2
Mì kiì mochjeén nga chjaàjñaá xi̱ta̱ xinguia̱á nga ndaà si̱s'in‑lá
Jñò, ndí 'ndsè, koni s'ín mokjeiín‑nò i̱t'aà ts'e̱ Na̱'èn‑ná Jesucristo xi jeya tíjna, kì chjaàjñoò xi̱ta̱ xinguio̱o. 2-3 Tsà jngoò xi̱ta̱ ki̱jchò ya̱ i̱'nde ñánda bixoña, xi ta̱ngò oro tíkjá na̱jnó tsja, ti̱koa̱ 'ñó ndaà kjoàn nikje chjí xi kikjá. Jñò, tsà 'ñó ndaà si̱s'in‑là, k'oín‑la: “Ti̱jni i̱jndé ñánda ndaà choòn.” Tsà ti̱koa̱ ki̱jchò jngoò xi̱ta̱ i̱ma̱ xi kixajndàjno kixajndàt'aà nikje‑la̱, tsà k'oín‑la: “Ta̱xki̱ ti̱si̱jni ya̱, ko̱ tsà majìn, ta̱xki̱ ti̱jnat'eiì ya̱ nangui.” Jñò, k'e̱ nga ko̱s'ín s'e̱en, xinguio̱o titsa̱nachrjekànguiò nga chjaàjñoò xi̱ta̱ xinguio̱o koni s'ín xi̱ta̱xá xi ch'o tjín kjo̱hítsjeèn‑la̱.
Jñò ndí 'ndsè xi 'ñó matsjake̱‑nò, ti̱ná'ya: Nainá xó k'oa̱á s'ín jaàjiìn‑ne jñà xi xi̱ta̱ i̱ma̱ xi tjín i̱ i̱sò'nde, mé‑ne nga jñà kítsa̱jna ítjòn‑ne koni s'ín mokjeiín‑la̱ ti̱koa̱ tjoé kjo̱tjò‑la̱ ngats'iì kjo̱ndaà xi Nainá tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi jè otíxoma‑la̱ nga jyeé k'oa̱s'ín kitsjaà 'én‑la̱ nga tsjá‑la̱ xi̱ta̱ xi matsjakeè. Ta̱nga jñò, ta sa̱á nachrjekànguioò jñà xi̱ta̱ i̱ma̱. ¿A mìtsà jñà xi̱ta̱ nchi̱ná xi jñò beètoòn‑nò nga fìko̱‑nò nguixko̱n xi̱ta̱xá nga óngui‑nò? ¿A mìtsà jñà xi̱ta̱ nchi̱ná xi chja̱jno‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ 'ín‑la̱ Cristo, xi jè otíxoma‑nò?
Jñò, ndaà 'nè‑nò tsà kixi̱ kjoa̱ nga nìkitasòn jè kjo̱tíxoma‑la̱ Cristo xi otíxoma koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Ti̱tsjachi xi̱ta̱ xingui̱i xi i'nga koni tsà ti̱ yijo tsi̱ji‑ne.” Ta̱nga tsà chjaàjñoò xi̱ta̱ xinguio̱o, tjín xi ndaà nìs'in‑la̱à ko̱ tjín xi mìkiì ndaà nìs'in‑la̱à, jé binchaàtsji‑la̱ yijo‑nò, nga nìkatonè‑là kjo̱tíxoma; ti̱jè‑ne kjo̱tíxoma tíbínè‑nò jé. 10 Nga tsà jngoò xi̱ta̱ xi ndaà síkitasòn yije kjo̱tíxoma ta̱nga tsà tà jngoò kjoa̱ síkatonè‑la̱, jye kisakò jé yije‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma‑la̱ Nainá. 11 Nga̱ k'oa̱á tsò Nainá: “Kì kjoa̱ chijngui 'nè.” Ta̱nga ti̱koa̱á tjít'aà ñánda tsò: “Kì xi̱ta̱ nìk'eèn.” Jñò, tsà mì kjoa̱ chijngui 'nè, ta̱nga tsà xi̱ta̱ nìk'eèn, jye kisakò jé‑nò i̱t'aà ts'e̱ kjo̱tíxoma. 12 Jñò, k'oa̱á s'ín ti̱nókjoa̱a ko̱ k'oa̱á s'ín t'e̱en koni xi̱ta̱ xi Nainá ki̱ìndaàjiìn‑la̱ tsà k'oa̱s'ín tíbitasòn‑la̱ koni tsò kjo̱tíxoma xi síkítsa̱jnandei̱í xi̱ta̱. 13 Jñà xi̱ta̱ xi tsjìn‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í, ti̱koa̱á mìkiì s'e̱‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn k'e̱ nga si̱nè‑la̱ kjo̱'in. Ta̱nga jñà xi tjín‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn, mì kjo̱'in si̱nè‑la̱ k'e̱ nga si̱ndaàjiìn‑la̱.
