Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Éfeso
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Éfeso
Jñò xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑nò xi titsa̱jnaà na̱xa̱ndá Éfeso, jñò, xi kixi̱ onguít'aà‑la Cristo Jesús, 'a̱n xi 'mì‑na Pablo tisìhixat'aà‑nò nga 'a̱n tsibíxáya‑na Jesucristo nga k'oa̱s'ín kjòmejèn‑la̱ Nainá. Nainá xi Na̱'èn‑ná, ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò.
Kós'ín síchikon‑t'in‑ná Nainá k'e̱ nga Cristo titsa̱jnakoa̱á
Jeya kàtìjna Nainá, Na̱'èn‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná nga kisìchikon‑t'in‑ná, kitsjaà‑ná ngats'iì kjo̱ndaà xi ts'e̱ ini̱ma̱‑ná xi ngajmiì nchrobá‑ne koi kjoa̱‑la̱ nga Cristo titsa̱jnakoa̱á. Nainá xó k'oa̱á s'ín jaàjiìn‑ná k'e̱ nga ti̱kj'eè sindaà i̱sò'nde nga Cristo titsa̱jnakoa̱á mé‑ne nga ni̱mé jé s'e̱‑ná ko̱ tsjeè ki̱tsa̱jnaá nguixko̱n jè. Koi‑né nga matsjakeè‑ná nga k'oa̱s'ín kiskoòsòn‑la̱ nga ti̱sa̱‑ne nga kiskoétjò‑ná koni i̱xti jcha̱n‑la̱ maá xi i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo. Nainá k'oa̱á s'ín kis'iìn koni s'ín kisaseèn‑la̱ ta koi kjoa̱‑la̱ nga k'oa̱s'ín kjòmejèn‑la̱. Koií kjoa̱‑la̱ nga jeya bìjna Nainá nga tse kjo̱ndaà kitsjaà‑ná nga kisìchikon‑t'in‑ná nga ya̱ titsa̱jnakoa̱á ki'ndí‑la̱ xi 'ñó matsjakeè. 7-8 Jè jní‑la̱ Jesucristo tsibíchjítjì‑ná koa̱ kisìjchàat'aà‑ná jé‑ná nga Cristo titsa̱jnakoa̱á, nga 'ñó tse kjo̱ndaà tjín‑la̱ Nainá nga tsjá‑ná kjo̱hítsjeèn ko̱ kjoa̱chji̱ne̱ xi tjín‑la̱. K'oa̱á ma‑ne nga ti̱koa̱ tsakó‑ná jè kjoa̱tjí'ma‑la̱ koni s'ín kjòmejèn‑la̱ jè, ti̱koií‑ne kjo̱hítsjeèn‑la̱ xi ti̱jè‑ne kiskoòsòn‑la̱ nga ki̱tasòn. 10 Koni s'ín tjíndaà‑la̱ kjo̱hítsjeèn jè, ki̱jchò na̱chrjein nga ki̱tasòn tsjeè. Nainá, jé si̱ìjngoò yije ni̱ta̱ mé xi tjín ngajmiì ko̱ i̱t'aà nangui nga jè Cristo ko̱tìxoma.
11 Nainá jyeé kjòtseé jaàjiìn‑naje̱n nga Cristo titsa̱jnako̱‑je̱n. Kitjoé‑naje̱n kjo̱tjò xi tsjá Nainá koni s'ín tjíndaà‑la̱ nga k'oa̱s'ín bitasòn 'én‑la̱ koni s'ín ndaà sasén‑la̱. 12 K'oa̱á s'ín kis'iìn nga ngaje̱n kinìkítsa̱jna ítjòn‑je̱n nga jeya tíjna Nainá, ngaje̱n xi xi̱ta̱ judío 'mì‑naje̱n, ngaje̱én kòkjeiín ítjòn‑naje̱n i̱t'aà ts'e̱ Cristo.
