Xo̱jo̱n carta xi kiskiì Santiago
1
Kó tsò Santiago nga síhixat'aà xi̱ta̱
'A̱n, Santiago, xi chi̱'nda‑la̱ Nainá ma, ko̱ ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo, tisìhixat'aà‑nò, jñò, xi ya̱ inchrobàt'aà‑nò xi tejò tje̱‑la̱ na̱xa̱ndá Israel xi xki̱ xi ján nangui titsa̱jnaà nga tíjtsa i̱sò'nde.
Nga'ñó xi sakó‑ná k'e̱ nga mé kjoa̱ xi otojñaá
Jñò, xi 'ndsè chibá i̱t'aà ts'e̱ Cristo, nguì tsja t'è‑là ini̱ma̱‑nò k'e̱ nga ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi ko̱mat'ioòn. 'Ya‑nò k'e̱ nga tsà mé kjoa̱ xi ko̱mat'ioòn nga chít'aà‑nò koni s'ín mokjeiín‑nò, jñà kjoa̱ xi ko̱tojñoò, ya̱á sa̱kò‑nò nga'ñó nga ki̱chìkjoa̱ko̱‑nò ni̱ta̱ mé kjoa̱ xi ko̱tojñoò. K'oa̱á ma‑ne jè nga'ñó xi sa̱kò‑nò, ndaà kàtasíxájiìn ini̱ma̱‑nò mé‑ne nga ndaà ko̱jchínga‑ne ko̱ tíjngoò‑ne kjo̱hítsjeèn‑la̱ ini̱ma̱‑nò nga ni̱mé si̱chijat'aà‑la̱.
Tsà tjín i'nga xi̱ta̱ xi chijat'aà‑la̱ kjo̱hítsjeèn, ti̱jét'aà‑là Nainá; jè tsjá‑nò. Nga̱ jè Nainá nguì ko̱ó ini̱ma̱‑la̱ nga tsjá ko̱ mìtsà ch'o tsò‑la̱ xi̱ta̱ k'e̱ nga síjé. Ta̱nga nguì ndaà kàtakjeiín‑nò k'e̱ nga si̱jé. Kì jò 'beé‑là takòn. Jè xi̱ta̱ xi jò 'beé‑la̱ ikon, k'oa̱á s'ín ngaya‑la̱ koni ndáchikon k'e̱ nga 'ba tjo̱, fìjen fìkjáko̱. Jè xi̱ta̱ xi jò 'beé‑la̱ ikon, kì k'oa̱á s'ín síkítsjeèn nga tjín xi tjoé‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná, nga mìkiì tíjngoò ikon. Na̱chrjein i̱'ndei̱ kj'ei̱í s'ín tísíkítsjeèn, nchijòn‑lè ti̱koa̱á kj'ei̱í kjo̱hítsjeèn tjín‑la̱. Mìtsà nguì jngoò ndi̱yá kjoé.
Jñà xi̱ta̱ xi 'ndsè chibá i̱t'aà ts'e̱ Cristo xi i̱ma̱ títsa̱jna, tsja kàtas'e‑la̱ nga 'nga títsa̱jna nga nguixko̱n Nainá. 10 Ta̱nga jñà xi̱ta̱ nchi̱ná, tsja kàtas'e‑la̱ nga nangui kítsa̱jna ya̱ nguixko̱n Nainá, nga jè xi̱ta̱ nchi̱ná, k'oa̱á s'ín ko̱mat'in koni jngoò naxó xi mìkiì fìchrjein‑la̱. 11 K'e̱ nga 'ñó matsjè ndobá, jñà ijñá, xì‑né, i̱kjoàn bixòjen jè naxó‑la̱; chi̱ja i̱sén‑la̱ nga ndaà kjoàn. K'oa̱á ti̱s'ín ko̱mat'in jñà xi̱ta̱ nchi̱ná, k'e̱ nga 'ñó nchisíxáko̱ xá xi tjín‑la̱, ta ni̱to̱ón ki̱yá.
12 Mé ta ndaà‑la̱ jè xi̱ta̱ xi chíkjoa̱ko̱‑la̱ k'e̱ nga chìt'aà, mé‑ne k'e̱ nga jye si̱ìkijne, tjoé‑la̱ kjoa̱binachon koni s'ín kitsjaà‑la̱ 'én Nainá, ngats'iì xi̱ta̱ xi jè matsjakeè. Tjoé‑la̱ kjoa̱binachon k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò corona si'a sko̱ xi̱ta̱ xi síkijne k'e̱ nga síská. 13 Jñò, k'e̱ nga chìt'aà‑nò nga mejèn‑nò nga ch'o s'e̱en, kì k'oa̱á s'ín nìkítsjeèn nga jè Nainá tíkot'aà‑nò. Nga jè Nainá mì yá xi ko̱ma‑la̱ skót'aà nga ch'o kàtas'ín Nainá. Ti̱koa̱á jè Nainá mì kì kot'aà xi̱ta̱ nga ch'o kàtas'ín. 14 Jngoò xi̱ta̱, k'e̱ nga chìt'aà, ti̱jñà‑ne kjoa̱ ch'o‑la̱ xi matsjakeè bínga nga tsobà'ñó. 15 Ko̱ jè kjoa̱ ch'o xi matsjakeè, k'e̱ nga jye bitasòn, ya̱á sakó jé. K'e̱ nga jye bitasòn kjoa̱ ts'e̱ jé, i̱kjoàn f'iì kjoa̱ biyaà.
