6
Mé xi mochjeén nga ndaà si̱koa̱á ngats'iì xi̱ta̱
Jñò ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi jé ótsji, jñò xi ndaà onguít'aà‑là jè Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, jñò ti̱si̱ko̱ò nga kàtakixi̱ya ìjngoò k'a‑ne nga indaàkjoa̱ ti̱nókjoa̱‑là. Ta̱nga jñò, t'e̱en kinda̱ yijo‑nò, mé‑ne nga mì jé ska̱jiìn‑nò. Ti̱si̱ko̱ò xinguio̱o k'e̱ nga tsà mé kjoa̱ xi 'in tjín títsa̱jnajiìn; k'oa̱á s'ín ko̱ma‑ne nga si̱kitasòn jè kjo̱tíxoma xi kitsjaà Cristo.
Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi ndaà ochrjengui yijo‑la̱, koa̱ tsà mìtsà kixi̱‑ne kjoa̱, jñà xi̱ta̱ koi, tà yijo‑la̱á nchikona̱cha̱n‑la̱. Ìsa̱á ndaà‑ne nga chít'aà yijo‑nò nga jngoò ìjngoò‑nò, a ndaà titsa̱'nè; tsà ndaà titsa̱'nè, ta ya̱ tíjiìn takòn, kì k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn nga jñò, ìsa̱á ndaà titsa̱'nè mì k'oa̱‑ne koni jñà xi̱ta̱ xi kj'ei̱í. Nga jngoò ìjngoò, ya̱á kjinè‑la̱ kós'ín tísíjchá yijo‑la̱.
Jñà xi̱ta̱ xi nchikota'yà 'én ndaà‑la̱ Nainá, mochjeén‑né nga kàtatsjá‑la̱ mé xi ko̱chjeén‑la̱ maestro‑la̱ nga 'én okóya.
Kì yijo‑nò chona̱cha̱n‑là; nga Nainá mìkiì ko̱ma si̱skákoa̱á. Nga ìjngoò ìjngoò xi̱ta̱, koni tjín kjoa̱ xi s'ín, k'oa̱á ti̱ tjín kjoa̱ xi sa̱kò‑la̱. Nga jè xi k'oa̱s'ín s'ín koni s'ín mejèn‑la̱ yijo‑la̱, kjoa̱biyaá tjoé‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjoa̱ ch'o xi síjé yijo‑la̱, ta̱nga jè xi k'oa̱s'ín s'ín koni s'ín mejèn‑la̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá, i̱t'aà ts'e̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá tjoé‑la̱ kjoa̱binachon xi mìkiì fehet'aà ni̱ta̱ kjé‑né. Mìkiì ndaà tjín tsà ko̱siì‑ná nga ndaà s'e̱én; nga ki̱jchò na̱chrjein nga sa̱kò‑ná kjo̱ndaà tsà mì kì si̱hindaà‑lá takoán. 10 Koií kjoa̱‑la̱, k'e̱ ma xi 'né i̱tsé, ndaà si̱koa̱á ngats'iì xi̱ta̱, jñà títsa̱jna ítjòn jñà xi̱ta̱ xinguia̱á xi ngásòn mokjeiín‑ná 'én‑la̱ Nainá.
Mé kjoa̱ xi síkíjna ítjòn Pablo
11 Chítsejèn‑là tsí ki̱tsian‑ne letra xi ndsa̱a tìkjiì‑nò. 12 Jñà xi̱ta̱ xi mejèn‑la̱ nga kjo̱'ñó s'ín‑nò nga sit'aà chi̱ba̱‑nò kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, tà koií xi mejèn‑la̱ nga ndaà síkítsa̱jna yijo‑la̱ nga nguixko̱n xi̱ta̱; ko̱ majìn‑la̱ nga xi̱ta̱ kji̱tji̱ngui kondra̱‑la̱ tsà ko̱s'ín ke̱èno̱jmíya nga ya̱ k'en‑t'aà krò Cristo. 13 Jñà xi̱ta̱ xi tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión, ti̱koa̱á mìkiì síkitasòn kjo̱tíxoma, ta̱nga mejèn‑la̱ nga si̱t'aà chi̱ba̱‑nò mé‑ne nga i̱t'aà tsa̱jòn ndaà si̱ìkítsa̱jna‑ne yijo‑la̱ k'e̱ nga skoe̱ nga jñò jye tjít'aà chi̱ba̱‑nò. 14 Ta̱nga 'a̱n, ni̱mé kjoa̱ xi mejèn‑na nga ndaà sìkíjna yijo‑na̱; ta jè ta̱jngoó krò‑la̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo nga ndaà sìkíjna yijo‑na̱. K'oa̱á ma‑ne nga jñà kjoa̱ ch'o xi tjín i̱sò'nde, i̱t'aà ts'a̱n, títsa̱jnak'en‑né ko̱ 'a̱n tìjna̱k'eén‑la̱ jè i̱sò'nde. Mì ti̱ k'oa̱á tjín kjoa̱ xi sis'in‑na. 15 Xi i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mìtsà jè xi chjí‑la̱ tsà tjít'aà chi̱ba̱‑ná ko̱ tsà tsjìn‑ná chi̱ba̱ kjoa̱ ts'e̱ circuncisión; jè xi chjí‑la̱ nga jè Nainá jyeé kisìkjatjìya‑ná ko̱ jyeé xi̱ta̱ xi̱tse̱ kjoán. 16 Kàtas'e‑la̱ kjoa̱'nchán ko̱ kjoa̱ i̱ma̱ takòn ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑la̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi k'oa̱s'ín nchisíkitasòn koni tsò 'én jè; jñà‑né xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá ts'e̱ na̱xa̱ndá Israel.
17 K'oa̱á ma‑ne i̱'ndei̱, kì ti̱ yá xi kjoa̱ ótsji‑ìsa‑na nga jyeé tjít'aà chi̱ba̱‑la̱ yijo‑na̱ kjo̱'in xi kitsjaà‑na̱ xi̱ta̱ xi kjoa̱ ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesús.
18 Jñò ndí 'ndsè ko̱ ndí tichjaá, jè kàtasijiìn ini̱ma̱‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná. K'oa̱s'ín kàtama.