Kjo̱ndaà xi 'né k'e̱ nga mokjeiín‑ná
14 Ndí 'ndsè, nìmé chjí‑la̱ tsà jngoò xi̱ta̱ xi tsò: “'A̱n, mokjeiín‑na i̱t'aà ts'e̱ Nainá”, tsà mìkiì tí'ya‑la̱ kjo̱ndaà‑la̱. Xi̱ta̱ jè, xi ta jè kjoa̱ mokjeiín‑la̱, mìkiì ko̱ma ki̱tjokàjiìn kjo̱'in. 15 Tsà jngoò 'ndsé ko̱ tsà jngoò tichjaá xi tsjìn‑la̱ nikje xi ókjá ko̱ tsà tsjìn‑la̱ tsojmì xi kine; 16 jñò, tsà k'oín‑laà: “T'in‑là ndaà‑ne, ndaà chi̱kjeí nikje‑lè, ndaà chi̱ni̱i tsojmì xi mejèn‑lè.” Ko̱ tsà mìkiì si̱chját'aà‑là mé xi mochjeén‑la̱, ni̱mé chjí‑la̱. 17 K'oa̱á ti̱s'ín ma kjoa̱ xi mokjeiín‑ná, tsà mìkiì tí'ya‑la̱ kjo̱ndaà‑ná, ni̱mé chjí‑la̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑ná.
18 Tjín i'nga xi̱ta̱ xi kjònangui, tsò: “¿A mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo?” 'A̱n, xan‑la̱: “Tí'yaá‑la̱ kjo̱ndaà‑na. ¿A ko̱maá ko̱kó‑ná nga mokjeiín‑lè i̱t'aà ts'e̱ Cristo tsà ni̱mé kjo̱ndaà tì'nì? Ta̱nga 'a̱n tìs'iìn‑ná kjo̱ndaà, k'oa̱á ma‑ne kokoò‑lè nga kixi̱í kjoa̱ nga mokjeiín‑na.” 19 Ngaji̱ ndaá tjín nga mokjeiín‑lè nga jngoò ma Nainá. Ta̱nga ti̱koa̱á jñà ini̱ma̱ ch'o‑la̱ nei̱í mokjeiín‑la̱ nga tjín Nainá, skanda otsé‑né nga tsakjón‑la̱. 20 Jñò, xi̱ta̱ xi tsjìn‑nò kjo̱hítsjeèn, ¿a mì fìya‑nò nga nìmé chjí‑la̱ kjoa̱ xi mokjeiín‑nò tsà mìkiì tí'ya‑la̱ kjo̱ndaà‑nò? 21 Na̱'èn jchán kjìn‑ná Abraham, ¿mé‑ne xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱ Nainá? Koií kjoa̱‑la̱ nga ndaà kisìkitasòn koni s'ín kitsò‑la̱ k'e̱ nga kitsjaà kjo̱tjò Isaac xi ki'ndí‑la̱ ma nga tjín‑ne nga si̱ìk'en. 22 ¿A mì 'ya‑jèn nga jè Abraham koni s'ín nga kòkjeiín‑la̱, k'oa̱á ti̱s'ín kisìkitasòn? Koni s'ín kisìkitasòn, ya̱á kjòjngoò kjoa̱ mokjeiín‑la̱ nga ni̱mé kisìchijàt'aà‑la̱. 23 K'oa̱á s'ín tsitasòn koni s'ín tíchja̱ Xo̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Abraham kòkjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱ Nainá; k'oa̱á s'ín komà‑ne nga Nainá kiskoétjò nga xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱.” Amigo‑la̱ Nainá ki'mì Abraham.
24 Ya̱á 'yaà, nga Nainá kjoétjò xi̱ta̱ kjoa̱ ts'e̱ kjo̱ndaà xi síkitasòn, mìtsà tà koi kjoa̱‑la̱ nga mokjeiín‑la̱. 25 K'oa̱á ti̱s'ín tjín ts'e̱ chjo̱ón chijngui xi 'mì Rahab; Nainá kiskoétjò nga xi̱ta̱ kixi̱ kitsò‑la̱ koií kjoa̱‑la̱ kjo̱ndaà xi kis'iìn nga kitsjaà'nde‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi ijchò katsejèn‑'ma, i̱kjoàn kisìchját'aà‑la̱ nga xìn ndi̱yá kisìkasén‑ne xi̱ta̱ koi. 26 K'oa̱ ti̱s'ín tjín jè yijo‑ná, ni̱mé chjí‑la̱, tíjna k'en‑né tsà tsjìn ini̱ma̱‑ná. K'oa̱á ti̱s'ín ma kjoa̱ xi mokjeiín‑ná, tsà mìkiì tí'ya‑la̱ kjo̱ndaà‑ná, ni̱mé chjí‑la̱.