13 Ti̱koa̱á jñò nga ya̱ titsa̱jnako̱o Cristo, k'e̱ nga kina'yà 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ kixi̱, jè xi tsachrjekàjiìn‑nò kjo̱'in nga kòkjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Cristo, Nainá kitsjaà‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱; ya̱á tsibít'aà chi̱ba̱‑la̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò, koni s'ín jye kitsjaà tso'ba nga tsjá‑nò. 14 Jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jè‑né xi tjoé ítjòn‑ná nga kixi̱ kjoa̱ nga tjoé yije‑ná kjo̱tjò xi Nainá tsjá‑ná jè na̱chrjein k'e̱ nga ko̱ngásòn nga si̱ìkítsa̱jnandei̱í‑ná xi na̱xa̱ndá‑la̱ maá mé‑ne nga jeya kíjna‑ne Nainá.
Kós'ín bítsi'ba Pablo i̱t'aà ts'e̱ jñà xi̱ta̱ xi jye mokjeiín‑la̱
15 Koií kjoa̱‑la̱ k'e̱ nga ki'nchrè nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná, ko̱ nga matsjacha ngats'iì xi̱ta̱‑la̱ Nainá; 16 mìkiì sìjchàajñaà nga na̱chrjein inchijòn tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà Nainá xi i̱t'aà tsa̱jòn; k'e̱ nga bítsi'ba‑la̱, síjét'aà‑la̱ xi kjo̱ndaà tsa̱jòn 17 mé‑nè nga jè Na̱'èn‑ná xi jeya tíjna, jè xi Nainá tsò‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná, jè kàtasíkíhichi̱ya‑nò ko̱ kàtatsjá‑nò kjoa̱chji̱ne̱ xi ts'e̱ ini̱ma̱‑nò mé‑ne nga ìsa̱ ndaà jcha̱xkon‑nò Nainá. 18 K'oa̱á s'ín síjét'aà‑la̱ Nainá nga si̱ìhiseèn‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑nò mé‑nè nga jcha̱‑nò mé xi chiñà‑là nga xó kinokjoàa‑nò. Ti̱koa̱á jcha̱a nga 'ñó ndaà tjín ko̱ 'ñó jeya tjín kjo̱tjò xi Nainá tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱. 19 Ti̱koa̱á síjét'aà‑la̱ nga jcha̱xkon kó kji 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱ Nainá nga ko̱ma ko̱si̱ko̱‑ná jñá xi mokjeiín‑ná i̱t'aà ts'e̱. Ti̱koií‑ne nga'ñó xi 'ñó tse tjín‑la̱ Nainá 20 xi kisìkjeén nga kisìkjaáya‑la̱ Cristo k'e̱ nga k'en, i̱kjoàn jeya kisìkíjnat'aà chrja kixi̱‑la̱ ján ngajmiì 21 ñánda nga ìsa̱ ta 'ñó 'nga kisìkíjna ítjòn mì k'oa̱á‑ne tsà jngoò xi̱ta̱ ítjòn, xi̱ta̱xá ítjòn, ngats'iì nga'ñó xi tjín i̱ i̱t'aà nangui ko̱ xi tjín i̱jiìn i̱sén, ngats'iì xi tjín‑la̱ kjo̱tíxoma ngajmiì; tíjna ítjòn‑la̱ ngats'iì xi tjín i̱sò'nde jè, ko̱ jè i̱sò'nde xi sa̱ nchrobá. 22 Nainá, jè kisìnga̱tsja yije Cristo, ngats'iì kjo̱tíxoma xi tjín; ti̱koa̱á jè kitsjaà yije‑la̱ Cristo nga jè ko̱ma xi sko̱‑la̱ na̱xa̱ndá‑la̱. 23 Na̱xa̱ndá‑la̱ ti̱jè‑ne yijo‑la̱ Cristo; ko̱ jè tsjá yije‑la̱ ni̱ta̱ mé xi chija‑la̱. Ti̱jè‑ne Cristo xi síjngoò yije, ni̱ta̱ mé xi tjín i̱sò'nde.