5
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua ni xi ts'ín xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná
Ngayjee̱ xi s'ejihi̱n nga Jesu xi kits'ín nibá Nti̱a̱ná, kui xi kitsjáha̱ Nti̱a̱ná nga ntíhi̱ ka̱ma. Ko̱ ngayjee̱ xi tjoho̱ Nti̱a̱ Na̱'miná, kui xi ta̱ tjoho̱ ngayjee̱ xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná. Nk'ie nga tjoná Nti̱a̱ná ko̱ tín'etjusaán ni xi y'éjña, ya chji chjiá nga ta̱ tjoná ngayjee̱ xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná. Nga n'e̱tjáá Nti̱a̱ná, kui xi tsuhu̱ ra̱ nga n'e̱tjusaán ni xi y'éjña. Ko̱ najmi ch'á xi áí ni xi y'éjña Nti̱a̱ná, a̱t'aha̱ ngayjee̱ xi ja ntíhi̱ Nti̱a̱ná ts'ín ngana̱ha̱ a̱sunntei̱. Ko̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejinná Jesucristo̱, b'a̱ ts'ín kin'e ngana̱ha̱ ra̱á a̱sunntee̱. Xi s'ejihi̱n nga Jesu xi Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, kui xi ts'ín ngana̱ha̱ a̱sunntee̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua xi nkú ts'ín Nti̱a̱ná y'éjña chji Jesu
Ntánijua ko̱ jní j'ai s'ejña chjihi Jesucristo̱. Najmi tu̱ suba ntánijua, ntánijua ní ko̱ jní. Ko̱ Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná ta̱ tsuya kui nii̱, a̱t'aha̱ kju̱axi̱ ni xi nchja̱ Espiri̱tu̱. Jan maha xi b'éjña chji yáha Jesucristo̱: Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná, ntánijuo̱ ko̱ jníu̱. Nkuhú b'a̱ i̱ncha tsu nga joo̱n.
Tsa n'ekjáíhi̱ín én xi nchja̱ xu̱ta̱ nga nchja̱ni̱jmíyaha nku ni, tu̱nga yúhún chjíhi̱ ra̱ én xi nchja̱ Nti̱a̱ná. Á 'yún chjíhi̱ ra̱, a̱t'aha̱ Nti̱a̱ná xi kinchja̱ nga y'éjña chji Ntíhi̱. 10 Xi s'ejihi̱n Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, kui xi ani̱ma̱ha̱ tíjñajihi̱n én xi kinchja̱ Nti̱a̱ná nga y'éjña chji Ntíhi̱. Tu̱nga xi najmi s'ejihi̱n Nti̱a̱ná, kui xi tíbe tsank'á, a̱t'aha̱ najmi s'ejihi̱n én xi kinchja̱ Nti̱a̱ná nga y'éjña chji Ntíhi̱.
11 Nga kitsjáná nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un síaán ko̱ nga Ntíhi̱ sakújinná kju̱a̱tík'un xu'bi̱, kui én xu'bi̱ xi kinchja̱ Nti̱a̱ná. 12 Xi tíjñajihi̱n Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, kui xi tíjñaha̱ kju̱a̱tík'uu̱n. Tu̱nga xi najmi tíjñajihi̱n Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, kui xi najmi tíjñaha̱ kju̱a̱tík'uu̱n.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Jua xu̱ju̱i̱n
13 Kuak'iet'ánu̱u ni xu'bi̱, jun xi s'ejinnu̱u Ntíhi̱ Nti̱a̱ná, tu̱ xi cha̱hanu nga tíjñanu̱u kju̱a̱tík'un xu'bi̱ ko̱ ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'un síún.
14 Ma'yúnk'aán Nti̱a̱ná, a̱t'aha̱ yaá tsa ku̱i̱nchíhi̱í xi nkú ts'ín mjehe̱ nga ku̱i̱nchíhi̱í, ku̱a̱sínñjuná. 15 Ko̱ xi nkú ts'ín yaá nga Nti̱a̱ná basínñjuhu̱ tu̱ mí nihí ni xi binchihi̱í, b'a̱ ta̱ ts'ín yaá nga ja n'e̱kjáíhi̱ín ni xi kuakinchihi̱í.
16 Tsa tjín xi tíbe nga ngatitsun títs'ín nda̱ nts'e̱, ko̱ tsa ngatitsun xi títs'ín najmi ngabaya tje̱he̱n ra̱, nk'ie nga ku̱i̱nchja̱ko̱ Nti̱a̱ná kanchja̱ntjai ko̱ Nti̱a̱ná tsjá ngáha̱ ra̱ nda̱ nts'e̱ nga k'úéjña tík'un. Ngatitsun xi najmi tje̱he̱n ra̱ ngabaya tínchjani̱jmíyahana. A̱t'aha̱ tjín ngatitsun xi tje̱he̱n ra̱ ngabaya. Najmi tíbankia nga chu̱bantjo xi ts'i̱ín ngatitsun xu'bo̱. 17 Ngayjee̱ ni xi najmi nda xi ts'ín xu̱ta̱, kui xi ngatitsun, tu̱nga tjíhín ngatitsun xi najmi tje̱he̱n ra̱ ngabaya.
18 Yaá nga xi kitsjáha̱ Nti̱a̱ná nga ka̱ma ntíhi̱ najmi nkaha̱ nga ts'ín ngatitsun, a̱t'aha̱ Ntíhi̱ Nti̱a̱ná kuhu̱n xu̱ta̱ xu'bo̱ ko̱ najmi ts'ínko̱ho̱ nda̱nindoo̱. 19 Ko̱ yaá nga Nti̱a̱ná ts'e̱ná ko̱ nga nda̱nindoo̱ batéxumaha̱ ngayjee̱ a̱sunntee̱. 20 Ko̱ ta̱ yaá nga j'ai Ntíhi̱ Nti̱a̱ná ko̱ kitsjáná kju̱a̱nkjintak'un tu̱ xi cha̱haná Nti̱a̱ xi nku tutuu̱. Tintsu̱ba̱jihi̱ín xi nku tutuu̱, kui xi Jesucristo̱ Ntíhi̱ Nti̱a̱ná. Kuihí xi Nti̱a̱ xi nku tutuu̱ ko̱ kui xi tsjáha̱ nga k'úéntu tík'un sín xu̱ta̱.
21 Jun ntína̱, ti̱yú t'axíhu̱un nti̱a̱ xi xu̱ta̱ ts'ínnda.