16 Jñò ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, kì yijo‑nò chona̱cha̱n‑là. 17 Ngats'iì kjo̱ndaà ko̱ kjo̱tjò xi tjoé‑ná, i̱t'aà ts'e̱ Nainá xi tíjna ngajmiì nchrobá‑ne, jè xi tsibíndaà ngats'iì tsojmì xi 'ya‑la̱ ngajmiì, jñà xi síhiseèn. Nainá, mì k'oa̱á s'ín fatjìya‑la̱ koni ma jñà tsojmì xi síhiseèn ngajmiì nga fatjìya‑la̱ koni ma 'nguién. 18 Nainá, k'oa̱á s'ín kjòmejèn‑la̱ nga kisìkítsa̱jnakon xi̱tse̱ ìjngoò k'a‑ná xi kjoa̱ ts'e̱ 'én kixi̱‑la̱, mé‑ne nga jñá si̱nga̱tsjaá yijo‑ná Nainá koni tsojmì xi majchá ítjòn xi jè tsibíndaà.
Mochjeén‑né nga si̱kitasoán k'e̱ nga jye na'yá 'én‑la̱ Nainá
19 Jñò, ndí 'ndsè xi matsjake̱‑nò, ti̱kítsjeèn ngats'ioò, ìsa̱ ndaà titsa̱jnandaà nga ki̱ná'ya‑là xi̱ta̱ xinguia̱á xi kj'ei̱í, chiba chiba ti̱nókjoa̱a, ko̱ kì ta̱xki̱ majti‑nò. 20 Jngoò xi̱ta̱ xi jti takòn, mìkiì kixi̱ síkitasòn koni s'ín mejèn‑la̱ Nainá. 21 Chja̱àxìn‑là yijo‑nò ngats'iì kjoa̱ tjé ko̱ kjoa̱ ch'o xi xki̱ xi ján tjín, mé‑ne nga indaàjiìn chjoé‑nò jñà 'én ndaà‑la̱ Nainá xi jye kina'yà, jñà 'én koi xi ko̱ma ko̱chrjekàjiìn‑nò kjo̱'in.
22 Ti̱kitasòn koni tsò 'én‑la̱ Nainá. Kì tà na'yà‑jèn. Tsà mìkiì si̱kitasòn, ti̱ yijo‑nò titsa̱chona̱cha̱n‑là. 23 Ni̱ta̱ yá xi̱ta̱‑ne xi 'nchré 'én‑la̱ Nainá, tsà mìkiì si̱ìkitasòn, k'oa̱á ngaya‑la̱ koni jngoò xi̱ta̱ xi chi̱tsín tíkotsejèn‑ya. 24 K'e̱ nga jye beè i̱sén‑la̱ kó kji, i̱kjoàn fì, ya̱á jchàajiìn‑la̱ kó kji i̱sén‑la̱. 25 Ta̱nga jè xi nguì ndaà kotsejèn‑la̱ kjo̱tíxoma kixi̱ xi síkíjnandei̱í‑ná, nga koií 'én síkítsjeèn kjit'aà koni tsò kjo̱tíxoma, ko̱ mìkiì síjchàajiìn 'én xi 'nchré nga ndaà síkitasòn, xi̱ta̱ jè, ya̱á sakó‑la̱ kjoa̱ machikon‑t'in k'e̱ nga k'oa̱s'ín tís'ín.
26 Tsà jngoò xi̱ta̱ xi tsò: “Beèxkón‑ná Nainá”, koa̱ tsà mìkiì bíchjoà‑la̱ ni̱je̱n‑la̱ nga chja̱ ngats'iì 'én xi ch'o tsò, yijo‑la̱á tíkona̱cha̱n‑la̱; ni̱mé chjí‑la̱ nga tsò: “Beèxkón‑ná Nainá.” 27 K'e̱ nga nguì kixi̱ kjoa̱ nga Nainá xi Na̱'èn‑ná yaxkoán, koni s'ín mejèn‑la̱, jé‑né nga si̱chját'aà‑lá xi i̱xti jcha̱n, ko̱ íchjín ka'àn xi jye k'en x'i̱n‑la̱, jñà xi kjo̱'in tjín‑la̱, ti̱koa̱ mì kì ki̱'nde‑lá yijo‑ná nga kjoa̱ ch'o jchi̱nìjñaá xi tjín i̱sò'nde.