6
Kjoa̱ xi tjínè‑la̱ nga si̱ìkitasòn jñà i̱xti ko̱ xi̱ta̱ jchínga
Jñò xi i̱xti 'mì‑nò, ti̱ná'yañijon‑là xi̱ta̱ jchínga‑nò nga Cristo titsa̱jnako̱o. Koií kjoa̱ xi kixi̱ tjín. 2-3 Nga̱ tsò jè Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá: “Jcha̱xkoín na̱'èn‑lè ko̱ nea̱‑lè, mé‑nè nga ndaà ki̱jna‑ne koa̱ tseé ko̱ma‑lè i̱ i̱sò'nde.” Ngats'iì kjo̱tíxoma xi kitsjaà Nainá, jè jèe̱ xi tsjá ítjòn jngoò‑la̱ kjo̱ndaà jñà xi̱ta̱ xi síkitasòn.
Jñò xi na̱'èn 'mì‑nò, kì i̱xti‑nò nìjti‑là; k'oa̱á s'ín ti̱jchá nga ndaà ti̱kixio̱o koa̱ ndaà ta̱kóya‑là koni s'ín mejèn‑la̱ Na̱'èn‑ná.
Kjoa̱ xi tjínè‑la̱ nga si̱ìkitasòn xi chi̱'nda 'mì
Jñò xi chi̱'nda maà, ndaà ti̱kitasòn‑là xi nei‑nò ma i̱ i̱t'aà nangui; ndaà jcha̱xkón nga tíjngoò takòn koni tsà xá ts'e̱ Cristo titsa̱'nè. Ndaà ti̱xá‑là nei‑nò; mì tà k'e̱ ndaà nìxá k'e̱ nga tímakinda̱ nga tà jè nei‑nò ndaà ki̱tsa̱jnako̱o; k'oa̱á s'ín t'e̱en koni tsà chi̱'nda‑la̱ Cristo maà nga nguì ko̱ó ini̱ma̱‑nò ti̱xá koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. K'oa̱á s'ín ti̱xá nga nguì ko̱ kjo̱tsja‑nò koni tsà xá‑la̱ Na̱'èn‑ná titsa̱'nè ko̱ mìtsà ts'e̱ xi ta̱xki̱ xi̱ta̱. Ndaà 'yaà nga jngoò ìjngoò xi̱ta̱, Nainá, k'oa̱á s'ín tsjá‑la̱ chjí‑la̱ koni tjín xá xi s'ín, na̱s'ín xi̱ta̱ chi̱'nda ko̱ xi mìtsà xi̱ta̱ chi̱'nda.
Jñò xi nei‑la̱ xá 'mì‑nò, k'oa̱á ti̱s'ín tjò t'e̱en chi̱'nda‑nò. Kì ta̱xki̱ chítiko̱o chi̱'nda‑nò nga mejèn‑nò kjo̱'in bìnè‑là. Ndaà tíjiìn‑nò nga jè Nei‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑nò ko̱ jè Nei‑nò, ti̱jé‑ne xi tíjna ján ngajmiì. Nga jè, mìkiì faájiìn xi̱ta̱; tà ngásòn fìko̱.
Kjoa̱ xi tsjá‑la̱ nga'ñó ini̱ma̱‑ná
10 Jñò 'ndseé, jñà kjoa̱ koi xi fehet'aà‑ne; k'oa̱á xán‑nò: Ti̱nchátsjioò nga'ñó ts'e̱ ini̱ma̱‑nò i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo; 'ñó ti̱tsa̱jnako̱o ngats'iì nga'ñó xi 'ñó tse tjín‑la̱ Cristo. 11 Ti̱si̱ko̱ò yijo‑nò, chjoé yije nga'ñó xi tsjá‑nò Nainá mé‑nè nga tájaà titsa̱jna‑nò nga mì jè xi̱ta̱ nei̱í skóna̱cha̱n‑nò. K'oa̱á ngaya‑la̱ koni jñà soldado nga 'ya yije ki̱cha̱‑la̱ k'e̱ nga fì kjo̱jchán. 12 Nga mìtsà jñà xi̱ta̱ i̱sò'nde titsa̱bixkán‑koa̱á. Jñà kondra̱‑ná xi xi̱ta̱xá ítjòn tjín‑la̱ i̱jiìn iseèn, jñà xi mìkiì tsejèn, ngats'iì xi tjín‑la̱ kjo̱tíxoma ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í, koa̱ xi sko̱‑la̱ títsa̱jna nga jñà otíxoma i̱sò'nde jñò, ngats'iì nga'ñó‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í xi tjíma i̱jiìn i̱sén nga tíjtsa i̱sò'nde.
