Xo̱jo̱n carta‑la̱ San Pablo xi kiskiì‑la̱ xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Filipos
1
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Filipos
Ngats'ioò xi titsa̱jnaà ján na̱xa̱ndá Filipos xi xi̱ta̱‑la̱ Nainá maà nga Cristo Jesús titsa̱jnako̱o, ti̱koa̱ jñò xi nìkitasòn xá nga nìkinda̱a na̱xa̱ndá‑la̱ Nainá ko̱ jñò xi nìchját'aà, 'a̱n xi 'mì‑na Pablo ko̱ Timoteo titsa̱nìhixot'aà‑nòje̱n nga chi̱'nda‑la̱ Jesucristo 'mì‑naje̱n. Nainá xi Na̱'èn‑ná, ko̱ jè Jesucristo xi otíxoma‑ná kàtatsjá‑nò kjo̱ndaà ko̱ kjoa̱'nchán ya̱ i̱jiìn ini̱ma̱‑nò.
Kó tsò Pablo nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ Filipos
Jè Nainá xi 'a̱n bexkoán, tsjaà‑la̱ kjo̱ndaà nga indiaà indiaà bítsjeèn‑na i̱t'aà tsa̱jòn. K'e̱ nga indiaà indiaà chjàt'aà‑la̱ Nainá, 'ñó ndaà matsja‑na nga ngats'ioò chjàtjì‑nò, koií kjoa̱‑la̱ nga jñò titsa̱nìchját'aà‑ná nga ma chjàya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo tje̱n‑ne jè na̱chrjein k'e̱ nga kòkjeiín‑nò skanda na̱chrjein i̱'ndei̱. 'A̱n, k'oa̱á s'ín makixi̱‑na nga jè Nainá, koni s'ín tsibíts'ia̱ko̱‑nò nga tísíkjatjìya‑la̱ ini̱ma̱‑nò ko̱ kjo̱hítsjeèn‑nò, skanda k'e̱é si̱ìjngoò‑ne kjoa̱ koi jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Na̱'èn‑ná Jesucristo. Ndaà tjín nga k'oa̱s'ín sìkítsjeèn‑nò ngats'ioò jñò xi 'ñó matsjake̱‑nò nga ngásòn kitjoé‑nò kjo̱ndaà‑la̱ Nainá koni 'a̱n; nga jñò titsa̱nìchját'aà‑ná nga ma beno̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ jè 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo na̱s'ín nda̱yá tìjna̱a i̱ya, ko̱ na̱s'ín xìn tìjna̱a nga ósi̱koa̱a jè 'én ko̱ okoò‑la̱ xi̱ta̱ nga 'én kixi̱‑né. Tíbeè Nainá nga kixi̱í kjoa̱ nga ngats'ioò, 'ñó matsjake̱‑nò koni s'ín tjín jè kjoa̱tjòcha xi 'ñó tse tjín‑la̱ Jesucristo. K'e̱ nga bìtsi'batjì‑nò, k'oa̱á s'ín síjét'aà‑la̱ Nainá nga jè kjoa̱tjòcha xi tjín‑nò, ìsa̱ ndaà ti̱tsjacha xinguio̱o, ìsa̱ ndaà kjo̱hítsjeèn kàtas'e‑nò ko̱ ìsa̱ ndaà kàtamachi̱ya‑nò ngats'iì kjoa̱ xi kixi̱ tjín, 10 mé‑ne ko̱ma chjaàjiìn‑nò kjoa̱ xi nguì ndaà tjín. K'oa̱á s'ín ko̱ma‑ne nga tsjeè si̱jchá yijo‑nò ko̱ ni̱mé jé sa̱kòt'aà‑nò jè na̱chrjein k'e̱ nga kjoi̱í ìjngoò k'a Cristo. 11 Nga kàta'ya‑la̱ nga jñò, nguì kixi̱í tjín kjoa̱ xi 'nè nga ko̱ nga'ñó xi tjín‑la̱ Jesucristo mé‑ne jè Nainá jeya kíjna‑ne ko̱ 'nga kíjna.
Kó komà nga ìsa̱ kjìn xi̱ta̱ kòkjeiín‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo
12 Ndí 'ndsè, mejèn‑na nga ndaà kàtasijiìn‑nò nga k'oa̱á s'ín tímochjeén ngats'iì kjoa̱ xi tímat'ian nga ìsa̱ kjìn xi̱ta̱ mokjeiín‑la̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 13 Nga̱ ngats'iì soldado xi síkinda̱ ni'ya osen ko̱ ngats'iì xi̱ta̱ xi i'nga, tjíjiìn‑la̱ nga koií kjoa̱‑la̱ 'én‑la̱ Cristo nga nda̱yá tìjna̱a. 14 Jñà xi̱ta̱ xinguia̱á xi 'ndsé chibá, nga nchibeè nga nda̱yá tìjna̱a'ya, kjìn ma‑ne xi ma'ñó ikon, mì ti̱ kiì tsakjón‑ne i̱t'aà ts'e̱ 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo nga chja̱yajiìn‑la̱ xi̱ta̱.
