2
Kós'ín síjchàat'aà‑ná jé‑ná Nainá
Jñò, nga sa̱ kjòtseé, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà titsa̱jna k'en‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá nga jè kjoa̱‑la̱ jé‑nò nga ch'o ki'nè. K'oa̱á s'ín tse tsitjaàyaà ndi̱yá jé‑la̱ xi̱ta̱ i̱sò'nde; jè kinìkitasòn‑là xi̱ta̱ nei̱í xi sko̱‑la̱ tjo̱ i̱jiìn i̱sén nga jè síxájiìn ini̱ma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi mìkiì 'nchréñijon‑la̱ Nainá. Ti̱koa̱á ngats'iaá jñá, k'e̱ nga ìsa̱ kjòtseé, k'oa̱á ti̱s'ín chinchaàtsjiaá jé koni s'ín kjòmejèn‑la̱ yijo‑ná ko̱ kjo̱hítsjeèn‑ná. Tjín‑ne nga ngásòn tse kjo̱'in k'oi̱‑ná tsà ndaà, koni jñà xi̱ta̱ xi kj'ei̱í nga koi kjoa̱‑la̱ jé‑ná. Ta̱nga Nainá, tseé kjo̱hi̱ma̱takòn tjín‑la̱ nga 'ñó matsjakeè‑ná. Nainá kisìkítsa̱jnakon ìjngoò k'a‑ná ko̱ Cristo, na̱s'ín jye titsa̱jnak'eén xi kjoa̱ ts'e̱ jé‑ná. (Ko̱ jñò, tà kjo̱ndaà‑la̱ Nainá‑né nga bitjokàjñoò kjo̱'in.) Nainá, kisìkjaáyakjoò‑ná ko̱ Cristo, nga ya̱ titsa̱jnakoa̱á, ko̱ ta̱ñaá kisìkítsa̱jnakjoò‑ná ján ngajmiì. K'oa̱á s'ín kis'iìn mé‑nè nga ko̱kò‑ne jñà na̱chrjein xi sa̱ nchrobá nga tse kjoa̱tjòcha tjín‑la̱ ko̱ tse kjo̱ndaà tjín‑la̱ i̱t'aà tsa̱ján nga Cristo Jesús titsa̱jnakoa̱á. Tà kjo̱ndaà‑la̱ Nainá‑né nga itjokàjñoò kjo̱'in nga kòkjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo. Mìtsà kjo̱ndaà tsa̱jòn nchrobá‑ne kjoa̱ koi; ta kitsjaà kjo̱tjò‑nò Nainá. Mìtsà koi kjoa̱‑la̱ nga xá ki'nè, mé‑nè nga ni̱jngoò xi̱ta̱ ndaà si̱ìkíjna‑ne yijo‑la̱. 10 Nainá tsibíndaàya xi̱tse̱ ìjngoò k'a‑ná, nga ya̱ titsa̱jnakoa̱á Cristo, mé‑nè nga s'e̱én ngats'iì kjoa̱ xi ndaà tjín, jñà kjoa̱ xi Nainá jyeé k'oa̱s'ín kiskoòsòn‑la̱ nga ti̱sa̱ kjòtseé nga ko̱s'ín si̱kitasoán.