13 Koií ko̱xan‑nò, chjoé yije nga'ñó xi tsjá‑nò Nainá mé‑nè nga 'ñó ki̱tsa̱jna‑nò jè na̱chrjein k'e̱ nga mejèn‑la̱ skóna̱cha̱n‑nò xi̱ta̱ nei̱í. K'e̱ nga jye si̱kijneè, tákó k'oa̱á s'ín kixi̱ ki̱ncha‑là ni̱ta̱ mé kjoa̱‑ne. 14 K'oa̱á s'ín 'ñó kixi̱ ti̱tsa̱jnandaà; nguì 'én kixi̱ ti̱nókjoa̱a mé‑ne nga ki̱tsa̱jnandaà kjoa̱ ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í koni s'ín jñà soldado nga 'ñó bíkjá xincho̱‑la̱ [mé‑ne nga mì si̱ìjti‑la̱ nikje‑la̱ k'e̱ fì kjo̱jchán]. Ko̱ nguì kixi̱ titsa̱jnaá nga nguixko̱n Nainá mé‑ne nga ndaà kójtsa ini̱ma̱‑nò koni jngoò soldado xi ndaà kijtsa ini̱ma̱‑la̱ jè chrjoa̱ xi 'mì coraza. 15 Kjit'aà na̱chrjein titsa̱jnandaà nga si̱ka'bió 'én ndaà‑la̱ Nainá mé‑ne nga kàtas'e‑la̱ kjoa̱'nchán jñà xi̱ta̱. K'e̱ nga ko̱s'ín s'e̱en, 'ñó ki̱tsa̱jnaà koni jngoò soldado nga tjín‑la̱ nga'ñó xo̱xté‑la̱ nga ma fì. 16 K'e̱ nga ndaà mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá, jè ko̱si̱ko̱‑nò xi kjoa̱ ts'e̱ xi̱ta̱ nei̱í k'e̱ nga jè bít'in‑nò nga binchaàtsjioò jé; k'oa̱á ngaya‑la̱ koni s'ín jngoò soldado nga kjoé escudo‑la̱, jè xi síkits'o ni'ín flecha xi títì‑la̱ xi̱ta̱ nei̱í. 17 Jè kjoa̱ nga bitjokàjñoò kjo̱'in, jè ngaya‑la̱ jè tsí'nguién ki̱cha̱ xi osìko̱ sko̱ soldado. Koa̱ jñà 'én ndaà‑la̱ Nainá jè ngaya‑la̱ ki̱cha̱ ndojò xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. 18 Kì bìkjoàn‑là nga bìtsi'bà‑là Nainá; ti̱jét'aà kjit'aà‑là koni s'ín béno̱jmíya‑nò Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá. Kjit'aà na̱chrjein titsa̱jnandaà; kì nìhindaà‑jèn nga bìtsi'batjiò ngats'iì xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá. 19 Ti̱koa̱ titsi'batjì‑ná i̱t'aà ts'a̱n mé‑nè nga Nainá tsjá‑na 'én xi kichjà, koa̱ mé‑ne nga mìkiì tsakjoòn‑na k'e̱ nga kèno̱jmí‑la̱ xi̱ta̱ jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo xi ochrjekàjiìn‑ná kjo̱'in mé‑ne nga ko̱ma skoe̱‑ne jè kjoa̱'ma xi tíjna‑la̱ Nainá skanda kjòtseé. 20 Nainá kisìkasén‑na nga 'a̱n kichjà ngajo‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱; koií kjoa̱‑la̱ nga nda̱yá tìjna̱a'ya; sìjét'aà‑nò nga titsi'batjì‑ná mé‑ne nga mì tsakjoòn‑na nga kèno̱jmiá 'én ndaà‑la̱.
'Én xi fehet'aà‑ne
21 Tìsìkasén‑nò jè 'ndsé Tíquico jè xi matsjachaá, ti̱koa̱ ndaà síxá‑la̱ Nainá. Jè o̱ki̱tso̱ yije‑nò xi i̱t'aà ts'a̱n, kó s'ín tìjna̱a, ko̱ mé xi tìs'iaàn. 22 Koií xá tìsìkasén‑nò nga ke̱èno̱jmí‑nò xi i̱t'aà tsa̱je̱n kós'ín titsa̱jna‑je̱n ko̱ mé‑ne nga kàtatsjá‑nò nga'ñó ts'e̱ ini̱ma̱‑nò.
23 Jè Nainá xi Na̱'èn‑ná ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtasíkíjna 'nchán i̱jiìn ini̱ma̱‑nò ngats'ioò xi xinguia̱á chibá; kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà nga tjòcha t'e̱en xinguio̱o, nga mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Nainá. 24 Jè kjo̱ndaà‑la̱ Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtìjnako̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi mìkiì síkjahatjìya‑la̱ kjo̱hítsjeèn‑la̱ nga kjit'aà na̱chrjein ndaà matsjakeè Na̱'èn‑ná Jesucristo. K'oa̱s'ín kàtama.