei̱, nga Cristo titsa̱jnakoa̱á, jyeé 'ñó takoán. Ko̱maá chi̱koa̱á Nainá ñánda tíjna nga mì ti̱ kiì xkón‑oná nga jyeé mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱ Cristo. 13 K'oa̱á s'ín siìjé‑nò nga kì nìkjajen‑là takòn jè kjo̱'in xi tìsìkjiaán nga 'a̱n beno̱jmí‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. Ìsa̱á ndaà kàtatsja‑la̱ ini̱ma̱‑nò nga kjo̱ndaà tsa̱jòn‑nò.
Kó tsò Pablo nga bítsi'batjì na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Éfeso
14 Koií kjoa̱‑la̱ nga ósi̱jna xkó'nchit'aà‑la̱ nga bìtsi'bà‑la̱ Nainá xi Na̱'èn‑ná. 15 Nga i̱t'aà ts'e̱é Nainá nchrobá‑ne nga tjín na̱'èn ko̱ tjín i̱xti nga jngoò ìjngoò ni'ya xi̱ta̱ xi tjín ngajmiì ko̱ xi tjín i̱sò'nde. 16 Nainá, nga tse nga'ñó tjín‑la̱, k'oa̱á s'ín bìtsi'bà‑la̱ nga kàtatsjá‑nò nga'ñó‑la̱ xi ts'e̱ ini̱ma̱‑nò nga jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá kàtasíxájiìn ini̱ma̱‑nò. 17 Jè Cristo, ndaà kàtìjnajiìn ini̱ma̱‑nò, nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱; 'ñó ndaà kàtas'e‑nò kjoa̱tjòcha‑la̱ Nainá koni jngoò yá xi na̱nga̱ fì i̱ma̱‑la̱, ko̱ koni jngoò ni'ya xi na̱nga̱ tjíhijiìn chrjó‑la̱. 18 K'oa̱á s'ín ko̱ma‑ne nga jñò ko̱ ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Nainá, jcha̱xkoòn koa̱ ko̱chi̱ya‑nò nga 'ñó tse kjoa̱tjòcha xi tjín‑la̱ Cristo, 'ñó tiyà, 'ñó ndojò, 'ñó na̱nga̱ ko̱ 'ñó 'nga. 19 Nguì ndaà jcha̱a jè kjoa̱tjòcha xi tjín‑la̱ Cristo xi ìsa̱ 'ñó otonè‑la̱ ngats'iì kjo̱hítsjeèn‑ná skanda mìkiì machi̱ya‑ná, mé‑ne nga ni̱mé chi̱jat'aà‑nò koni jè Nainá, ni̱mé chi̱jat'aà‑la̱.
20 Nainá, 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱, tsà k'e̱ nga mé xi nìjé‑la̱á, skanda ìsa̱á 'ñó síkatonè‑la̱ koni s'ín nìjé‑la̱á ko̱ nga koni s'ín nìkítsjeèn. K'oa̱á s'ín tsjá yije‑ná nga ko̱ nga'ñó‑la̱ xi síxájiìn ini̱ma̱‑ná. 21 Jeya kàtìjna Nainá ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ ko̱ i̱t'aà ts'e̱ Cristo ni̱ta̱ mé na̱chrjein‑ne, ni̱ta̱ mé nó‑ne. K'oa̱s'ín kàtama.