15 Kixi̱í kjoa̱, tjín i'nga xi̱ta̱ xi 'én‑la̱ Cristo chja̱ya ta koií kjoa̱‑la̱ nga machi̱ni̱keè‑na nga jè xi mejèn‑la̱ nga ìsa̱ kjìn xi̱ta̱ kjit'aà‑la̱. Ta̱nga ti̱koa̱á tjín i'nga xi ndaà tjín ini̱ma̱‑la̱ nga béno̱jmí kixi̱ jè 'én‑la̱ Cristo. 16 Jñà xi̱ta̱ xi ndaà tjín ini̱ma̱‑la̱, k'oa̱á s'ín béno̱jmí nga matsjakeè‑na, nga jyeé ndaà tíjiìn‑la̱ nga Nainá i̱í kisìkíjna‑na nda̱yá mé‑ne nga 'a̱n kichjàtjià 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. 17 Ta̱nga jñà xi̱ta̱ xi i'nga, nga chja̱ya i̱t'aà ts'e̱ Cristo, mìtsà ko̱ ini̱ma̱‑la̱ béno̱jmí. Ta jè xi mejèn‑la̱ nga kjìn xi̱ta̱ kjit'aà‑la̱. K'oa̱á s'ín mejèn‑la̱ nga ìsa̱ tse kjo̱'in si̱kjiaán nga jye nda̱yá tìjna̱a'ya. 18 Mìtsà mé‑ne, tsà ndaá tjín ini̱ma̱‑la̱ nga okóya 'én ndaà‑la̱ Nainá, ko̱ tsà majìn; mì 'a̱án oko̱‑na̱. Ta jè xi mejèn‑na nga kàtachja̱ya 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo. K'oa̱á ma‑ne nga tsja ma‑na.
Mé xi 'ñó mejèn‑la̱ Pablo
Nga tífì na̱chrjein ko̱tsjaá‑ìsa‑na, 19 koií kjoa̱‑la̱ nga ngats'iì kjoa̱ xi tíma, jyeé tíjiìn‑na nga ki̱jchò na̱chrjein nga kítjokàjñaà kjo̱'in koi‑né nga jñò bìtsi'batjì‑ná ko̱ nga tsjá‑ná nga'ñó Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Cristo. 20 Ta jè xi 'ñó mejèn‑na ko̱ tìkoña kjoa̱ nga mì ko̱sobà‑na nga ch'o síkíjna Cristo. Jè xi mejèn‑na nga mì kì tsakjoòn‑la̱ xi̱ta̱ nga ma kichjà‑la̱ mé‑ne 'a̱n, tsà tìjna̱koan, ko̱ na̱s'ín ki̱yá, jè Cristo jeya kíjna i̱t'aà ts'a̱n. 21 'A̱n, nga tìjna̱koan, jè‑né nga jeya kíjna Cristo. Ko̱ tsà 'a̱n ki̱yá, ìsa̱á‑la ndaà s'e̱. 22 Ta̱nga tsà ta̱kó kóti̱jnakoan i̱ i̱sò'nde, tsà koií na̱chrjein‑la̱ s'i̱in‑ìsa xá‑la̱ Nainá. K'oa̱á ma‑ne, mìkiì be mé xi ìsa̱ ndaà tjín. 23 Ingajò kjoa̱ koi 'ñó 'in ma‑na; jòya tjín kjo̱hítsjeèn‑na; mejèn‑na nga kàtiyaà mé‑ne nga ya̱ kóti̱jnakoa̱a Cristo; nga ìsa̱á‑la 'ñó ndaà s'e̱. 24 Ta̱nga xi kjo̱ndaà tsa̱jòn, ìsa̱ 'ñó mochjeén nga kóti̱jnakon ìsa̱. 25 K'oa̱á s'ín beè‑la̱ takoàn nga kóti̱jnakon ìsa̱, nga k'oa̱á s'ín tíjngoò takoàn nga mochjeén‑nò i̱t'aà ts'a̱n. Kóti̱jnajiìn‑nò mé‑ne ko̱ma siìchját'aà‑nò nga ìsa̱ tsja ko̱ma‑nò koni s'ín mokjeiín‑nò ko̱ nga ìsa̱ ndaà ko̱kjeiín‑ìsa‑nò. 26 Mé‑ne k'e̱ nga kìjchokon ìjngoò k'a‑nò, ìsa̱á tsja ko̱ma‑nò nga ìsa̱ 'nga si̱kíjna Cristo Jesús koni s'ín osìko̱‑na.
27 Ta jè xi 'ñó mochjeén nga k'oa̱s'ín ti̱jchá yijo‑nò koni tsò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo; mé‑ne tsà ko̱ma kjíkon‑nò ko̱ tsà mìkiì ko̱ma kjián, tákó kji̱'nchrè‑ná nga kixi̱ titsa̱jnako̱o 'én, nga jngoó tjín kjo̱hítsjeèn‑nò nga ngásòn titsa̱bixkàn‑tjiò koni s'ín mokjeiín‑nò 'én ndaà‑la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo, 28 nga mì tsakjoòn‑là jñà xi̱ta̱ kondra̱‑nò. Koni s'ín titsa̱'nè ngats'iì kjoa̱ koi, k'oa̱á s'ín si̱jna koni jngoò chi̱ba̱ xi okó nga jñà xi̱ta̱ kondra̱, kjoe̱hesòn‑né, ta̱nga jñò, ki̱tjokàjiìn‑nò kjo̱'in. Kjoa̱ koi, i̱t'aà ts'e̱ Nainá nchrobá‑ne. 29 Nga̱ Nainá ti̱koa̱á tsjá‑nò kjo̱ndaà nga kjo̱'in titsa̱nìkjioón xi kjoa̱ ts'e̱ Cristo koni s'ín kitsjaà‑nò kjo̱ndaà nga kòkjeiín‑nò 'én ndaà‑la̱. 30 Nga jñà kjoa̱ xi tjín‑nò i̱'ndei̱, ti̱jñà‑ne xi 'a̱n kis'e‑na koni s'ín ki'yaà jñò, ko̱ tákó koií kjoa̱ tjín‑na skanda na̱chrjein i̱'ndei̱ koni s'ín titsa̱na'yà.