Kjoa̱'nchán xi tjín‑ná nga Cristo titsa̱jnakoa̱á
11 Jñò xi mì ya̱ tje̱n‑nò tje̱‑la̱ xi̱ta̱ judío, k'oa̱á tsò‑nò jñà xi̱ta̱ judío xi tjít'aà chi̱ba̱ yijo‑la̱ nga mìtsà xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑nò, koií kjoa̱‑la̱ nga mì tjít'aà chi̱ba̱‑nò kjoa̱ ts'e̱ circuncisión. Ta̱nga jè kjoa̱ jè, tà tsja xi̱ta̱á bíndaàya‑ne yijo‑la̱. 12 Ti̱kítsjeèn k'e̱ nga sa̱ kjòtseé jñò titsa̱t'aàxìn‑la Cristo; ti̱koa̱á titsa̱jnat'aàxìn‑la na̱xa̱ndá Israel, mìkiì ya̱ nokjoà‑nò koni s'ín tsibíndaàjiìn‑ko̱ Nainá jñà xi̱ta̱ judío koni s'ín kitsjaà‑la̱ tso'ba Nainá. I̱sò'nde jè, ni̱mé xi chiñà‑là ko̱ mìkiì yaxkon Nainá. 13 Ta̱nga i̱'ndei̱, nga ya̱ titsa̱jnako̱o Cristo, Nainá jyeé kisìchrañat'aà‑nò jè kjoa̱‑la̱ jní xi tsibíxteèn Cristo, na̱s'ín kjiìn tjat'aàxìn‑là Nainá nga sa̱ kjòtseé. 14 I̱'ndei̱, jè Cristo xi tsjá‑ná kjoa̱'nchán. Kisìkjoóndaà‑ná nga jngoò na̱xa̱ndá komà‑ne jñà xi̱ta̱ judío ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío. Jè kisìhixàña jè kjoa̱ kondra̱ xi jòya tjín nga sa̱ ítjòn k'e̱ nga kitsjaà kjo̱tjò yijo‑la̱ nga k'en‑t'aà krò. 15 Ya̱á kisìkjehet'aà jè kjo̱tíxoma‑la̱ Moisés xi tjín‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío; kjòjngoò‑ne ingajò na̱xa̱ndá; jngoò na̱xa̱ndá xi̱tse̱ komà‑ne nga jè titsa̱jnakoa̱á Cristo; k'oa̱á komà‑ne nga tsijne 'nchán kjoa̱. 16 Cristo, k'e̱ nga k'en‑t'aà krò, ya̱á kisìkjehet'aà kjoa̱ kondra̱ xi jòya tjín. Kisìkjoóndaà‑ne ingajò na̱xa̱ndá; jngoò na̱xa̱ndá komà‑ne koa̱ kitsjaà‑la̱ kjoa̱'nchán i̱t'aà ts'e̱ Nainá.
17 Jñò xi kjiìn títsa̱jna‑là Nainá nga sa̱ ítjòn, ti̱koa̱á ngaje̱n xi titsa̱jnat'aà chrañà‑la̱je̱n, j'iì Cristo nga j'iì kéno̱jmí‑ná 'én ndaà xi tsjá‑ná kjoa̱'nchán. 18 Ndaà chjí‑la̱ Cristo nga ingajò na̱xa̱ndá‑ná jyeé tjí'nde‑ná nga ko̱ma chi̱koa̱á Nainá nga ti̱jè‑ne Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ tsjá‑ná nga'ñó nga ingajoá. 19 K'oa̱á ma‑ne jñò xi mìtsà xi̱ta̱ judío 'mì‑nò, mìtsà ti̱ xi̱ta̱ xìn nangui‑nò. Jñò, i̱'ndei̱, ngásòn ya̱ ta̱jngoò nokjoà‑nò na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá; xi̱ta̱ xinguio̱o‑nò ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 20 K'oa̱á ngaya‑la̱ koni tsà jngoò ni'ya tísindaà. Jñò, jè ngaya‑la̱ nda̱jo̱ xi mochjeén‑la̱ chrjó ni'ya. Jñà xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Cristo ko̱ jñà xi kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, jñà‑né tàts'en chrjó‑la̱ ni'ya. Ko̱ jè Cristo jè nda̱jo̱ chrja̱ngui̱‑la̱ chrjó ni'ya. 21 Nga ko̱ Cristo ngats'iì nda̱jo̱‑la̱ chrjó ni'ya, ndaà tísikjoò ko̱ tímajeya ni'ya mé‑nè nga ni'ya tsjeè‑la̱ Nainá ko̱ma‑ne. 22 Ti̱koa̱á jñò, nga Cristo títsa̱jnakjoòko̱o, Nainá tísíkítsa̱jnakjoò‑nò ko̱ xi̱ta̱ xinguio̱o xi kj'ei̱í, mé‑ne nga jñò ko̱ma‑nò ni'ya ñánda tíjna Nainá nga Ini̱ma̱ Tsjeè.